Търгове за отдаване под наем на земеделски площи

Община Шумен съобщава, че на 8 и 15 юли, в зала 363 ще се проведат публични търгове за отдаване под наем на свободни земеделски терени от Общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 година. Тръжната документация се получава в стая 370 след предварително заплатена такса на гише №2 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в сградата на общинската администрация или по банков път. Заявления за участие в търга заедно с всички необходими документи се подават в запечатан плик в деловодството на общината (стая 204) до 15:00 часа на предходния ден.

Подробна информация e публикувана в секция „Търгове“ на официалната страница на общината.