21 октомври 2020 г.

ОБЯВЯВА

Публичен търг за продажба на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, 5 броя поземлени имоти в землището на с. Ивански и 1брой в землището на с. Дибич с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих»-/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
1.1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.374 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 263 кв.м, частна общинска собственост с АОС № 5342/2020г. с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 2100.00 /две хиляди и сто/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.648.35 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “СТРАЖА“с площ 436 кв.м., частна общинска собственост с АОС № 4794/2016 г.,- начин на трайно ползване, „За земеделски труд и отдих /съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/с начална тръжна цена 3500.00 /три хиляди и петстотин/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.130 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 485 кв.м., частна общинска собственост с АОС № 5369/2020 г., – начин на трайно ползване-„За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 3880.00 /три хиляди осемстотин и осемдесет/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1100.00 /хиляда и сто/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.400 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 642 кв.м.,частна общинска собственост с АОС № 5370/2020г., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 5140.00 /пет хиляди сто и четиридесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.652.314 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 364 кв.м.,частна общинска собственост с АОС № 5371/2020г., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 2900.00 /две хиляди и деветстотин/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.43.1 по кадастралната карта на с. Ивански, община Шумен в местността “Миткова могила“ с площ 888 кв. м, с АОС № 5366/2020г., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ с начална тръжна цена 2700.00 /две хиляди и седемстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.44.3 по кадастралната карта на с. Ивански община Шумен в местността “Миткова могила“ с площ 961 кв.м. с АОС № 5365/2020 г.с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 3000.00 лв. /три хиляди/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 900.00 /деветстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.63.7 по кадастралната карта на с. Ивански община Шумен в местността “Миткова могила“ с площ 794 кв.м.,с АОС № 5364/2020г. с начин на трайно ползване-„За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с начална тръжна цена 2400.00 /две хиляди и четиристотин/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 /седемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.63.13 по кадастралната карта на с.Ивански община Шумен в местността “Миткова могила“ с площ 893 кв.м, частна общинска собственост с АОС № 5367/2020 г.,- начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с начална тръжна цена 2700.00/две хиляди и седемстотин/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.60.1 по кадастралната карта на с. Ивански община Шумен в местността “Дърварски път“ с площ 1090 кв.м., частна общинска собственост с АОС № 5361/2020 г., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 3400.00 лв./три хиляди и четиристотин/лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.11.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.420.61 по кадастралната карта на с. Дибич община Шумен в местността “НОВ ЕКАРИСАЖ“ с площ 519 кв.м, частна общинска собственост с АОС № 5368/2020 г. с начин на трайно ползване –„За земеделски труд и отдих“ /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ с начална тръжна цена 2000.00/две хиляди/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 06.11.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
ІІ. Търгът ще се проведе на 09.11.2020г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 06.11.2020 г.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 06.11.2020г
4.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 06.11.2020 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 16.11.2020 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


16 октомври 2020 г.

ОБЯВА

Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, гр. Шумен, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Метална конструкция с площ от 258 кв.м., находяща се в югоизточната част на Гробищен парк, гр. Шумен с предназначение на обекта – складова база и паркинг.
Срокът за наемното правоотношение е 5 (пет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Предметът на търга, не може да се използва за развиване на конкурентна дейност на ОП „Паркове и обредна дейност”.
Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 26.10.2020 г. от 10:00ч. в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Начална годишна наемна цена е в размер на – 7244,64 лв. (седем хиляди двеста четиридесет и четири лева и 0,64ст.) с включен ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на – 603,72 лв. (шестстотин и три лева и 0,72ст.), която следва да се внесе по следната банкова сметка: IBAN: BG60IABG74773100609000, BIC: IABGBGSF, при „Интернешънъл Асет Банк”, клон Шумен.
Вид на депозита: парична вноска преведена по посочената по-горе сметка или платима в касата на ОП“Паркове и обредна дейност“.
Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е до 12:00 ч на 23.10.2020 г.
Цената на тръжната документация е в размер на 10 лв. (десет лева) без ДДС, платима в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Тръжната документация се получава от Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж, срещу представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
Тръжната документация може да се закупува до 12:00 ч на 23.10.2020 г.
Заявления за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 15:00 ч. на 23.10.2020 г. в Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Информация на тел: 054/  82-60-48


16 октомври 2020 г.

ОБЯВА

Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, гр. Шумен, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Павилион № 4, представляващ обособено помещение от павилиони, находящи се на входа на „Гробищен парк” Шумен с площ от 10 кв.м., с предназначение – павилион за продажба на цветя.
Срокът за наемното правоотношение е 5 (пет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Сградата, предмет на търга, не може да се използва за развиване на конкурентна дейност на ОП „Паркове и обредна дейност”.
Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 26.10.2020 г. от 10:15ч. в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Начална годишна наемна цена е в размер на – 3645,36лв. (трихиляди шестстотин четиридесет и пет лева и 0,36ст.) с включен ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на – 303,78 лв. (триста и три лева и 0,78ст.), която следва да се внесе по следната банкова сметка: IBAN: BG60IABG74773100609000, BIC: IABGBGSF, при „Интернешънъл Асет Банк”, клон Шумен.
Вид на депозита: парична вноска преведена по посочената по-горе сметка или платима в касата на ОП“Паркове и обредна дейност“.
Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е до 12:00 ч на 23.10.2020 г.
Цената на тръжната документация е в размер на 10 лв. (десет лева) без ДДС, платима в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Тръжната документация се получава от Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж, срещу представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
Тръжната документация може да се закупува до 12:00 ч на 23.10.2020 г.
Заявления за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 15:00ч. на 23.10.2020 г. в Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Информация на тел: 054/  82-60-48


13 октомври 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.382 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 627 кв.м., съответстващ на УПИ VIII – „За фурна“ в кв. 19 по действащия регулационен план на с. Васил Друмев, заедно с построената в него СГРАДА с идентификатор 10176.501.382.1, със ЗП – 122 кв.м., с АОС № 2978/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 30 000.00 лв. /тридесет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 6 000.00 лв. /шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.10.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 октомври 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 484 кв.м., за който е отреден УПИ VIІ – „ООД“ в кв. 192 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5395/2020 г.
2. Търгът ще се проведе на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 135 520.00 лв. /сто тридесет и пет хиляди петстотин и двадесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 27 000.00 лв. /двадесет и седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.10.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 октомври 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.386 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 5749 кв.м., за който е отреден УПИ I – „Производствени и складови дейности“ в кв. 340б по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5346/2020 г.
2. Търгът ще се проведе на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 574 900.00 лв. /петстотин седемдесет и четири хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 115 000.00 лв. /сто и петнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.10.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 октомври 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.503 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 659 кв.м., за който е отреден УПИ VI – „Производствено-складови и обществено-обслужващи дейности“ в кв. 340в по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5362/2020 г.
2. Търгът ще се проведе на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 65 900.00 лв. /шестдесет и пет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 13 000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.10.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 октомври 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.682.103 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 650 кв.м., съответстващ на УПИ XVI – 265 в кв. 6 по действащия ПУП на гр. Шумен – кв. Дивдядово, с АОС № 2672/2008 г.
2. Търгът ще се проведе на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 35 750.00 лв. /тридесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 7 000.00 лв. /седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.10.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 октомври 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 5 бр. гаражи, всеки със ЗП 20.56 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.69 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 20164 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „ОЖС, КОО и подземни гаражи“ в кв. 357 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3090/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.10.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.10.2020 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


06 октомври 2020 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н
О Б Я В Я В А

 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
  1.1. Помещение с площ от 15.00 кв.м., намиращо се на втория етаж от сградата  на Културен клуб на пенсионера, в с. Мадара, ул. Мадарски конник, Община Шумен, АОС № 1908/2005г., за интернет зала:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец -339.00 лв.
  –  размер на депозита                                                                                                                -100.00 лв.
  1.2. Помещение с площ от 64.00 кв.м., намиращо се в сграда – книжарница, кад. № 46053.501.427.3, с. Мадара, ул. Мадарски конник, Община Шумен, за магазин за промишлени стоки:
  – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 3 671.00 лв.
  –  размер на депозита                                                                                                                – 1 100.00 лв.
  1.3. Помещение с площ от 36 кв.м., намиращо се на партерния етаж в сградата на кметството в кв. Дивдядово, бул. Велики Преслав № 134, гр. Шумен, за магазин за промишлени стоки:
  – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец  – 1 772.00 лв.
  –  размер на депозита                                                                                                                 –  530.00 лв.
  1.4. Помещение – гараж № 4 с площ от 18 кв.м., намиращо се в бившата Работническа болница, за гараж, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 193.00 лв.
  –  размер на депозита                                                                                                                  – 60.00 лв.
  1.5. Помещение с площ от 8.00 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 130, под № 3, за офис, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 481.00 лв.
  –  размер на депозита                                                                                                                    –  140.00 лв.
  1.6. Помещение с площ от 12.60 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 130, под № 1в, за ателие за производство и услуги, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 492.00 лв.
  –  размер на депозита                                                                                                                    –  150.00 лв.
  1.7. Помещение с площ от 50.86 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 130, под № 1а, за складови и сервизни помещения, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец -2 480.00 лв.
  –  размер на депозита                                                                                                                    – 740.00 лв.
  1.8. Помещение с площ от 52.00 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 130, под № 9, за складови и сервизни помещения, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец -2 534.00 лв.
  –  размер на депозита                                                                                                                       –  760.00 лв.
  1.9. Терен с площ от 9 кв.м. в гр. Шумен, ул. Васил Априлов, под № 163а от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за услуги, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец –  398.00 лв.
  –  размер на депозита                                                                                                                       –  120.00 лв.
  1.10. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, ул. Осми март, под № 66 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за услуги, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена,  платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец  –   620.00 лв.
  –  размер на депозита                                                                                                                         –  190.00 лв.
 1. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.
 2. Търгът ще се проведе на 22.10.2020 г. от 10.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
 3. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255а на общината до 14:00 ч. на 21.10.2020 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
 4. Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
 5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 21.10.2020 г.
 6. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
 7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 28.10.2020 г. от 11:00 часа в стая № 255а на Община Шумен при същите условия, таксата се внася до 14:00 ч. на 27.10.2020 г. в касите на Община Шумен (информационен център):
  а) Тръжната документация се получава в стая № 255а на Общината до 14:00 ч. на 27.10.2020 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 27.10.2020 г.
  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
  9. Цените са без включен ДДС.
  10. В търга за обект под № 1.9 имат право да участват само хора с увреждания. Необходими документи: копие от документ за медицинска експертиза и копие от документ за социална оценка.
  11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
  а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
  б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
  За справки стая № 255а, тел. 054/857-659

15 септември 2020 г.

О Б Я В А

ОП „ ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен Общински пазар – бул.“Симеон Велики“ иУченически стадион“Ц.Василев“

ОБЩИНСКИ ПАЗАР:
– Магазин М24 с търговска площ 30,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 3960,00 лв. /три хиляди деветстотин и шестдесет лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Магазин М27 с търговска площ 26,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 3300,00 лв. /три хиляди и триста лв. и 00 стотинки/ без ДДС;

УЧЕНИЧЕСКИ СТАДИОН „Ц.ВАСИЛЕВ“:
– Рекламна площ 30,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 2480,00 лв. /две хиляди четиристотин и осемдесет лева и 00 стотинки/ без ДДС

Оглед на обектите ще се извършва на 18.09.2020 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.
Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
Цената на тръжна документация е 15,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 21.09.2020 г.
Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 23.09.2020 г.
Търгът ще се проведе на 24.09.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


15 септември 2020 г.

ОБЯВЯВА

Публичен търг за продажба на 10 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местностите „ПОД МАНАСТИРА“ и „САКАРКА“ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих»-/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/
1.1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.250 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 562 кв. м., с АОС № 5337/2020 г., с начална тръжна цена 4500.00 /четири хиляди и петстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1300.00 /хиляда и триста/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.255 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 434 кв.м., с АОС № 5338/2020 г., с начална тръжна цена 3 500.00 /три хиляди и петстотин/ лева, Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.289 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 734 кв.м., с АОС № 5339/2020 г., с начална тръжна цена 5 900.00 /пет хиляди и деветстотин/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1700.00 /хиляда и седемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.100 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 905 кв.м., с АОС № 5340/2020 г., с начална тръжна цена 7240.00 /седем хиляди двеста и четиридесет/ лева, Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2100.00 /две хиляди и сто/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.152 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 660 кв.м., с АОС № 5341/2020 г., с начална тръжна цена 5280.00 /пет хиляди двеста и осемдесет/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.110 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 501 кв.м., с АОС № 5201/2019 г., с начална тръжна цена 4000.00 /четири хиляди/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.111 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 437 кв.м., с АОС № 5202/2019 г., с начална тръжна цена 3 5000.00 /три хиляди и петстотин/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.125 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 3566 кв.м., с АОС № 5321/2020 г., с начална тръжна цена 28 500 /двадесет и осем хиляди и петстотин/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 8 500.00 /осем хиляда и петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.9.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.241 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 409 кв.м., с АОС № 5328/2020 г., с начална тръжна цена 3300.00 /три хиляди и триста/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.10.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.376 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 969 кв.м., с АОС № 4369/2015 г., с начална тръжна цена 7750.00 /седем хиляди седемстотин и петдесет/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева, до 16:00 ч. на 05.10.2020 г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
ІІ. Търгът ще се проведе на 06.10.2020г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 05.10.2020 г.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 05.10.2020г
4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 05.10.2020 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 13.10.2020 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


14 септември 2020 г.

Изменение на заповед за частична промяна в обявения търг за отдаване под наем на пасища.


11 септември 2020 г.

О Б Я В А

Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ – гр. Шумен
На основание чл.107, ал. 1, чл.108, ал. 1 и ал. 4, чл.109 и чл.111 от ЗФВС, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.1, ал. 2, т. 2, чл.2, ал. 1, т. 4.1., чл.4, т. 1.1. от НППТПОКПНРОИ, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:
Спортен обект – Фитнес зала с площ от 97,75 кв. м., представляваща обособена част от Спортна зала „Младост“- сграда с идентификатор 83510.662.544.1 със застроена площ 1274 кв.м., изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.544 по КК на гр. Шумен, съответстващ на УПИ ІV – „Спортна зала, спортен клуб и обществено обслужване“, АОС № 3015/ 2009 г.
Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:
1.1. Начална конкурсна цена за годишен наем в размер на 1 267 лв. (хиляда двеста шестдесет и седем лева) без ДДС, или общо за срока на договора 12 670лв. без ДДС платима както следва:
– Част от предложената цена в размер на не по-малко от 6 000лв. под форма на равни годишни вноски /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
– За останалата част от предложената цена в размер на не по-малко от 6 670 лв. да бъдат извършени строително-ремонтни работи в обекта /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
1.2. Максимален срок за извършване на строително-ремонтни работи в обекта – пет години от сключването на договора за наем /с относителна тежест в комплексната оценка 10 %/;
1.3. Възможности за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати/с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
2. Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG47DEMI92403100094298, BIC: DEMIBGSF, при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
3. Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 18.09. 2020 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
4. Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 30.09. 2020 г. в запечатани непрозрачни пликове.
5. В конкурса могат да участват спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, вписани в регистъра по чл.9, ал.1 от ЗФВС.
6. В договора за наем задължително ще бъдат включени следните клаузи:
6.1.Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
6.2. Обекта се застрахова в полза на община Шумен, като разходите по сключване и поддържане на застраховката са за сметка на наемателя.
6.3. Подържането и текущите ремонти на обекта се извършват от наемателя за негова сметка. Разходите за изпълнение на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
6.4. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).
6.5. При необходимост от основен ремонт на части от обекта извън предварително посочените инвестиции, СМР се извършва от наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен и Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“. Разходите за извършване на горепосочените СМР, както и за изпълнението на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
6.6. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на наемодателя, като не се дължи обезщетение за стойността им.
6.7. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.
6.8. Договорът със спечелилия участник ще се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем, се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Служба по вписванията.
7. Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.

Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


09 септември 2020 г.

О Б Я В А

Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ – гр. Шумен
На основание чл.107, ал. 1, чл.108, ал. 1 и ал. 4, чл.109 и чл.111 от ЗФВС, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.1, ал. 2, т. 2, чл.2, ал. 1, т. 4.1., чл.4, т. 1.1. от НППТПОКПНРОИ, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:
Спортен обект – Зала за вдигане на тежести с площ от 305 кв. м. представляваща обособена част от сграда с идентификатор 83510.665.18.3, цялата с площ 782 кв.м., разположена в северното крило на Спортен комплекс „Плиска“, включващ поземлен имот с идентификатор 83510.665.18 по КК на гр. Шумен, АОС № 3022 от 14. 07. 2009 г.
Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:
1.1. Начална конкурсна цена за годишен наем в размер на 2 379 лв. (две хиляди триста седемдесет и девет лева) без ДДС, или общо за срока на договора 23 790 лв. без ДДС платима както следва:
– Част от предложената цена в размер на не по-малко от 10 000 лв. под форма на равни годишни вноски /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
– За останалата част от предложената цена в размер на не по-малко от 13 790 лв. да бъдат извършени строително-ремонтни работи в обекта /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
3.2. Максимален срок за извършване на строително-ремонтни работи в обекта – пет години от сключването на договора за наем /с относителна тежест в комплексната оценка 10 %/;
3.3. Възможности за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати/с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
2. Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG47DEMI92403100094298, BIC: DEMIBGSF, при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
3. Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 18.09. 2020 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
4. Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 30.09. 2020 г. в запечатани непрозрачни пликове.
5. В конкурса могат да участват спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, вписани в регистъра по чл.9, ал.1 от ЗФВС.
6. В договора за наем задължително ще бъдат включени следните клаузи:
6.1.Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
6.2. Обекта се застрахова в полза на община Шумен, като разходите по сключване и поддържане на застраховката са за сметка на наемателя.
6.3. Подържането и текущите ремонти на обекта се извършват от наемателя за негова сметка. Разходите за изпълнение на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
6.4. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).
6.5. При необходимост от основен ремонт на части от обекта извън предварително посочените инвестиции, СМР се извършва от наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен и Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“. Разходите за извършване на горепосочените СМР, както и за изпълнението на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
6.6. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на наемодателя, като не се дължи обезщетение за стойността им.
6.7. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.
6.8. Договорът със спечелилия участник ще се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем, се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Служба по вписванията.
6.9. Наемателят има право:
– да ползва обслужващите помещения/бани, съблекални и тоалетни/ без да възпрепятства тяхното ползване от други ползватели;
7. Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.
Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


08 септември 2020 г.

О Б Я В А

Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ – гр. Шумен
На основание чл.107, ал. 1, чл.108, ал. 1 и ал. 4, чл.109 и чл.111 от ЗФВС, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.1, ал. 2, т. 2, чл.2, ал. 1, т. 4.1., чл.4, т. 1.1. от НППТПОКПНРОИ, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:
Спортен обект – Открита спортна площадка с площ от 1500 кв. м., разположен в южната част на Спортен комплекс „Плиска“, включващ поземлен имот с идентификатор 83510.665.18 по КК на гр. Шумен, АОС № 3022 от 14. 07. 2009 Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:
1.1. Начална конкурсна цена за годишен наем в размер на 4 950 лв. (четири хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС, или общо за срока на договора 49 500 лв. без ДДС платима както следва:
– Част от предложената цена в размер на не по-малко от 18 000 лв. под форма на равни годишни вноски /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
– За останалата част от предложената цена в размер на не по-малко от 31 500 лв. да бъдат извършени строително-ремонтни работи в обекта /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
1.2. Максимален срок за извършване на строително-ремонтни работи в обекта – пет години от сключването на договора за наем /с относителна тежест в комплексната оценка 10 %/;
1.3. Възможности за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати/с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
2. Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG47DEMI92403100094298, BIC: DEMIBGSF, при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
3. Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 18.09. 2020 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
4. Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 30.09. 2020 г. в запечатани непрозрачни пликове.
5. В конкурса могат да участват спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, вписани в регистъра по чл.9, ал.1 от ЗФВС.
6. В договора за наем задължително ще бъдат включени следните клаузи:
6.1.Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
6.2. Обекта се застрахова в полза на община Шумен, като разходите по сключване и поддържане на застраховката са за сметка на наемателя.
6.3. Подържането и текущите ремонти на обекта се извършват от наемателя за негова сметка. Разходите за изпълнение на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
6.4. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).
6.5. При необходимост от основен ремонт на части от обекта извън предварително посочените инвестиции, СМР се извършва от наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен и Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“. Разходите за извършване на горепосочените СМР, както и за изпълнението на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
6.6. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на наемодателя, като не се дължи обезщетение за стойността им.
6.7. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.
6.8. Договорът със спечелилия участник ще се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем, се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Служба по вписванията.
6.9. Наемателят има право:
– да ползва обслужващите помещения/бани, съблекални и тоалетни/ без да възпрепятства тяхното ползване от други ползватели;
– да благоустрои и огради имота, да направи подобрения и да изгради паркинг на определено от наемодателя място в близост до терена, без да се засягат съществуващите дървета;
– да постави нестационарни съоръжения – санитарен или офис контейнер, навес и седалки за зрители.
7. Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.
Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


08 септември 2020 г.

О Б Я В А

Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ – гр. Шумен
На основание чл.107, ал. 1, чл.108, ал. 1 и ал. 4, чл.109 и чл.111 от ЗФВС, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.1, ал. 2, т. 2, чл.2, ал. 1, т. 4.1., чл.4, т. 1.1. от НППТПОКПНРОИ, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:
Спортен обект – Открита спортна площадка с площ от 1500 кв. м., разположен в югоизточната част на Спортен комплекс „Плиска“, включващ поземлен имот с идентификатор 83510.665.18 по КК на гр. Шумен, АОС № 3022 от 14. 07. 2009 Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:
1.1. Начална конкурсна цена за годишен наем в размер на 4 950 лв. (четири хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС, или общо за срока на договора 49 500 лв. без ДДС платима както следва:
– Част от предложената цена в размер на не по-малко от 24 000 лв. под форма на равни годишни вноски /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
– За останалата част от предложената цена в размер на не по-малко от 25 500 лв. да бъдат извършени строително-ремонтни работи в обекта /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
1.2. Максимален срок за извършване на строително-ремонтни работи в обекта – пет години от сключването на договора за наем /с относителна тежест в комплексната оценка 10 %/;
1.3. Възможности за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати/с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
2. Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG47DEMI92403100094298, BIC: DEMIBGSF, при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
3. Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 18.09. 2020 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
4. Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 30.09. 2020 г. в запечатани непрозрачни пликове.
5. В конкурса могат да участват спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, вписани в регистъра по чл.9, ал.1 от ЗФВС.
6. В договора за наем задължително ще бъдат включени следните клаузи:
6.1.Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
6.2. Обекта се застрахова в полза на община Шумен, като разходите по сключване и поддържане на застраховката са за сметка на наемателя.
6.3. Подържането и текущите ремонти на обекта се извършват от наемателя за негова сметка. Разходите за изпълнение на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
6.4. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).
6.5. При необходимост от основен ремонт на части от обекта извън предварително посочените инвестиции, СМР се извършва от наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен и Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“. Разходите за извършване на горепосочените СМР, както и за изпълнението на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
6.6. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на наемодателя, като не се дължи обезщетение за стойността им.
6.7. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.
6.8. Договорът със спечелилия участник ще се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем, се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Служба по вписванията.
6.9. Наемателят има право:
– да ползва обслужващите помещения/бани, съблекални и тоалетни/ без да възпрепятства тяхното ползване от други ползватели;
– да благоустрои и огради имота, да направи подобрения и да изгради паркинг на определено от наемодателя място в близост до терена, без да се засягат съществуващите дървета;
– да постави нестационарни съоръжения – санитарен или офис контейнер, навес и седалки за зрители.
7. Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.
Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


01 септември 2020 г.

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение № 2, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.
Търгът ще се проведе на 17.09.2020 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, за всеки имот поотделно се внася до 14:00 ч. на 16 септември 2020 г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.
Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, e съгласно Решение № 61 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Шумен /приложение № 1/.
Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена на гише – каса № 2 на информационния център в Общината или по банков път IBAN: BG 85IABG74778400586700, BIC: IABGBGSF, код за плащане № 447000 при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен до 14.00 часа на 16.09.2020 г.
До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на  16.09.2020 г.
Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км.наместници на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр. Шумен по местонахождение на имотите.
Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник гише – каса № 2 на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 25 септември 2020г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 24.09.2020г., тръжна документация се получава в срок до 14:00 часа на 24.09.2020г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 24.09.2020 г.
За информация: тел. 054/ 857 710     и    054/ 857 717  в  Община Шумен


19 август 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.419 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1555 кв.м., съответстващ на УПИ V в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3110/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 13 218.00 лв. /тринадесет хиляди двеста и осемнадесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.09.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 август 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.10.346 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “КУВАНЛЪК” в землището на гр. Шумен с площ 401 кв.м., категория на земята VI, с АОС № 4926/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 8020.00 лв. /осем хиляди и двадесет лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.09.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 август 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.10.352 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “КУВАНЛЪК” в землището на гр. Шумен с площ 1564 кв.м., категория на земята VI, с АОС № 4927/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 31 280.00 лв. /тридесет и една хиляди двеста и осемдесет лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 7000.00 лв. /седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.09.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 август 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.548.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “ЧЕРНЮВЕЦ”, с площ 4144 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – изоставена орна земя, АОС № 5153/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 62 160.00 лв. /шестдесет и две хиляди сто и шестдесет лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 13 000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.09.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 август 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 6 бр. гаражи, всеки със ЗП 20.56 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.69 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 20164 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „ОЖС, КОО и подземни гаражи“ в кв. 357 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3090/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.09.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 август 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи, с височина до кота корниз – 10 м и четвърти терасовиден етаж, по смисъла на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с РЗП надземно – 1400 кв.м. и РЗП подземно – 363 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ I – „ООД“ в кв. 352а по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3384/2011 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 285 000.00 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди лева/;
2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 57 000.00 лв. /петдесет и седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.;
2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
внася на касите на първия етаж на общината;
2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.09.2020 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.09.2020 г.
2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.09.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


18 август 2020 г.

О Б Я В А

ОП „ ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” на територията на Общински пазар, на територията на СК „Плиска“ и на територията на СЗ „Младост”, както следва:
ОБЩИНСКИ ПАЗАР
– Магазин М24 с търговска площ 30,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 4000,00 лв. /четири хиляди лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Магазин М49 с търговска площ 20,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 3000,00 лв. /три хиляди лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Павилион П9 с търговска площ 11,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 1850,00 лв. /хиляда осемстотини и петдесет лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Терен за преместваем търговски обект с площ 10,00 кв.м. на територията на Общински пазар, с начална годишна наемна цена 1200,00 лв. /хиляда и двеста лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Терен за преместваем търговски обект с площ 1,00 кв.м. на територията на Общински пазар, с начална годишна наемна цена 600,00 лв. /шестстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
СК „ПЛИСКА”
– Терен за преместваем търговски обект с площ 1,00 кв.м. на територията на СК”Плиска”, с начална годишна наемна цена 600,00 лв. /шестстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
СЗ „МЛАДОСТ“
– Офис на територията на СЗ „Младост“ с площ 13,00 кв. м. с начална годишна наемна цена 435,00 лв. /четиристотин тридесетдесет и пет лв. и 00 стотинки/ без ДДС
– Офис на територията на СЗ „Младост“ с площ 13,00 кв. м. с начална годишна наемна цена 435,00 лв. /четиристотин тридесетдесет и пет лв. и 00 стотинки/ без ДДС
Оглед на обектите ще се извършва до 21.08.2020 г.
Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
Цената на тръжна документация е 15,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 21.08.2020 г.
Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 24.08.2020 г.
Търгът ще се проведе на 25.06.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


13 август 2020 г.

Отдаване на търг на публична общинска собственост, представляващ училищен физкултурен салон в II ОУ „Д-р Петър Берон“


10 юли 2020 г.

Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост


03 юли 2020 г.

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение № 2, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен. Търгът ще се проведе на 21.07.2020 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, за всеки имот поотделно се внася до 14:00 ч. на 20 юли 2020 г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.
Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, e съгласно Решение № 61 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 1/.
Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена на гише № 2 на информационния център в Общината или по банков път IBAN: BG 85IABG74778400586700, BIC: IABGBGSF, код за плащане № 447000 при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен до 14.00 часа на 20.07.2020 г.
До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на  20.07.2020 г.
Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместници на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 28 юли 2020 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 27.07.2020г., тръжна документация се получава в срок до 14:00 часа на 27.07.2020г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 27.07.2020 г.
За информация: тел. 054/ 857 710 и  054/ 857 717  в  Община Шумен

 


29 юни 2020 г.

ОБЯВА

Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, гр. Шумен, обявява публичен търг с тайно наддаване за „Отдаване под наем на терен, представляващ Асфалтова площадка с площ от 150 кв.м., находяща се в югоизточната част на Гробищен парк, гр. Шумен.
Срокът за наемното правоотношение е 5 (пет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Сградата, предмет на търга, не може да се използва за развиване на конкурентна дейност на ОП „Паркове и обредна дейност”.
Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 03.07.2020 г. от 14:00 ч. в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Начална годишна наемна цена е в размер на – 7 020 лв. (седем хиляди и двадесет лева) с включен ДДС с включен ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на – 700,00 лв. (седемстотин лева), която следва да се внесе по следната банкова сметка: IBAN: BG60IABG74773100609000, BIC: IABGBGSF, при „Интернешънъл Асет Банк”, клон Шумен.
Вид на депозита: парична вноска преведена по посочената по-горе сметка или платима в касата.
Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е до 12:00 ч на 02.07.2020 г.
Цената на тръжната документация е в размер на 10 лв. (десет лева), платима в Ритуална зала находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Тръжната документация се получава от Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж, срещу представяне на документ, удостоверяващ заплащането й.
Тръжната документация може да се закупува до 12:00 ч на 02.07.2020 г.
Заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават до 15:00 ч на 02.07.2020 г. в Ритуална зала на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 105, първи етаж.
Информация на тел: 054/  82-60-48


16 юни 2020 г.

О Б Я В Я В А

публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи за стопанската 2020/2021 г. от Общинския поземлен фонд за срок от 5 стопански години по опис в приложение № 1 и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок от 1 стопанска година по опис в приложение № 2 по землища, дати на провеждане и часове, както следва:


15 юни 2020 г.

О Б Я В А

ОП „ ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен на на територията на Общински пазар, на територията на Цветен базар и на територията на СК „Плиска“.
ОБЩИНСКИ ПАЗАР:
ПАВИЛИОН:
– Павилион П9 с търговска площ 30,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 7500,00 лв. /седем хиляди и петстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
МАГАЗИН:
– Магазин М24 с търговска площ 30,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 4000,00 лв. /четири хиляди лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Магазин М27 с търговска площ 26,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 3500,00 лв. /три хиляди и петстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Магазин М49 с търговска площ 20,00 кв.м. и 7,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 3500,00 лв. /три хиляди и петстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
ЦВЕТЕН БАЗАР:
– Павилион ЦБ5 с търговска площ 9,25 кв.м. и 12,25 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 15000,00 лв. /петнадесет хиляди лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
СК „ПЛИСКА“
– Складово помещение (хале) с площ 50,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 2300,00 лв. /две хиляди и триста лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
Гараж с площ 45,00 кв.м. и 60 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 950,00 лв. /деветстотин и пртдесет лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
Оглед на обектите ще се извършва на 22.06.2020 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.
Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
Цената на тръжна документация е 15,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 23.06.2020 г.
Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 24.06.2020 г.
Търгът ще се проведе на 25.06.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


11 юни 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.417 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1865 кв.м., съответстващ на УПИ X в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3108/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 15 853.00 лв. /петнадесет хиляди осемстотин петдесет и три лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.06.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 юни 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.418 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1569 кв.м., съответстващ на УПИ VIII в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3109/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 13 337.00 лв. /тринадесет хиляди триста тридесет и седем лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.06.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 юни 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.419 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1555 кв.м., съответстващ на УПИ V в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3110/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 13 218.00 лв. /тринадесет хиляди двеста и осемнадесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.06.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 юни 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.263 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 270 кв.м., за който е отреден УПИ XXVI-263 в кв. 562б по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5335/2020 г.
2. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 67 500.00 лв. /шестдесет и седем хиляди и петстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 14 000.00 лв. /четиринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.06.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 юни 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.603 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 26020 кв.м., съответстващ на УПИ VI – „ООД и ЖС“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащите в него СГРАДА с идентификатор 83510.662.603.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП 1637 кв.м., СГРАДА с идентификатор 83510.662.603.2 със ЗП 1503 кв.м., СГРАДА с идентификатор 83510.662.603.3 със ЗП 2633 кв.м. и СГРАДА с идентификатор 83510.662.603.4 със ЗП 359 кв.м., с АОС № 5351/2020 г.
2. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 3 550 000.00 лв. /три милиона петстотин и петдесет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700 000.00 лв. /седемстотин хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.06.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 юни 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.386 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 5749 кв.м., за който е отреден УПИ I – „Производствени и складови дейности“ в кв. 340б по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5346/2020 г.
2. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 574 900.00 лв. /петстотин седемдесет и четири хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 115 000.00 лв. /сто и петнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.06.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 юни 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи, с височина до кота корниз – 10 м и четвърти терасовиден етаж, по смисъла на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с РЗП надземно – 1400 кв.м. и РЗП подземно – 363 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ I – „ООД“ в кв. 352а по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3384/2011 г.
2. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 285 000.00 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди лева/;
2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 57 000.00 лв. /петдесет и седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.;
2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
внася на касите на първия етаж на общината;
2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.06.2020 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 юни 2020 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. Терен с площ от 10.50 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител, под № 53 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1092.00 лв. – размер на депозита – 300.00 лв.
1.2. Терен с площ от 12.00 кв.м. в гр. Шумен, ул. Ген Скобелев, под № 29 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1093.00 лв. – размер на депозита – 300.00 лв.
1.3 Терен с площ от 300.00 кв.м. в гр. Шумен, ул. Средна Гора, за временна площадка за открит склад за дърва по одобрената схема, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за услуги, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1980.00 лв. – размер на депозита – 595.00 лв.
1.4 Помещение с площ от 16.17 кв.м. и сервизно помещение с площ 7.14 кв.м в гр. Шумен, бул. Ришки Проход № 38, за магазин за промишлени стоки:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2005.00 лв. – размер на депозита – 600.00 лв.
1.5 5 Помещение с площ от 170.00 кв.м., от които 82.36 кв.м .– търговска площ и 82.64 кв.м. – складови и сервизви помещения, в гр. Шумен, бул. Мадара, сграда № 8 в ПИ 83510.571.57 по КК на гр. Шумен, за заведение за бързо хранене:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 9720.00 лв. – размер на депозита – 2900.00 лв.
1.6 Помещение с площ 48.5 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 130 за услуги:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 892.00 лв. – размер на депозита – 570.00 лв.
1.7 Помещение с площ 58.5 кв.м. в гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 130 за услуги:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 282.00 лв. – размер на депозита – 680.00 лв.
2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
3. Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 257 на общината до 14:00 ч. на 29.06.2020 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5. Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 29.06.2020 г.
7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилият търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 07.07.2020 г. от 10:00 часа в стая № 257 на Община Шумен при същите условия, а таксата се внася до 14.00 ч. на 06.07.2020 г. в касите на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава в стая № 257 на Общината до 14:00 ч. на 06.07.2020 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 06.07.2020 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
За справки стая № 257, тел. 054/857-669


28 май 2020 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: язовир “Соара”, находящ се в землището на гр. Шумен, кв. Дивдядово, община Шумен, местност „Варнеолу“, представляващ поземлен имот с идентификатор 83510.569.27 по кадастралната карта на гр. Шумен, кв. Дивдядово с площ 345678 кв.м., Акт за публична общинска собственост № 5133/04.09.2018 г. с начална годишна тръжна наемна цена 10 370 /десет хиляди триста и седемдесет/ лева без включен ДДС.
Търгът ще се проведе на 12.06.2020 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 19.06.2020 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 /петдесет/ лв. с вкл. ДДС и се заплаща на гише № 2 на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.
Депозитът за участие в търга е в размер на 3 000 /три хиляди/ лева и се внася по посочена банкова сметка на Общината до 13.30 часа на деня, предхождащ търга.
Заявленията за участие в търговете заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч. на деня, предхождащ търга
Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 054/ 828105 – кметство кв. Дивдядово

28 май 2020 г.


ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: язовир “Костена река”, находящ се в землището на с. Костена река, община Шумен, местност „Кабак тепе“, представляващ поземлен имот с идентификатор 38892.53.31 по кадастралната карта на с. Костена река с площ 25470 кв.м., Акт за публична общинска собственост № 4979/02.10.2017г., с начална годишна тръжна наемна цена 764 /седемстотин шестдесет и четири/ лева без включен ДДС.
Търгът ще се проведе на 12.06.2020 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 19.06.2020 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 /петдесет/ лв. с вкл.ДДС и се заплаща на гише № 2 на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.
Депозитът за участие в търга е в размер на 500 /петстотин/ лева и се внася се внася по посочена банкова сметка на Общината до 13.30 часа на деня, предхождащ търга.
Заявленията за участие в търговете заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч. на деня, предхождащ търга
Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05319/ 21 12 – кметство с. Костена река


26 май 2020 г.

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне на места в Централната търговска зона на гр. Шумен за разполагане на нестационарни съоръжения за търговия и услуги, съгласно утвърдената схема условията, на които следва да отговарят нестационарните обекти, и тръжната документация, както следва:
1. Машини за пуканки – 3 бр., № 2, № 3 и № 4
– площ 1 кв.м.
– начална тръжна цена за годишен наем – 114.48 лв.
– размер на депозита – 50.00 лв.
2. Машини за сладолед – 4 бр., № 1, № 2, № 3 и № 4
– площ 1.5 кв.м.
– начална тръжна цена за годишен наем – 171.72 лв.
– размер на депозита – 80.00 лв.
3. Витрини за сладолед – 2 бр., № 1 и № 3
– площ 2 кв.м.
– начална тръжна цена за годишен наем – 228.96 лв.
– размер на депозита – 100.00 лв.
4. Машина за кафе – 1 бр., № 1
– площ 1 кв.м.
– начална тръжна цена за годишен наем – 114.48 лв.
– размер на депозита – 50.00 лв.
Общи условия:
На спечелилите търга се издават разрешения за поставяне на обектите и се сключват договори за наем за срок от три години.
Достигнатата на търга годишна наемна цена се заплаща предварително за всяка година. Цените са без ДДС. ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена.
За разполагането на нестационарните обекти се дължи такса съгласно чл. 23, т.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен и се заплаща съгласно чл. 27, ал. 2 от Наредбата.
Преди издаването на разрешенията и сключването на договорите наемателите съгласуват дизайна на нестационарните обекти с главния архитект на общината.
Община Шумен не поема ангажименти за осигуряване на външни инфраструктурни връзки – “В и К”, “Ел.”.
Всички действия по издаване на разрешения, съгласувания и др. във връзка с пускането на обектите в експлоатация са задължение и за сметка на наемателите.
Търгът ще се проведе на 05.06.2020 г. от 9.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
Цената за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Сумата се внася в касите на Информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава от стая № 374 на общината в срок до 12.00 ч. на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
Депозит за участие се внася по банков път, по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при „Интернешънъл Асет Банк“, до 14.00 ч. на деня, предхождащ датата на провеждането на търга.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 04.06.2020 г.
Оглед на местата може да се извършва всеки ден до деня, предхождащ провеждането на търга, при свободен достъп.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 10.06.2020 г. от 9.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; а тръжната документация се получава до 12.00 ч. на 09.06.2020 г., депозитът за участие се внася до 14.00 ч. на 09.06.2020 г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16.00 ч. на 09.06.2020 г.
За справки: тел. 857 720, стая № 374


26 май 2020 г.

О Б Я В А

ОП „ ОЖИ” ГР. Шумен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост разположени в гр. Шумен Общински пазар – бул.“Симеон Велики“
МАГАЗИН:
– Магазин М6 с търговска площ 20,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 4500,00 лв. /четири хиляди и петсотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Магазин М24 с търговска площ 30,00 кв.м. с начална годишна наемна цена 3960,00 лв. /три хиляди деветстотин и шестдесет лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Магазин М27 с търговска площ 26,00 кв.м. и 4,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 3300,00 лв. /три хиляди и триста лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
– Магазин М49 с търговска площ 20,00 кв.м. и 7,00 кв.м. прилежаща площ с начална годишна наемна цена 3700,00 лв. /три хиляди и седемстотин лв. и 00 стотинки/ без ДДС;
Оглед на обектите ще се извършва на 01.06.2020 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.
Размер на депозита – 10 % от първоначалната годишна наемна цена с ДДС.
Цената на тръжна документация е 15,00 лв. без ДДС и се закупува до 12:00 ч. на 01.06.2020 г.
Документи за участие в търг и депозит се внасят в касата и деловодството на ОП „ОЖИ” гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 10, ет. 1, до 12:00 часа на 02.06.2020 г.
Търгът ще се проведе на 03.06.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на Общински пазар гр. Шумен.


26 май 2020 г.

О Б Я В А

О Б Я В А

Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ – гр. Шумен
обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Общинска тенис база, разположена на ул. „Преслав“ в гр.Шумен, публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 83510.671.64 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 4582 кв.м., съответстващ на УПИ ІV в квартал 298 по плана на гр.Шумен, включващ сграда с идентификатор 83510.671.64.1 по кадастралната карта на гр.Шумен със застроена площ 82 кв.м. на един етаж, състояща се от кафе-клуб, склад, треньорска стая, съблекалня и сервизни помещения, АОС №4128 от 26.09.2013г.
Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:
1.1. Начална конкурсна цена за годишен наем в размер на 6 000 лв. (шест хиляди лева) без ДДС, или общо за срока на договора 60 000 лв. без ДДС платима както следва:
– Част от предложената цена в размер на не по-малко от 20 000 лв. под форма на равни годишни вноски
– За останалата част от предложената цена в размер на не по-малко от 40 000 лв. да бъдат извършени строително-ремонтни работи в обекта
1.2. Максимален срок за извършване на строително-ремонтни работи в обекта – три години от сключването на договора за наем
1.3. Възможности за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати
2. Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG47DEMI92403100094298, BIC: DEMIBGSF, при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
3. Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 05.06. 2020 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
4. Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 10.06. 2020 г. в запечатани непрозрачни пликове.
5. Други условия:
5.1. Начална конкурсна цена на годишния наем в размер на 6 000 лв. (шест хиляди лева) без ДДС, или общо за срока на договора 60 000 лв. без ДДС платим, както следва:
– част от предложената цена в размер на не помалко от 20 000 лв. под форма на равни годишни вноски/с относителна тежест в комплексната оценка 30%/;
– за останалата част от предложената цена в размер на не помалко от 40 000 лв.да бъдат извършени строително-ремонтни работи в обекта/с относителна тежест в комплексната оценка 30%; Предложението за СМР трябва да е придружено с КСС, анализни цени и обща стойност.
5.2. Максимален срок за извършване на инвестициите в обекта – 36 (тридесет и шест) месеца (три години)от сключване на договора за наем/с относителна тежест в комплексната оценка 10%.
5.3. Възможности за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати/с относителна тежест в комплексната оценка 30%/
6. В договора за наем задължително ще бъдат включени следните клаузи:
6.1.Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
6.2. Обекта се застрахова в полза на община Шумен, като разходите по сключване и поддържане на застраховката са за сметка на наемателя.
6.3. Подържането и текущите ремонти на обекта се извършват от наемателя за негова сметка. Разходите за изпълнение на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
6.4. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).
6.5. При необходимост от основен ремонт на части от обекта извън предварително посочените инвестиции, СМР се извършва от наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен и Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“. Разходите за извършване на горепосочените СМР, както и за изпълнението на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
6.6. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на наемодателя, като не се дължи обезщетение за стойността им.
6.7. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.
6.8. Договорът със спечелилия участник ще се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем, се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Служба по вписванията.
6.9. Наемателят има право:
– да благоустрои и огради имота, да изгради трети корт или друг вид спортни съоръжения и да направи подобрения на свободната част на терена, без да се засягат съществуващите дървета;
– да постави временно съоръжение(балон)за покриване на двата съществуващи корта;
– да изгради собствен водоизточник в рамките на имота.
7. Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.
8. В конкурса могат да участват спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб по тенис, вписани в регистъра по чл.9, ал.1 от ЗФВС.
Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


15 май 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изтичане срока на действие на извънредното положение, въведено с Решение на НС от 13.03.2020 г. и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със Заповед № РД-25-940/15.05.2020 г. на Кмета на община Шумен се отменя Заповед № РД-25-706/17.03.2020 г. за спиране действието на издадените заповеди за провеждане на търгове, обявени на 10.03.2020 г. за следните имоти:
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.414 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1573 кв.м., съответстващ на УПИ VI в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3102/2010г.
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.415 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1525 кв.м., съответстващ на УПИ VII в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3103/2010г.
3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.419 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1555 кв.м., съответстващ на УПИ V в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3110/2010г.
4. СГРАДА с идентификатор 46053.501.820.1 по кадастралната карта на с. Мадара със ЗП 160 кв.м., на два етажа, с изба, построена 1941 г. в поземлен имот с идентификатор 46053.501.820, съответстващ на УПИ VI – „ООД“ в кв. 37 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 4977/2017 г.
5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55316.78.307 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, с площ 1189 кв.м., за който е отреден УПИ VIII-307 в кв. 42 по регулационния план на с. Панайот Волово, с АОС № 5332/2020г.
6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 484 кв.м., съответстващ на УПИ VIІ – „ООД“ в кв. 192 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.666.12.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 63 кв.м., с АОС № 4957/2017г.
7. Учредяване право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.631 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1364.00 кв.м., за който е отреден УПИ II – „Обществено и жилищно строителство“ в кв. 184а по действащия ПУП на гр. Шумен, АОС № 4517 от 02.12.2015 г., за изграждане на сгради № 1, 2, 3 и 4 със смесено предназначение – обществено – обслужващи дейности и жилища, както следва:
Сграда № 1, /с изключение на апартаменти № 1, 2 и 3/ обект за ООД с РЗП 104.19 кв.м; сграда № 2 с РЗП 842.65 кв.м.; сграда № 3 с РЗП 769.11 кв.м.; сграда № 4 с РЗП 246.34 кв.м.
8. Сграда с идентификатор 83510.666.124.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, на два етажа, с маза и таван, заедно с правото на строеж върху застроената площ от 81 кв.м., РЗП 324 кв.м., разположена в поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 83510.666.124, съответстващ на УПИ XI-2294 в кв. 184 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4288/2014 г.
Извършените до момента на спиране действието на заповедите за провеждане на търгове правни и фактически действия по закупуване на съответната тръжна документация и внесени депозити запазват действието си и ще се признават за редовно извършени в срок.
Новата дата за провеждане на търговете е 04.06.2020 г., от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен. В случай, че на търговете не се явят кандидати, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, същите ще се проведат повторно на 11.06.2020 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 май 2020 г.

Заповед № РД-25-940/15.05.2020 г. на кмета на Община Шумен относно възобновяване действието на издадените заповеди за провеждане на търгове, обявени на 10 март 2020г.


15 май 2020 г.

О Б Я В А

Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ – гр. Шумен
обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:

Почивна база, разположена в кв.12 по плана на курортен комплекс с. Шкорпиловци, състояща се от седем броя бунгала/панели тип „сандвич“/, всяко със застроена площ 62 кв.м..
Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:

 1. Минимален размер на годишния наем за целия обект – 2 600 лв. (две хиляди и шестстотин лева) без ДДС.
 2. Предложение за инвестиции, придружени с КСС, анализни цени и обща стойност с минимален размер 100 000 лв. (сто хиляди лева) без ДДС.
 3. Основният ремонт по т.2 да включи задължително ремонт на покрив, хидроизолация на панели и отводняване на бунгалата.
 4. Максимален срок за извършване на инвестициите и видовете СМР в обекта – 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора.

Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка:
IBAN: BG47DEMI92403100094298, BIC: DEMIBGSF, при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен
Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 22. 05. 2020г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 26.05. 2020 г. в запечатани непрозрачни пликове.
Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


18 март 2020 г.

Заповед № РД-25-706/17.03.2020 г. относно спиране действието на издадените заповеди за провеждане на търгове, обявени на 10 март 2020г.


10 март 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.414 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1573 кв.м., съответстващ на УПИ VI в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3102/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 13 371.00 лв. /тринадесет хиляди триста седемдесет и един лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


10 март 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.415 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1525 кв.м., съответстващ на УПИ VII в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3103/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 12 963.00 лв. /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и три лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


10 март 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.419 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1555 кв.м., съответстващ на УПИ V в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3110/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 13 218.00 лв. /тринадесет хиляди двеста и осемнадесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


10 март 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на СГРАДА с идентификатор 46053.501.820.1 по кадастралната карта на с. Мадара със ЗП 160 кв.м., на два етажа, с изба, построена 1941 г. в поземлен имот с идентификатор 46053.501.820, съответстващ на УПИ VI – „ООД“ в кв. 37 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 4977/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 40 000.00 лв. /четиридесет хиляди лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 8 000.00 лв. /осем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


10 март 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55316.78.307 по кадастралната карта на с. Панайот Волово, с площ 1189 кв.м., за който е отреден УПИ VIII-307 в кв. 42 по регулационния план на с. Панайот Волово, с АОС № 5332/2020 г.
2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 10 107.00 лв. /десет хиляди сто и седем лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2 000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


10 март 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 484 кв.м., съответстващ на УПИ VIІ – „ООД“ в кв. 192 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.666.12.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 63 кв.м., с АОС № 4957/2017г.
2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 161 000.00 лв. /сто и шестдесет и една хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 33 000.00 лв. /тридесет и три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


10 март 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.631 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1364.00 кв.м., за който е отреден УПИ II – „Обществено и жилищно строителство“ в кв. 184а по действащия ПУП на гр. Шумен, АОС № 4517 от 02.12.2015 г., за изграждане на сгради № 1, 2, 3 и 4 със смесено предназначение – обществено – обслужващи дейности и жилища, както следва:
Сграда № 1, /с изключение на апартаменти № 1, 2 и 3/ обект за ООД с РЗП 104.19 кв.м;
Сграда № 2 с РЗП 842.65 кв.м.;
Сграда № 3 с РЗП 769.11 кв.м.;
Сграда № 4 с РЗП 246.34 кв.м.
2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 317 381.00 лв. /триста и седемнадесет хиляди триста осемдесет и един лева/;
2.2. Освен заплащането на достигнатата на търга цена, купувачът се задължава да изгради изцяло за своя сметка и в напълно завършен вид 3-те броя жилища в сграда № 1, съгласно приетия от ОбЕСУТ архитектурен проект на сградата, който не подлежи на промяна.
2.3. Максимален срок за въвеждане на 3-те броя апартаменти в сграда № 1 в експлоатация – 24 месеца от издаването на разрешението за строеж.
2.4. Завършването и окомплектоването на проектната документация до издаване на разрешение за строеж и оценка за съответствие на проектите са за сметка на спечелилия търга.
2.5. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 64 000.00 лв. /шестдесет и четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
2.6. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
внася на касите на първия етаж на общината;
2.7. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.8. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
2.9. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


10 март 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда с идентификатор 83510.666.124.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, на два етажа, с маза и таван, заедно с правото на строеж върху застроената площ от 81 кв.м., РЗП 324 кв.м., разположена в поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 83510.666.124, съответстващ на УПИ XI-2294 в кв. 184 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4288/2014 г.
2. Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 100 000.00 лв. /сто хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 20 000.00 лв. /двадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.03.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.03.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.04.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


25 февфуари 2020 г.

ОБЯВЯВА

Публичен търг на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местност „ПОД МАНАСТИРА“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ” както следва:
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.170 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 474 кв.м., с АОС № 5322/2020 г., с начална тръжна цена 3 800.00 /три хиляди и осемстотин/ лева. . Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 10.03.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.162 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 653 кв.м., с АОС № 5324/2020 г., с начална тръжна цена 5 200.00 /пет хиляди и двеста/ лева. . Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 10.03.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.129 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 530 кв.м., с АОС № 5325/2020 г., с начална тръжна цена 4 240.00 /четири хиляди двеста и четиридесет/ лева. . Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/ лева, до 16:00 ч. на 10.03.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.50 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 595 кв.м., с АОС № 5326/2020 г., с начална тръжна цена 4 800.00 /четири хиляди и осемстотин/ лева. . Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1400.00 /хиляда и четиристотин/ лева, до 16:00 ч. на 10.03.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.125 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 3 566 кв.м., с АОС № 5321/2020 г., с начална тръжна цена 28 500.00 двадесет и осем хиляди и петстотин/ лева. . Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 8500.00 /осем хиляди и петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 10.03.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
.ІІ. Търгът ще се проведе на 11.03.2020г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 10.03.2020 г.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 2 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 10.03.2020г
4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 10.03.2020 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 18.03.2020 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


05 февфуари 2020 г.

О Б Я В А

Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ – гр. Шумен, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Почивна база, разположена в кв.12 по плана на курортен комплекс с. Шкорпиловци, състояща се от седем броя бунгала/панели тип „сандвич“/, всяко със застроена площ 62 кв.м..
Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:
1. Минимален размер на годишния наем за целия обект – 2 600 лв. (две хиляди и шестстотин лева) без ДДС.
2. Предложение за инвестиции, придружени с КСС, анализни цени и обща стойност с минимален размер 100 000 лв. (сто хиляди лева) без ДДС.
3. Основният ремонт по т.2 да включи задължително ремонт на покрив, хидроизолация на панели и отводняване на бунгалата.
4. Максимален срок за извършване на инвестициите и видовете СМР в обекта – 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора.
Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка:
IBAN: BG47DEMI92403100094298, BIC: DEMIBGSF, при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен
Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 12. 02. 2020г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 13.02. 2020 г. в запечатани непрозрачни пликове.
Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


28 януари 2020 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. Помещение с площ от 6.50 кв.м., гр. Шумен, бул. „Плиска“ (до автобусната спирка), за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 667.00 лв.
– размер на депозита – 200.00 лв.
1.2. Помещение с площ от 54.00 кв.м., гр. Шумен, ул. „Добруджа“ № 1 (до Млад техник), за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 5 534.00 лв.
– размер на депозита – 1 660.00 лв.
1.3. Търговски обект с площ от 28 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на кв. Макак, АОС № 1795 от 09.11.2004 г., Решение № 37/19.12.2019 г. на Общински съвет Шумен за магазин:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 378.00 лв. – размер на депозита – 410.00 лв.
1.4. Търговски обект с площ от 4 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на кв. Дивдядово, бул. Велики Преслав (третата), гр. Шумен, Решение № 37/19.12.2019 г. на Общински съвет Шумен:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 197.00 лв.
– размер на депозита – 60.00 лв.
1.5. Търговски обект с площ от 53 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на с. Радко Димитриево, Община Шумен, АОС № 3211/2011 г., Решение № 795/31.05.2018 г. на Общински съвет Шумен:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 830.00 лв.
– размер на депозита – 600.00 лв.
Наемната цена е намалена с 30% съгласно чл. чл. 6 (1) на Раздел II от Наредбата за базисни наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество.
Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 10 години.
1.6. Търговски обект с площ от 26.20 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на ул.“Генерал Скобелев“ до бившето сестринско училище, АОС № 1027/09.08.2002 г., Решение № 719/29.03.2018 г. на Общински съвет Шумен за търговска дейност:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 623.00 лв. – размер на депозита – 480.00 лв.
1.7. Терен с площ от 12.00 кв.м. в гр. Шумен, ул. Средна гора, под № 19 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за услуги, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 530.00 лв.
– размер на депозита – 130.00 лв.
1.8. Терен с площ от 10.80 кв.м. в гр. Шумен (до КАТ), под № 183 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 840.00 лв.
– размер на депозита – 250.00 лв.
1.9. Терен с площ от 5 кв.м. в с. Мадара, Община Шумен (подход за „Мадарски конник“), под № 190 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 389.00 лв. – размер на депозита – 110.00 лв.
1.10. Терен с площ от 1 кв.м., в бл. 3 на сградата на ДСХ „Д-р Стефан Смядовски“, гр. Шумен, ул. „Дунав“ № 21, за поставяне на вендинг машина за топли напитки, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 78.00 лв.
– размер на депозита – 25.00 лв.
1.11. Терен с площ от 1 кв.м., в бл. 2 на сградата на ДСХ „Д-р Стефан Смядовски“, гр. Шумен, ул. „Дунав“ № 21, за поставяне на вендинг машина за топли напитки, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 78.00 лв.
– размер на депозита – 25.00 лв.
2. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години, а за обект с № 1.5 за срок от 10 години.
3. Търгът ще се проведе на 12.02.2020 г. от 10.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255а на общината до 14:00 ч. на 11.02.2020 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5. Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 11.02.2020 г.
7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 19.02.2020 г. от 11:00 часа в стая № 255а на Община Шумен при същите условия, таксата се внася до 14:00 ч. на 18.02.2020 г. в касите на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава в стая № 255а на Общината до 14:00 ч. на 18.02.2020 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 18.02.2020 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
За справки стая № 257, тел. 054/857-659


13 януари 2020 г.

ОБЯВЯВА

Публичен търг на 7 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местностите „ПОД МАНАСТИРА“ и „ТЕКЕ ДЕРЕ“ и местност „ПОД ГОРАТА“ в землището на с .Лозево, община Шумен с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”:
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.157 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 538 кв.м., с АОС № 5303/2019 г., с начална тръжна цена 2600.00 /две хиляди и шестстотин/ лева. . Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 /седемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.02.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.159 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 566 кв. м., АОС № 5304/2019 г.,2800.00 /две хиляди и осемстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.02.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.298 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 582 кв. м., АОС № 5305/2019 г.,2800.00 /две хиляди и осемстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.02.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.299 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 635 кв. м., с АОС № 5306/2019 г., 3100.00 /три хиляди и сто/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 900.00 /деветстотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.02.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.58 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ“ с площ 294 кв. м., с АОС № 5309/2019 г., 1400.00 /хиляда и четиристотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 400.00 /четиристотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.02.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.22.55 по кадастралната карта на с. Лозево в местността “ПОД ГОРАТА” с площ 500 кв. м., с АОС № 5310/2019г., 1900.00 /хиляда и деветстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 /петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.02.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.22.53 по кадастралната карта на с. Лозево в местността “ПОД ГОРАТА” с площ 1271 кв. м., с АОС № 5318/2019 г., 4900.00 /четири хиляди и деветстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1400.00 /хиляда и четиристотин/ лева, до 16:00 ч. на 04.02.2020 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
ІІ. Търгът ще се проведе на 05.02.2020г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 04.02.2020 г.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 6 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 04.02.2020г
4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 04.02.2020 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 12.02.2020 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


08 януари 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.413 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1533 кв.м., съответстващ на УПИ III в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3101/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.01.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 13 031.00 лв. /тринадесет хиляди и тридесет и един лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.01.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.02.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


08 януари 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.420 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1560 кв.м., съответстващ на УПИ IV в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3111/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.01.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 13 260.00 лв. /тринадесет хиляди двеста и шестдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.01.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.02.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


08 януари 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 484 кв.м., съответстващ на УПИ VIІ – „ООД“ в кв. 192 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.666.12.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 63 кв.м., с АОС № 4957/2017г.
2. Търгът ще се проведе на 28.01.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 161 000.00 лв. /сто и шестдесет и една хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 33 000.00 лв. /тридесет и три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.01.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.02.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


08 януари 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 1 бр. гараж, със ЗП – 17 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.219 по кадастралната карта на гр. Шумен, целият с площ 3531 кв.м., за който е отреден УПИ VI – „КЖС и гаражи“ в кв. 25 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5268/2019 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.01.2020 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – – 2900.00 лв. /две хиляди и деветстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.01.2020 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.02.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


08 януари 2020 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи, с височина до кота корниз – 10 м и четвърти терасовиден етаж, по смисъла на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с РЗП надземно – 1400 кв.м. и РЗП подземно – 363 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ I – „ООД“ в кв. 352а по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3384/2011 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.01.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 334 970.00 лв. /триста тридесет и четири хиляди деветстотин и седемдесет лева/;
2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 67 000.00 лв. /шестдесет и седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.;
2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
внася на касите на първия етаж на общината;
2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.01.2020 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.01.2020 г.
2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.02.2020 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


Архив:

 •  2019

  03 декември 2019 г.

  О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
  1.1. Терен с площ от 13.33 кв.м. в гр. Шумен, бул. Симеон Велики, под № 50 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 336.00 лв.
  – размер на депозита – 400.00 лв.
  1.2. Терен с площ от 16 кв.м. в гр. Шумен, бул. Симеон Велики и ул. Панайот Волов, под № 57 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 604.00 лв.
  – размер на депозита – 480.00 лв.
  1.3. Обект за търговска дейност намиращ се във фоайето на Младежки дом гр. Шумен, с обща площ от 53.69 кв.м., гр. Шумен, ул. Съединение № 103:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 3 370.00 лв. – размер на депозита – 1 000.00 лв.
  1.4. Общински терен за разполагане на открити беседки – 4 броя, с размери 2/2.8 кв.м. и 2 броя с размери 2/2 кв.м., разположени в УПИ VI – ООД, кв. 357 по РП на гр. Шумен, съгласно утвърдена схема, за търговска дейност:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 572.00 лв.
  – размер на депозита – 470.00 лв.
  2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
  3. Търгът ще се проведе на 12.12.2019 г. от 11.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
  4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255а на общината до 14:00 ч. на 11.12.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  5. Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 11.12.2019 г.
  7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
  8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 18.12.2019 г. от 11:00 часа в стая № 255а на Община Шумен при същите условия, таксата се внася до 14:00 ч. на 17.12.2019 г. в касите на Община Шумен (информационен център):
  а) Тръжната документация се получава в стая № 255а на Общината до 14:00 ч. на 17.12.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 17.12.2019 г.
  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
  9. Цените са без включен ДДС.
  10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
  11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
  а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
  б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
  За справки стая № 257, тел. 054/857-659


  15 ноември 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 8 бр. гаражи, всеки със ЗП 21 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.661.147 по кадастралната карта на гр. Шумен, целият с площ 4068 кв.м., за който е отреден УПИ II – „КЖС и гаражи“ в кв. 21 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5301/2019 г.
  2. Търгът ще се проведе на 02.12.2019 г. от 14:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена за един гараж – 3500.00 лв. /три хиляди и петстотин лева/;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 лв. /седемстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 29.11.2019 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.11.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.11.2019 г.
  3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
  4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.12.2019 г. от 14:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  26 септември 2019 г.

  О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следнитe обекти общинска собственост:
  1.1. Помещение с площ от 8 кв.м. в сградата на Търговски комплекс в с. Струйно, Община Шумен за базова станция:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 520.00 лв.
  – размер на депозита – 1 000.00 лв.
  1.2. Терен с площ от 16 кв.м. в гр. Шумен, пл. Гривица, под № 22 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 404.00 лв.
  – размер на депозита – 600.00 лв.
  1.3. Терен с площ от 12.25 кв.м. в гр. Шумен, пл. Гривица, под № 22а от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 075.00 лв.
  – размер на депозита – 500.00 лв.
  2. Търгът ще се проведе на 11.10.2019 г. от 10.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
  3. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася на касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255а на общината до 14:00 ч. на 10.10.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  4. Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 10.10.2019 г.
  6. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
  7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 18.10.2019 г. от 11:00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
  а) Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 17.10.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  б) Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 17.10.2019 г.
  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
  8. Цените са без включен ДДС.
  9. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
  10. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинскиите терени:
  а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
  б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
  За справки стая № 255а, тел. 054/857-659


  17 септември 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  І.ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на следните 6 /шест/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местностите „ТАТАРСКИ МЕСТА“ и “НОВ ЕКАРИСАЖ“ по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Дибич, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.114.622 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Татарски места” с площ 759 кв.м., с АОС № 5285/2019 г ; с начална тръжна цена 2900.00 /две хиляди и деветстотин/ лева, депозит в размер на 850.00 /осемстотин и петдесет/ лева.
  .2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.114.623 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Татарски места” с площ 758 кв.м., с АОС № 5286/2019 г.; с начална тръжна цена 2900.00 /две хиляди и деветстотин/ лева, депозит в размер на 850.00 /осемстотин и петдесет/ лева.
  3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.114.669 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Татарски места” с площ 691 кв.м., с АОС № 5287/2019 г.; с начална тръжна цена 2600.00 /две хиляди и шестстотин/ лева, депозит в размер на 700.00 /седемстотин/ лева.
  4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.400.46 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Нов екарисаж” с площ 1024 кв.м., с АОС № 5288/2019 г.; с начална тръжна цена 3900.00 /три хиляди и деветстотин/ лева, депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
  5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.420.27 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Нов екарисаж” с площ 521 кв.м., с АОС № 5264/2019 г.; с начална тръжна цена 2000.00 /две хиляди/ лева, депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.
  6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.420.194 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Нов екарисаж” с площ 1082 кв.м., с АОС № 5265/2019 г.; с начална тръжна цена  4200.00 /четири хиляди и двеста/ лева, депозит в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/ лева.
  ІІ. Търгът ще се проведе на 02.10.2019г. от 14.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
  1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 01.10.2019 г.
  2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 6 на първия етаж на общината.
  3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 01.10.2019 4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 01.10.2019 г.
  5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 09.10.2019 г. от 14.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


  12 септември 2019 г.

  О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните вещи:
  1.1. Товарен автомобил ГАЗ 66, инвентарен № 11026, с начална тръжна цена 2000 лв., депозит за участие 600 лв., местонахождение гр. Шумен;
  1.2. Товарен автомобил ТАПП УРАЛ – 375, инвентарен № 37839, с начална тръжна цена 2600 лв., депозит за участие 800 лв., местонахождение гр. Шумен;
  1.3. Специален автомобил ЗИЛ 131 АРС-14, инвентарен № 37838, с начална тръжна цена 4250 лв., депозит за участие 1300 лв., местонахождение гр. Шумен;
  1.4. Самоходно шаси, инвентарен № 7505, с начална тръжна цена 3480 лв., депозит за участие 1000 лв., местонахождение с. Илия Р. Блъсков;
  1.5. Трактор Болгар ТК 82Н, инвентарен № 15004, с начална тръжна цена 980 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Коньовец;
  1.6. Трактор Болгар Т54, верижен, инвентарен № 15009, с начална тръжна цена 900 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Струйно;
  1.7. Самоходно шаси Т16, инвентарен № 17005, с начална тръжна цена 950 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Мадара;
  1.8. Трактор Беларус ЮМЗ, инвентарен № 7504, с начална тръжна цена 900 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Дибич;
  1.9. Трактор Болгар ТК 82Н, инвентарен № 11062, с начална тръжна цена 980 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Новосел;
  1.10. Трактор Беларус ЮМЗ 6Л, инвентарен № 15007, с начална тръжна цена 900 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Лозево.
  2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
  3. Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 257 на общината до 14:00 ч. на 26.09.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането й.
  4. Депозитната вноска – съответно за всяка вещ по отделно се внася до 16.00ч. на 26.09.2019г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
  6. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в цената на вещта по договора.
  7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 03.10.2019 г. от 11:00 часа в стая № 257 на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касите на Община Шумен (информационен център):
  а) Тръжната документация се получава в стая № 257 на Общината до 14:00 ч. на 26.09.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 02.10.2019 г.
  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЕЩИТЕ:
  8. Цените са без включен ДДС.
  9. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за продажба, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответната вещ.
  10.Оглед на вещите, обект на настоящия публичен търг с явно наддаване, може да се извършва след предварително съгласуване със служител на отдел „Управление на общинската собственост”, стая 257, тел. 054/857 669.
  11. Разноските по извършване на нотариална заверка на договора са за сметка на купувача.
  За справки стая № 257, тел. 054/857-669


  12 септември 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 2 бр. гаражи, всеки със ЗП 18 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.661.327 по кадастралната карта на гр. Шумен, целият с площ 1413 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „КЖС, гаражи и КОО“ в кв. 107 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5293/2019 г.
  2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена за един гараж – 3 000.00 лв. /три хиляди лева/;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.09.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
  3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
  4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.10.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  12 септември 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 4 бр. гаражи, от които 1 бр. със ЗП – 17 кв.м. и 3 бр. със ЗП – 17.60 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.219 по кадастралната карта на гр. Шумен, целият с площ 3531 кв.м., за който е отреден УПИ VI – „КЖС и гаражи“ в кв. 25 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5268/2019 г.
  2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена за правото на строеж, както следва:
  – 2900.00 лв. /две хиляди и деветстотин лева/ за гараж със ЗП – 17 кв.м.;
  – 3000.00 лв. /три хиляди лева/ за гараж със ЗП – 17.60 кв.м.;

  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.09.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
  3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
  4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.10.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  12 септември 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 7 бр. гаражи със ЗП 20.13 кв.м. за един гараж, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.70 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1183 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „Жилищно строителство,
  2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.09.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
  3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
  4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.10.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  12 септември 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.412 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1569 кв.м., съответстващ на УПИ II в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3100/2010 г.
  2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 13 337.00 лв. /тринадесет хиляди триста тридесет и седем лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.09.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.10.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  12 септември 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.411 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1926 кв.м., съответстващ на УПИ I в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3099/2010 г.
  2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 16 371.00 лв. /шестнадесет хиляди триста седемдесет и един лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.09.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.10.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


  23 август 2019 г.

  ОБЯВЯВА

  І.ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на следните 11 /броя/ поземлени имоти, частна общинска собственост в местносттите „ПОД МАНАСТИРА“, „ СМЕСЕ“ и “САКАРКА“ в землището на гр. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
  1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.142 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 492 кв.м., с АОС № 5206/2019 г.; с начална тръжна цена 2070.00 /две хиляди и седемдесет/ лева, депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.
  1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.141 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 465 кв. м., АОС № 5217/2019 г.; с начална тръжна цена 2000.00 /две хиляди/ лева депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.
  1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.140 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 632 кв. м., АОС № 5216/2019 г.; с начална тръжна цена 2660.00 /две хиляди шестстотин и шестдесет/ лева депозит в размер на 750.00 /седемстотин и петдесет/ лева.
  1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.663.150 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “СМЕСЕ” с площ 32 кв. м., с АОС № 5263/2019 г.; с начална тръжна цена 1600.00 /хиляда и шестстотин/ лева, депозит в размер на 450.00 четиристотин и петдесет/ лева.
  1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.160 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 300 кв. м., с АОС № 5282/2019 г.; с начална тръжна цена 1190.00/ хиляда сто и деветдесет/ лева, депозит в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лева.
  1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.161 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 814 кв. м., с АОС № 5280/2019г.; с начална тръжна цена 3220.00 /три хиляди двеста и двадесет/ лева, депозит в размер на 950.00 /деветстотин и петдесет/ лева.
  1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.677.293 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 694 кв. м., с АОС № 5279/2019 г. с начална тръжна цена 2700.00 /две хиляди и седемстотин/ лева, депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева.
  1.8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.684.1113 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 832 кв. м., с АОС № 5290/2019 г. с начална тръжна цена 3500.00 /три хиляди и петстотин/ лева, депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
  1.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.684.1136 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 884 кв. м., с АОС № 5291/2019 г.с начална тръжна цена 3700.00 /три хиляди и седемстотин/ лева, депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
  1.10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.46 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 446 кв. м., с АОС № 5281/2019 г.с начална тръжна цена 1900.00 /хиляда и деветстотин/ лева, депозит в размер на 550.00 /петстотин и петдесет/ лева.
  1.11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.146 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 526 кв. м., АОС № 5207/2019 г.; с начална тръжна цена 2210.00 /две хиляди двеста и десет/ лева депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.
  ІІ. Търгът ще се проведе на 10.09.2019г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
  1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 09.09.2019 г.
  2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 6 на първия етаж на общината.
  3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 09.09.2019 4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 16.07.2019 г.
  5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 17.09.2019 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


  19 август 2019 г.

  О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
  1.1. Помещение площ от 5.60 кв.м., гр. Шумен, Бул. „Славянски“ № 17, представляващо гише № 6, намиращо се на първи етаж в сградата на Община Шумен, финансова институция:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 765.00 лв. размер на депозита – 230.00 лв.
  1.2. Помещение площ от 5.60 кв.м., гр. Шумен, Бул. „Славянски“ № 17, представляващо гише № 7, намиращо се на първи етаж в сградата на Община Шумен, финансова институция:
  – годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 765.00 лв.
  – размер на депозита – 230.00 лв.
  2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 1 година.
  3. Търгът ще се проведе на 03.09.2019 г. от 11.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
  4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 257 на общината до 14:00 ч. на 02.09.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  5. Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 02.09.2019г.
  7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
  8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 17.09.2019 г. от 11:00 часа в стая № 257 на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касите на Община Шумен (информационен център):
  а) Тръжната документация се получава в стая № 257 на Общината до 14:00 ч. на 16.09.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
  б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 16.09.2019 г.
  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
  9. Цените са без включен ДДС.
  10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
  11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя.
  За справки стая № 257, тел. 054/857-669


  15 август 2019 г.

  ОБЯВА

  Община Шумен обявява продажба на движими вещи, които не са необходими за нуждите на общината по цени определени с експертна оценка на лицензиран оценител.


  12 август 2019 г.

  О Б Я В Я В А

  Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.
  Търгът ще се проведе на 11.09.2019 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
  Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, за всеки имот поотделно се внася до 14:00 ч. на 10 септември 2019г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.
  Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, e съгласно Решение № 997 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Шумен /приложение № 2/.
  Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в каса № 6 на информационния център в Общината или по банков път IBAN: BG 85IABG74778400586700, BIC: IABGBGSF, код за плащане № 447000 при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен до 14.00 часа на 10.09.2019 г.
  До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
  Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 10.09.2019 г.
  Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
  Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
  При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 18 септември 2019 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 17.09.2019г., тръжна документация се получава в срок до 14:00 часа на 17.09.2019г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 17.09.2019г.
  За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен