Община Шумен представи актуализираната си програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух

Актуализираната програма на община Шумен за намаляване нивата на замърсителите и за подобряване на качеството на атмосферния въздуха бе представена днес в зала 363 на общината. Проектът BG16M1OP002-5.002-0007 „Разработване/актуализиране на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздухи планиране на адекватни  към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен“, е реализиран с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. Общата стойност на проекта е 97 456 лв., в т.ч. от Кохезионен фонд – 85% или 82 837.94 лева. Национално финансиране – 15% или 14 618.46 лева.

Тук можете да прочетете анализ на мерките, прилагани от Община Шумен до момента, и планираните нови мерки, свързани с подобряването на качеството на атмосферния въздух.