Търгове за отдаване под наем на земеделски земи

Община Шумен обяви публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи за стопанската 2017/2018 година.Предмет на търга са свободните общински земеделски земи. Земите от общинския поземлен фонд се предоставят за срок до пет стопански години, а земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  – за срок до една стопанска година.

Търговете ще се проведат на 07.06.2017 година в зала 363 на Община Шумен от 9.00 до 15 часа за различните землища. Цената на тръжната документация е 15 лева с включен  ДДС. Сумата се плаща на каси №1 и 2 в Центъра за информация и услуги в общината. Документацията се получава в стая № 370 до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен до 6 юни, 2017 г., след като е предварително заплатена.

Описите на имотите са на разположение на гражданите в стая 370. Оглед се извършва чрез кметовете на населените места. По-подробна информация желаещите могат да получат на телефон 054/857 710.