Община Шумен представя изпълнението на проект: „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“

Община Шумен, в качеството си на бенефициент по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.014-0001 „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“, финансиран по Приоритетна Ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“, организира заключителна пресконференция и официална церемония „Откриване“ на 10 декември 2018 г.

Пресконференцията ще се проведе в понеделник (10.12.2018 г.) от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен. Проектът: „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“ се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие по Приоритетна Ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“. Основната цел на дейностите, включени в него, е повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряване състоянието на компонентите на околната среда чрез благоустрояване на физическите елементи на градската среда.

Официалната церемония „ Откриване“ по повод успешното завършване на проекта ще се състои на 10.12.2018г. от 11:30 часа в кв. „Тракия“, ул. „Тракия“ №14. С пита и символично прерязване на лента ще се открият реновираните обекти от проекта: „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“.