Промени и прецизиране на текстове в наредбата за прием в първи клас предлага общинската администрация

Промени в Наредбата за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен предвижда проектът на общинската администрация, който ще бъде гласуван на заседание на Общинския съвет на 28 февруари. Те са съобразени с измененията от пети октомври 2018 година в Наредба 10 на МОН за организация на дейностите в училищното образование и с желанието да бъдат прецизирани съществуващи текстове в общинската наредба.

Въвежда се още една възможност за подаване на заявления в електронната система. Те могат да бъдат подадени и на място в община Шумен, като случаите, в които това се налага, са изброени в чл. 13 от проекта за изменение. Децата, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се ползват с предимство независимо от постоянния/настоящия им адрес.

Администрацията предлага да се прецизира и текстът на чл. 24 от настоящата общинска наредба, като предвижда в алинея първа да бъде записано, че изборът на училище за кандидатстване на дете в първи клас е според желанието на родителя. На следващо място, в алинея втора, да се направи уточнението, че когато има повече кандидати от определения брой места, водещ критерий за приема е близостта на училището до постоянен/настоящ адрес на детето според определените прилежащи райони.

Всички предложени промени са съобразени със Закона за предучилищното и училищното образование както и с подзаконовите актове по прилагането му. Родителите и настойниците на деца, подлежащи на прием в първи клас, могат да се обръщат за консултации и съдействие към експертите от отдел „Образование, наука и развитие“ в Община Шумен.