Забранява се ползването на питейна вода за напояване и промишлени нужди в три села на общината

Със заповед на кмета на община Шумен от днес, 6 август до 30 септември, се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и др. на територията на селата Струйно, Лозево и Черенча.

Причината за забраната е намаляване на дебитите на местните водоизточници, въведеният режим на водоснабдяване от ВиК-Шумен в тези населени места и осигуряване на достатъчни водни количества за питейно-битови нужди на населението.

Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на служителите на ВиК-Шумен ООД, кметовете на населените места Струйно и Черенча и кметския наместник на село Лозево.

Skip to content