Конкурс за отдаване на терен под наем за изграждане на ТИР паркинг

Община Шумен обявява конкурс за отдаване под наем на терен с площ 8 560 кв.м. за изграждане на ТИР паркинг. Условията за провеждане на конкурса са описани в обявлението, качено в секцията Конкурси на официалната интернет страница на общината. В него се посочва още, че наетият обект ще използва само по предназначение за срок от 10 години, считано от датата на сключване на договора.

Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 5 000 лв. до деня и часа за подаване на предложенията по банкова сметка на Община Шумен: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване на изпълнението на договора.

Конкурсната документация се получава от стая 255а на Община Шумен срещу представен документ за платена цена от 300 лв. без ДДС, внесена на касите на Центъра за информация и услуги. Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация, документи се подават в стая 204 (деловодство).

Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 857 669 и 054/857 618.