РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Шумен се ангажира да осигури достъп до:
1. Уебсайта на Община Шумен.
в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)
Настоящата декларация за достъпност се отнася до:
1. Уебсайта на Община Шумен.
Адрес: https://shumen.bg
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
I. Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт – поради несъответствията и някои изключения, посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Взимайки предвид раздел 9 от стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) и Критерии за успех WCAG 2.1, Ниво А и АА, са открити несъответствия в следните изисквания:

1.1.1. Нетекстово съдържание – изискването е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове и инфографики).
1.2.1. Само звук и само картина (предварително записани) – не е осигурено.
1.2.2. Надписи (предварително записани) – не е осигурено.
1.2.3. Звуково описание или медийна алтернатива (предварително записано) – не е необходимо. Наличните видеоклипове са със вградено аудио представяне.
1.2.4. Надписи (на живо) – неприложимо. Няма излъчвания на живо.
1.2.5. Звуково описание (предварително записано) – не е необходимо. Наличните видео клипове са със вградено аудио представяне.
1.4.10. Преоформяне – едно изключение. Няма предоставено хоризонтално скролиране (отместване), освен ако в съдържанието на страницата не е предоставена таблица, която е по-широка от екрана на устройството, което използва потребителя.
2.1.1. Клавиатура – изискването е спазено частично. По-голямата част от съдържанието може да бъде достъпено чрез клавиатурата.
2.1.4. Бързи връзки чрез клавиши със символи – не са назначени допълнителни такива. Няма забрана за стандартните, които са зададени в браузъра.
2.2.1. Регулируеми времеви интервали – не са необходими. Няма наложени времеви ограничения за взаимодействие със съдържанието.
3.1.1. Език на страница – неприложимо. Няма страници с едновременно използване на различни езици.
3.1.2. Език на отделните части – неприложимо. Няма страници с едновременно използване на различни езици.
3.3.3. Предложение за отстраняване на грешка – не е осигурено.
3.3.4. Предотвратяване на грешки (юридически, финансови, фактически) – неприложимо. Не се извършват действия водещи до финансово или правно обвързване на потребителите с уебсайта.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 30.09.2020 г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 10.03.2021 г.
Метод, използван за изготвяне на декларацията: възможности за избор:
самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта
Обратна информация и данни за контакт

(механизмът се използва за уведомяване на отговорните лица за неспазване на изискванията за достъпност (сигнали) и за искане на алтернативи на недостъпно съдържание от гражданите)

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт град Шумен, бул. „Славянски“ № 17

email: web@shumen.bg

Връзка към форма за заявление за обратна връзка https://www.shumen.bg/informatsiya-i-uslugi/priemno-vreme/#online
Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация инж. Ралица Николова – старши експерт „Поддръжка на информационни технологии“,
отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване“,
дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване“,
телефон: 054/857 626,
e-mail: r.nikolova@shumen.bg

Процедура по прилагане

Процедура и срокове, на основание чл. 58г. от ЗЕУ: Всички сигнали на потребители за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Община Шумен, се разглеждат в срок от един месец от датата на подаването им. След разглеждане ще бъдат предприети съответните мерки за отстраняване на констатираните нарушения касаещи достъпността.
В случай, че Община Шумен:
1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или
2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.
гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).
Данни за контакт с длъжностно  (-и) лице (-а), отговарящо (-и) за достъпността и обработването на жалбите в Държавна агенция „Електронно управление“: Жалбите могат да се подават по следните начини:

–       на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;

–       чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;

–       чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Шумен се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си, които поддържа.
Администрацията предвижда мерки за отстраняване на недостъпното съдържание. Официалният уебсайт се стреми да покрие ниво на достъпност според последните стандарти, като използва най-добрите техники и практики. За целта, към момента е разработен допълнителен инструмент, подобряващ по-лесното достъпване на съдържание, наличен на всяка страница. Той предоставя отделни опции, чрез които могат да бъдат променени размера на шрифта, цветовите нюанси, контраста, размера на курсора и мащаба на екрана.
Дата на публикуване на уебсайта: 30.09.2020 г.
Дата на последната актуализация на уебсайта вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание: 10.03.2021 г.
Skip to content