11 октомври 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.382 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 627 кв.м., съответстващ на УПИ VIII – „За фурна“ в кв. 19 по действащия регулационен план на с. Васил Друмев, заедно с построената в него СГРАДА с идентификатор 10176.501.382.1, със ЗП – 122 кв.м., с АОС № 2978/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 22.10.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 30 000.00 лв. /тридесет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 9 000.00 лв. /девет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на Община Шумен;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 21.10.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 27.10.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 октомври 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.315 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 349 кв.м., за който е отреден УПИ XV в кв. 561в по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5471/2021 г.
2. Търгът ще се проведе на 22.10.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 69 800.00 лв. /шестдесет и девет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 21 000.00 лв. /двадесет и една хиляди лева/ до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на Община Шумен;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 21.10.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 27.10.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 октомври 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.664.358 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 243 кв.м., за който е отреден УПИ XVI – “ООД” в кв. 345 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5484/2021 г.
2. Търгът ще се проведе на 22.10.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 48 600.00 лв. /четиридесет и осем хиляди и шестстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 15 000.00 лв. /петнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на Община Шумен;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 21.10.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 27.10.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 октомври 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на СГРАДА с идентификатор 83510.664.398.20 по кадастралната карта на гр. Шумен, със ЗП 25 кв.м., на един етаж, с предназначение – складова база, склад, построена 1976 г. в поземлен имот с идентификатор 83510.664.398, за който е отреден УПИ IX – „За жилищен комплекс“ в кв. 139 по плана на гр. Шумен, с АОС № 5062/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 22.10.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 14 000.00 лв. /четиринадесет хиляди лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на Община Шумен;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 21.10.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 27.10.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 октомври 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.678.465 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 865 кв.м., за който е отреден УПИ VII-общ. в кв. 33 по действащия ПУП на гр. Шумен – кв. Макак, с АОС № 5481/2021 г.
2. Търгът ще се проведе на 22.10.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 34 600.00 лв. /тридесет и четири хиляди и шестстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 10 000.00 лв. /десет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на Община Шумен;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 21.10.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 27.10.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 октомври 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.679.167 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 726 кв.м., за който е отреден УПИ VI-общ. в кв. 32 по действащия ПУП на гр. Шумен – кв. Мътница, с АОС № 5485/2021 г.
2. Търгът ще се проведе на 22.10.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 29 040.00 лв. /двадесет и девет хиляди и четиридесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 9 000.00 лв. /девет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на Община Шумен;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 21.10.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 27.10.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 октомври 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.682.103 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 650 кв.м., за който е отреден УПИ XVI – 265 в кв. 6 по действащия ПУП на гр. Шумен – кв. Дивдядово, с АОС № 2672/2008 г.
2. Търгът ще се проведе на 22.10.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 35 750.00 лв. /тридесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 11 000.00 лв. /единадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на Община Шумен;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 21.10.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 27.10.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


17 септември 2021 г.

ОБЯВА

Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на 6/шест/ броя поземлени имоти в землищeто на с. Мараш, община Шумен, с начин на трайно ползване «За земеделски труд и отдих»-/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/:
1.1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47161.142.156 по кадастралната карта на с. Мараш в местността „Марашки лозя“ с площ 704 кв.м; Начин на трайно ползване -„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5434/2021 г., при начална тръжна цена 2 200.00 /две хиляди и двеста/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.10.2021г. по следната банкова сметка: IBAN: BG33RZBB91553300106318, BIC: RZBBBGSF, при Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Тръжна документация в размер на 50.00 /петдесет/ лева без ДДС.
1.2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47161.142.155 по кадастралната карта на с. Мараш в местността „Марашки лозя“ с площ 543 кв.м; Начин на трайно ползване -„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5435/2021 г., при начална тръжна цена 1 700.00 /хиляда и седемстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 /петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.10.2021г. по следната банкова сметка: IBAN: BG33RZBB91553300106318, BIC: RZBBBGSF, при Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Тръжна документация в размер на 50.00 /петдесет/ лева без ДДС.
1.3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47161.142.153 по кадастралната карта на с. Мараш в местността „Марашки лозя“ с площ 663 кв.м; Начин на трайно ползване -„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5436/2021 г., при начална тръжна цена 2 000.00 /две хиляди/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.10.2021г. по следната банкова сметка: IBAN: BG33RZBB91553300106318, BIC: RZBBBGSF, при Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Тръжна документация в размер на 50.00 /петдесет/ лева без ДДС.
1.4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47161.142.152 по кадастралната карта на с. Мараш в местността „Марашки лозя“ с площ 690 кв.м; Начин на трайно ползване -„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5437/2021 г., при начална тръжна цена 2 100.00 /две хиляди и сто/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.10.2021г. по следната банкова сметка: IBAN: BG33RZBB91553300106318, BIC: RZBBBGSF, при Райфайзенбанк /България/. Тръжна документация в размер на 50.00 /петдесет/ лева без ДДС.
1.5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47161.142.168 по кадастралната карта на с. Мараш в местността „Марашки лозя“ с площ 611 кв.м; Начин на трайно ползване -„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5439/2021 г., при начална тръжна цена 1 900.00 /хиляда и деветстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 570.00 /петстотин и седемдесет/ лева, до 16:00 ч. на 04.10.2021г. по следната банкова сметка: IBAN: BG33RZBB91553300106318, BIC: RZBBBGSF, при Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Тръжна документация в размер на 50.00 /петдесет/ лева без ДДС.
1.6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47161.142.169 по кадастралната карта на с. Мараш в местността „Марашки лозя“ с площ 543 кв.м; Начин на трайно ползване -„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5441/2021 г., при начална тръжна цена 1 700.00 /хиляда и седемстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 /петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.10.2021г. по следната банкова сметка: IBAN: BG33RZBB91553300106318, BIC: RZBBBGSF, при Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Тръжна документация в размер на 50.00 /петдесет/ лева без ДДС.
ІІ. Търгът ще се проведе на 05.10.2021г. в 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 04.10.2021 г.
Цената на тръжната документация се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината.
Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 04.10.2021г
.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен, /изнесено деловодство гише–№3/ до 16:00 ч. на 04.10.2021 г.
Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 12.10.2021 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


14 септември 2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Шумен, уведомявам заинтересованите лица, че в изпълнение на Решение № 462 по протокол № 25 от 29.07.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен, със Заповед № РД 09-866 от 14.09.2021 г. на директора на СУ „Сава Доброплодни”, гр.Шумен е открита нова процедура – публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост.
1. Предмет на търга е отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Бюфет-павилион“ с площ от 16 кв. м., включително 4 кв. м. складова площ, находящ се в сутеренния етаж на сградата на СУ „Сава Доброплодни”, гр.Шумен, бул. „Мадара” № 34.
2. Условия за участие:
2.1.Търгът ще се проведе в сградата на СУ „Сава Доброплодни”, гр.Шумен, бул. „Мадара” № 34, в Методическия кабинет по чужди езици, на 30.09.2021 г. от 10:00 ч. Присъствието на участниците е задължително;
2.2. Началната тръжна цена е в размер на 87.04 лв. (осемдесет и седем лева и четири стотинки) месечно, определена по реда на Наредбата за базисните наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество, съгласно Приложение №1 към Заповед № РД-25/20.01.2021г. на Кмета на Община Шумен. В наемната цена не са включени разходите за консумативи – вода, канализация, електроенергия, отопление, такса смет и др., които се заплащат отделно от наемателя, съгласно клаузите на договора за наем. Наемната цена се плаща ежемесечно до 10-то число на тукущия месец, по банковата сметка, посочена в т.2.3.
2.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 87.00 лв. (осемдесет и седем лева) и се внася в срока за подаване на предложенията/заявленията за участие в търга по банкова сметка на СУ „Сава Доброплодни”, гр.Шумен в „Интернешънъл Асет Банк” АД: IBAN: BG17IABG74773100615400; BIC: IABGBGSF. След сключване на договора депозитът за участие в търга, внесен от наемателя се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
2.4. Цената на документация е в размер на 30 лв. Сумата се внася по посочената банкова сметка в т.2.3;
2.5. Документацията се закупува и получава всеки работен ден от датата на публикуване на обявлението от 9:00 ч. до 16:00 ч., от канцеларията на СУ „Сава Доброплодни”, гр.Шумен, гр. Шумен, бул. „Мадара” № 34, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й. Краен срок за закупуване до 14:00 ч. на 29.09.2021 г.;
2.6. Предложенията за участие в търга, съдържащи заявление за участие и изискуемите документи към него се подават в канцеларията на СУ „Сава Доброплодни”, гр.Шумен, гр. Шумен, бул. „Мадара” № 34 всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч., поставени в запечатан непрозрачен плик. Краен срок за подаване на предложенията до 16:00 ч. на 29.09.2021г.;.
2.7. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9:00ч. до 16:00ч. до изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в търга, след предварителна договорка на телефон: 054/832 162.
2.8. 4. Подробна информация за имота обект на настоящия публичен търг с тайно наддаване може да се получи на телефон 054/ 864 426; GSM 0894683705 или на адреса на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, бул. „Мадара” № 34.
2.8. Провеждането на втори търг в случаите по чл. 10, ал.2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество (когато на търга не се яви кандидат, търгът се обявява за не проведен и се провежда повторно) ще е на 07.10.2021 г. от 10:00 ч., в сградата на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, бул. „Мадара” № 34, в Методическия кабинет по чужди езици при същите условия – Депозитът за участие в търга се внася в срока за подаване на предложенията/заявленията за участие в търга по банкова сметка на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, гр.Шумен посочена в т.2.3; Цената на документация е в размер на 30 лв. Сумата се внася по посочената банкова сметка в т.2.3; Документацията се закупува и получава всеки работен ден от 9:00ч. до 16:00ч., от канцеларията на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, бул. „Мадара” № 34, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и. Краен срок за закупуване до 14:00 ч. на 06.10.2021 г.; Предложенията за участие в търга, съдържащи заявление за участие и изискуемите документи към него се подават в канцеларията на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, бул. „Мадара” № 34 всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч., поставени в запечатан непрозрачен плик. Краен срок за подаване на предложенията до 16:00 ч. на 06.10.2021 г.
3. Изисквания към участниците в търга:
3.1.Участниници в търга може да са физически и юридически лица, както и търговци, регистрирани по смисъла на Търговския закон;
3.2.Участникът в търга не трябва да е: обявен в несъстоятелност или да е в производство по ликвидация.
3.3. При използването на помещението „Бюфет-павилион“ да се спазват Закона за храните, Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците, Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопастността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и действащите нормативни актове в РБ и регламентите на ЕС, уреждащи материята от сферата на производство, предлагане и транспортиране на хранителни продукти в страната, при доставянето/ предлагането на сандвичи, закуски, зеленчуци, плодове, напитки, готова храна и др.
3.4.Участникът, с който се сключи договор за наем на помещението, предмет на настоящия търг, се задължава:
– да го ползва само в съответствие с неговото предназначение и съгласно действащото законодателство и регламентите на ЕС, уреждащи материята от сферата на производство, предлагане и транспортиране на хранителни продукти в страната;
– да поддържа и експлоатира имота с грижата на добър стопанин и съгласно правилата за техническа експлоатация, противопожарна безопасност, санитарно-хигиенни изисквания и Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен на Общински съвет – Шумен;
– да се използва в учебно време от 07:30 часа до 18:30 часа, без почивните, неработни, неучебни и/или неприсъствени за всички ученици учебни дни и без да се възпрепятства учебния процес и осъществяването на служебните задължения на педагогически специалисти и служителите в училището.
Д-р Албена Иванова-Неделчева
Директор на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен


14 септември 2021 г.

ОБЯВА

Общинско предприятие „Строителство и благоустройство”, гр. Шумен, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Помещение с площ от 50 кв.м., обособено в югозападната част на имот – частна общинска собственост с идентификатор 83510.48.76 по КК на гр. Шумен, с обща площ от 101 757 кв.м., представляващ земеделска земя, трета категория, с начин на трайно ползване „нива“ в м. „Кара Чалък“ в землището на гр. Шумен, с площ 15 174 кв.м., заедно с изградените върху него промишлена масивна едноетажна сграда и идентификатор 83510.48.76.1, със застроена площ от 93 кв.м., масивна едноетажна, административна сграда с идентификатор 83510.48.76.2, със застроена площ 77 кв.м. и масивна, едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 83510.48.76.3, със застроена площ от 742 кв.м., за който е издаден АОС № 2604/2007 г., предоставен за управление на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство“.
Срокът за наемното правоотношение е 5 (пет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Сградата, предмет на търга, не може да се използва за развиване на конкурентна дейност на ОП „Строителство и благоустройство”.
Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 24.09.2021 г. от 10:30 ч. в офиса на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет. 5.
Начална годишна наемна цена е в размер на 1170.00 лв. (Хиляда, сто и седемдесет лв.) без ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер 100.00 лв. (Сто лв.), която следва да се внесе по следната банкова сметка IBAN:BG87DEMI92403100016851, BIC: DEMIBGSF, при ТБ Д АД, клон Шумен.
Вид на депозита: парична вноска преведена по посочената по-горе сметка или платима в касата на ОП „Строителство и благоустройство“.
Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е до 15:00 ч на 23.09.2021 г.
Цената на тръжната документация е в размер на 10 лв. (десет лева), платима в офиса на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет. 6.
Тръжната документация се получава от офиса на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет. 5, срещу представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
Тръжната документация може да се закупува до 12:00 ч на 23.09.2021 г.
Заявления за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 15:00ч. на 23.09.2021 г. в офиса на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет. 5.
Информация на тел: 054 862 767


02 септември 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.133 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 2 110 кв.м., съответстващ на УПИ V-667 в кв. 20 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 4565/2016 г.
2. Търгът ще се проведе на 17.09.2021 г. от 09:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 21 100.00 лв. /двадесет и една хиляди и сто лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 7 000.00 лв. /седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 16.09.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на Община Шумен;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 16.09.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 16.09.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.09.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


02 септември 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61443.501.211 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево с площ 827 кв.м., съответстващ на УПИ X – „За фурна“ в кв. 27 по регулационния план на с. Радко Димитриево, заедно с построените в него СГРАДА с идентификатор 61443.501.211.1, със ЗП – 115 кв.м. и СГРАДА с идентификатор 61443.501.211.2, със ЗП – 32 кв.м., с АОС № 2977/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 17.09.2021 г. от 09:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 12 650.00 лв. /дванадесет хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 16.09.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на Община Шумен;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 16.09.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 16.09.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.09.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


02 септември 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61443.501.447 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево с площ 935 кв.м., съответстващ на УПИ IV – „ООД“ в кв. 41 по действащия регулационен план на с. Радко Димитриево, с АОС № 3006/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 17.09.2021 г. от 09:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 7 948.00 лв. /седем хиляди деветстотин четиридесет и осем лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 16.09.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на Община Шумен;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 16.09.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 16.09.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.09.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


02 септември 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61443.501.450 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево с площ 1358 кв.м., съответстващ на УПИ VII – „ООД“ в кв. 41 по действащия регулационен план на с. Радко Димитриево, с АОС № 3009/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 17.09.2021 г. от 09:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 11 543.00 лв. /единадесет хиляди петстотин четиридесет и три лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 16.09.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на Община Шумен;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 16.09.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 16.09.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.09.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


02 септември 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61443.501.451 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево с площ 1000 кв.м., съответстващ на УПИ VIII – „ООД“ в кв. 41 по действащия регулационен план на с. Радко Димитриево, с АОС № 3010/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 17.09.2021 г. от 09:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 8 500.00 лв. /осем хиляди и петстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 16.09.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на Община Шумен;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 16.09.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 16.09.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.09.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


02 септември 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61443.501.452 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево с площ 1000 кв.м., съответстващ на УПИ IX – „ООД“ в кв. 41 по действащия регулационен план на с. Радко Димитриево, с АОС № 3011/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 17.09.2021 г. от 09:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 8 500.00 лв. /осем хиляди и петстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 16.09.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на Община Шумен;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 16.09.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 16.09.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.09.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


02 септември 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61443.501.453 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево с площ 717 кв.м., съответстващ на УПИ X – „ООД“ в кв. 41 по действащия регулационен план на с. Радко Димитриево, с АОС № 3012/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 17.09.2021 г. от 09:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 6 095.00 лв. /шест хиляди деветдесет и пет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2 000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 16.09.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на Община Шумен;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 16.09.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 16.09.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.09.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


30 август 2021 г.

О Б Я В А

ОП „ ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен, на територията на Общински пазар, както следва:
ОБЩИНСКИ ПАЗАР
– Павилион П 2 с търговска площ 11,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 2400,00 лв. /две хиляди и четиристотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Магазин М 42 с площ 16,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 1000,00 лв. / хиляда лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
Оглед на обектите ще се извършва на 02.09.2021 г.
Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
Цената на тръжна документация е 20,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 03.09.2021 г.
Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 07.09.2021 г.
Търгът ще се проведе на 08.09.2021г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


18 август 2021 г.

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение № 2, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.
Търгът ще се проведе на 17.09.2021 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, за всеки имот поотделно се внася до 14:00 ч. на 16 септември 2021 г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.
Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, e съгласно Решение № 312 от 28.01.2021 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 1 /.
Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена на гише – каса № 2 на информационния център в Общината или по банков път IBAN: BG 85IABG74778400586700, BIC: IABGBGSF, код за плащане № 447000 при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен до 14.00 часа на 16.09.2021 г.
До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в изнесеното деловодство на информационния център – гише № 3 на Община Шумен до 16:00 ч. на 16.09.2021 г.
Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км.наместници на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр. Шумен по местонахождение на имотите.
Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник гише – каса № 2 на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 24 септември 2021г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 23.09.2021г., тръжна документация се получава в срок до 14:00 часа на 23.09.2021г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 23.09.2021 г.
За информация: тел. 054/ 857 710 в Община Шумен;


17 август 2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Шумен, уведомявам заинтересованите лица, че в изпълнение на Решение № 462 по протокол № 25 от 29.07.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен, със Заповед № РД 09-765 от 17.08.2021 г. на директора на СУ „Сава Доброплодни”, гр.Шумен е открита процедура – публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост.
1. Предмет на търга е отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Бюфет-павилион“ с площ от 16 кв. м., включително 4 кв. м. складова площ, находящ се в сутеренния етаж на сградата на СУ „Сава Доброплодни”, гр.Шумен, бул. „Мадара” № 34.
2. Условия за участие:
2.1.Търгът ще се проведе в сградата на СУ „Сава Доброплодни”, гр.Шумен, бул. „Мадара” № 34, в Методическия кабинет по чужди езици, на 03.09.2021 г. от 10:00 ч. Присъствието на участниците е задължително;
2.2. Началната тръжна цена е в размер на 87.04 лв. (осемдесет и седем лева и четири стотинки) месечно, определена по реда на Наредбата за базисните наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество, съгласно Приложение №1 към Заповед № РД-25/20.01.2021г. на Кмета на Община Шумен. В наемната цена не са включени разходите за консумативи – вода, канализация, електроенергия, отопление, такса смет и др., които се заплащат отделно от наемателя, съгласно клаузите на договора за наем. Наемната цена се плаща ежемесечно до 10-то число на тукущия месец, по банковата сметка, посочена в т.2.3.
2.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 87.00 лв. (осемдесет и седем лева) и се внася в срока за подаване на предложенията/заявленията за участие в търга по банкова сметка на СУ „Сава Доброплодни”, гр.Шумен в „Интернешънъл Асет Банк” АД: IBAN: BG17IABG74773100615400; BIC: IABGBGSF. След сключване на договора депозитът за участие в търга, внесен от наемателя се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
2.4. Цената на документация е в размер на 30 лв. Сумата се внася по посочената банкова сметка в т.2.3;
2.5. Документацията се закупува и получава всеки работен ден от датата на публикуване на обявлението от 9:00 ч. до 16:00 ч., от канцеларията на СУ „Сава Доброплодни”, гр.Шумен, гр. Шумен, бул. „Мадара” № 34, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й. Краен срок за закупуване до 14:00 ч. на 02.09.2021 г.;
2.6. Предложенията за участие в търга, съдържащи заявление за участие и изискуемите документи към него се подават в канцеларията на СУ „Сава Доброплодни”, гр.Шумен, гр. Шумен, бул. „Мадара” № 34 всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч., поставени в запечатан непрозрачен плик. Краен срок за подаване на предложенията до 16:00 ч. на 02.09.2021г.;.
2.7. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9:00ч. до 16:00ч. до изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в търга, след предварителна договорка на телефон: 054/832 162.
2.8. 4. Подробна информация за имота обект на настоящия публичен търг с тайно наддаване може да се получи на телефон 054/ 864 426; GSM 0894683705 или на адреса на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, бул. „Мадара” № 34.
2.8. Провеждането на втори търг в случаите по чл. 10, ал.2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество (когато на търга не се яви кандидат, търгът се обявява за не проведен и се провежда повторно) ще е на 10.09.2021 г. от 10:00 ч., в сградата на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, бул. „Мадара” № 34, в Методическия кабинет по чужди езици при същите условия – Депозитът за участие в търга се внася в срока за подаване на предложенията/заявленията за участие в търга по банкова сметка на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, гр.Шумен посочена в т.2.3; Цената на документация е в размер на 30 лв. Сумата се внася по посочената банкова сметка в т.2.3; Документацията се закупува и получава всеки работен ден от 9:00ч. до 16:00ч., от канцеларията на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, бул. „Мадара” № 34, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и. Краен срок за закупуване до 14:00 ч. на 09.09.2021 г.; Предложенията за участие в търга, съдържащи заявление за участие и изискуемите документи към него се подават в канцеларията на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, бул. „Мадара” № 34 всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч., поставени в запечатан непрозрачен плик. Краен срок за подаване на предложенията до 16:00 ч. на 09.09.2021 г.
3. Изисквания към участниците в търга:
3.1.Участниници в търга може да са физически и юридически лица, както и търговци, регистрирани по смисъла на Търговския закон;
3.2.Участникът в търга не трябва да е: обявен в несъстоятелност или да е в производство по ликвидация.
3.3. При използването на помещението „Бюфет-павилион“ да се спазват Закона за храните, Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците, Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопастността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и действащите нормативни актове в РБ и регламентите на ЕС, уреждащи материята от сферата на производство, предлагане и транспортиране на хранителни продукти в страната, при доставянето/ предлагането на сандвичи, закуски, зеленчуци, плодове, напитки, готова храна и др.
3.4.Участникът, с който се сключи договор за наем на помещението, предмет на настоящия търг, се задължава:
– да го ползва само в съответствие с неговото предназначение и съгласно действащото законодателство и регламентите на ЕС, уреждащи материята от сферата на производство, предлагане и транспортиране на хранителни продукти в страната;
– да поддържа и експлоатира имота с грижата на добър стопанин и съгласно правилата за техническа експлоатация, противопожарна безопасност, санитарно-хигиенни изисквания и Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен на Общински съвет – Шумен;
– да се използва в учебно време от 07:30 часа до 18:30 часа, без почивните, неработни, неучебни и/или неприсъствени за всички ученици учебни дни и без да се възпрепятства учебния процес и осъществяването на служебните задължения на педагогически специалисти и служителите в училището.


16 август 2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.7, ал.1 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Шумен, уведомявам заинтересованите лица, че в изпълнение на Решение № 463 по протокол № 25/29.07.2021г. на заседание на Общински съвет Шумен, със Заповед  №48/11.08.2021г. на Управителя на ДКЦ I Шумен ЕООД е открита процедура – публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост.
1. Наименование и описание на предмета на търга:
1.1.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение  – кабинет №245,  с площ от 17.92 кв.м. на адрес гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 100.
1.2.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение  – кабинет №246, с площ от 16.83 кв.м. на адрес гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 100.
2. Вид на търга: публичен търг с тайно наддаване;
3. Място, ден и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 24.08.2021 г. от 10:00 ч. на адрес: гр.Шумен, ул. “Цар Освободител“ №100, ет.4, заседателна зала на 4ет. „ДКЦ I Шумен“ ЕООД. Присъствието на участниците е задължително.
4. Начална цена:
4.1.Помещение Лекарски кабинет №245 – Минимална месечна наемна цена/начална тръжна цена е в размер на 140.00 лв. без ДДС на основание Наредбата за базисните наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество;
4.2.Помещение Лекарски кабинет №246 – Минимална месечна наемна цена/начална тръжна цена е в размер на 135.00 лв. без ДДС на основание Наредбата за базисните наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество;
5. За участие в търга кандидатите следва да внесат депозит за участие в размер на 150 лв. без ДДС. Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията.
6. Начин на плащане на депозита: на каса на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД или по банкова сметка на „ДКЦ 1 Шумен” ЕООД, както следва:
„ДКЦ І ШУМЕН” ЕООД
ул. „Цар Освободител” № 100
ЕИК 127511543
IBAN  BG60 DEMI 9240 1000 0972 20
BIC DEMIBGSF
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
7. Цена на тръжната документация: 50 лева без ДДС. Начин на плащане на каса на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД или по банкова сметка на „ДКЦ 1 Шумен” ЕООД.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекта на договора.
Тръжната документация може да се получи на адрес гр. Шумен, ул.“Цар Освободител“№100, ет.4, кабинет 404, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа;
9. Място и срок за подаване на тръжни предложения: тръжни предложения се подават в срок до 20.08.2021г. на адрес: гр. Шумен, ул.“Цар Освободител“№100, ет.4, кабинет 404, до 16:30 часа; в запечатан непрозрачен плик заявлението си за участие ведно с всички  други изискуеми  документи.
10. Предварителни изисквания към участниците в търга: Участниците в търга могат да са физически или юридически лица, които извършват медицинска дейност. Физическите лица, участващи в процедурата следва да са лица с висше медицинско образование. Участниците юридически лица следва да представят документи, че при тях работят лица със завършено висше медицинско образование.
11. Договорът за наем се сключват за срок от 5 (пет) години.
12. Други условия: Помещението е предназначено за осъществяване на първична или специализирана медицинска помощ. Участниците трябва да декларират, че в наетите помещения ще се извършва медицинска дейност съобразно предназначението.
13. Оглед може да бъде направен всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. на адрес: гр. Шумен, ул.“Цар Освободител“№100, сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД., след предварителна уговорка, направена на следния номер 054/ 830 325.
14. В случаите на чл.10, ал.2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг при същите условия на 26.08.2021 год. от 10.00 часа на адрес гр. Шумен, ул.“Цар Освободител“№100, ет.4, заседателна зала на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД. Срокът за получаване на тръжни документи, както и внасяне на депозита е до 16:00 часа на 25.08.2021год., а заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, в стая № 404, до 16:30 ч. 25.08.2021г.


27 юли 2021 г.

О Б Я В А

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. Помещение с площ от 22.50 кв.м., намиращо се в сградата на „ Културен дом“ в с. Царев брод – публична общинска собсвеност, АОС № 0268/17.07.1998г., за услуги, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 430.00 лв. – размер на депозита – 130.00 лв.
1.2 Помещение с площ от 45.00 кв.м. в с. Новосел, ул. „Георги Димитров“ № 5, АОС № 1875 от 10.05.2005 г., за закусвални и сладкарници без алкохол, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1170.00 лв. – размер на депозита – 350.00 лв.
1.3 Терен с площ от 26.75 кв.м. в гр. Шумен, ул. „Дедеагач“, находящ се в УПИ I – „ОЖС и КОО“ кв. 369 А по плана на гр. Шумен, под № 133 от одобрената схема за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2084.00 лв. – размер на депозита – 630.00 лв.
1.4 Терен с площ от 68.00 кв.м. в гр. Шумен, ул. „Лозенград“ , по плана на гр. Шумен, под № 138 от одобрената схема за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за услуги, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2661.00 лв. – размер на депозита – 800.00 лв.
1.5 Помещения с площ от 32.20 кв.м., от които 21.9 кв.м. за търговска площ и 10.3 кв.м. за складови и сервизви помещения, на ул. „Васил Априлов“ № 64, в поземлен имот с идентификатор 83510.661.545 по КК на гр. Шумен, с АОС № 2777 от 05.03.2008 г., за санитарен магазин, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1662.00 лв.
– размер на депозита – 500.00 лв.
2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключва за срок от 5 години.
3. Търгът да се проведе на 06.08.2021 г. от 10.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС и се внася на касите на информационния център на Община Шумен.
5. Тръжната документация се получава от гише № 3 на Община Шумен (информационен център) до 14:00 ч. на 05.08.2021 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
6. Депозитът за участие в търга се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
7.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен – гише № 3 (информационен център) до 16:00 ч. на 05.08.2021 г.
8. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
9. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 13.08.2021 г. от 10.30 часа в стая № 257 на Община Шумен при същите условия, а таксата се внася до 14.00 ч. на 12.08.2021 г. в касите на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава от гише № 3 на Община Шумен (информационен център) до 14:00 ч. на 12.08.2021 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен (информационен център): гише № 3 до 16:00 ч. на 12.08.2021 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
11. Цените са без включен ДДС.
12. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
13. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението ще упражнявам лично.
За справки стая № 257, тел. 054/857-669


27 юли 2021 г.

О Б Я В Я В А

1. Ново провеждане на тръжна процедура с явно наддаване за продажба на следната вещ:
1.1. Верижен влекач АТС 712 с регистрационен номер Н 04663, местонахождение гр. Шумен;
2. Търгът ще се проведе на 10.08.2021 г. от 11.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
3. Участниците имащи право на участие в новото провеждане на тръжната процедура са определени въз основа дадените указания в Решение № 86 от 27.05.2021г. по административно дело № 63 по описа за 2021г на Административен съд –Шумен.
4. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в цената на вещта по договора.
5. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите – ДДС и 2% такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ се извършва по посочените банкови сметки в Заповед № РД-25-062/11.01.2021г. в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник след новото провеждане на тръжната процедура.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЕЩИТЕ:
6. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за продажба, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответната вещ.
7. Разноските по извършване на нотариална заверка на договора са за сметка на купувача.
За справки стая № 257, тел. 054/857-669


19 юли 2021 г.

ОБЯВА

Общинското предприятие „Паркове и обредна дейност”, гр. Шумен, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Павилион № 3, представляващ обособено помещение от павилиони, находящи се на входа на „Гробищен парк” Шумен с площ от 10 кв.м., с предназначение – павилион за продажба на цветя.
Срокът за наемното правоотношение е 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Сградата, предмет на търга, не може да се използва за развиване на конкурентна дейност на ОП „Паркове и обредна дейност”.
Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 27.07.2021 г. от 11:00 ч. в Ритуална зала, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Началната годишна наемна цена е в размер на – 2869,70лв. (две хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и 0,70ст.) без ДДС и 3443,64лв. (три хиляди четиристотин четиридесет и три лева и 0,64ст.) с ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на – 300лв. (триста лева), която следва да се внесе по следната банкова сметка: IBAN: BG60IABG74773100609000, BIC: IABGBGSF, при „Интернешънъл Асет Банк”, клон Шумен.
Вид на депозита: парична вноска, преведена по посочената по-горе сметка или платима в касата на ОП “Паркове и обредна дейност“.
Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е до 15:00 ч на 26.07.2021 г.
Цената на тръжната документация е в размер на 10 лв. (десет лева) без ДДС, платима в Ритуалната зала, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Тръжната документация се получава от Ритуалната зала на Общинското предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж, срещу представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
Тръжната документация може да се закупува до 12:00 ч на 26.07.2021 г.
Заявления за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 15:00ч. на 26.07.2021 г. в Ритуалната зала на Общинското предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Информация на тел: 054/ 82-60-48


19 юли 2021 г.

ОБЯВА

Общинското предприятие „Паркове и обредна дейност”, гр. Шумен, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Павилион № 2, представляващ обособено помещение от павилиони, находящи се на входа на „Гробищен парк” Шумен с площ от 10 кв.м., с предназначение – павилион за продажба на цветя.
Срокът за наемното правоотношение е 5 (пет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Сградата, предмет на търга, не може да се използва за развиване на конкурентна дейност на ОП „Паркове и обредна дейност”.
Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 27.07.2021 г. от 10:30 ч. в Ритуалната зала, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Началната годишна наемна цена е в размер на – 2754,00лв. (две хиляди седемстотин петдесет и четири лева) без ДДС и 3304,80лв. (три хиляди триста и четири лева и 0,80ст.) с ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на – 300лв. (триста лева) и следва да се внесе по следната банкова сметка: IBAN: BG60IABG74773100609000, BIC: IABGBGSF, при „Интернешънъл Асет Банк”, клон Шумен.
Вид на депозита: парична вноска преведена по посочената по-горе сметка или платима в касата на ОП “Паркове и обредна дейност“.
Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е до 15:00 ч на 26.07.2021 г.
Цената на тръжната документация е в размер на 10 лв. (десет лева) без ДДС, платима в Ритуалната зала, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Тръжната документация се получава от Ритуалната зала на Общинското предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж, срещу представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
Тръжната документация може да се закупува до 12:00 ч на 26.07.2021 г.
Заявления за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 15:00ч. на 26.07.2021г. в Ритуалната зала на Общинското предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Информация на тел: 054/ 82-60-48


19 юли 2021 г.

ОБЯВА

Общинското предприятие „Паркове и обредна дейност”, гр. Шумен, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Павилион № 1, представляващ обособено помещение от павилиони, находящи се на входа на „Гробищен парк” Шумен с площ от 10 кв.м., с предназначение – павилион за продажба на цветя.
Срокът за наемното правоотношение е 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Сградата, предмет на търга, не може да се използва за развиване на конкурентна дейност на ОП „Паркове и обредна дейност”.
Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 27.07.2021 г. от 10:00 ч. в Ритуалната зала, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Начална годишна наемна цена е в размер на – 3988,60 лв. (три хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и 0,60ст) без ДДС и 4786,32лв. (четири хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и 0,32ст.) с ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на – 400лв. (четиристотин лева) и следва да се внесе по следната банкова сметка: IBAN: BG60IABG74773100609000, BIC: IABGBGSF, при „Интернешънъл Асет Банк”, клон Шумен.
Вид на депозита: парична вноска, преведена по посочената по-горе сметка или платима в касата на ОП“Паркове и обредна дейност“.
Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е до 15:00 ч на 26.07.2021 г.
Цената на тръжната документация е в размер на 10 лв. (десет лева) без ДДС, платима в Ритуалната зала, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Тръжната документация се получава от Ритуалната зала на Общинското предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж, срещу представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
Тръжната документация може да се закупува до 12:00 ч на 26.7.2021 г.
Заявления за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 15:00ч. на 26.07.2021 г. в Ритуалната зала на Общинското предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Информация на тел: 054/ 82-60-48


19 юли 2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.7, ал.1 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Шумен, уведомявам заинтересованите лица, че в изпълнение на Решение № 439 по протокол № 24/24.06.2021г. на заседание на Общински съвет Шумен, със Заповед № РД 10-650/19.07.2021г. на Директора на СУ”Панайот Волов”, гр.Шумен е открита процедура – публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост.
1. Предмет на търга е отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение – кухненски блок с площ от 225 кв. м..и столова с площ от 25 кв.м., находящо се на партерния етаж в сградата на СУ“Панайот Волов”, гр.Шумен, ул.“Съединение”№ 100.
2. Условия за участие:
2.1.Търгът ще се проведе в сградата на СУ“Панайот Волов”, гр.Шумен, ул.“Съединение”№ 100, в кабинета на директора, на 27.07.2021г. от 10.30ч. Присъствието на участниците е задължително;
2.2. Началната тръжна цена е в размер на 1596.25 лв. (хиляда петстотин деветдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки) месечно, определена по реда на Наредбата за базисните наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество, съгласно Приложение №1 към Заповед № РД-25/20.01.2021г. на Кмета на Община Шумен. В наемната цена не са включени разходите за консумативи – вода, канализация, електроенергия, отопление, такса смет и др., които се заплащат отделно от наемателя, съгласно клаузите на договора за наем. Наемната цена се плаща ежемесечно до 10-то число на тукущия месец, по банковата сметка, посочена в т.2.3. Върху наемната цена не се начислява ДДС;
2.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 1596.25 лв. (хиляда петстотин деветдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки) и се внася в срока за подаване на предложенията/заявленията за участие в търга по банкова сметка на СУ „Панайот Волов”, гр. Шумен в „Интернешънъл Асет Банк” АД – IBAN BG95IABG74773100617100 BIC код IABGBGSF;
2.4. Цената на документация е в размер на 30лв. Сумата се внася по посочената банкова сметка в т.2.3;
2.5. Документацията се закупува и получава всеки работен ден от публикуване на обявлението – 19.07.2021г. от 9.00ч. до 16.00ч., от канцеларията на СУ“Панайот Волов”, гр.Шумен, ул.“Съединение”№ 100, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и. Краен срок за закупуване до 16.00ч. на 26.07.2021г.;
2.6. Предложенията за участие в търга, съдържащи заявление за участие и изискуемите документи към него се подават в канцеларията на СУ“Панайот Волов”, гр.Шумен, ул.“Съединение”№ 100 всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч., поставени в запечатан непрозрачен плик. Краен срок за подаване на предложенията до 10.00ч. на 27.07.2021г;.
2.7. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. до изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в търга, след предварителна уговорка, направена на някой от следните телефони: 054/802-653 и 0894305031;
2.8. Провеждането на втори търг в случаите по чл.10, ал.2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество (когато на търга не се яви кандидат, търгът се обявява за не проведен и се провежда повторно) ще е на 02.08.2021г. от 10.30ч., в сградата на СУ“Панайот Волов”, гр.Шумен, ул.“Съединение”№ 100, в кабинета на директора при същите условия – Депозитът за участие в търга се внася в срока за подаване на предложенията/заявленията за участие в търга по банкова сметка на СУ“Панайот Волов”, гр.Шумен посочена в т.2.3; Цената на документация е в размер на 30лв. Сумата се внася по посочената банкова сметка в т.2.3; Документацията се закупува и получава всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч., от канцеларията на СУ“Панайот Волов”, гр.Шумен, ул.“Съединение”№ 100, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и. Краен срок за закупуване до 16.00ч. на 30.07.2021г.; Предложенията за участие в търга, съдържащи заявление за участие и изискуемите документи към него се подават в канцеларията на СУ“Панайот Волов”, гр.Шумен, ул.“Съединение”№ 100 всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч., поставени в запечатан непрозрачен плик. Краен срок за подаване на предложенията до 10.00ч. на 02.08.2021г.;
3. Изисквания към участниците в търга:
3.1.Участниници в търга може да са физически и юридически лица, както и търговци, регистрирани по смисъла на Търговския закон или чуждестранно лице, регистрирано по националното законодателство на държавата, в която е установено, което отговаря на условията на търга, посочени в настоящото обявление и в тръжната документация, одобрена с горецитираната заповед на Директора на СУ”Панайот Волов”, гр.Шумен;
3.2.Участникът в търга не трябва да е: обявен в несъстоятелност или да е в производство по ликвидация; лишен от право да упражнява търговска дейност, включително – управител или член на управителен орган на участника – в случай, че членовете са юридически лица; осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран, включително управител или член на управителен орган на участника;
3.3. Спазвайки Закона за храните, Наредба №2/20.01.21г. за специфичните изисквания към безопастността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, Наредба №37/21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците и действащите нормативни актове в РБ и регламентите на ЕС, уреждащи материята от сферата на производство, предлагане и транспортиране на хранителни продукти в страната, при доставянето/предлагането на сандвичи, закуски, зеленчуци, плодове, напитки, готова храна и др. Да спазва представеното месечно/седмично меню за закуска и обяд, да притежава технически потенциал, ресурси и организационни възможности;
3.4.Участниците трябва да представят месечно/седмично меню, съобразено с наредбите за здравословно хранене на учениците в ученическите столове или бюфети, включващо – сандвичи, закуски, зеленчуци, плодове, напитки, готова храна и други;
3.5.Участниците трябва да представят план-сметка за необходимите разходи за подмяна на вентилационната система на помещението за срок от 3 месеца, като направените разходи ще се приспаднат 50 % от наема за всеки месец в разумен срок;
3.6.Участниците трябва да поддържат чисти помещението и прилежащите му външни площи / тротоар /, да представят график за почистване и дезинфекция, както и списък на използваните препарати (отговарящи на нормативните изисквания) и съответните сертификати към тях;
3.7.Участникът, с който се сключи договор за наем на помещението, предмет на настоящия търг, се задължава:
– да го ползва само в съответствие с неговото предназначение и съгласно действащото законодателство и регламентите на ЕС, уреждащи материята от сферата на производство, предлагане и транспортиране на хранителни продукти в страната;
– да подмени вентилационната система на помещението за срок от 3 месеца, след сключване на договора, като спази представената план-сметка за необходимите разходи, които ще бъдат приспаднати 50 % от наема за всеки месец в разумен срок;
– да предприеме нужните действия на основание Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Шумен – осигуряване на контейнер за смет за производствени отпадъци;
– да поддържа чисти помещението и прилежащите му външни площи / тротоар /, спазвайки представения график за почистване и дезинфекция, използвайки препарати (отговарящи на нормативните изисквания) придружени със съответните сертификати;
– да не затруднява учебния процес и осъществяването на дейността на учителите и служителите в училището
Обявлението е публикувано и на сайта на училището.


05 юли 2021 г.

ОБЯВА

Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на 5/пет/ броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, с начин на трайно ползване «За земеделски труд и отдих»-/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/:
1.1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.168 по кадастралната карта на гр. Шумен, землище Шумен с площ 632 кв.м; Трайно предназначение на територията-Земеделска; Начин на трайно ползване -„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5465/2021 г., при начална тръжна цена 5100.00 /пет хиляди и сто/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 13.07.2021г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв./петдесет лева/ без ДДС.
1.2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.230 по кадастралната карта на гр. Шумен, землище Шумен с площ 754 кв.м; Трайно предназначение на територията-Земеделска; Начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с АОС № 5464/2021 г.,при начална тръжна цена 6000.00 /шест хиляди/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1800.00 /хиляда и осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 13.07.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС
1.3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.663.3 по кадастралната карта на гр. Шумен, землище Шумен с площ 832 кв.м; Трайно предназначение на територията-Земеделска; Начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с АОС № 5388/2020 г., при начална тръжна цена 41600.00 /четиридесет и една хиляди и шестстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 20000.00 /двадесет хиляди/ лева, до 16:00 ч. на 13.07.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС
1.4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.151 по кадастралната карта на гр. Шумен, землище Шумен с площ 705 кв.м; Трайно предназначение на територията-Земеделска; Начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с АОС № 5467/2021 г., при начална тръжна цена 6000.00 /шест хиляди/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1800.00 /хиляда и осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 13.07.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС
1.5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.433 по кадастралната карта на гр. Шумен, землище Шумен с площ 483 кв.м; Трайно предназначение на територията-Земеделска; Начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с АОС № 5466/2021 г., при начална тръжна цена 4100.00 /четири хиляди и сто/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/ лева, до 16:00 ч. на 13.07.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС
ІІ. Търгът ще се проведе на 14.07.2021г. в 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 13.07.2021 г.
Цената на тръжната документация се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината.
Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 13.07.2021г
.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен, /изнесено деловодство гише–№3/ до 16:00 ч. на 13.07.2021 г.
Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 21.07.2021 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


05 юли 2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.7, ал.1 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Шумен, уведомявам заинтересованите лица, че в изпълнение на Решение № 439 по протокол № 24/24.06.2021г. на заседание на Общински съвет Шумен, със Заповед № РД 10-640/05.07.2021г. на Директора на СУ „Панайот Волов”, гр. Шумен е открита процедура – публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост.
1. Предмет на търга е отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение – кухненски блок с площ от 225 кв. м..и столова с площ от 25 кв.м., находящо се на партерния етаж в сградата на СУ „Панайот Волов”, гр. Шумен, ул. „Съединение” № 100.
2. Условия за участие:
2.1.Търгът ще се проведе в сградата на СУ „Панайот Волов”, гр. Шумен, ул. „Съединение” № 100, в кабинета на директора, на 13.07.2021г. от 10.30 ч. Присъствието на участниците е задължително;
2.2. Началната тръжна цена е в размер на 2017.50 лв. (две хиляди и седемнадесет лева и петдесет стотинки) месечно, определена по реда на Наредбата за базисните наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество, съгласно Приложение №1 към Заповед № РД-25/20.01.2021г. на Кмета на Община Шумен. В наемната цена не са включени разходите за консумативи – вода, канализация, електроенергия, отопление, такса смет и др., които се заплащат отделно от наемателя, съгласно клаузите на договора за наем. Наемната цена се плаща ежемесечно до 10-то число на тукущия месец, по банковата сметка, посочена в т.2.3. Върху наемната цена не се начислява ДДС;
2.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 2017.50 лв. (две хиляди и седемнадесет лева и петдесет стотинки) и се внася в срока за подаване на предложенията/заявленията за участие в търга по банкова сметка на СУ „Панайот Волов”, гр. Шумен в „Интернешънъл Асет Банк“ АД – IBAN BG95IABG74773100617100 BIC код IABGBGSF;
2.4. Цената на документация е в размер на 30 лв. Сумата се внася по посочената банкова сметка в т.2.3;
2.5. Документацията се закупува и получава всеки работен ден от публикуване на обявлението – 06.07.2021 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч., от канцеларията на СУ „Панайот Волов”, гр. Шумен, ул. „Съединение” № 100, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и. Краен срок за закупуване до 16.00ч. на 12.07.2021 г.;
2.6. Предложенията за участие в търга, съдържащи заявление за участие и изискуемите документи към него се подават в канцеларията на СУ „Панайот Волов”, гр. Шумен, ул. „Съединение” № 100 всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч., поставени в запечатан непрозрачен плик. Краен срок за подаване на предложенията до 10.00ч. на 13.07.2021г;.
2.7. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. до изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в търга, след предварителна уговорка, направена на някой от следните телефони: 054/802-653 и 0894305031;
2.8. Провеждането на втори търг в случаите по чл.10, ал.2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество (когато на търга не се яви кандидат, търгът се обявява за не проведен и се провежда повторно) ще е на 16.07.2021г. от 10.30ч., в сградата на СУ „Панайот Волов”, гр. Шумен, ул. „Съединение” № 100, в кабинета на директора при същите условия – Депозитът за участие в търга се внася в срока за подаване на предложенията/заявленията за участие в търга по банкова сметка на СУ „Панайот Волов”, гр. Шумен посочена в т.2.3; Цената на документация е в размер на 30лв. Сумата се внася по посочената банкова сметка в т.2.3; Документацията се закупува и получава всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч., от канцеларията на СУ „Панайот Волов”, гр. Шумен, ул. „Съединение” № 100, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и. Краен срок за закупуване до 16.00ч. на 15.07.2021г.; Предложенията за участие в търга, съдържащи заявление за участие и изискуемите документи към него се подават в канцеларията на СУ „Панайот Волов”, гр. Шумен, ул. „Съединение”№ 100 всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч., поставени в запечатан непрозрачен плик. Краен срок за подаване на предложенията до 10.00ч. на 16.07.2021г.;
3. Изисквания към участниците в търга:
3.1.Участниници в търга може да са физически и юридически лица, както и търговци, регистрирани по смисъла на Търговския закон или чуждестранно лице, регистрирано по националното законодателство на държавата, в която е установено, което отговаря на условията на търга, посочени в настоящото обявление и в тръжната документация, одобрена с горецитираната заповед на Директора на СУ „Панайот Волов”, гр. Шумен;
3.2.Участникът в търга не трябва да е: обявен в несъстоятелност или да е в производство по ликвидация; лишен от право да упражнява търговска дейност, включително – управител или член на управителен орган на участника – в случай, че членовете са юридически лица; осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран, включително управител или член на управителен орган на участника;
3.3. Спазвайки Закона за храните, Наредба №2/20.01.21г. за специфичните изисквания към безопастността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците и действащите нормативни актове в РБ и регламентите на ЕС, уреждащ материята от сферата на производство, предлагане и транспортиране на хранителни продукти в страната, при доставянето/предлагането на сандвичи, закуски, зеленчуци, плодове, напитки, готова храна и др. Да спазва представеното месечно/седмично меню за закуска и обяд, да притежава технически потенциал, ресурси и организационни възможности;
3.4.Участниците трябва да представят месечно/седмично меню, съобразено с наредбите за здравословно хранене на учениците в ученическите столове или бюфети, включващо – сандвичи, закуски, зеленчуци, плодове, напитки, готова храна и други;
3.5.Участниците трябва да представят план-сметка за необходимите разходи за подмяна на вентилационната система на помещението за срок от 3 месеца, като направените разходи ще се приспаднат 50 % от наема за всеки месец в разумен срок;
3.6.Участниците трябва да поддържат чисти помещението и прилежащите му външни площи / тротоар /, да представят график за почистване и дезинфекция, както и списък на използваните препарати (отговарящи на нормативните изисквания) и съответните сертификати към тях;
3.7.Участникът, с който се сключи договор за наем на помещението, предмет на настоящия търг, се задължава:
– да го ползва само в съответствие с неговото предназначение и съгласно действащото законодателство и регламентите на ЕС, уреждащи материята от сферата на производство, предлагане и транспортиране на хранителни продукти в страната;
– да подмени вентилационната система на помещението за срок от 3 месеца, след сключване на договора, като спази представената план-сметка за необходимите разходи, които ще бъдат приспаднати 50 % от наема за всеки месец в разумен срок;
– да предприеме нужните действия на основание Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Шумен – осигуряване на контейнер за смет за производствени отпадъци;
– да поддържа чисти помещението и прилежащите му външни площи / тротоар /, спазвайки представения график за почистване и дезинфекция, използвайки препарати (отговарящи на нормативните изисквания) придружени със съответните сертификати;
– да не затруднява учебния процес и осъществяването на дейността на учителите и служителите в училището
Обявлението е публикувано и на сайта на училището.


01 юли 2021 г.

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за срок от една стопанска година – 2021/2022г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение № 2, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.
Търгът ще се проведе на 21.07.2021 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, за всеки имот поотделно се внася до 14:00 ч. на 20 юли 2021г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.
Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, e съгласно Решение № 312 от 28.01.2021 г. на Общински съвет – Шумен /приложение № 1/.
Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена на гише – каса № 2 на информационния център в Общината или по банков път IBAN: BG 85IABG74778400586700, BIC: IABGBGSF, код за плащане № 447000 при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен до 14.00 часа на 20.07.2021 г.
До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в изнесеното деловодство на информационния център – гише № 3 на общината до 16:00 ч. на 20.07.2021г.
Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместници на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 28 юли 2021 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 27.07.2021г., тръжна документация се получава в срок до 14:00 часа на 27.07.2020г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 27.07.2021 г.
За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен
Приложение № 2


30 юни 2021 г.

О Б Я В А
ОП „ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” на територията на Общински пазар:

ОБЩИНСКИ ПАЗАР
– Павилион П 2 с търговска площ 11,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 2400,00 лв. /две хиляди и четиристотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Павилион П 16 с търговска площ 11,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 2400,00 лв. /две хиляди и четиристотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
Оглед на обектите ще се извършва на 05.07.2021 г.
Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
Цената на тръжна документация е 20,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 05.07.2021 г.
Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 06.07.2021 г.
Търгът ще се проведе на 07.07.2021г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


15 юни 2021 г.

ОБЯВА

Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на 6/шест/ броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, местност „Под манастира“, с начин на трайно ползване «За земеделски труд и отдих»-/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/:
1.1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.206 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Под манастира“ с площ 393 кв.м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5427/2021 г., при начална тръжна цена 3 200.00 /три хиляди и двеста/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 900.00 /деветстотин/ лева, до 16:00 ч. на 29.06.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.27 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Под манастира“ с площ 535 кв.м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с АОС № 5428/2021 г. при начална тръжна цена 4 300.00 /четири хиляди и триста/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/ лева, до 16:00 ч. на 29.06.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.28 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Под манастира“ с площ 470 кв.м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с АОС № 5429/2021 г., при начална тръжна цена 3800.00 /три хиляди и осемстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 29.06.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.37 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Под манастира“ с площ 557 кв.м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с АОС № 5430/2021 г при начална тръжна цена 4 500.00 /четири хиляди и петстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1300.00 /хиляда и триста/ лева, до 16:00 ч. на 29.06.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.42 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Под манастира“ с площ 765 кв.м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с АОС № 5431/2021 г при начална тръжна цена 6 100.00 /шест хиляди и сто/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1800.00 /хиляда и осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 29.06.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.613 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Под манастира“ с площ 256 кв.м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с АОС № 5432/2021 г., при начална тръжна цена 2 100.00 /две хиляди сто/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 29.06.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
ІІ. Търгът ще се проведе на 30.06.2021г. в 11.00 часа в зала 304 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 29.06.2021 г.
Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината.
Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 29.06.2021г
.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен, /изнесено деловодство гише–№3/ до 16:00 ч. на 29.06.2021 г.
Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2021 г. от 11.00 часа в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


14 юни 2021 г.

О Б Я В А

ОП „ ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” на територията на Общински пазар:
ОБЩИНСКИ ПАЗАР
– Павилион П 2 с търговска площ 11,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 2400,00 лв. /две хиляди и четиристотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Магазин М 42 с площ 16,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 1000,00 лв. / хиляда лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Магазин М 48 с търговска площ 16,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 3800,00 лв. /три хиляди и осемстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
Оглед на обектите ще се извършва на 18.06.2021 г.
Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
Цената на тръжна документация е 20,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 18.06.2021 г.
Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 21.06.2021 г.
Търгът ще се проведе на 22.06.2021г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


09 юни 2021 г.

О Б Я В Я В А

публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи за стопанската 2021/2022 г. от Общинския поземлен фонд за срок от 5 стопански години по опис в приложение № 1 и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок от 1 стопанска година по опис в приложение № 2 по землища, дати на провеждане и часове, както следва


04 юни 2021 г.

О Б Я В А

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. Помещение с площ от 22.50 кв.м., намиращо се в сградата на „Културния дом“ в с. Царев брод – публична общинска собственост, АОС № 0268/17.07.1998 г., за услуги, Решение № 383/29.04.2021 г. на Общински съвет Шумен:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 430.00 лв. – размер на депозита – 130.00 лв.
1.2. Помещение с площ от 12.5 кв.м., Община Шумен, с. Новосел, ул. Васил Коларов № 3а, намиращо се до Търговско – производствена сграда, за млекарски пункт:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 239.00 лв. – размер на депозита – 72.00 лв.
1.3. Помещения с обща площ от 20.79 кв.м. /от които 16.48 кв.м. за офис и 4.31 кв.м. за сервизно помещение/, намиращи се в къща на ул. „Ришки проход“ № 38, гр. Шумен, АОС № 0850/11.04.2001 г., за офис:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 724.00 лв. – размер на депозита – 215.00 лв.
1.4. Помещение с площ от 9.50 кв.м., намиращо се на ул. Съединение, гр. Шумен /до базовото училище/, за търговска дейност:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 553.00 лв. – размер на депозита – 165.00 лв.
2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
3. Търгът ще се проведе на 16.06.2021 г. от 10.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4. Цената на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината.
5. Тръжната документация се получава от стая 255а на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.06.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
6. Депозитът за участие в търга се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
7. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 15.06.2021 г.
8. Депозитът за участие в търга, внесен от участника спечелил търга се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
9. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 23.06.2021 г. от 10:00 часа в стая № 255а на Община Шумен при същите условия, а таксата се внася до 14.00 ч. на 22.06.2021 г. в касите на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава от стая 255а на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.06.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
б) Депозитът за участие в търга се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 22.06.2021 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
10. Цените са без включен ДДС.
11. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
12. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя.
За справки стая № 255а, тел. 054/857-659


01 юни 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32706.501.549 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково с площ 890 кв.м., съответстващ на УПИ VII в кв. 69а по действащия регулационен план на с. Илия Блъсково, с АОС № 4140/2013 г.
2. Търгът ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 7 565.00 лв. /седем хиляди петстотин шестдесет и пет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 14.06.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 22.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 юни 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32706.501.550 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково с площ 1153 кв.м., съответстващ на УПИ VIII в кв. 69а по действащия регулационен план на с. Илия Блъсково, с АОС № 4141/2013 г.
2. Търгът ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 9 801.00 лв. /девет хиляди осемстотин и един лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2 000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 14.06.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 22.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 юни 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.185 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 780 кв.м., за който е отреден УПИ IV-185 в кв. 27 по регулационния план на с. Мадара, с АОС № 5074/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 7 800.00 лв. /седем хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 14.06.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 22.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 юни 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.186 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 964 кв.м., за който е отреден УПИ V-186 в кв. 27 по регулационния план на с. Мадара, с АОС № 5075/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 9 640.00 лв. /девет хиляди шестстотин и четиридесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2 000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 14.06.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 22.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 юни 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.386 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 5749 кв.м., за който е отреден УПИ I – „Производствени и складови дейности“ в кв. 340б по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5346/2020 г.
2. Търгът ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 459 920.00 лв. /четиристотин петдесет и девет хиляди деветстотин и двадесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 92 000.00 лв. /деветдесет и две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 14.06.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 22.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 юни 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 1 бр. гараж със ЗП 23.59 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.171 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 12871 кв.м., за който е отреден УПИ I – „Жилищно строителство, полуподземни гаражи и магазини“ в кв. 610 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5010/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 2800.00 лв. /две хиляди и осемстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 14.06.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 22.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 юни 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23813.501.613 по кадастралната карта на с. Друмево с площ 1333 кв.м., съответстващ на УПИ II в кв. 46 по регулационния план на с. Друмево, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 23813.501.613.1 по кадастралната карта на с. Друмево със ЗП 122 кв.м., с АОС № 4925/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 20 900.00 лв. /двадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 14.06.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 22.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 юни 2021 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на СГРАДА с идентификатор 68504.110.564.1 по кадастралната карта на с. Средня със ЗП – 142 кв.м., на един етаж, построена в поземлен имот с идентификатор 68504.110.564 по кадастралната карта на с. Средня, за който е отреден УПИ VIII 564 – „ООД“ в кв. 31 по действащия регулационен план на с. Средня, с АОС № 5442/2021 г.
2. Търгът ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 11 360.00 лв. /единадесет хиляди триста и шестдесет лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2 000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 14.06.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 14.06.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 22.06.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 юни 2021 г.

О Б Я В А

ОП ОЖИ ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” на територията на Общински пазар, СК „Плиска“ и Цветен базар, както следва:
ОБЩИНСКИ ПАЗАР
– Павилион П 2 с търговска площ 11,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 2400,00 лв. /две хиляди и четиристотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Магазин М 3 с търговска площ 20,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 5600,00 лв. /пет хиляди и шестстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
Оглед на обектите ще се извършва на 03.06.2021 г.
Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
Цената на тръжна документация е 20,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 04.06.2021 г.
Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 07.06.2021 г.
Търгът ще се проведе на 08.06.2021г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


21 май 2021 г.

Начално училище „Илия Р. Блъсков“ – гр. Шумен открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, АОС № 0651/19.05.2000г. представляваща магазин за цветя и сувенири, с обща площ от 26 кв. м., находящ се в двора на НУ „Илия Р. Блъсков“ – гр. Шумен, ул. „Христо Смирненски“ №9.
Заповед


17 май 2021 г.

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за продажба на 7 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, местност „Сакарка“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих»-/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.166 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Сакарка“, с площ 545 кв.м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5448/2021 г., при начална тръжна цена 4400.00 /четири хиляди и четиристотин/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1300.00 /хиляда и триста/ лева, до 16:00 ч. на 31.05.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.167 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Сакарка“, с площ 562 кв.м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5449/2021 г., при начална тръжна цена 4500.00 /четири хиляди и петстотин/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1300.00 /хиляда и триста/ лева, до 16:00 ч. на 31.05.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.232 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Сакарка“, с площ 653 кв.м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5450/2021 г., при начална тръжна цена 5200.00 /пет хиляди и двеста/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 31.05.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.233 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Сакарка“, с площ 409 кв.м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5451/2021 г.,при начална тръжна цена 3300.00 /три хиляди и триста/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 31.05.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.237 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Сакарка“, с площ 348 кв.м, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5443/2021 г., да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 2800.00 /две хиляди и осемстотин/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 31.05.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.806 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Сакарка“, с площ 220 кв.м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5426/2021 г., при начална тръжна цена 2000.00 /две хиляди/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 /шестотин/ лева, до 16:00 ч. на 31.05.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.684.1105 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Сакарка“, с площ 262 кв.м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5452/2021 г., при начална тръжна цена 2100.00 /две хиляди и сто/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 31.05.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
ІІ. Търгът ще се проведе на 01.06.2021г. в 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 31.05.2021 г.
Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината.
Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 31.05.2021г
.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен, /изнесено деловодство гише–№3/ до 16:00 ч. на 31.05.2021 г.
Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 08.06.2021 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


05 май 2021 г.

ОБЯВА

Общинско предприятие „Строителство и благоустройство”, гр. Шумен, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Помещение с площ от 53 кв.м., обособено в югозападната част на имот – частна общинска собственост с идентификатор 83510.48.76 по КК на гр. Шумен, с обща площ от 101 757 кв.м., представляващ земеделска земя, трета категория, с начин на трайно ползване „нива“ в м. „Кара Чалък“ в землището на гр. Шумен, с площ 15 174 кв.м., заедно с изградените върху него промишлена масивна едноетажна сграда и идентификатор 83510.48.76.1, със застроена площ от 93 кв.м., масивна едноетажна, административна сграда с идентификатор 83510.48.76.2, със застроена площ 77 кв.м. и масивна, едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 83510.48.76.3, със застроена площ от 742 кв.м., за който е издаден АОС № 2604/2007 г., предоставен за управление на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство“.
Срокът за наемното правоотношение е 5 (пет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Сградата, предмет на търга, не може да се използва за развиване на конкурентна дейност на ОП „Строителство и благоустройство”.
Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 17.05.2021 г. от 13:30 ч. в офиса на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет. 5.
Начална годишна наемна цена е в размер на 1240,20 лв. (Хиляда, двеста и четиридесет лв.) без ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер 100,00 лв. (Сто лв.), която следва да се внесе по следната банкова сметка: IBAN IBAN: BG87DEMI92403100016851, BIC: DEMIBGSF, при ТБ Д АД, клон Шумен.
Вид на депозита: парична вноска преведена по посочената по-горе сметка или платима в касата на ОП „Строителство и благоустройство“.
Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е до 15:00 ч на 14.05.2021 г.
Цената на тръжната документация е в размер на 10 лв. (десет лева) без ДДС, платима в офиса на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет. 5.
Тръжната документация се получава от офиса на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет. 5, срещу представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
Тръжната документация може да се закупува до 12:00 ч на 14.05.2021 г.
Заявления за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 15:00ч. на 14.05.2021 г. в офиса на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет. 5.
Информация на тел: 054 862 767


29 април 2021 г.

О Б Я В А

ОП „ ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” на територията на Общински пазар, СК „Плиска“ и Цветен базар, както следва:
ОБЩИНСКИ ПАЗАР
Павилион П 2 с  търговска площ 11,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 2400,00 лв. /две хиляди и четиристотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
Магазин М 24 с търговска площ 30,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 3300,00 лв. /три хиляди и триста лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
Магазин М 42 с площ 16,00 кв.м.  с начална годишна наемна цена 1000,00 лв. / хиляда лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
Магазин М 44 с търговска площ 17,00 кв.м. и 21,00 кв.м. складова площ с начална годишна наемна цена 4000,00 лв. /четири хиляди лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
СК „ПЛИСКА“
Обект с обща площ 77,20 кв.м., от които 51,30 кв.м. за складови и сервизни помещения и 25,90 кв.м. за кафе-бюфет с начална годишна наемна цена 2100,00 лв. /две хиляди и сто лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
ЦВЕТЕН БАЗАР
Павилион ЦБ 8 с търговска площ 9,25 кв.м. и 12,75 кв.м. прилежаща площ – продажба на цветя, подаръци и аксесоари с начална годишна наемна цена 6000,00 лв. /шест хиляди  лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
Оглед на обектите ще се извършва на  07.05.2021 г.
Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
Цената на тръжна документация е 20,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 05.05.2021 г.
Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1,  до 12:00 часа на 10.05.2021 г.
Търгът ще се проведе на 11.05.2021г. от 10:00 часа в административната  сграда на Общински пазар гр. Шумен.


14 април 2021 г.

ОБЯВА

Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, гр. Шумен, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Асфалтова площадка с площ от 550 кв.м., находяща се в югоизточната част на Гробищен парк, гр. Шумен с предназначение на терена – складова база и паркинг.
Срокът за наемното правоотношение е 5 (пет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Сградата, предмет на търга, не може да се използва за развиване на конкурентна дейност на ОП „Паркове и обредна дейност”.
Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 23.04.2021 г. от 10:30ч. в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Начална годишна наемна цена е в размер на – 7832,28 лв. (седем хиляди тридесет и два лева) с ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на – 660 лв. (шестстотин и шестдесет лева), която следва да се внесе по следната банкова сметка: IBAN: BG60IABG74773100609000, BIC: IABGBGSF, при „Интернешънъл Асет Банк”, клон Шумен.
Вид на депозита: парична вноска преведена по посочената по-горе сметка или платима в касата на ОП“Паркове и обредна дейност“.
Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е до 12:00 ч на 22.04.2021 г.
Цената на тръжната документация е в размер на 10 лв. (десет лева) без ДДС, платима в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Тръжната документация се получава от Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж, срещу представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
Тръжната документация може да се закупува до 12:00 ч на 22.04.2021 г.
Заявления за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 15:00ч. на 22.04.2021 г. в Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Информация на тел: 054 82 60 48


14 април 2021 г.

ОБЯВА

Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, гр. Шумен, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Парцел с открита складова площ от 150 кв.м., находящ се в централна част на Гробищен парк, кв. Дивдядово, гр. Шумен.
Срокът за наемното правоотношение е 5 (пет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Сградата, предмет на търга, не може да се използва за развиване на конкурентна дейност на ОП „Паркове и обредна дейност”.
Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 23.4.2021 г. от 10:00 ч. в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Начална годишна наемна цена е в размер на – 1316,28 лв. (хиляда триста и шестнадесет лева и 0,28ст) с ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на – 110 лв. (сто и десет лева), която следва да се внесе по следната банкова сметка: IBAN: BG60IABG74773100609000, BIC: IABGBGSF, при „Интернешънъл Асет Банк”, клон Шумен.
Вид на депозита: парична вноска преведена по посочената по-горе сметка или платима в касата на ОП“Паркове и обредна дейност“.
Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е до 12:00 ч на 22.04.2021 г.
Цената на тръжната документация е в размер на 10 лв. (десет лева) без ДДС, платима в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Тръжната документация се получава от Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж, срещу представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
Тръжната документация може да се закупува до 12:00 ч на 22.04.2021 г.
Заявления за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 15:00ч. на 22.04.2021 г. в Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Информация на тел: 054 82 60 48


12 април 2021 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55316.78.532 по кадастралната карта на с. Панайот Волово с площ 1423 кв.м., съответстващ на УПИ V в кв. 3 по действащия регулационен план на с. Панайот Волово, с АОС № 2902/2008 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.04.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 12 100.00 лв. /дванадесет хиляди и сто лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.04.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.04.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 27.04.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 12.05.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 април 2021 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61443.501.211 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево с площ 827 кв.м., съответстващ на УПИ X – „За фурна“ в кв. 27 по регулационния план на с. Радко Димитриево, заедно с построените в него СГРАДА с идентификатор 61443.501.211.1, със ЗП – 115 кв.м. и СГРАДА с идентификатор 61443.501.211.2, със ЗП – 32 кв.м., с АОС № 2977/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.04.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 20 300.00 лв. /двадесет хиляди и триста лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.04.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.04.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 27.04.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 12.05.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 април 2021 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61443.501.448 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево с площ 946 кв.м., съответстващ на УПИ V – „ООД“ в кв. 41 по действащия регулационен план на с. Радко Димитриево, с АОС № 3007/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.04.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 8 040.00 лв. /осем хиляди и четиридесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2 000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.04.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.04.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 27.04.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 12.05.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 април 2021 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61443.501.449 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево с площ 1358 кв.м., съответстващ на УПИ VI в кв. 41 по действащия регулационен план на с. Радко Димитриево, с АОС № 3008/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.04.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 11 540.00 лв. /единадесет хиляди петстотин и четиридесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.04.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.04.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 27.04.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 12.05.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 април 2021 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.263 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 270 кв.м., за който е отреден УПИ XXVI-263 в кв. 562б по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5335/2020 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.04.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 56 700.00 лв. /петдесет и шест хиляди и седемстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 12 000.00 лв. /дванадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.04.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.04.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 27.04.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 12.05.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


06 април 2021 г.

О Б Я В А

ОП „ ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” на територията на Общински пазар, както следва:
ОБЩИНСКИ ПАЗАР
– Павилион П2 с търговска площ 11,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 2400,00 лв. /две хиляди и четиристотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС; С предмет на дейност: земеделска продукция
– Павилион П15 с търговска площ 11,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 2400,00 лв. /две хиляди и четиристотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС; С предмет на дейност: земеделска продукция
ЦВЕТЕН БАЗАР
– Павилион ЦБ8 с търговска площ 9,25 кв.м. и 12,75 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 6000,00 лв. /шест хиляди лв. и 00 стотинки/ без ДДС; С предмет на дейност: цветя и аксесоари
Оглед на обектите ще се извършва на 09.04.2021 г.
Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
Цената на тръжна документация е 20,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 12.04.2021 г.
Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 14.04.2021 г.
Търгът ще се проведе на 15.04.2021г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


29 март 2021 г.

О Б Я В Я В А

1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. Помещение № 1А с площ от 50.86 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар. Освободител № 130, етаж 1,  АОС № 5070 от 05.04.2018 г., за производство и услуги, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец  – 1990.00 лв.
– размер на депозита –  600.00 лв.
1.2. Помещение № 14 с площ от 22.5 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар. Освободител № 130, етаж 1, АОС № 5070 от 05.04.2018 г., производство и услуги, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец –   881.00 лв.
– размер на депозита –  250.00 лв.
1.3. Помещение № 16 с площ от 41.00 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар. Освободител № 130, етаж 2, АОС № 5070 от 05.04.2018 г., за производство и услуги, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец –  1604.00 лв.
– размер на депозита  –   500.00 лв.
1.4. Помещение № 17  с площ от 23.20 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар. Освободител № 1, етаж 1, АОС 5070 от 05.04.2018 г., за производство и услуги, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец  –   908.00 лв.
– размер на депозита –  300.00 лв.
1.5. Помещения № 12 и № 13 с обща площ от 159 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар. Освободител № 130, етаж 1, АОС № 5070 от 05.04.2018 г., за производство и услуги, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец- 6221.00 лв.
– размер на депозита  – 1900.00 лв.
1.6. Помещение № 15 с площ от 51.50 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар. Освободител № 130, етаж 2, АОС № 5070 от 05.04.2018 г., г., за услуги, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец –   2015.00 лв.
– размер на депозита – 600.00 лв.
1.7. Помещение № 11 с площ от 94.00 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар. Освободител № 130, етаж 1, АОС № 5070 от 05.04.2018 г., г., за услуги, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец –   3678.00 лв.
– размер на депозита  – 1100.00 лв.
1.8. Помещение с площ от 40.00 кв.м. с идентификатор 93510.446.864.1 находящ се в ПИ с идентификатор 83510.446.864 по КК на гр. Шумен, кв. Дивдядово, за производство и услуги,  по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец-   764.00 лв.
– размер на депозита – 250.00 лв.
1.9. Терен с площ от 19.98 /6×3.33/ кв.м. в гр. Шумен, ул. „ Странджа“, УПИ I – „ОЖС и КОО“, кв. 359 по плана на гр. Шумен, под №.153 от одобрената схема за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец- 1557.00 лв.
– размер на депозита  – 500.00 лв.
1.10. Терен с площ от 16.00 /4х4/ кв.м. в гр. Шумен, ул. „ Генерал Скобелев“ /до действаща автобусна спирка/, гр. Шумен, под № 28 от одобрената схема за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец  –   1247.00 лв.
– размер на депозита –     400.00 лв.
2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
3. Търгът ще се проведе на 20.04.2021 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава в гише № 3 на общината до 14:00 ч. на 19.04.2021 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5. Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината гише № 3 до 16:00 ч. на 19.04.2021 г.
7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилият търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 27.04.2021 г. от 10:00 часа в стая № 257 на Община Шумен при същите условия, а таксата се внася до 14.00 ч. на 26.04.2021 г. в касите на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава в гише № 3 на Общината до 14:00 ч. на 26.04.2021 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината гипе № 3 до 16:00 ч. на 26.04.2021 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
За справки стая № 257, тел. 054/857-669


02 март 2021 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. Временна постройка – сграда № 8 със ЗП -170 кв.м., на един етаж в ПИ с идентификатор 83510.571.57 по КК на гр. Шумен /87.36 кв.м. – търговска площ и 73.16 кв.м. – складови и сервизни помещения/, за търговска дейност:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 12 535.00 лв.
– размер на депозита – 3 700.00 лв.
1.2. Терен с площ от 16 кв.м., бул. Симеон Велики и ул. Панайот Волов, под № 57 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 665.00 лв.
– размер на депозита – 500.00 лв.
1.3. Помещение с площ от 94.00 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 130, под № 11, за складови и сервизни помещения, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 4 590.00 лв.
– размер на депозита – 1 350.00 лв.
1.4. Помещение с площ от 52.00 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 130, под № 9, за складови и сервизни помещения, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 540.00 лв.
– размер на депозита – 750.00 лв.
2. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.
3. Търгът ще се проведе на 18.03.2021 г. от 10.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255а на общината до 14:00 ч. на 17.03.2021 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5. Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 на Община Шумен (информационен център) до 16:00 ч. на 17.03.2021 г.
7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 24.03.2021 г. от 10:30 часа в стая № 255а на Община Шумен при същите условия, таксата се внася до 14:00 ч. на 23.03.2021 г. в касите на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава в стая № 255а на Общината до 14:00 ч. на 23.03.2021 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 на Община Шумен (информационен център) до 16:00 ч. на 23.03.2021 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за терена:
а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
За справки стая № 255а, тел. 054/857-659


01 март 2021 г.

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за продажба на 8 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, землището на с.Ивански, и землището на с. Дибич, община Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих»-/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.648.8 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Стража“ с площ 583 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС No 5414/2020 г., начална тръжна цена 4700.00 /четири хиляди и седемстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1400.00 /хиляда и четиристотин/ лева, до 16:00 ч. на 16.03.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.648.32 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Стража“ с площ 464 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с АОС No 5409/2020 г.,,начална тръжна цена 3700.00 /три хиляди и седемстотин/лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1100.00 /хиляда и сто/ лева, до 16:00 ч. на 16.03.2021г.по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.648.36 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Стража“ с площ 357 кв.м, с трайно предназначение на територията – земеделска, и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС No 5410/2020 г., начална тръжна цена 2900.00 /две хиляди и деветстотин/лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 900.00 /деветстотин/ лева, до 16:00 ч. на 16.03.2021г.по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.648.44 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Стража“ с площ 440 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС No 5422/2021 г., начална тръжна цена 3500.00 /три хиляди и петстотин/лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 16.03.2021г.по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.663.161 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Смесе“ с площ 77 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” – /вътрешен път / при начална тръжна цена 2700.00 /две хиляди и седемстотин/лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 16.03.2021г.по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.40.43 по кадастралната карта на с.Ивански, община Шумен, в местността “Миткова могила“ с площ 842 кв.м. с трайно предназначение на територията – земеделска, и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС No 5411/2020г., начална тръжна цена 2600.00 /две хиляди и шестстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 16.03.2021г.по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.40.44 по кадастралната карта на с.Ивански, община Шумен, в местността “Миткова могила“ с площ 993 кв.м, с трайно предназначение на територията – земеделска, и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС No 5412/2020 г., начална тръжна цена 3100.00 /три хиляди и сто/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 900.00 /деветстотин/ лева, до 16:00 ч. на 16.03.2021г.по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.400.37 по кадастралната карта на с. Дибич, община Шумен, в местността “Нов екарисаж“ с площ 558 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС No 5413/2020 г., начална тръжна цена 1700.00 /хиляда и седемстотин/лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 /петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 16.03.2021г.по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
ІІ. Търгът ще се проведе на 17.03.2021г. в 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на16.03.2021 г.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 16.03.2021г
4.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен, /изнесено деловодство гише–№3/ до 16:00 ч. на 16.03.2021 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 24.03.02.2021 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


15 февруари 2021 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.382 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 627 кв.м., съответстващ на УПИ VIII – „За фурна“ в кв. 19 по действащия регулационен план на с. Васил Друмев, заедно с построената в него СГРАДА с идентификатор 10176.501.382.1, със ЗП – 122 кв.м., с АОС № 2978/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 05.03.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 30 000.00 лв. /тридесет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 6 000.00 лв. /шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 04.03.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 04.03.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 04.03.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 12.03.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 февруари 2021 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.603 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 26 020 кв.м., съответстващ на УПИ VI – „ООД и ЖС“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5351/2020 г.
2. Търгът ще се проведе на 05.03.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 2 860 000.00 лв. /два милиона осемстотин и шестдесет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 900 000.00 лв. /деветстотин хиляди лева/ до 16:00 ч. на 04.03.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 04.03.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 04.03.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 12.03.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 февруари 2021 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.87 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1283 кв.м., за който е отреден УПИ IX – „Производствени и складови дейности“ в кв. 340 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5063/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 05.03.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 128 300.00 лв. /сто двадесет и осем хиляди и триста лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 26 000.00 лв. /двадесет и шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 04.03.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 04.03.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 04.03.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 12.03.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 февруари 2021 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.386 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 5749 кв.м., за който е отреден УПИ I – „Производствени и складови дейности“ в кв. 340б по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5346/2020 г.
2. Търгът ще се проведе на 05.03.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 574 900.00 лв. /петстотин седемдесет и четири хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 115 000.00 лв. /сто и петнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 04.03.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 04.03.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 04.03.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 12.03.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 февруари 2021 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.495 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 175 кв.м., за който е отреден УПИ XCV – „ООД“ в кв. 340 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5064/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 05.03.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 19 250.00 лв. /деветнадесет хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 04.03.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 04.03.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 04.03.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 12.03.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 февруари 2021 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.682.103 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 650 кв.м., съответстващ на УПИ XVI – 265 в кв. 6 по действащия ПУП на гр. Шумен – кв. Дивдядово, с АОС № 2672/2008 г.
2. Търгът ще се проведе на 05.03.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 35 750.00 лв. /тридесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 7 000.00 лв. /седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 04.03.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 04.03.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 04.03.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 12.03.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


02 февруари 2021 г.

О Б Я В А

ОП ОЖИ гр. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” на територията на Общински пазар, както следва:
ОБЩИНСКИ ПАЗАР
– Магазин М24 с търговска площ 30,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 3300,00 лв. /три хиляди и триста лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Магазин М44 с търговска площ 17,00 кв.м. и 21,00 кв.м. складова площ с начална годишна наемна цена 4000,00 лв. /четири хиляди лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Павилион П2 с търговска площ 11,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 2000,00 лв. /двехиляд лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Павилион П15 с търговска площ 11,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 2000,00 лв. /двехиляд лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Павилион П16 с търговска площ 11,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 2000,00 лв. /двехиляд лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
Оглед на обектите ще се извършва на 10.02.2021 г.
Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
Цената на тръжна документация е 20,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 09.02.2021 г.
Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 11.02.2021 г.
Търгът ще се проведе на 12.02.2021г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


18 януари 2021 г.

О Б Я В А

ОП „ ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” на територията на Общински пазар и на територията на Цветен базар бул.“Славянски“, както следва:
ОБЩИНСКИ ПАЗАР
– Магазин М24 с търговска площ 30,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 3300,00 лв. /три хиляди и триста лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Магазин М44 с търговска площ 17,00 кв.м. и 21,00 кв.м. складова площ с начална годишна наемна цена 4000,00 лв. /четири хиляди лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Павилион П3 с търговска площ 11,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 2000,00 лв. /двехиляд лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
ЦВЕТЕН БАЗАР
– Павилион ЦБ1 с търговска площ 9,25 кв.м. и 8,75 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 5500,00 лв. /петхиляди и петстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Павилион ЦБ6 с търговска площ 9,25 кв.м. и 8,75 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 5500,00 лв. /петхиляди и петстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
Оглед на обектите ще се извършва до 26.01.2021 г.
Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
Цената на тръжна документация е 15,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 22.01.2021 г.
Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 27.01.2021 г.
Търгът ще се проведе на 28.01.2021г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


12 януари 2021 г.

О Б Я В А

ОП „ ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен Цветен пазар – бул.“Славянски“ и паркинг СЗ“Младост“
ЦВЕТЕН ПАЗАР:
– Търговска площ 1,00 кв.м. за мобилен търговски обект с начална годишна наемна цена 480,00 лв. /четиристотин и осемдесет лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
ПАРКИНГ СЗ „МЛАДОСТ“:
– Търговска площ 1,00 кв.м. за мобилен търговски обект с начална годишна наемна цена 480,00 лв. /четиристотин и осемдесет лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
Оглед на обектите ще се извършва на 15.01.2021 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.
Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
Цената на тръжна документация е 15,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 18.01.2021 г.
Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 20.01.2021 г.
Търгът ще се проведе на 21.01.2021г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


11 януари 2021 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следната вещ:
1.1. Верижен влекач АТС 712, регистрационен номер Н 04663, с начална тръжна цена 3000 лв. без ДДС, депозит за участие – 600 лв., местонахождение гр. Шумен;
2. Търгът ще се проведе на 27.01.2021 г. от 11.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
3. Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 257 на общината до 14:00 ч. на 26.01.2021 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
4. Депозитната вноска се внася до 16.00ч. на 26.01.2021г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината, стая № 204 до 16:00 ч. на 26.01.2021 г.
6. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в цената на вещта по договора.
7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 03.02.2021 г. от 11:00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касите на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава в стая № 257 на Общината до 14:00 ч. на 26.01.2021 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 26.01.2021 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЕЩИТЕ:
8. Цената е без включен ДДС.
9. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за продажба, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответната вещ.
10. Оглед на вещта, обект на настоящия публичен търг с явно наддаване, може да се извършва след предварително съгласуване със служител на отдел „Управление на общинската собственост”, стая 257, тел. 054/857 669.
11. Разноските по извършване на нотариална заверка на договора са за сметка на купувача.
За справки стая № 257, тел. 054/857-669


11 януари 2021 г.

ОБЯВЯВА

Публичен търг за продажба на 7 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих»-/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.32 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 487 кв.м, частна общинска собственост с АОС № 5385/2020г. с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с начална тръжна цена 3900.00 /три хиляди и деветстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1100.00 /хиляда и сто/ лева, до 16:00 ч. на 26.01.2021г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.33 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ“ с площ 441 кв.м., частна общинска собственост с АОС № 3921/2013 г.,- начин на трайно ползване, „За земеделски труд и отдих /съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 3500.00 /три хиляди и петстотин/ лева. лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 26.01.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.34 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 476 кв.м., частна общинска собственост с АОС № 5386/2020 г., – начин на трайно ползване-„За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с начална тръжна цена 3800.00 /три хиляди и осемстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1100.00 /хиляда и сто/ лева, до 16:00 ч. на 26.01.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.35 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 584 кв.м., частна общинска собственост с АОС № 5387/2020г., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с начална тръжна цена / 4700.00 /четири хиляди и седемстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1400.00 /хиляда и четиристотин/ лева, до 16:00 ч. на 26.01.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.52 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 735 кв.м. частна общинска собственост с АОС № 4905/2017г., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с начална тръжна цена 5900.00 /пет хиляди и деветстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1700.00 /хиляда и седемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 26.01.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.53 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 598 кв.м.,частна общинска собственост с АОС № 4906/2017г., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с начална тръжна цена 4800.00 /четири хиляди и осемстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1400.00 /хиляда и четиристотин/ лева, до 16:00 ч. на 26.01.2021 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.663.4 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “Смесе” с площ 284 кв.м, частна общинска собственост с АОС № 5390/2020г. с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 14 200.00 /четиринадесет хиляди и двеста/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 200.00 /четири хиляди и двеста/ лева, до 16:00 ч. на 26.01.2021г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
ІІ. Търгът ще се проведе на 27.01.2021г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 26.01.2021 г.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 26.01.2021г
4.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 26.01.2021 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 03.02.2021 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


11 януари 2021 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55316.78.315 по кадастралната карта на с. Панайот Волово с площ 1180 кв.м., за който е отреден УПИ V-общ. в кв. 32 по действащия регулационен план на с. Панайот Волово, с АОС № 5404/2020 г.
2. Търгът ще се проведе на 27.01.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 10 030.00 лв. /десет хиляди и тридесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2 000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.01.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.01.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.01.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.02.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 януари 2021 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55316.78.344 по кадастралната карта на с. Панайот Волово с площ 831 кв.м., за който е отреден УПИ XIX-65 в кв. 31 по действащия регулационен план на с. Панайот Волово, с АОС № 3068/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 27.01.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 7 064.00 лв. /седем хиляди шестдесет и четири лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/ до 16:00 ч. на 26.01.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.01.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.01.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.02.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 януари 2021 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.659.300 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 442 кв.м., за който е отреден УПИ V в кв. 59б по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.659.300.3 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 125 кв.м., с АОС № 5155/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 27.01.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 89 200.00 лв. /осемдесет и девет хиляди и двеста лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 18 000.00 лв. /осемнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.01.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.01.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.01.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.02.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 януари 2021 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.624 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 663 кв.м., за който е отреден УПИ IІ-624 в кв. 181 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.666.624.1.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 104 кв.м., представляващ втори жилищен етаж от двуетажна сграда, построена в имота, ИЗБА с площ 27 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, с АОС № 5405/2020 г.
2. Търгът ще се проведе на 27.01.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 211 900.00 лв. /двеста и единадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 43 000.00 лв. /четиридесет и три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.01.2021 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.01.2021 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.01.2021 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.02.2021 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

Архив:

 •  2020

  14 декември 2020 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН

  ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с.Овчарово, местност “Тикне чокур” целият с площ 271.974 дка, състоящ се от поземлен имот с идентификатор 53240.21.13 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 245565 кв.м и поземлен имот с идентификатор 53240.12.51 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 26409 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 8160 лева без включен ДДС.
  Търгът ще се проведе на 06.01.2021 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
  Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и се заплаща на гише № 2 на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.
  Депозитът за участие в търга е в размер на 2 000 лева и се внася по посочена банкова сметка на Общината до 13.30 часа на деня, предхождащ търга.
  Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13:30 ч на 05.01.2021 г.
  При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 13.01.2021 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; депозитната вноска се внася до 13.30 часа на 12.01.2021г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч на 12.01.2021 г.
  *Съгласно чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите развъждането и отглеждането на риба и други водни организми се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА
  Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05319/ 2112 – кметство с. Овчарово


  17 ноември 2020 г.

  О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
  1.1. Терен с площ от 14.58 кв.м. в гр. Шумен, бул. Мадара, под № 121 от одобрена схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за услуги, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 644.00 лв. размер на депозита – 200.00 лв.
  1.2. Терен с площ от 19.80 кв.м. в с. Белокопитово, ул.“ Александър Стамболийски“, под № 187 от одобрена схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1540.00 лв. – размер на депозита – 500.00 лв.
  1.3 Помещения с обща площ 89.86 кв.м. намиращи се в сграда бивша пекарна, с идентификатор № 32706.501.479.2 по кадастралната карта на с. Ил. Р. Блъсково, ул. Г. Димитров, Община Шумен, АОС №2833 от 22.04.2008 г. за магазин за хранителни стоки, от които 32.34 кв.м. за търговска площ и 57.52 кв.м. за складови и сервизни помещения:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2832.00 лв. – размер на депозита – 800.00 лв.
  1.4 Помещение с площ от 50.86 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 130, АОС № 5070 от 11.03.2019 г под № 1а, производство и услуги, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1984.00 лв. – размер на депозита – 600.00 лв.
  1.5 Помещения с обща площ 73.88 кв.м. намиращи се в сграда бивша книжарница с идентификатор № 46053.501.427.3 по кадастралната карта на с. Мадара, ул. Мадарски конник, Община Шумен, за магазин за промишлени стоки, от които 34 кв.м. за търговска площ и 39.88 кв.м. за складови и сервизни помещения:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2606.00 лв. – размер на депозита – 800.00 лв.
  1.6 Помещение с площ от 13.3 кв.м. в гр. Шумен, ул. Лайош Кошут № 2, етаж 2 стая № 101 № АОС 4256 от 17.07.2013 г., за офис, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 800.00 лв. – размер на депозита – 250.00 лв.
  2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
  3. Търгът ще се проведе на 30.11.2020 г. от 11.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
  4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 257 на общината до 14:00 ч. на 27.11.2020 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  5. Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 27.11.2020 г.
  7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилият търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
  8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 07.12.2020 г. от 11:00 часа в стая № 257 на Община Шумен при същите условия, а таксата се внася до 14.00 ч. на 04.12.2020 г. в касите на Община Шумен (информационен център):
  а) Тръжната документация се получава в стая № 257 на Общината до 14:00 ч. на 04.12.2020 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  б) Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 04.12.2020 г.
  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
  9. Цените са без включен ДДС.
  10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
  11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
  а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
  б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
  За справки стая № 257, тел. 054/857-669


  03 ноември 2020 г.

  О Б Я В А
  ОП „ ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в
  гр. Шумен Общински пазар – бул.“Симеон Велики“

  ОБЩИНСКИ ПАЗАР:
  МАГАЗИНИ
  – Магазин М24 с търговска площ 30,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 3960,00 лв. /три хиляди деветстотин и шестдесет лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  – Магазин М44 с търговска площ 17,00 кв.м. и 21,00 кв.м. складова площ с начална годишна наемна цена 4300,00 лв. /четири хиляди и триста лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  ПАВИЛИОНИ
  – Павилион П3 с търговска площ 11,00 кв.м. и 4,0 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 1850,00 лв. /хиляда осемстотин и петдесет лева и 00 стотинки/ без ДДС
  Оглед на обектите ще се извършва на 11. 11. 2020 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.
  Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
  Цената на тръжна документация е 15,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 13.11.2020 г.
  Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 16.11.2020 г.
  Търгът ще се проведе на 17.11.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


  21 октомври 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  Публичен търг за продажба на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, 5 броя поземлени имоти в землището на с. Ивански и 1брой в землището на с. Дибич с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих»-/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
  1.1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.374 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 263 кв.м, частна общинска собственост с АОС № 5342/2020г. с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 2100.00 /две хиляди и сто/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.648.35 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “СТРАЖА“с площ 436 кв.м., частна общинска собственост с АОС № 4794/2016 г.,- начин на трайно ползване, „За земеделски труд и отдих /съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/с начална тръжна цена 3500.00 /три хиляди и петстотин/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.130 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 485 кв.м., частна общинска собственост с АОС № 5369/2020 г., – начин на трайно ползване-„За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 3880.00 /три хиляди осемстотин и осемдесет/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1100.00 /хиляда и сто/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.400 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 642 кв.м.,частна общинска собственост с АОС № 5370/2020г., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 5140.00 /пет хиляди сто и четиридесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.652.314 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 364 кв.м.,частна общинска собственост с АОС № 5371/2020г., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 2900.00 /две хиляди и деветстотин/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.43.1 по кадастралната карта на с. Ивански, община Шумен в местността “Миткова могила“ с площ 888 кв. м, с АОС № 5366/2020г., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начална тръжна цена 2700.00 /две хиляди и седемстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.44.3 по кадастралната карта на с. Ивански община Шумен в местността “Миткова могила“ с площ 961 кв.м. с АОС № 5365/2020 г.с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 3000.00 лв. /три хиляди/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 900.00 /деветстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.63.7 по кадастралната карта на с. Ивански община Шумен в местността “Миткова могила“ с площ 794 кв.м.,с АОС № 5364/2020г. с начин на трайно ползване-„За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с начална тръжна цена 2400.00 /две хиляди и четиристотин/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 /седемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.63.13 по кадастралната карта на с.Ивански община Шумен в местността “Миткова могила“ с площ 893 кв.м, частна общинска собственост с АОС № 5367/2020 г.,- начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с начална тръжна цена 2700.00/две хиляди и седемстотин/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.60.1 по кадастралната карта на с. Ивански община Шумен в местността “Дърварски път“ с площ 1090 кв.м., частна общинска собственост с АОС № 5361/2020 г., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 3400.00 лв./три хиляди и четиристотин/лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.11.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.420.61 по кадастралната карта на с. Дибич община Шумен в местността “НОВ ЕКАРИСАЖ“ с площ 519 кв.м, частна общинска собственост с АОС № 5368/2020 г. с начин на трайно ползване –„За земеделски труд и отдих“ /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 2000.00/две хиляди/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  ІІ. Търгът ще се проведе на 09.11.2020г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
  1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 06.11.2020 г.
  2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината.
  3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 06.11.2020г
  4.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 06.11.2020 г.
  5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 16.11.2020 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


  16 октомври 2020 г.

  ОБЯВА

  Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, гр. Шумен, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Метална конструкция с площ от 258 кв.м., находяща се в югоизточната част на Гробищен парк, гр. Шумен с предназначение на обекта – складова база и паркинг.
  Срокът за наемното правоотношение е 5 (пет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
  Предметът на търга, не може да се използва за развиване на конкурентна дейност на ОП „Паркове и обредна дейност”.
  Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 26.10.2020 г. от 10:00ч. в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
  Начална годишна наемна цена е в размер на – 7244,64 лв. (седем хиляди двеста четиридесет и четири лева и 0,64ст.) с включен ДДС.
  Депозитът за участие в търга е в размер на – 603,72 лв. (шестстотин и три лева и 0,72ст.), която следва да се внесе по следната банкова сметка: IBAN: BG60IABG74773100609000, BIC: IABGBGSF, при „Интернешънъл Асет Банк”, клон Шумен.
  Вид на депозита: парична вноска преведена по посочената по-горе сметка или платима в касата на ОП“Паркове и обредна дейност“.
  Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е до 12:00 ч на 23.10.2020 г.
  Цената на тръжната документация е в размер на 10 лв. (десет лева) без ДДС, платима в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
  Тръжната документация се получава от Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж, срещу представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
  Тръжната документация може да се закупува до 12:00 ч на 23.10.2020 г.
  Заявления за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 15:00 ч. на 23.10.2020 г. в Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
  Информация на тел: 054/  82-60-48


  16 октомври 2020 г.

  ОБЯВА

  Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, гр. Шумен, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Павилион № 4, представляващ обособено помещение от павилиони, находящи се на входа на „Гробищен парк” Шумен с площ от 10 кв.м., с предназначение – павилион за продажба на цветя.
  Срокът за наемното правоотношение е 5 (пет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
  Сградата, предмет на търга, не може да се използва за развиване на конкурентна дейност на ОП „Паркове и обредна дейност”.
  Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 26.10.2020 г. от 10:15ч. в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
  Начална годишна наемна цена е в размер на – 3645,36лв. (трихиляди шестстотин четиридесет и пет лева и 0,36ст.) с включен ДДС.
  Депозитът за участие в търга е в размер на – 303,78 лв. (триста и три лева и 0,78ст.), която следва да се внесе по следната банкова сметка: IBAN: BG60IABG74773100609000, BIC: IABGBGSF, при „Интернешънъл Асет Банк”, клон Шумен.
  Вид на депозита: парична вноска преведена по посочената по-горе сметка или платима в касата на ОП“Паркове и обредна дейност“.
  Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е до 12:00 ч на 23.10.2020 г.
  Цената на тръжната документация е в размер на 10 лв. (десет лева) без ДДС, платима в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
  Тръжната документация се получава от Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж, срещу представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
  Тръжната документация може да се закупува до 12:00 ч на 23.10.2020 г.
  Заявления за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 15:00ч. на 23.10.2020 г. в Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
  Информация на тел: 054/  82-60-48


  13 октомври 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.382 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 627 кв.м., съответстващ на УПИ VIII – „За фурна“ в кв. 19 по действащия регулационен план на с. Васил Друмев, заедно с построената в него СГРАДА с идентификатор 10176.501.382.1, със ЗП – 122 кв.м., с АОС № 2978/2009 г.
  2. Търгът ще се проведе на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 30 000.00 лв. /тридесет хиляди лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 6 000.00 лв. /шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.10.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  13 октомври 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 484 кв.м., за който е отреден УПИ VIІ – „ООД“ в кв. 192 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5395/2020 г.
  2. Търгът ще се проведе на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 135 520.00 лв. /сто тридесет и пет хиляди петстотин и двадесет лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 27 000.00 лв. /двадесет и седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.10.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  13 октомври 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.386 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 5749 кв.м., за който е отреден УПИ I – „Производствени и складови дейности“ в кв. 340б по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5346/2020 г.
  2. Търгът ще се проведе на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 574 900.00 лв. /петстотин седемдесет и четири хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 115 000.00 лв. /сто и петнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.10.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  13 октомври 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.503 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 659 кв.м., за който е отреден УПИ VI – „Производствено-складови и обществено-обслужващи дейности“ в кв. 340в по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5362/2020 г.
  2. Търгът ще се проведе на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 65 900.00 лв. /шестдесет и пет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 13 000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.10.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  13 октомври 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.682.103 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 650 кв.м., съответстващ на УПИ XVI – 265 в кв. 6 по действащия ПУП на гр. Шумен – кв. Дивдядово, с АОС № 2672/2008 г.
  2. Търгът ще се проведе на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 35 750.00 лв. /тридесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 7 000.00 лв. /седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.10.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  13 октомври 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 5 бр. гаражи, всеки със ЗП 20.56 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.69 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 20164 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „ОЖС, КОО и подземни гаражи“ в кв. 357 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3090/2010 г.
  2. Търгът ще се проведе на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.10.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.
  3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
  4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  06 октомври 2020 г.

  О Б Щ И Н А Ш У М Е Н
  О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
   1.1. Помещение с площ от 15.00 кв.м., намиращо се на втория етаж от сградата  на Културен клуб на пенсионера, в с. Мадара, ул. Мадарски конник, Община Шумен, АОС № 1908/2005г., за интернет зала:
   – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец -339.00 лв.
   –  размер на депозита                                                                                                                -100.00 лв.
   1.2. Помещение с площ от 64.00 кв.м., намиращо се в сграда – книжарница, кад. № 46053.501.427.3, с. Мадара, ул. Мадарски конник, Община Шумен, за магазин за промишлени стоки:
   – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 3 671.00 лв.
   –  размер на депозита                                                                                                                – 1 100.00 лв.
   1.3. Помещение с площ от 36 кв.м., намиращо се на партерния етаж в сградата на кметството в кв. Дивдядово, бул. Велики Преслав № 134, гр. Шумен, за магазин за промишлени стоки:
   – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец  – 1 772.00 лв.
   –  размер на депозита                                                                                                                 –  530.00 лв.
   1.4. Помещение – гараж № 4 с площ от 18 кв.м., намиращо се в бившата Работническа болница, за гараж, по приложена схема:
   – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 193.00 лв.
   –  размер на депозита                                                                                                                  – 60.00 лв.
   1.5. Помещение с площ от 8.00 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 130, под № 3, за офис, по приложена схема:
   – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 481.00 лв.
   –  размер на депозита                                                                                                                    –  140.00 лв.
   1.6. Помещение с площ от 12.60 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 130, под № 1в, за ателие за производство и услуги, по приложена схема:
   – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 492.00 лв.
   –  размер на депозита                                                                                                                    –  150.00 лв.
   1.7. Помещение с площ от 50.86 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 130, под № 1а, за складови и сервизни помещения, по приложена схема:
   – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец -2 480.00 лв.
   –  размер на депозита                                                                                                                    – 740.00 лв.
   1.8. Помещение с площ от 52.00 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 130, под № 9, за складови и сервизни помещения, по приложена схема:
   – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец -2 534.00 лв.
   –  размер на депозита                                                                                                                       –  760.00 лв.
   1.9. Терен с площ от 9 кв.м. в гр. Шумен, ул. Васил Априлов, под № 163а от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за услуги, по приложена схема:
   – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец –  398.00 лв.
   –  размер на депозита                                                                                                                       –  120.00 лв.
   1.10. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, ул. Осми март, под № 66 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за услуги, по приложена схема:
   – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец  –   620.00 лв.
   –  размер на депозита                                                                                                                         –  190.00 лв.
  1. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.
  2. Търгът ще се проведе на 22.10.2020 г. от 10.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
  3. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255а на общината до 14:00 ч. на 21.10.2020 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  4. Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 21.10.2020 г.
  6. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
  7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 28.10.2020 г. от 11:00 часа в стая № 255а на Община Шумен при същите условия, таксата се внася до 14:00 ч. на 27.10.2020 г. в касите на Община Шумен (информационен център):
   а) Тръжната документация се получава в стая № 255а на Общината до 14:00 ч. на 27.10.2020 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
   б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
   в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 27.10.2020 г.
   ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
   9. Цените са без включен ДДС.
   10. В търга за обект под № 1.9 имат право да участват само хора с увреждания. Необходими документи: копие от документ за медицинска експертиза и копие от документ за социална оценка.
   11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
   а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
   б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
   За справки стая № 255а, тел. 054/857-659

  15 септември 2020 г.

  О Б Я В А

  ОП „ ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен Общински пазар – бул.“Симеон Велики“ иУченически стадион“Ц.Василев“
  ОБЩИНСКИ ПАЗАР:
  – Магазин М24 с търговска площ 30,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 3960,00 лв. /три хиляди деветстотин и шестдесет лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  – Магазин М27 с търговска площ 26,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 3300,00 лв. /три хиляди и триста лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  УЧЕНИЧЕСКИ СТАДИОН „Ц.ВАСИЛЕВ“:
  – Рекламна площ 30,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 2480,00 лв. /две хиляди четиристотин и осемдесет лева и 00 стотинки/ без ДДС
  Оглед на обектите ще се извършва на 18.09.2020 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.
  Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
  Цената на тръжна документация е 15,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 21.09.2020 г.
  Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 23.09.2020 г.
  Търгът ще се проведе на 24.09.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


  15 септември 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  Публичен търг за продажба на 10 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местностите „ПОД МАНАСТИРА“ и „САКАРКА“ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих»-/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
  1.1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.250 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 562 кв. м., с АОС № 5337/2020 г., с начална тръжна цена 4500.00 /четири хиляди и петстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1300.00 /хиляда и триста/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.255 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 434 кв.м., с АОС № 5338/2020 г., с начална тръжна цена 3 500.00 /три хиляди и петстотин/ лева, Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.289 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 734 кв.м., с АОС № 5339/2020 г., с начална тръжна цена 5 900.00 /пет хиляди и деветстотин/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1700.00 /хиляда и седемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.100 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 905 кв.м., с АОС № 5340/2020 г., с начална тръжна цена 7240.00 /седем хиляди двеста и четиридесет/ лева, Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2100.00 /две хиляди и сто/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.152 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 660 кв.м., с АОС № 5341/2020 г., с начална тръжна цена 5280.00 /пет хиляди двеста и осемдесет/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.110 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 501 кв.м., с АОС № 5201/2019 г., с начална тръжна цена 4000.00 /четири хиляди/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.111 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 437 кв.м., с АОС № 5202/2019 г., с начална тръжна цена 3 5000.00 /три хиляди и петстотин/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.125 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 3566 кв.м., с АОС № 5321/2020 г., с начална тръжна цена 28 500 /двадесет и осем хиляди и петстотин/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 8 500.00 /осем хиляда и петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.9.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.241 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 409 кв.м., с АОС № 5328/2020 г., с начална тръжна цена 3300.00 /три хиляди и триста/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.10.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.376 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 969 кв.м., с АОС № 4369/2015 г., с начална тръжна цена 7750.00 /седем хиляди седемстотин и петдесет/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  ІІ. Търгът ще се проведе на 06.10.2020г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
  1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 05.10.2020 г.
  2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината.
  3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 05.10.2020г
  4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 05.10.2020 г.
  5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 13.10.2020 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


  14 септември 2020 г.

  Изменение на заповед за частична промяна в обявения търг за отдаване под наем на пасища.


  11 септември 2020 г.

  О Б Я В А

  Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ – гр. Шумен
  На основание чл.107, ал. 1, чл.108, ал. 1 и ал. 4, чл.109 и чл.111 от ЗФВС, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.1, ал. 2, т. 2, чл.2, ал. 1, т. 4.1., чл.4, т. 1.1. от НППТПОКПНРОИ, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:
  Спортен обект – Фитнес зала с площ от 97,75 кв. м., представляваща обособена част от Спортна зала „Младост“- сграда с идентификатор 83510.662.544.1 със застроена площ 1274 кв.м., изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.544 по КК на гр. Шумен, съответстващ на УПИ ІV – „Спортна зала, спортен клуб и обществено обслужване“, АОС № 3015/ 2009 г.
  Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
  Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:
  1.1. Начална конкурсна цена за годишен наем в размер на 1 267 лв. (хиляда двеста шестдесет и седем лева) без ДДС, или общо за срока на договора 12 670лв. без ДДС платима както следва:
  – Част от предложената цена в размер на не по-малко от 6 000лв. под форма на равни годишни вноски /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
  – За останалата част от предложената цена в размер на не по-малко от 6 670 лв. да бъдат извършени строително-ремонтни работи в обекта /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
  1.2. Максимален срок за извършване на строително-ремонтни работи в обекта – пет години от сключването на договора за наем /с относителна тежест в комплексната оценка 10 %/;
  1.3. Възможности за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати/с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
  2. Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG47DEMI92403100094298, BIC: DEMIBGSF, при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
  3. Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 18.09. 2020 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
  4. Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 30.09. 2020 г. в запечатани непрозрачни пликове.
  5. В конкурса могат да участват спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, вписани в регистъра по чл.9, ал.1 от ЗФВС.
  6. В договора за наем задължително ще бъдат включени следните клаузи:
  6.1.Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
  6.2. Обекта се застрахова в полза на община Шумен, като разходите по сключване и поддържане на застраховката са за сметка на наемателя.
  6.3. Подържането и текущите ремонти на обекта се извършват от наемателя за негова сметка. Разходите за изпълнение на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
  6.4. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).
  6.5. При необходимост от основен ремонт на части от обекта извън предварително посочените инвестиции, СМР се извършва от наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен и Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“. Разходите за извършване на горепосочените СМР, както и за изпълнението на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
  6.6. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на наемодателя, като не се дължи обезщетение за стойността им.
  6.7. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.
  6.8. Договорът със спечелилия участник ще се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем, се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Служба по вписванията.
  7. Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.

  Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


  09 септември 2020 г.

  О Б Я В А

  Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ – гр. Шумен
  На основание чл.107, ал. 1, чл.108, ал. 1 и ал. 4, чл.109 и чл.111 от ЗФВС, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.1, ал. 2, т. 2, чл.2, ал. 1, т. 4.1., чл.4, т. 1.1. от НППТПОКПНРОИ, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:
  Спортен обект – Зала за вдигане на тежести с площ от 305 кв. м. представляваща обособена част от сграда с идентификатор 83510.665.18.3, цялата с площ 782 кв.м., разположена в северното крило на Спортен комплекс „Плиска“, включващ поземлен имот с идентификатор 83510.665.18 по КК на гр. Шумен, АОС № 3022 от 14. 07. 2009 г.
  Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
  Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:
  1.1. Начална конкурсна цена за годишен наем в размер на 2 379 лв. (две хиляди триста седемдесет и девет лева) без ДДС, или общо за срока на договора 23 790 лв. без ДДС платима както следва:
  – Част от предложената цена в размер на не по-малко от 10 000 лв. под форма на равни годишни вноски /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
  – За останалата част от предложената цена в размер на не по-малко от 13 790 лв. да бъдат извършени строително-ремонтни работи в обекта /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
  3.2. Максимален срок за извършване на строително-ремонтни работи в обекта – пет години от сключването на договора за наем /с относителна тежест в комплексната оценка 10 %/;
  3.3. Възможности за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати/с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
  2. Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG47DEMI92403100094298, BIC: DEMIBGSF, при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
  3. Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 18.09. 2020 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
  4. Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 30.09. 2020 г. в запечатани непрозрачни пликове.
  5. В конкурса могат да участват спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, вписани в регистъра по чл.9, ал.1 от ЗФВС.
  6. В договора за наем задължително ще бъдат включени следните клаузи:
  6.1.Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
  6.2. Обекта се застрахова в полза на община Шумен, като разходите по сключване и поддържане на застраховката са за сметка на наемателя.
  6.3. Подържането и текущите ремонти на обекта се извършват от наемателя за негова сметка. Разходите за изпълнение на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
  6.4. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).
  6.5. При необходимост от основен ремонт на части от обекта извън предварително посочените инвестиции, СМР се извършва от наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен и Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“. Разходите за извършване на горепосочените СМР, както и за изпълнението на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
  6.6. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на наемодателя, като не се дължи обезщетение за стойността им.
  6.7. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.
  6.8. Договорът със спечелилия участник ще се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем, се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Служба по вписванията.
  6.9. Наемателят има право:
  – да ползва обслужващите помещения/бани, съблекални и тоалетни/ без да възпрепятства тяхното ползване от други ползватели;
  7. Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.
  Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


  08 септември 2020 г.

  О Б Я В А

  Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ – гр. Шумен
  На основание чл.107, ал. 1, чл.108, ал. 1 и ал. 4, чл.109 и чл.111 от ЗФВС, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.1, ал. 2, т. 2, чл.2, ал. 1, т. 4.1., чл.4, т. 1.1. от НППТПОКПНРОИ, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:
  Спортен обект – Открита спортна площадка с площ от 1500 кв. м., разположен в южната част на Спортен комплекс „Плиска“, включващ поземлен имот с идентификатор 83510.665.18 по КК на гр. Шумен, АОС № 3022 от 14. 07. 2009 Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
  Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:
  1.1. Начална конкурсна цена за годишен наем в размер на 4 950 лв. (четири хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС, или общо за срока на договора 49 500 лв. без ДДС платима както следва:
  – Част от предложената цена в размер на не по-малко от 18 000 лв. под форма на равни годишни вноски /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
  – За останалата част от предложената цена в размер на не по-малко от 31 500 лв. да бъдат извършени строително-ремонтни работи в обекта /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
  1.2. Максимален срок за извършване на строително-ремонтни работи в обекта – пет години от сключването на договора за наем /с относителна тежест в комплексната оценка 10 %/;
  1.3. Възможности за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати/с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
  2. Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG47DEMI92403100094298, BIC: DEMIBGSF, при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
  3. Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 18.09. 2020 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
  4. Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 30.09. 2020 г. в запечатани непрозрачни пликове.
  5. В конкурса могат да участват спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, вписани в регистъра по чл.9, ал.1 от ЗФВС.
  6. В договора за наем задължително ще бъдат включени следните клаузи:
  6.1.Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
  6.2. Обекта се застрахова в полза на община Шумен, като разходите по сключване и поддържане на застраховката са за сметка на наемателя.
  6.3. Подържането и текущите ремонти на обекта се извършват от наемателя за негова сметка. Разходите за изпълнение на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
  6.4. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).
  6.5. При необходимост от основен ремонт на части от обекта извън предварително посочените инвестиции, СМР се извършва от наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен и Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“. Разходите за извършване на горепосочените СМР, както и за изпълнението на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
  6.6. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на наемодателя, като не се дължи обезщетение за стойността им.
  6.7. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.
  6.8. Договорът със спечелилия участник ще се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем, се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Служба по вписванията.
  6.9. Наемателят има право:
  – да ползва обслужващите помещения/бани, съблекални и тоалетни/ без да възпрепятства тяхното ползване от други ползватели;
  – да благоустрои и огради имота, да направи подобрения и да изгради паркинг на определено от наемодателя място в близост до терена, без да се засягат съществуващите дървета;
  – да постави нестационарни съоръжения – санитарен или офис контейнер, навес и седалки за зрители.
  7. Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.
  Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


  08 септември 2020 г.

  О Б Я В А

  Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ – гр. Шумен
  На основание чл.107, ал. 1, чл.108, ал. 1 и ал. 4, чл.109 и чл.111 от ЗФВС, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.1, ал. 2, т. 2, чл.2, ал. 1, т. 4.1., чл.4, т. 1.1. от НППТПОКПНРОИ, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:
  Спортен обект – Открита спортна площадка с площ от 1500 кв. м., разположен в югоизточната част на Спортен комплекс „Плиска“, включващ поземлен имот с идентификатор 83510.665.18 по КК на гр. Шумен, АОС № 3022 от 14. 07. 2009 Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
  Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:
  1.1. Начална конкурсна цена за годишен наем в размер на 4 950 лв. (четири хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС, или общо за срока на договора 49 500 лв. без ДДС платима както следва:
  – Част от предложената цена в размер на не по-малко от 24 000 лв. под форма на равни годишни вноски /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
  – За останалата част от предложената цена в размер на не по-малко от 25 500 лв. да бъдат извършени строително-ремонтни работи в обекта /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
  1.2. Максимален срок за извършване на строително-ремонтни работи в обекта – пет години от сключването на договора за наем /с относителна тежест в комплексната оценка 10 %/;
  1.3. Възможности за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати/с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
  2. Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG47DEMI92403100094298, BIC: DEMIBGSF, при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
  3. Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 18.09. 2020 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
  4. Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 30.09. 2020 г. в запечатани непрозрачни пликове.
  5. В конкурса могат да участват спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, вписани в регистъра по чл.9, ал.1 от ЗФВС.
  6. В договора за наем задължително ще бъдат включени следните клаузи:
  6.1.Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
  6.2. Обекта се застрахова в полза на община Шумен, като разходите по сключване и поддържане на застраховката са за сметка на наемателя.
  6.3. Подържането и текущите ремонти на обекта се извършват от наемателя за негова сметка. Разходите за изпълнение на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
  6.4. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).
  6.5. При необходимост от основен ремонт на части от обекта извън предварително посочените инвестиции, СМР се извършва от наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен и Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“. Разходите за извършване на горепосочените СМР, както и за изпълнението на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
  6.6. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на наемодателя, като не се дължи обезщетение за стойността им.
  6.7. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.
  6.8. Договорът със спечелилия участник ще се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем, се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Служба по вписванията.
  6.9. Наемателят има право:
  – да ползва обслужващите помещения/бани, съблекални и тоалетни/ без да възпрепятства тяхното ползване от други ползватели;
  – да благоустрои и огради имота, да направи подобрения и да изгради паркинг на определено от наемодателя място в близост до терена, без да се засягат съществуващите дървета;
  – да постави нестационарни съоръжения – санитарен или офис контейнер, навес и седалки за зрители.
  7. Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.
  Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


  01 септември 2020 г.

  О Б Я В Я В А

  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение № 2, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.
  Търгът ще се проведе на 17.09.2020 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
  Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, за всеки имот поотделно се внася до 14:00 ч. на 16 септември 2020 г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.
  Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, e съгласно Решение № 61 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Шумен /приложение № 1/.
  Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена на гише – каса № 2 на информационния център в Общината или по банков път IBAN: BG 85IABG74778400586700, BIC: IABGBGSF, код за плащане № 447000 при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен до 14.00 часа на 16.09.2020 г.
  До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
  Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на  16.09.2020 г.
  Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км.наместници на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр. Шумен по местонахождение на имотите.
  Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник гише – каса № 2 на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 25 септември 2020г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 24.09.2020г., тръжна документация се получава в срок до 14:00 часа на 24.09.2020г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 24.09.2020 г.
  За информация: тел. 054/ 857 710     и    054/ 857 717  в  Община Шумен


  19 август 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.419 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1555 кв.м., съответстващ на УПИ V в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3110/2010 г.
  2. Търгът ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 13 218.00 лв. /тринадесет хиляди двеста и осемнадесет лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.09.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  19 август 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.10.346 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “КУВАНЛЪК” в землището на гр. Шумен с площ 401 кв.м., категория на земята VI, с АОС № 4926/2017 г.
  2. Търгът ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 8020.00 лв. /осем хиляди и двадесет лева/;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.09.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  19 август 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.10.352 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “КУВАНЛЪК” в землището на гр. Шумен с площ 1564 кв.м., категория на земята VI, с АОС № 4927/2017 г.
  2. Търгът ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 31 280.00 лв. /тридесет и една хиляди двеста и осемдесет лева/;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 7000.00 лв. /седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.09.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  19 август 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.548.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “ЧЕРНЮВЕЦ”, с площ 4144 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – изоставена орна земя, АОС № 5153/2018 г.
  2. Търгът ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 62 160.00 лв. /шестдесет и две хиляди сто и шестдесет лева/;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 13 000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.09.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  19 август 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 6 бр. гаражи, всеки със ЗП 20.56 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.69 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 20164 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „ОЖС, КОО и подземни гаражи“ в кв. 357 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3090/2010 г.
  2. Търгът ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.09.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.
  3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
  4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  19 август 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи, с височина до кота корниз – 10 м и четвърти терасовиден етаж, по смисъла на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с РЗП надземно – 1400 кв.м. и РЗП подземно – 363 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ I – „ООД“ в кв. 352а по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3384/2011 г.
  2. Търгът ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  2.1. Начална тръжна цена – 285 000.00 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди лева/;
  2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 57 000.00 лв. /петдесет и седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.;
  2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
  внася на касите на първия етаж на общината;
  2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.09.2020 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.
  2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  18 август 2020 г.

  О Б Я В А

  ОП „ ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” на територията на Общински пазар, на територията на СК „Плиска“ и на територията на СЗ „Младост”, както следва:
  ОБЩИНСКИ ПАЗАР
  – Магазин М24 с търговска площ 30,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 4000,00 лв. /четири хиляди лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  – Магазин М49 с търговска площ 20,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 3000,00 лв. /три хиляди лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  – Павилион П9 с търговска площ 11,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 1850,00 лв. /хиляда осемстотини и петдесет лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  – Терен за преместваем търговски обект с площ 10,00 кв.м. на територията на Общински пазар, с начална годишна наемна цена 1200,00 лв. /хиляда и двеста лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  – Терен за преместваем търговски обект с площ 1,00 кв.м. на територията на Общински пазар, с начална годишна наемна цена 600,00 лв. /шестстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  СК „ПЛИСКА”
  – Терен за преместваем търговски обект с площ 1,00 кв.м. на територията на СК”Плиска”, с начална годишна наемна цена 600,00 лв. /шестстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  СЗ „МЛАДОСТ“
  – Офис на територията на СЗ „Младост“ с площ 13,00 кв. м. с начална годишна наемна цена 435,00 лв. /четиристотин тридесетдесет и пет лв. и 00 стотинки/ без ДДС
  – Офис на територията на СЗ „Младост“ с площ 13,00 кв. м. с начална годишна наемна цена 435,00 лв. /четиристотин тридесетдесет и пет лв. и 00 стотинки/ без ДДС
  Оглед на обектите ще се извършва до 21.08.2020 г.
  Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
  Цената на тръжна документация е 15,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 21.08.2020 г.
  Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 24.08.2020 г.
  Търгът ще се проведе на 25.06.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


  13 август 2020 г.

  Отдаване на търг на публична общинска собственост, представляващ училищен физкултурен салон в II ОУ „Д-р Петър Берон“


  10 юли 2020 г.

  Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост


  03 юли 2020 г.

  О Б Я В Я В А

  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение № 2, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен. Търгът ще се проведе на 21.07.2020 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
  Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, за всеки имот поотделно се внася до 14:00 ч. на 20 юли 2020 г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.
  Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, e съгласно Решение № 61 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 1/.
  Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена на гише № 2 на информационния център в Общината или по банков път IBAN: BG 85IABG74778400586700, BIC: IABGBGSF, код за плащане № 447000 при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен до 14.00 часа на 20.07.2020 г.
  До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
  Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на  20.07.2020 г.
  Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместници на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
  Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 28 юли 2020 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 27.07.2020г., тръжна документация се получава в срок до 14:00 часа на 27.07.2020г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 27.07.2020 г.
  За информация: тел. 054/ 857 710 и  054/ 857 717  в  Община Шумен

   


  29 юни 2020 г.

  ОБЯВА

  Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, гр. Шумен, обявява публичен търг с тайно наддаване за „Отдаване под наем на терен, представляващ Асфалтова площадка с площ от 150 кв.м., находяща се в югоизточната част на Гробищен парк, гр. Шумен.
  Срокът за наемното правоотношение е 5 (пет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
  Сградата, предмет на търга, не може да се използва за развиване на конкурентна дейност на ОП „Паркове и обредна дейност”.
  Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 03.07.2020 г. от 14:00 ч. в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
  Начална годишна наемна цена е в размер на – 7 020 лв. (седем хиляди и двадесет лева) с включен ДДС с включен ДДС.
  Депозитът за участие в търга е в размер на – 700,00 лв. (седемстотин лева), която следва да се внесе по следната банкова сметка: IBAN: BG60IABG74773100609000, BIC: IABGBGSF, при „Интернешънъл Асет Банк”, клон Шумен.
  Вид на депозита: парична вноска преведена по посочената по-горе сметка или платима в касата.
  Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е до 12:00 ч на 02.07.2020 г.
  Цената на тръжната документация е в размер на 10 лв. (десет лева), платима в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
  Тръжната документация се получава от Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж, срещу представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
  Тръжната документация може да се закупува до 12:00 ч на 02.07.2020 г.
  Заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават до 15:00 ч на 02.07.2020 г. в Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
  Информация на тел: 054/  82-60-48


  16 юни 2020 г.

  О Б Я В Я В А

  публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи за стопанската 2020/2021 г. от Общинския поземлен фонд за срок от 5 стопански години по опис в приложение № 1 и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок от 1 стопанска година по опис в приложение № 2 по землища, дати на провеждане и часове, както следва:


  15 юни 2020 г.

  О Б Я В А

  ОП „ ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен на на територията на Общински пазар, на територията на Цветен базар и на територията на СК „Плиска“.
  ОБЩИНСКИ ПАЗАР:
  ПАВИЛИОН:
  – Павилион П9 с търговска площ 30,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 7500,00 лв. /седем хиляди и петстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  МАГАЗИН:
  – Магазин М24 с търговска площ 30,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 4000,00 лв. /четири хиляди лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  – Магазин М27 с търговска площ 26,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 3500,00 лв. /три хиляди и петстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  – Магазин М49 с търговска площ 20,00 кв.м. и 7,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 3500,00 лв. /три хиляди и петстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  ЦВЕТЕН БАЗАР:
  – Павилион ЦБ5 с търговска площ 9,25 кв.м. и 12,25 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 15000,00 лв. /петнадесет хиляди лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  СК „ПЛИСКА“
  – Складово помещение (хале) с площ 50,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 2300,00 лв. /две хиляди и триста лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  Гараж с площ 45,00 кв.м. и 60 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 950,00 лв. /деветстотин и пртдесет лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  Оглед на обектите ще се извършва на 22.06.2020 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.
  Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
  Цената на тръжна документация е 15,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 23.06.2020 г.
  Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 24.06.2020 г.
  Търгът ще се проведе на 25.06.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


  11 юни 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.417 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1865 кв.м., съответстващ на УПИ X в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3108/2010 г.
  2. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 15 853.00 лв. /петнадесет хиляди осемстотин петдесет и три лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.06.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  11 юни 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.418 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1569 кв.м., съответстващ на УПИ VIII в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3109/2010 г.
  2. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 13 337.00 лв. /тринадесет хиляди триста тридесет и седем лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.06.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  11 юни 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.419 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1555 кв.м., съответстващ на УПИ V в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3110/2010 г.
  2. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 13 218.00 лв. /тринадесет хиляди двеста и осемнадесет лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.06.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  11 юни 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.263 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 270 кв.м., за който е отреден УПИ XXVI-263 в кв. 562б по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5335/2020 г.
  2. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 67 500.00 лв. /шестдесет и седем хиляди и петстотин лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 14 000.00 лв. /четиринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.06.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  11 юни 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.603 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 26020 кв.м., съответстващ на УПИ VI – „ООД и ЖС“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащите в него СГРАДА с идентификатор 83510.662.603.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП 1637 кв.м., СГРАДА с идентификатор 83510.662.603.2 със ЗП 1503 кв.м., СГРАДА с идентификатор 83510.662.603.3 със ЗП 2633 кв.м. и СГРАДА с идентификатор 83510.662.603.4 със ЗП 359 кв.м., с АОС № 5351/2020 г.
  2. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 3 550 000.00 лв. /три милиона петстотин и петдесет хиляди лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700 000.00 лв. /седемстотин хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.06.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  11 юни 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.386 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 5749 кв.м., за който е отреден УПИ I – „Производствени и складови дейности“ в кв. 340б по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5346/2020 г.
  2. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 574 900.00 лв. /петстотин седемдесет и четири хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 115 000.00 лв. /сто и петнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.06.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  11 юни 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи, с височина до кота корниз – 10 м и четвърти терасовиден етаж, по смисъла на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с РЗП надземно – 1400 кв.м. и РЗП подземно – 363 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ I – „ООД“ в кв. 352а по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3384/2011 г.
  2. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  2.1. Начална тръжна цена – 285 000.00 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди лева/;
  2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 57 000.00 лв. /петдесет и седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.;
  2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
  внася на касите на първия етаж на общината;
  2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.06.2020 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
  2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  11 юни 2020 г.

  О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
  1.1. Терен с площ от 10.50 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител, под № 53 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1092.00 лв. – размер на депозита – 300.00 лв.
  1.2. Терен с площ от 12.00 кв.м. в гр. Шумен, ул. Ген Скобелев, под № 29 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1093.00 лв. – размер на депозита – 300.00 лв.
  1.3 Терен с площ от 300.00 кв.м. в гр. Шумен, ул. Средна Гора, за временна площадка за открит склад за дърва по одобрената схема, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за услуги, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1980.00 лв. – размер на депозита – 595.00 лв.
  1.4 Помещение с площ от 16.17 кв.м. и сервизно помещение с площ 7.14 кв.м в гр. Шумен, бул. Ришки Проход № 38, за магазин за промишлени стоки:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2005.00 лв. – размер на депозита – 600.00 лв.
  1.5 5 Помещение с площ от 170.00 кв.м., от които 82.36 кв.м .– търговска площ и 82.64 кв.м. – складови и сервизви помещения, в гр. Шумен, бул. Мадара, сграда № 8 в ПИ 83510.571.57 по КК на гр. Шумен, за заведение за бързо хранене:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 9720.00 лв. – размер на депозита – 2900.00 лв.
  1.6 Помещение с площ 48.5 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 130 за услуги:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 892.00 лв. – размер на депозита – 570.00 лв.
  1.7 Помещение с площ 58.5 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 130 за услуги:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 282.00 лв. – размер на депозита – 680.00 лв.
  2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
  3. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
  4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 257 на общината до 14:00 ч. на 29.06.2020 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  5. Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
  7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилият търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
  8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 07.07.2020 г. от 10:00 часа в стая № 257 на Община Шумен при същите условия, а таксата се внася до 14.00 ч. на 06.07.2020 г. в касите на Община Шумен (информационен център):
  а) Тръжната документация се получава в стая № 257 на Общината до 14:00 ч. на 06.07.2020 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  б) Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 06.07.2020 г.
  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
  9. Цените са без включен ДДС.
  10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
  11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
  а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
  б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
  За справки стая № 257, тел. 054/857-669


  28 май 2020 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН

  ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: язовир “Соара”, находящ се в землището на гр. Шумен, кв. Дивдядово, община Шумен, местност „Варнеолу”, представляващ поземлен имот с идентификатор 83510.569.27 по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Дивдядово с площ 345678 кв.м., Акт за публична общинска собственост № 5133/04.09.2018 г. с начална годишна тръжна наемна цена 10 370 /десет хиляди триста и седемдесет/ лева без включен ДДС.
  Търгът ще се проведе на 12.06.2020 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
  При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 19.06.2020 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
  Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 /петдесет/ лв. с вкл. ДДС и се заплаща на гише № 2 на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.
  Депозитът за участие в търга е в размер на 3 000 /три хиляди/ лева и се внася по посочена банкова сметка на Общината до 13.30 часа на деня, предхождащ търга.
  Заявленията за участие в търговете заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч. на деня, предхождащ търга
  Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 054/ 828105 – кметство кв. Дивдядово

  28 май 2020 г.


  ОБЩИНА ШУМЕН

  ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: язовир “Костена река”, находящ се в землището на с. Костена река, община Шумен, местност „Кабак тепе”, представляващ поземлен имот с идентификатор 38892.53.31 по кадастралната карта на с. Костена река с площ 25470 кв.м., Акт за публична общинска собственост № 4979/02.10.2017г., с начална годишна тръжна наемна цена 764 /седемстотин шестдесет и четири/ лева без включен ДДС.
  Търгът ще се проведе на 12.06.2020 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
  При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 19.06.2020 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
  Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 /петдесет/ лв. с вкл.ДДС и се заплаща на гише № 2 на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.
  Депозитът за участие в търга е в размер на 500 /петстотин/ лева и се внася се внася по посочена банкова сметка на Общината до 13.30 часа на деня, предхождащ търга.
  Заявленията за участие в търговете заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч. на деня, предхождащ търга
  Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05319/ 21 12 – кметство с. Костена река


  26 май 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  Публичен търг с явно наддаване за предоставяне на места в Централната търговска зона на гр. Шумен за разполагане на нестационарни съоръжения за търговия и услуги, съгласно утвърдената схема условията, на които следва да отговарят нестационарните обекти, и тръжната документация, както следва:
  1. Машини за пуканки – 3 бр., № 2, № 3 и № 4
  – площ 1 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 114.48 лв.
  – размер на депозита – 50.00 лв.
  2. Машини за сладолед – 4 бр., № 1, № 2, № 3 и № 4
  – площ 1.5 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 171.72 лв.
  – размер на депозита – 80.00 лв.
  3. Витрини за сладолед – 2 бр., № 1 и № 3
  – площ 2 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 228.96 лв.
  – размер на депозита – 100.00 лв.
  4. Машина за кафе – 1 бр., № 1
  – площ 1 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 114.48 лв.
  – размер на депозита – 50.00 лв.
  Общи условия:
  На спечелилите търга се издават разрешения за поставяне на обектите и се сключват договори за наем за срок от три години.
  Достигнатата на търга годишна наемна цена се заплаща предварително за всяка година. Цените са без ДДС. ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена.
  За разполагането на нестационарните обекти се дължи такса съгласно чл. 23, т.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен и се заплаща съгласно чл. 27, ал. 2 от Наредбата.
  Преди издаването на разрешенията и сключването на договорите наемателите съгласуват дизайна на нестационарните обекти с главния архитект на общината.
  Община Шумен не поема ангажименти за осигуряване на външни инфраструктурни връзки – “В и К”, “Ел.”.
  Всички действия по издаване на разрешения, съгласувания и др. във връзка с пускането на обектите в експлоатация са задължение и за сметка на наемателите.
  Търгът ще се проведе на 05.06.2020 г. от 9.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
  Цената за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Сумата се внася в касите на Информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава от стая № 374 на общината в срок до 12.00 ч. на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
  Депозит за участие се внася по банков път, по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при „Интернешънъл Асет Банк“, до 14.00 ч. на деня, предхождащ датата на провеждането на търга.
  Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 04.06.2020 г.
  Оглед на местата може да се извършва всеки ден до деня, предхождащ провеждането на търга, при свободен достъп.
  При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 10.06.2020 г. от 9.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; а тръжната документация се получава до 12.00 ч. на 09.06.2020 г., депозитът за участие се внася до 14.00 ч. на 09.06.2020 г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16.00 ч. на 09.06.2020 г.
  За справки: тел. 857 720, стая № 374


  26 май 2020 г.

  О Б Я В А

  ОП „ ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен Общински пазар – бул.“Симеон Велики“
  МАГАЗИН:
  – Магазин М6 с търговска площ 20,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 4500,00 лв. /четири хиляди и петсотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  – Магазин М24 с търговска площ 30,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 3960,00 лв. /три хиляди деветстотин и шестдесет лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  – Магазин М27 с търговска площ 26,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 3300,00 лв. /три хиляди и триста лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  – Магазин М49 с търговска площ 20,00 кв.м. и 7,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 3700,00 лв. /три хиляди и седемстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
  Оглед на обектите ще се извършва на 01.06.2020 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.
  Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
  Цената на тръжна документация е 15,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 01.06.2020 г.
  Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 02.06.2020 г.
  Търгът ще се проведе на 03.06.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


  26 май 2020 г.

  О Б Я В А

  Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ – гр. Шумен
  обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Общинска тенис база, разположена на ул. „Преслав“ в гр.Шумен, публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 83510.671.64 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 4582 кв.м., съответстващ на УПИ ІV в квартал 298 по плана на гр.Шумен, включващ сграда с идентификатор 83510.671.64.1 по кадастралната карта на гр.Шумен със застроена площ 82 кв.м. на един етаж, състояща се от кафе-клуб, склад, треньорска стая, съблекалня и сервизни помещения, АОС №4128 от 26.09.2013г.
  Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
  Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:
  1.1. Начална конкурсна цена за годишен наем в размер на 6 000 лв. (шест хиляди лева) без ДДС, или общо за срока на договора 60 000 лв. без ДДС платима както следва:
  – Част от предложената цена в размер на не по-малко от 20 000 лв. под форма на равни годишни вноски
  – За останалата част от предложената цена в размер на не по-малко от 40 000 лв. да бъдат извършени строително-ремонтни работи в обекта
  1.2. Максимален срок за извършване на строително-ремонтни работи в обекта – три години от сключването на договора за наем
  1.3. Възможности за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати
  2. Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG47DEMI92403100094298, BIC: DEMIBGSF, при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
  3. Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 05.06. 2020 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
  4. Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 10.06. 2020 г. в запечатани непрозрачни пликове.
  5. Други условия:
  5.1. Начална конкурсна цена на годишния наем в размер на 6 000 лв. (шест хиляди лева) без ДДС, или общо за срока на договора 60 000 лв. без ДДС платим, както следва:
  – част от предложената цена в размер на не помалко от 20 000 лв. под форма на равни годишни вноски/с относителна тежест в комплексната оценка 30%/;
  – за останалата част от предложената цена в размер на не помалко от 40 000 лв.да бъдат извършени строително-ремонтни работи в обекта/с относителна тежест в комплексната оценка 30%; Предложението за СМР трябва да е придружено с КСС, анализни цени и обща стойност.
  5.2. Максимален срок за извършване на инвестициите в обекта – 36 (тридесет и шест) месеца (три години)от сключване на договора за наем/с относителна тежест в комплексната оценка 10%.
  5.3. Възможности за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати/с относителна тежест в комплексната оценка 30%/
  6. В договора за наем задължително ще бъдат включени следните клаузи:
  6.1.Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
  6.2. Обекта се застрахова в полза на община Шумен, като разходите по сключване и поддържане на застраховката са за сметка на наемателя.
  6.3. Подържането и текущите ремонти на обекта се извършват от наемателя за негова сметка. Разходите за изпълнение на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
  6.4. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).
  6.5. При необходимост от основен ремонт на части от обекта извън предварително посочените инвестиции, СМР се извършва от наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен и Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“. Разходите за извършване на горепосочените СМР, както и за изпълнението на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
  6.6. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на наемодателя, като не се дължи обезщетение за стойността им.
  6.7. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.
  6.8. Договорът със спечелилия участник ще се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем, се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Служба по вписванията.
  6.9. Наемателят има право:
  – да благоустрои и огради имота, да изгради трети корт или друг вид спортни съоръжения и да направи подобрения на свободната част на терена, без да се засягат съществуващите дървета;
  – да постави временно съоръжение(балон)за покриване на двата съществуващи корта;
  – да изгради собствен водоизточник в рамките на имота.
  7. Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.
  8. В конкурса могат да участват спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб по тенис, вписани в регистъра по чл.9, ал.1 от ЗФВС.
  Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


  15 май 2020 г.

  СЪОБЩЕНИЕ

  Във връзка с изтичане срока на действие на извънредното положение, въведено с Решение на НС от 13.03.2020 г. и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със Заповед № РД-25-940/15.05.2020 г. на Кмета на община Шумен се отменя Заповед № РД-25-706/17.03.2020 г. за спиране действието на издадените заповеди за провеждане на търгове, обявени на 10.03.2020 г. за следните имоти:
  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.414 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1573 кв.м., съответстващ на УПИ VI в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3102/2010г.
  2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.415 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1525 кв.м., съответстващ на УПИ VII в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3103/2010г.
  3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.419 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1555 кв.м., съответстващ на УПИ V в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3110/2010г.
  4. СГРАДА с идентификатор 46053.501.820.1 по кадастралната карта на с. Мадара със ЗП 160 кв.м., на два етажа, с изба, построена 1941 г. в поземлен имот с идентификатор 46053.501.820, съответстващ на УПИ VI – „ООД“ в кв. 37 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 4977/2017 г.
  5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55316.78.307 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, с площ 1189 кв.м., за който е отреден УПИ VIII-307 в кв. 42 по регулационния план на с. Панайот Волово, с АОС № 5332/2020г.
  6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 484 кв.м., съответстващ на УПИ VIІ – „ООД“ в кв. 192 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.666.12.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 63 кв.м., с АОС № 4957/2017г.
  7. Учредяване право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.631 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1364.00 кв.м., за който е отреден УПИ II – „Обществено и жилищно строителство“ в кв. 184а по действащия ПУП на гр. Шумен, АОС № 4517 от 02.12.2015 г., за изграждане на сгради № 1, 2, 3 и 4 със смесено предназначение – обществено – обслужващи дейности и жилища, както следва:
  Сграда № 1, /с изключение на апартаменти № 1, 2 и 3/ обект за ООД с РЗП 104.19 кв.м; сграда № 2 с РЗП 842.65 кв.м.; сграда № 3 с РЗП 769.11 кв.м.; сграда № 4 с РЗП 246.34 кв.м.
  8. Сграда с идентификатор 83510.666.124.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, на два етажа, с маза и таван, заедно с правото на строеж върху застроената площ от 81 кв.м., РЗП 324 кв.м., разположена в поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 83510.666.124, съответстващ на УПИ XI-2294 в кв. 184 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4288/2014 г.
  Извършените до момента на спиране действието на заповедите за провеждане на търгове правни и фактически действия по закупуване на съответната тръжна документация и внесени депозити запазват действието си и ще се признават за редовно извършени в срок.
  Новата дата за провеждане на търговете е 04.06.2020 г., от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен. В случай, че на търговете не се явят кандидати, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, същите ще се проведат повторно на 11.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  15 май 2020 г.

  Заповед № РД-25-940/15.05.2020 г. на кмета на Община Шумен относно възобновяване действието на издадените заповеди за провеждане на търгове, обявени на 10 март 2020г.


  15 май 2020 г.

  О Б Я В А

  Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ – гр. Шумен
  обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:

  Почивна база, разположена в кв.12 по плана на курортен комплекс с. Шкорпиловци, състояща се от седем броя бунгала/панели тип „сандвич“/, всяко със застроена площ 62 кв.м..
  Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
  Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:

  1. Минимален размер на годишния наем за целия обект – 2 600 лв. (две хиляди и шестстотин лева) без ДДС.
  2. Предложение за инвестиции, придружени с КСС, анализни цени и обща стойност с минимален размер 100 000 лв. (сто хиляди лева) без ДДС.
  3. Основният ремонт по т.2 да включи задължително ремонт на покрив, хидроизолация на панели и отводняване на бунгалата.
  4. Максимален срок за извършване на инвестициите и видовете СМР в обекта – 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора.

  Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка:
  IBAN: BG47DEMI92403100094298, BIC: DEMIBGSF, при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен
  Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 22. 05. 2020г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
  Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 26.05. 2020 г. в запечатани непрозрачни пликове.
  Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


  18 март 2020 г.

  Заповед № РД-25-706/17.03.2020 г. относно спиране действието на издадените заповеди за провеждане на търгове, обявени на 10 март 2020г.


  10 март 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.414 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1573 кв.м., съответстващ на УПИ VI в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3102/2010 г.
  2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 13 371.00 лв. /тринадесет хиляди триста седемдесет и един лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  10 март 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.415 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1525 кв.м., съответстващ на УПИ VII в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3103/2010 г.
  2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 12 963.00 лв. /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и три лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  10 март 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.419 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1555 кв.м., съответстващ на УПИ V в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3110/2010 г.
  2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 13 218.00 лв. /тринадесет хиляди двеста и осемнадесет лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  10 март 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на СГРАДА с идентификатор 46053.501.820.1 по кадастралната карта на с. Мадара със ЗП 160 кв.м., на два етажа, с изба, построена 1941 г. в поземлен имот с идентификатор 46053.501.820, съответстващ на УПИ VI – „ООД“ в кв. 37 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 4977/2017 г.
  2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 40 000.00 лв. /четиридесет хиляди лева/;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 8 000.00 лв. /осем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  10 март 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55316.78.307 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, с площ 1189 кв.м., за който е отреден УПИ VIII-307 в кв. 42 по регулационния план на с. Панайот Волово, с АОС № 5332/2020 г.
  2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 10 107.00 лв. /десет хиляди сто и седем лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2 000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  10 март 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 484 кв.м., съответстващ на УПИ VIІ – „ООД“ в кв. 192 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.666.12.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 63 кв.м., с АОС № 4957/2017г.
  2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 161 000.00 лв. /сто и шестдесет и една хиляди лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 33 000.00 лв. /тридесет и три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  10 март 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.631 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1364.00 кв.м., за който е отреден УПИ II – „Обществено и жилищно строителство“ в кв. 184а по действащия ПУП на гр. Шумен, АОС № 4517 от 02.12.2015 г., за изграждане на сгради № 1, 2, 3 и 4 със смесено предназначение – обществено – обслужващи дейности и жилища, както следва:
  Сграда № 1, /с изключение на апартаменти № 1, 2 и 3/ обект за ООД с РЗП 104.19 кв.м;
  Сграда № 2 с РЗП 842.65 кв.м.;
  Сграда № 3 с РЗП 769.11 кв.м.;
  Сграда № 4 с РЗП 246.34 кв.м.
  2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  2.1. Начална тръжна цена – 317 381.00 лв. /триста и седемнадесет хиляди триста осемдесет и един лева/;
  2.2. Освен заплащането на достигнатата на търга цена, купувачът се задължава да изгради изцяло за своя сметка и в напълно завършен вид 3-те броя жилища в сграда № 1, съгласно приетия от ОбЕСУТ архитектурен проект на сградата, който не подлежи на промяна.
  2.3. Максимален срок за въвеждане на 3-те броя апартаменти в сграда № 1 в експлоатация – 24 месеца от издаването на разрешението за строеж.
  2.4. Завършването и окомплектоването на проектната документация до издаване на разрешение за строеж и оценка за съответствие на проектите са за сметка на спечелилия търга.
  2.5. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 64 000.00 лв. /шестдесет и четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
  2.6. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
  внася на касите на първия етаж на общината;
  2.7. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  2.8. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
  2.9. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  10 март 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда с идентификатор 83510.666.124.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, на два етажа, с маза и таван, заедно с правото на строеж върху застроената площ от 81 кв.м., РЗП 324 кв.м., разположена в поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 83510.666.124, съответстващ на УПИ XI-2294 в кв. 184 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4288/2014 г.
  2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 100 000.00 лв. /сто хиляди лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 20 000.00 лв. /двадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  25 февфуари 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  Публичен търг на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местност „ПОД МАНАСТИРА“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ” както следва:
  1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.170 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 474 кв.м., с АОС № 5322/2020 г., с начална тръжна цена 3 800.00 /три хиляди и осемстотин/ лева. . Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 10.03.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.162 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 653 кв.м., с АОС № 5324/2020 г., с начална тръжна цена 5 200.00 /пет хиляди и двеста/ лева. . Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 10.03.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.129 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 530 кв.м., с АОС № 5325/2020 г., с начална тръжна цена 4 240.00 /четири хиляди двеста и четиридесет/ лева. . Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/ лева, до 16:00 ч. на 10.03.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.50 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 595 кв.м., с АОС № 5326/2020 г., с начална тръжна цена 4 800.00 /четири хиляди и осемстотин/ лева. . Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1400.00 /хиляда и четиристотин/ лева, до 16:00 ч. на 10.03.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.125 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 3 566 кв.м., с АОС № 5321/2020 г., с начална тръжна цена 28 500.00 двадесет и осем хиляди и петстотин/ лева. . Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 8500.00 /осем хиляди и петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 10.03.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  .ІІ. Търгът ще се проведе на 11.03.2020г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
  1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 10.03.2020 г.
  2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината.
  3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 10.03.2020г
  4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 10.03.2020 г.
  5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 18.03.2020 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


  05 февфуари 2020 г.

  О Б Я В А

  Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ – гр. Шумен, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Почивна база, разположена в кв.12 по плана на курортен комплекс с. Шкорпиловци, състояща се от седем броя бунгала/панели тип „сандвич“/, всяко със застроена площ 62 кв.м..
  Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
  Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:
  1. Минимален размер на годишния наем за целия обект – 2 600 лв. (две хиляди и шестстотин лева) без ДДС.
  2. Предложение за инвестиции, придружени с КСС, анализни цени и обща стойност с минимален размер 100 000 лв. (сто хиляди лева) без ДДС.
  3. Основният ремонт по т.2 да включи задължително ремонт на покрив, хидроизолация на панели и отводняване на бунгалата.
  4. Максимален срок за извършване на инвестициите и видовете СМР в обекта – 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора.
  Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка:
  IBAN: BG47DEMI92403100094298, BIC: DEMIBGSF, при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен
  Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 12. 02. 2020г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
  Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 13.02. 2020 г. в запечатани непрозрачни пликове.
  Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


  28 януари 2020 г.

  О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
  1.1. Помещение с площ от 6.50 кв.м., гр. Шумен, бул. “Плиска” (до автобусната спирка), за търговска дейност, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 667.00 лв.
  – размер на депозита – 200.00 лв.
  1.2. Помещение с площ от 54.00 кв.м., гр. Шумен, ул. “Добруджа” № 1 (до Млад техник), за търговска дейност, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 5 534.00 лв.
  – размер на депозита – 1 660.00 лв.
  1.3. Търговски обект с площ от 28 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на кв. Макак, АОС № 1795 от 09.11.2004 г., Решение № 37/19.12.2019 г. на Общински съвет Шумен за магазин:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 378.00 лв. – размер на депозита – 410.00 лв.
  1.4. Търговски обект с площ от 4 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на кв. Дивдядово, бул. Велики Преслав (третата), гр. Шумен, Решение № 37/19.12.2019 г. на Общински съвет Шумен:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 197.00 лв.
  – размер на депозита – 60.00 лв.
  1.5. Търговски обект с площ от 53 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на с. Радко Димитриево, Община Шумен, АОС № 3211/2011 г., Решение № 795/31.05.2018 г. на Общински съвет Шумен:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 830.00 лв.
  – размер на депозита – 600.00 лв.
  Наемната цена е намалена с 30% съгласно чл. чл. 6 (1) на Раздел II от Наредбата за базисни наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество.
  Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 10 години.
  1.6. Търговски обект с площ от 26.20 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на ул.”Генерал Скобелев” до бившето сестринско училище, АОС № 1027/09.08.2002 г., Решение № 719/29.03.2018 г. на Общински съвет Шумен за търговска дейност:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 623.00 лв. – размер на депозита – 480.00 лв.
  1.7. Терен с площ от 12.00 кв.м. в гр. Шумен, ул. Средна гора, под № 19 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за услуги, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 530.00 лв.
  – размер на депозита – 130.00 лв.
  1.8. Терен с площ от 10.80 кв.м. в гр. Шумен (до КАТ), под № 183 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 840.00 лв.
  – размер на депозита – 250.00 лв.
  1.9. Терен с площ от 5 кв.м. в с. Мадара, Община Шумен (подход за “Мадарски конник”), под № 190 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 389.00 лв. – размер на депозита – 110.00 лв.
  1.10. Терен с площ от 1 кв.м., в бл. 3 на сградата на ДСХ “Д-р Стефан Смядовски”, гр. Шумен, ул. “Дунав” № 21, за поставяне на вендинг машина за топли напитки, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 78.00 лв.
  – размер на депозита – 25.00 лв.
  1.11. Терен с площ от 1 кв.м., в бл. 2 на сградата на ДСХ “Д-р Стефан Смядовски”, гр. Шумен, ул. “Дунав” № 21, за поставяне на вендинг машина за топли напитки, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 78.00 лв.
  – размер на депозита – 25.00 лв.
  2. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години, а за обект с № 1.5 за срок от 10 години.
  3. Търгът ще се проведе на 12.02.2020 г. от 10.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
  4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255а на общината до 14:00 ч. на 11.02.2020 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  5. Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 11.02.2020 г.
  7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
  8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 19.02.2020 г. от 11:00 часа в стая № 255а на Община Шумен при същите условия, таксата се внася до 14:00 ч. на 18.02.2020 г. в касите на Община Шумен (информационен център):
  а) Тръжната документация се получава в стая № 255а на Общината до 14:00 ч. на 18.02.2020 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 18.02.2020 г.
  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
  9. Цените са без включен ДДС.
  10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
  11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
  а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
  б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
  За справки стая № 257, тел. 054/857-659


  13 януари 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  Публичен търг на 7 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местностите „ПОД МАНАСТИРА“ и „ТЕКЕ ДЕРЕ“ и местност „ПОД ГОРАТА“ в землището на с .Лозево, община Шумен с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”:
  1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.157 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 538 кв.м., с АОС № 5303/2019 г., с начална тръжна цена 2600.00 /две хиляди и шестстотин/ лева. . Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 /седемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.02.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.159 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 566 кв. м., АОС № 5304/2019 г.,2800.00 /две хиляди и осемстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.02.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.298 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 582 кв. м., АОС № 5305/2019 г.,2800.00 /две хиляди и осемстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.02.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.299 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 635 кв. м., с АОС № 5306/2019 г., 3100.00 /три хиляди и сто/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 900.00 /деветстотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.02.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.58 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ“ с площ 294 кв. м., с АОС № 5309/2019 г., 1400.00 /хиляда и четиристотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 400.00 /четиристотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.02.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.22.55 по кадастралната карта на с. Лозево в местността “ПОД ГОРАТА” с площ 500 кв. м., с АОС № 5310/2019г., 1900.00 /хиляда и деветстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 /петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.02.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.22.53 по кадастралната карта на с. Лозево в местността “ПОД ГОРАТА” с площ 1271 кв. м., с АОС № 5318/2019 г., 4900.00 /четири хиляди и деветстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1400.00 /хиляда и четиристотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.02.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
  ІІ. Търгът ще се проведе на 05.02.2020г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
  1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 04.02.2020 г.
  2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 6 на първия етаж на общината.
  3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 04.02.2020г
  4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 04.02.2020 г.
  5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 12.02.2020 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


  08 януари 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.413 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1533 кв.м., съответстващ на УПИ III в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3101/2010 г.
  2. Търгът ще се проведе на 28.01.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 13 031.00 лв. /тринадесет хиляди и тридесет и един лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.01.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.02.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  08 януари 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.420 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1560 кв.м., съответстващ на УПИ IV в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3111/2010 г.
  2. Търгът ще се проведе на 28.01.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 13 260.00 лв. /тринадесет хиляди двеста и шестдесет лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.01.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.02.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  08 януари 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 484 кв.м., съответстващ на УПИ VIІ – „ООД“ в кв. 192 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.666.12.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 63 кв.м., с АОС № 4957/2017г.
  2. Търгът ще се проведе на 28.01.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 161 000.00 лв. /сто и шестдесет и една хиляди лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 33 000.00 лв. /тридесет и три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.01.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.02.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  08 януари 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 1 бр. гараж, със ЗП – 17 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.219 по кадастралната карта на гр. Шумен, целият с площ 3531 кв.м., за който е отреден УПИ VI – „КЖС и гаражи“ в кв. 25 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5268/2019 г.
  2. Търгът ще се проведе на 28.01.2020 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – – 2900.00 лв. /две хиляди и деветстотин лева/;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.01.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.
  3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
  4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.02.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  08 януари 2020 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи, с височина до кота корниз – 10 м и четвърти терасовиден етаж, по смисъла на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с РЗП надземно – 1400 кв.м. и РЗП подземно – 363 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ I – „ООД“ в кв. 352а по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3384/2011 г.
  2. Търгът ще се проведе на 28.01.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  2.1. Начална тръжна цена – 334 970.00 лв. /триста тридесет и четири хиляди деветстотин и седемдесет лева/;
  2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 67 000.00 лв. /шестдесет и седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.;
  2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
  внася на касите на първия етаж на общината;
  2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.01.2020 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.
  2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.02.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


 •  2019

  03 декември 2019 г.

  О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
  1.1. Терен с площ от 13.33 кв.м. в гр. Шумен, бул. Симеон Велики, под № 50 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 336.00 лв.
  – размер на депозита – 400.00 лв.
  1.2. Терен с площ от 16 кв.м. в гр. Шумен, бул. Симеон Велики и ул. Панайот Волов, под № 57 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 604.00 лв.
  – размер на депозита – 480.00 лв.
  1.3. Обект за търговска дейност намиращ се във фоайето на Младежки дом гр. Шумен, с обща площ от 53.69 кв.м., гр. Шумен, ул. Съединение № 103:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 3 370.00 лв. – размер на депозита – 1 000.00 лв.
  1.4. Общински терен за разполагане на открити беседки – 4 броя, с размери 2/2.8 кв.м. и 2 броя с размери 2/2 кв.м., разположени в УПИ VI – ООД, кв. 357 по РП на гр. Шумен, съгласно утвърдена схема, за търговска дейност:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 572.00 лв.
  – размер на депозита – 470.00 лв.
  2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
  3. Търгът ще се проведе на 12.12.2019 г. от 11.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
  4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255а на общината до 14:00 ч. на 11.12.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  5. Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 11.12.2019 г.
  7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
  8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 18.12.2019 г. от 11:00 часа в стая № 255а на Община Шумен при същите условия, таксата се внася до 14:00 ч. на 17.12.2019 г. в касите на Община Шумен (информационен център):
  а) Тръжната документация се получава в стая № 255а на Общината до 14:00 ч. на 17.12.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 17.12.2019 г.
  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
  9. Цените са без включен ДДС.
  10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
  11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
  а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
  б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
  За справки стая № 257, тел. 054/857-659


  15 ноември 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 8 бр. гаражи, всеки със ЗП 21 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.661.147 по кадастралната карта на гр. Шумен, целият с площ 4068 кв.м., за който е отреден УПИ II – „КЖС и гаражи“ в кв. 21 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5301/2019 г.
  2. Търгът ще се проведе на 02.12.2019 г. от 14:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена за един гараж – 3500.00 лв. /три хиляди и петстотин лева/;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 лв. /седемстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 29.11.2019 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.11.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.11.2019 г.
  3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
  4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.12.2019 г. от 14:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  26 септември 2019 г.

  О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следнитe обекти общинска собственост:
  1.1. Помещение с площ от 8 кв.м. в сградата на Търговски комплекс в с. Струйно, Община Шумен за базова станция:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 520.00 лв.
  – размер на депозита – 1 000.00 лв.
  1.2. Терен с площ от 16 кв.м. в гр. Шумен, пл. Гривица, под № 22 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 404.00 лв.
  – размер на депозита – 600.00 лв.
  1.3. Терен с площ от 12.25 кв.м. в гр. Шумен, пл. Гривица, под № 22а от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 075.00 лв.
  – размер на депозита – 500.00 лв.
  2. Търгът ще се проведе на 11.10.2019 г. от 10.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
  3. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася на касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255а на общината до 14:00 ч. на 10.10.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  4. Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 10.10.2019 г.
  6. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
  7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 18.10.2019 г. от 11:00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
  а) Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 17.10.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  б) Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 17.10.2019 г.
  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
  8. Цените са без включен ДДС.
  9. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
  10. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинскиите терени:
  а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
  б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
  За справки стая № 255а, тел. 054/857-659


  17 септември 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  І.ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на следните 6 /шест/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местностите „ТАТАРСКИ МЕСТА“ и “НОВ ЕКАРИСАЖ“ по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Дибич, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.114.622 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Татарски места” с площ 759 кв.м., с АОС № 5285/2019 г ; с начална тръжна цена 2900.00 /две хиляди и деветстотин/ лева, депозит в размер на 850.00 /осемстотин и петдесет/ лева.
  .2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.114.623 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Татарски места” с площ 758 кв.м., с АОС № 5286/2019 г.; с начална тръжна цена 2900.00 /две хиляди и деветстотин/ лева, депозит в размер на 850.00 /осемстотин и петдесет/ лева.
  3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.114.669 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Татарски места” с площ 691 кв.м., с АОС № 5287/2019 г.; с начална тръжна цена 2600.00 /две хиляди и шестстотин/ лева, депозит в размер на 700.00 /седемстотин/ лева.
  4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.400.46 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Нов екарисаж” с площ 1024 кв.м., с АОС № 5288/2019 г.; с начална тръжна цена 3900.00 /три хиляди и деветстотин/ лева, депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
  5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.420.27 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Нов екарисаж” с площ 521 кв.м., с АОС № 5264/2019 г.; с начална тръжна цена 2000.00 /две хиляди/ лева, депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.
  6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.420.194 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Нов екарисаж” с площ 1082 кв.м., с АОС № 5265/2019 г.; с начална тръжна цена  4200.00 /четири хиляди и двеста/ лева, депозит в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/ лева.
  ІІ. Търгът ще се проведе на 02.10.2019г. от 14.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
  1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 01.10.2019 г.
  2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 6 на първия етаж на общината.
  3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 01.10.2019 4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 01.10.2019 г.
  5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 09.10.2019 г. от 14.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


  12 септември 2019 г.

  О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните вещи:
  1.1. Товарен автомобил ГАЗ 66, инвентарен № 11026, с начална тръжна цена 2000 лв., депозит за участие 600 лв., местонахождение гр. Шумен;
  1.2. Товарен автомобил ТАПП УРАЛ – 375, инвентарен № 37839, с начална тръжна цена 2600 лв., депозит за участие 800 лв., местонахождение гр. Шумен;
  1.3. Специален автомобил ЗИЛ 131 АРС-14, инвентарен № 37838, с начална тръжна цена 4250 лв., депозит за участие 1300 лв., местонахождение гр. Шумен;
  1.4. Самоходно шаси, инвентарен № 7505, с начална тръжна цена 3480 лв., депозит за участие 1000 лв., местонахождение с. Илия Р. Блъсков;
  1.5. Трактор Болгар ТК 82Н, инвентарен № 15004, с начална тръжна цена 980 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Коньовец;
  1.6. Трактор Болгар Т54, верижен, инвентарен № 15009, с начална тръжна цена 900 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Струйно;
  1.7. Самоходно шаси Т16, инвентарен № 17005, с начална тръжна цена 950 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Мадара;
  1.8. Трактор Беларус ЮМЗ, инвентарен № 7504, с начална тръжна цена 900 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Дибич;
  1.9. Трактор Болгар ТК 82Н, инвентарен № 11062, с начална тръжна цена 980 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Новосел;
  1.10. Трактор Беларус ЮМЗ 6Л, инвентарен № 15007, с начална тръжна цена 900 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Лозево.
  2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
  3. Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 257 на общината до 14:00 ч. на 26.09.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането й.
  4. Депозитната вноска – съответно за всяка вещ по отделно се внася до 16.00ч. на 26.09.2019г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
  6. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в цената на вещта по договора.
  7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 03.10.2019 г. от 11:00 часа в стая № 257 на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касите на Община Шумен (информационен център):
  а) Тръжната документация се получава в стая № 257 на Общината до 14:00 ч. на 26.09.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 02.10.2019 г.
  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЕЩИТЕ:
  8. Цените са без включен ДДС.
  9. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за продажба, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответната вещ.
  10.Оглед на вещите, обект на настоящия публичен търг с явно наддаване, може да се извършва след предварително съгласуване със служител на отдел „Управление на общинската собственост”, стая 257, тел. 054/857 669.
  11. Разноските по извършване на нотариална заверка на договора са за сметка на купувача.
  За справки стая № 257, тел. 054/857-669


  12 септември 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 2 бр. гаражи, всеки със ЗП 18 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.661.327 по кадастралната карта на гр. Шумен, целият с площ 1413 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „КЖС, гаражи и КОО“ в кв. 107 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5293/2019 г.
  2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена за един гараж – 3 000.00 лв. /три хиляди лева/;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.09.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
  3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
  4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.10.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  12 септември 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 4 бр. гаражи, от които 1 бр. със ЗП – 17 кв.м. и 3 бр. със ЗП – 17.60 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.219 по кадастралната карта на гр. Шумен, целият с площ 3531 кв.м., за който е отреден УПИ VI – „КЖС и гаражи“ в кв. 25 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5268/2019 г.
  2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена за правото на строеж, както следва:
  – 2900.00 лв. /две хиляди и деветстотин лева/ за гараж със ЗП – 17 кв.м.;
  – 3000.00 лв. /три хиляди лева/ за гараж със ЗП – 17.60 кв.м.;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.09.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
  3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
  4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.10.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  12 септември 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 7 бр. гаражи със ЗП 20.13 кв.м. за един гараж, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.70 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1183 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „Жилищно строителство,
  2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.09.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
  3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
  4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.10.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  12 септември 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.412 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1569 кв.м., съответстващ на УПИ II в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3100/2010 г.
  2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 13 337.00 лв. /тринадесет хиляди триста тридесет и седем лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.09.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.10.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  12 септември 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.411 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1926 кв.м., съответстващ на УПИ I в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3099/2010 г.
  2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 16 371.00 лв. /шестнадесет хиляди триста седемдесет и един лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.09.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.10.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  23 август 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  І.ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на следните 11 /броя/ поземлени имоти, частна общинска собственост в местносттите „ПОД МАНАСТИРА“, „ СМЕСЕ“ и “САКАРКА“ в землището на гр. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
  1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.142 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 492 кв.м., с АОС № 5206/2019 г.; с начална тръжна цена 2070.00 /две хиляди и седемдесет/ лева, депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.
  1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.141 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 465 кв. м., АОС № 5217/2019 г.; с начална тръжна цена 2000.00 /две хиляди/ лева депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.
  1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.140 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 632 кв. м., АОС № 5216/2019 г.; с начална тръжна цена 2660.00 /две хиляди шестстотин и шестдесет/ лева депозит в размер на 750.00 /седемстотин и петдесет/ лева.
  1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.663.150 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “СМЕСЕ” с площ 32 кв. м., с АОС № 5263/2019 г.; с начална тръжна цена 1600.00 /хиляда и шестстотин/ лева, депозит в размер на 450.00 четиристотин и петдесет/ лева.
  1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.160 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 300 кв. м., с АОС № 5282/2019 г.; с начална тръжна цена 1190.00/ хиляда сто и деветдесет/ лева, депозит в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лева.
  1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.161 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 814 кв. м., с АОС № 5280/2019г.; с начална тръжна цена 3220.00 /три хиляди двеста и двадесет/ лева, депозит в размер на 950.00 /деветстотин и петдесет/ лева.
  1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.677.293 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 694 кв. м., с АОС № 5279/2019 г. с начална тръжна цена 2700.00 /две хиляди и седемстотин/ лева, депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева.
  1.8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.684.1113 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 832 кв. м., с АОС № 5290/2019 г. с начална тръжна цена 3500.00 /три хиляди и петстотин/ лева, депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
  1.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.684.1136 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 884 кв. м., с АОС № 5291/2019 г.с начална тръжна цена 3700.00 /три хиляди и седемстотин/ лева, депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
  1.10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.46 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 446 кв. м., с АОС № 5281/2019 г.с начална тръжна цена 1900.00 /хиляда и деветстотин/ лева, депозит в размер на 550.00 /петстотин и петдесет/ лева.
  1.11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.146 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 526 кв. м., АОС № 5207/2019 г.; с начална тръжна цена 2210.00 /две хиляди двеста и десет/ лева депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.
  ІІ. Търгът ще се проведе на 10.09.2019г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
  1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 09.09.2019 г.
  2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 6 на първия етаж на общината.
  3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 09.09.2019 4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 16.07.2019 г.
  5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 17.09.2019 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


  19 август 2019 г.

  О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
  1.1. Помещение площ от 5.60 кв.м., гр. Шумен, Бул. “Славянски” № 17, представляващо гише № 6, намиращо се на първи етаж в сградата на Община Шумен, финансова институция:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 765.00 лв. размер на депозита – 230.00 лв.
  1.2. Помещение площ от 5.60 кв.м., гр. Шумен, Бул. “Славянски” № 17, представляващо гише № 7, намиращо се на първи етаж в сградата на Община Шумен, финансова институция:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 765.00 лв.
  – размер на депозита – 230.00 лв.
  2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 1 година.
  3. Търгът ще се проведе на 03.09.2019 г. от 11.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
  4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 257 на общината до 14:00 ч. на 02.09.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  5. Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 02.09.2019г.
  7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
  8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 17.09.2019 г. от 11:00 часа в стая № 257 на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касите на Община Шумен (информационен център):
  а) Тръжната документация се получава в стая № 257 на Общината до 14:00 ч. на 16.09.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 16.09.2019 г.
  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
  9. Цените са без включен ДДС.
  10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
  11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя.
  За справки стая № 257, тел. 054/857-669


  15 август 2019 г.

  ОБЯВА

  Община Шумен обявява продажба на движими вещи, които не са необходими за нуждите на общината по цени определени с експертна оценка на лицензиран оценител.


  12 август 2019 г.

  О Б Я В Я В А

  Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.
  Търгът ще се проведе на 11.09.2019 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
  Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, за всеки имот поотделно се внася до 14:00 ч. на 10 септември 2019г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.
  Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, e съгласно Решение № 997 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Шумен /приложение № 2/.
  Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в каса № 6 на информационния център в Общината или по банков път IBAN: BG 85IABG74778400586700, BIC: IABGBGSF, код за плащане № 447000 при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен до 14.00 часа на 10.09.2019 г.
  До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
  Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 10.09.2019 г.
  Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
  Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 18 септември 2019 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 17.09.2019г., тръжна документация се получава в срок до 14:00 часа на 17.09.2019г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 17.09.2019г.
  За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен

Skip to content