Обявени са избирателните списъци         

Във връзка с предстоящите на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове Община Шумен информира гражданите, че избирателните списъци  са обявени на местата, определени със Заповед на кмета на общината.

Избирателните списъци са публикувани и на главната интернет страница на община Шумен на адрес www.shumen.bg, в раздел „ИЗБОРИ ” – „Местни избори“  2019 – Справка по избирателни списъци. Гражданите могат да направят справка по ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ или адрес по номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

Изборният кодекс предвижда гражданите с трайни увреждания да могат да гласуват с подвижна избирателна урна. Заявления за този начин на гласуване се приемат до 12.10.2019 г. включително, с приложено валидно копие на ТЕЛК/НЕЛК решение, съставено от компетентен орган или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес се подава в срок до 12.10.2019 г. включително,  а заявление за отстраняване на непълноти и грешки – в срок до 12.10.2019 г. включително.

Заявленията се подават на гише 4 и 5 в Центъра за информация и услуги в Община Шумен – Гражданска регистрация.

За справки: тел. 054/857-641.

Осигурена е възможност всеки избирател – български гражданин да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер, включително и на безплатния телефонен с номер 0800 18 433.