Мерки за опазване на земеделските земи и горите от пожари

Във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари на територията на община Шумен се въвеждат превантивни мерки за опазване на земеделските земи и горските площи. Със заповед на кмета на Шумен се забранява изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи, както и използването на открити огнеизточници. Забранява се паркирането на моторни превозни средства и струпването на материали на разстояние, по-малко от 5 метра, преди и след пожарните хидранти. Не се разрешава паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви. Не е позволено използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на непожънатите масиви и фуражните площадки.

В заповедта се посочва още, че собствениците и ползвателите на земеделски земи трябва да осигурят денонощно наблюдение на посевите. Разпоредено е на кметовете, кметските наместници и главните специалисти да организират денонощно дежурство на телефонен пост в кметствата за своевременно оповестяване в случай на пожар. Стопаните и ползвателите на земеделски земи да създадат организация за своевременно разораване на необходимите минерализовани ивици край пътищата и на местата, където земеделската земя граничи с горския фонд, да се осигурят средства, необходими за провеждане на ефективни гасителни действия. Паленето на огън в горите и земите от горския фонд да се извършва само на определените за това терени. Местата да бъдат обезопасени и обозначени с указателни табели.

От общинската администрация напомнят на институциите, които поддържат пътната и железопътната мрежа в близост до житни масиви, че трябва да почистват терените от сухи треви и горими отпадъци. При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 112, в най-близкото кметство или лесничейство. Сигнали могат да се подават и на денонощните постове в Община Шумен на телефони: 054/ 857 651 или 0882 88 57 58.

Skip to content