Изисквания и контрол върху дървесината за битово отопление

Във връзка с предстоящия отоплителен сезон и Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. на Министерството на земеделието, храните и горите Община Шумен информира гражданите, че дървесината, която се използва за битово отопление, трябва да отговоря на следните изисквания:

  1. Да е суха;
  2. Да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
  3. Да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;
  4. Да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.

Дървесината за битово отопление се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост.

Минималните срокове за естествено просушаване на сурова дървесина са съгласно Приложение към чл. 6, ал. 3 от Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията върху дървесината, която се използва за битово отопление:

Вид на
дървесината
Размери
на дървесината
Период в месеци
твърди
широколистни
меки
широколистни
иглолистни
Обла небелена дължина над 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см 14 12 12
дължина над 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см 12 11 10
дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см 13 12 11
дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см 10 9 8
дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край над 18 см 7,5 7 7
дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край под 18 см 6 5,5 5
дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край над 18 см 5 4,5 4
дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край под 18 см 3,5 3,5 3,5
Цепена
или
фасони-
рана
дължина над 2 м 8 7,5 7,5
дължина от 1 до 2 м 6,5 5,5 5
дължина от 0,4 до 1 м 4,5 3,5 3
дължина до 0,4 м 3 3 2,5

В изпълнение на чл. 7, ал. 1 от Наредбата продавачът на дървесина за битово отопление задължително трябва да информира купувача към коя от категориите – сурова или суха, е дървесината, предмет на продажба.

Лицата, които издават превозни билети за транспортиране на дървесина по чл. 211 от Закона за горите, задължително вписват в него към коя от категориите – сурова или суха, е дървесината, предмет на продажба.

Спазването на изискванията за съхранение и използване на дървесина за битово отопление е отговорност и задължение на лицата, които я ползват.

Община Шумен информира, че в изпълнение на компетенциите си ще осъществява контрол по условията и реда при използването на дървесината за битово отопление, като при извършването на проверки при необходимост ще привлича представители и на други компетентни ведомства.

Спазването на наредбата е част от общите усилия на държавата и на гражданите за подобряване качеството на въздуха и намаляване високите нива на емисии на фини прахови частици от битовото отопление.

Пълният текст на Наредба № 6 е достъпен на сайта на Държавен вестник.

Skip to content