Важно за кметовете и кметските наместници

На среща с кмета Любомир Христов, общинското ръководство, директори на дирекции, началници на отдели и експерти от общинската администрация новоизбраните кметове и кметски наместници по населени места в общината бяха запознати с основни въпроси, свързани с административното управление.

Разяснени бяха пред аудиторията принципите на нотариалната заверка и попълването на електронната система „Единство“, която съдържа база данни от служебните архиви на всички български нотариуси. От дирекцията Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване бяха представени изискванията при попълването на данни в информационната система на общината – ИМЕОН.

С оглед на стриктното изпълнение на изискванията на Системата за финансово управление и контрол (СФУК) кметовете, кметските наместници и специалистите бяха запознати с основните финансови документи, с реда и правилата при тяхната подготовка и реализация, като особено внимание беше обърнато на необходимостта от строга финансова дисциплина  за целесъобразното разходване на общинските средства.

За улеснение на гражданите кметската администрация съвместно със служителите в паспортната служба на ОД на МВР Шумен ще подпомогне процеса по подновяване на личните документи. За тази цел е необходимо до средата на месец февруари кметовете и кметските наместници да изготвят списъци на неподвижни или трудноподвижни хора, чиито срокове на личните карти изтичат до края на годината. Ще бъдат направени графици, а мобилни екипи от служители на паспортна служба ще пътуват до съответното населено място.