Община Шумен обяви търгове за продажба на поземлени имоти

Публични търгове с явно наддаване за продажба на пет поземлени имота, които се намират на територията на Шумен и един в село Васил Друмев, ще се проведат на 5 март 2021 г. от 11.00 часа в зала 363 на общинската администрация.

Тръжната документация за участие в търговете се получава от стая 244 до 14.00 часа на 04.03.2021 г. след представяне на документ, с който се удостоверява, че е заплатена. Заявленията заедно с всички необходими документи се подават в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен (стая 204) в срок до 16.00 часа на 04.03.2021 г.

Оглед на имотите може да се извършва всеки ден след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618. Подробна информация за търговете и за изискванията към участниците е публикувана на официалния сайт на Община Шумен.

При неявяване на кандидати търговете ще се проведат повторно при същите условия на 12.03.2021 г. от 11.00 часа в зала 363 в сградата на общинската администрация.

Skip to content