Предвижда се премахване на таксата за деца в предучилищна възраст

Общинската администрация в Шумен ще предложи на следващото заседание на Общинския съвет таксите за 5 и 6-годишните деца в задължителната предучилищна подготовка да отпаднат. Това е предвидено в Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.

Към момента в детските градини на общината се обучават 1370 деца на възраст 5 и 6 години. Част от тях и сега ползват облекчения, съгласно цитираната наредба, но предложението на общинска администрация е от 1 януари 2021 г. всички 5 и 6 г. деца в предучилищните групи да бъдат освободени от такса за посещение на детска градина.

От общинската администрация припомнят, че с измененията на Закона за предучилищното и училищното образование са въведени нови задължения за държавата и общините. Те са свързани с подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите, за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини и училища извън финансираното от държавата.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен е качен на официалната интернет страница на Община Шумен. Предложения и становища по така представения проект могат да бъдат депозирани до 25.01.2021 г. включително на гише № 3 в Центъра за информация и услуги в сградата на общинската администрация или на е-mail: d.savcheva@shumen.bg

От администрацията напомнят, че родителите на деца до 4 години също могат да ползват облекчения според сега действащата наредба. Те остават в сила и след 1 януари 2021 г.

Таксата за детски ясли и детски градини се заплаща с 50 на сто намаление за:

деца, на които поне единият от родителите е редовен студент;

дете, в чийто акт за раждане е вписан само един родител;

второто дете, когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения;

първото дете от многодетно семейство, а второ и следващо дете от многодетно семейство – със 75 на сто намаление, т.е. четвърт такса.

Не се заплаща такса за:

децата, на които поне един от родителите е с намалена трудоспоспособност 70% или над 70 %;

децата на неизвестни родители;

децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали при изпълнение на служебен дълг;

децата с намалена възможност за социална адаптация 50% или над 50 %;

деца – сираци и полусираци.

 

 

Skip to content