Родителите сами ще преценяват дали 5 и 6-годишните деца да посещават предучилищна група

След препоръка на Областния медицински съвет Община Шумен изпрати искане до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище на територията на община Шумен през учебната 2020/2021 г., да могат да отсъстват по желание на родителите до 2 месеца след писмено уведомяване на директора.

В писмото са приложени и препоръките на медицинския съвет с оглед  на непрекъснато увеличаващия се брой заразени с COVID 19 и контактни лица на територията на общината както и сред педагогическия и непедагогическия персонал в детските градини и училища.

Разрешението става със заповед на министъра, по реда, разписан в параграф 1, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, публикувана в ДВ бр. 95 от 2020 г. и влязла в сила от 6. 11. 2020 г.

От общинската администрация съобщават, че се очаква заповедта на министъра на образованието, с която да се даде възможност на родителите да преценят дали 5 и 6- годишните им деца да посещават през този период детско или учебно заведение.

Skip to content