Грижа за възрастни и хора с увреждания за справяне с пандемията от COVID-19

Община Шумен подписа допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент  3” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд. Общият размер на допълнително отпуснатите средства по процедурата е 554 910 лв., като дейностите са със срок до 31 декември 2020г. Целта на процедурата е да се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение във връзка с COVID-19 и да се отговори на необходимостта от мобилизиране на допълнителни ресурси от страна на Община Шумен за превенция и осигуряване на услуги за уязвими лица.

В изпълнение на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ ще бъдат включени 349 души от целевите групи, които ще бъдат подпомагани чрез доставка на храна, хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, които са закупени със средства на потребителите. Хората в нужда биха могли да получат съдействие и при заплащане на битовите им сметки или при заявяване и получаване на неотложни административни услуги, които ще се предоставят от социални асистенти. Дейностите по процедурата са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги, самотни родители с дете/деца до 12 г, които са в невъзможност да останат сами.

Skip to content