30 септември 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0037 – „Доставка на рекламни материали и материали за организиране на събития“


30 септември 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0036 – „Изработване и разпространение на печатни и аудиовизуални материали“


12 септември 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0035 – Изготвяне на технически инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция и обновяване на обекти включени в проект „Създаване на готовност за следващият програмен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.


10 септември 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0033 – “Предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци”


22 август 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0032 – „Поддържане и ремонт на уличното и парковото осветление на Община Шумен”


14 август 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0031 – „Периодични доставки на газьол за отопление”


04 август 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0029 – „Извършване на авторски надзор при реконструкцията на междублокови паркови пространства и рехабилитацията на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен” извършвани при реализацията на проект: «Шумен по-доброто място за живеене». Обществената поръчка включва две обособени позиции.


01 август 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0028 – „Доставка на хранителни продукти за детски градини, детски ясли и социални заведения в Община Шумен по обособени позиции“


30 юли 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0027 – „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ: Укрепване на свлачището и пътния участък на бул. „Велики Преслав” гр. Шумен (участък от път SHU 1180 „Местност 5ти км – Шумен – Дивдядово” между км 6+550 и км 7+900)”


30 юли 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0026 – Доставка на твърди горива (висококалорични черни въглища и брикети) за нуждите на обекти разположени на територията община Шумен.


27 юни 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0025 – „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти по проект “Създаване на готовност за следващият програмен период”


16 юни 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0024 – „Строителен надзор на обект: ПРОЕКТ: „Укрепване свлачище на бул.Велики Преслав, гр.Шумен (част от път SHU1180 „Местност 5ти км – Шумен – Дивдядово” км 6+550 – км 7+902)””


29 май 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0018 – „Доставка и оборудване на един брой нов пътническо-товарен автомобил с 8+1 места за нуждите на ДСХ „Д-р Ст.Смядовски“ – гр. Шумен


22 май 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0017 – „Осъществяване на маркетингови и рекламни дейности по проект „ОТТУКА ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ“


19 май 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0015 – „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на реставрационни и консервационни работи на паметници на културата“


12 май 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0014 – „Доставка на съоръжения – хидравлична платформа и хидравличен подемник“


8 май 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0016 – „Извършване одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект “Създаване на готовност за следващият програмен период”


30 април 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0012 – „Избор на изпълнител за изготвяне на технически паспорти по проект “Създаване на готовност за следващият програмен период”


7 април 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0011 – “Доставка на учебни помагала за децата от III и IV подготвителна група в целодневните детски градини на гр.Шумен за учебната 2014/2015 година”


27 март 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0010 – Подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Шумен – рехабилитация на част от път SHU 1192 „Друмево – Овчарово – Васил Друмев – о.п.Шумен” – (участък между с. Друмево и с. Костена река и участък между с. Ил.Блъсков и с. Васил Друмев) Област Шумен


21 март 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0009 – ”Реконструкция на междублокови паркови пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Рехабилитация на бул. Велики Преслав;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Реконструкция на междублоково парково пространство и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги в кв.364а на гр. Шумен;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Рехабилитация на разпределителна улична мрежа, изграждане на велоалея, обслужваща кв. 570, 571, 572;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Реконструкция на междублоково парково пространство и рехабилитация на междублоковата улична мрежа и паркинги в кв. 570, 571, 572.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Реконструкция на парково пространство в кв. 292


22 април 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0008 – Предложение за жури по конкурс за проект с предмет: “Идеен проект за изграждане, реконструкция и обновяване на обекти на гр. Шумен”


10 март 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0005 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект “Създаване на готовност за следващият програмен период”. по договор за БФП № BG161PO001/5-02/2012/013


5 март 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0004 – „СМР на част от уличната мрежа в община Шумен по обособени позиции: 1.СМР на част от уличната мрежа в гр. Шумен; 2.СМР на част от уличната мрежа в села на община Шумен, в това число: а) Друмево, Царев брод, Салманово, Черенча, Новосел, Кладенец, Мараш, Мадара, Ивански, Дибич, Лозево, Вехтово, Градище, Панайот Волов, Ил. Блъсков, Ветрище; б) рехабилитация на улици в с. Дибич, община Шумен с остатъчни средства от 2013 г. по ПМС 321/12.12.2012 г.”


07 февруари 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0003 – „Реконструкция на междублокови паркови пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр.Шумен- част 2“


28 февруари 2014 г.

ЗОП 00138-2014-0002 – „Реконструкция на междублокови паркови пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр.Шумен“


14 октомври 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0039 – Доставка на яйца за детски градини, детски ясли и социални заведения в община Шумен.


24 септември 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0038 – „Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект «Шумен по-доброто място за живеене» осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. по договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/022”


19 септември 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0037 – „Зимно поддържане – снегопочистване, опесъчаване, лугиране на 142.524 км. общинска пътна мрежа, квартали на града и селата на територията на Община Шумен”


9 септември 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0035 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект «Шумен по-доброто място за живеене» осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. по договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/022.”


3 септември 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0033 – „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителни и монтажни работи при реализацията на проект «Шумен по-доброто място за живеене» осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. по договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/022,.”


29 август 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0031 – „Текущи и аварийни ремонти по детски градини, училища, читалища, културни институти, детски ясли, социални структури и други сгради на територията на Община Шумен” по обособени позиции: 1.Бетонови и арматурни работи; 2.Покривни работи; 3.Бояджийски работи; 4.Настилки и облицовъчни работи; 5.Железарски работи; 6.Ремонт на ВиК-инсталации; 7.Стъклопоставяне.


5 август 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0030 – Oткрита процедура за „Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане”


29 юли 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0029 – Oткрита процедура за „Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен, в рамките на проект № DIR – 51011116-23-65 интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап, ОП околна среда 2007 – 2013”


3 юли 2013 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:
“СМР на чaст от общинската пътна мрежа и рехабилитация на улици в с.Дибич, Община Шумен”


20 Февруари 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0017 – “Техническа помощ за звено за изпълнение на проект 51011116-23-65 интегриран воден цикъл на град Шумен ІІ етап, ОП околна среда 2007 – 2013”


20 Февруари 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0016 – ”Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект: 51011116-23-65 ” интегриран воден цикъл за град Шумен-ІІ етап”, ОП околна среда 2007 – 2013”


13 Февруари 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0015 – ”Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор – гр. Шумен в рамките на Проект № DIR – 51011116-23-65 интегриран проект за водния цикъл на град Шумен – етап 2, ОП Околна среда 2007 – 2013”


7 Февруари 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0014 – „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр.Шумен – етап 2 в рамките на проект № DIR – 51011116-23-65 интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап, ОП Околна среда 2007 – 2013”


1 Февруари 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0012 – „Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на фидик жълта и червена книга в рамките на проект № DIR – 51011116-23- интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап, ОП околна среда 2007 – 2013”


29 Януари 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0010 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: 51011116-23-65 „Интегриран воден цикъл на град Шумен-ІІ етап”, ОП околна среда 2007 – 2013”


23 Януари 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0009 – Разпространение, информация и публичност по проект: „Оттука започва България“


22 Януари 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0006 – „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на консервационни и реставрационни работи на паметници на културата”


21 Януари 2013 г.

ЗОП 00138-2013-0005 – „Мониторинг по проект „Корените на България“”


19 Декември 2012 г.

ЗОП 00138-2012-0036 – Извършване на независим финансов одит по проект „Корените на България”


18 Декември 2012 г.

ЗОП 00138-2012-0034 – „Консервационни и реставрационни работи на обекти паметници на културата”


14 декември 2012 г.

ЗОП 00138-2012-0032 – “Извършване на специализиран превоз на ученици до 16г. възраст и обслужващи дейности за периода 01.02.2013г. – 31.12.2014г.“


12 декември 2012 г.

ЗОП 00138-2012-0029 – Доставка на хранителни продукти за детски градини, детски ясли и социални заведения в Община Шумен.


11 Декември 2012 г.

ЗОП 00138-2012-0028 – Извършване на независим финансов одит по проект „Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен ”


11 Декември 2012 г.

ЗОП 00138-2012-0027 – Извършване на независим финансов одит по проект „Оттука започва България”


16 ноември 2012 г.

ЗОП 00138-2012-0025 – Доставка на Горива (Автомобилен бензин A95H, Автомобилен бензин А98Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за зареждане на автомобилите – собственост на Община Шумен и нейните подразделения – за срок от 2 (две) години.


09 ноемрви 2012 г.

ЗОП 00138-2012-0024 – Избор на оператор за предоставяне на фиксирани гласови електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Шумен.


30 октомври 2012 г.

ЗОП 00138-2012-0022 – Доставка на канцеларски материали, изделия от хартия и консумативи за матрични, струйни и лазерни принтери за Община Шумен


23 октомври 2012 г.

ЗОП 00138-2012-0019 – Възлагане и извършване на одит на проект № BG161PO001/1. 4-07/2010/034 «Изготвяне на интегриран план за възстановяване и развитие на гр. Шумен»


30 май 2012 г.

ЗОП 00138-2012-0009 – “Организиране на информационни събития и срещи“


21 април 2012 г.

ЗОП 00138-2012-0006 – „Изготвяне на интегриран план за възстановяване и развитие на гр. Шумен” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013


11 април 2012 г.

ЗОП 00138-2012-0005 – „Възлагане и извършване на одит на проект № BG161PO001/1.4-06/2010/024 интервенция върху критичната инфраструктура на Община Шумен”


26 септември 2007 г.

ЗОП 00138-2007-0019 – Организирано събиране и извозване на ТБО на територията на 11 села в община Шумен


19 октомври 2005 г.

ЗОП 00138-2005-0024 – Управление на експлоатацията на отоплителните комплекси на общински обекти в гр.Шумен


27 септември 2005 г.

ЗОП 00138-2005-0022 – Организирано събиране и извозване на ТБО на територията на 15 села в община Шумен


Skip to content