Община Шумен обявява публични търгове за продажба на поземлени имоти в град Шумен и село Панайот Волово

Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в Шумен и село Панайот Волово ще се проведат на 27 януари от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

От администрацията информират, че тръжната документация за участие в търговете се получава от стая 244 и стая 248 в сградата на общината до 14:00 ч. на 26.01.2021 г. след представяне на документ, с който се удостоверява, че е заплатена.

Заявленията заедно с всички необходими документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен (стая 204) до 16:00 ч. на 26.01.2021 г. Подробна информация за търговете и за изискванията към участниците е публикувана на официалната интернет страница на Община Шумен.

Оглед на имотите, обект на търговете, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване  на тел. 054/ 857 618 и 054/ 857 658.

Skip to content