84 % е изпълнението на плана от данъци и такса битови отпадъци  към 31 октомври

При годишен план 17 060 000 лева за десетте месеца на годината в общинската хазна са постъпили 14 млн. 385 хиляди лева, показва отчетът на Община Шумен към 31 октомври 2019 г. С най-голям дял са приходите от такса битови отпадъци – 5 млн. 722 хиляди лева, което е 88 % от планираното.

Изпълнението на годишния план от налога върху  недвижимите имоти към 31октомври е на 73 % и е в размер на 2 млн. 705 хил. лв.  Постъпленията от данъка върху превозните средства са 3 млн. 695 хил. лв.  или  95 % от предвиденото.

 Останалите приходи са от данъка върху придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, патентен и туристически данък.

От анализа на отчета по изпълнението на годишния план става ясно, че се запазва  тенденцията към по-добра събираемост на данъчните задължения.

Очакванията на администрацията са, че през последните два месеца ще се издължат всички данъкоплатци, които изчакват последните възможности за плащане и планираните постъпления ще се реализират до края на годината.

Данъчните си задължения гражданите могат да заплатят чрез Български пощи, Ипей, Изипей, по банков път, както и на касите в Община Шумен в брой или чрез ПОС терминал.