Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Шумен

Община Шумен стартира дейностите по проект BG05M9OP001-2.040-0078 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Шумен“ – Компонент 2. Основната цел на проекта е да се подобрят качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез изграждане на мрежа от услуги в домашна среда.

Предвижда се да бъдат обхванати минимум 201 души от следните целеви групи: възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, както и хора, които нямат близки и имат нужда от почасови услуги у дома. Те включват обгрижване, помощ при самообслужване и медицински дейности според утвърдения здравен пакет. Заявки за ползване на изброените услуги могат да се подават всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа на телефон 0878/ 26 12 40.

По проекта са назначени мобилни екипи, като в тях са включени домашни помощници, медицински специалисти, социални работници, психолог и рехабилитатор. Община Шумен осигурява транспорт на персонала, който предоставя услугите от/до домовете на потребителите.

Skip to content