Стартира нов проект за интеграция на уязвими групи в община Шумен

Община Шумен започва изпълнението на проект BG05M9OP001-2.056-0011 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Шумен“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

Целта на проекта е да се повиши качеството на живот, социалното включване и трайната интеграция на представители от уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход за заетост и образование.

Проектът е на обща стойност 1 216 919 лв. и се финансира по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 на стойност 319 489 лв. и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 – 897 430 лв. Срокът за реализация е до юни 2023 г.

Ръководител на проекта е Даниела Савчева – началник на отдел „Образование, наука и развитие“. Партньори на общината са Фондация Аделе, ДГ „Светулка“ – Шумен, ДГ „Камбанка“ – с. Друмево, ДГ „Мадарски конник“ – с. Мадара, VI ОУ „Е. Марковски‘ –  Шумен, ОУ „Хр. Ботев“ – с. Друмево, ОУ „П. Волов“ – с. Мадара.

Дейностите по проекта са насочени към приобщаването на децата и учениците от уязвими групи към системата на предучилищното и училищното образование. Ще се работи  със застрашени от отпадане ученици за допълване на знанията по български език, традициите на етносите, развитие на творчески умения, умения за учене и опознаване на историята и културата на родното място и родината, както и за продължаване на образованието в гимназиален етап. По проекта е осигурена 12-месечна заетост на 60 лица от Шумен, село Мадара и село Друмево. Предвидено е създаване на център за работа с общността и клубове за деца и родители.

Skip to content