Започва приемането на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 4 април 2021 година Община Шумен информира гражданите, че в периода от 24 до 31 март включително, избирателите, които към 4 април 2021 г. ще са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, ще гласуват в секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, различни от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

В заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, се посочват: трите имена на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният или настоящият адрес, когато е подадено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, телефон за връзка и имейл адрес /ако притежава такъв/.

Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или кметския наместник на съответното населено място лично, по поща, по факс, на имейл адрес mayor@shumen.bg или чрез интернет страницата на Община Шумен в секция „Е-услуги”. Съобразно начина на подаване то трябва да е:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник, с пълномощно, написано в свободен текст;
  • подписано и подадено от пълномощник, с пълномощно, написано в свободен текст;
  • саморъчно подписано и сканирано;
  • подписано с електронен подпис.

Към заявлението се прилага пълномощно, написано в свободен текст  в случаите, в които документът се подава чрез упълномощено лице.

Образец на заявлението може да се изтегли от официалния сайт на Община Шумен в раздел „Избори”, секция „Избори за народно събрание 2021”.

Подвижни избирателни секции за хора, поставени под карантина, ще бъдат образувани на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021 г. са подадени най-малко 10 заявления от избиратели и постоянният им настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от общинската администрация по населени места въз основа на проверка в Регионалната здравна инспекция или Националната информационна система за борба с COVID-19.

Skip to content