29 ноември 2021 г.

ОБЯВА

С Решение № 525 от 28.10.2021 г. Общински съвет – Шумен е обявил конкурс за избор на Управител на „Диагностично – консултативен център І – Шумен” ЕООД при следните условия:
I. Процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I – Шумен“ ЕООД, която ще се проведе при следните етапи:
1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати само тези кандидати, които отговарят на поставените изисквания.
2. Представяне от кандидатите на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
3. Събеседване с кандидатите.
II. Определя изисквания, на които следва да отговарят кандидатите за допускане до участие в конкурса:
1. Да са български граждани или граждани на друга държава членка на ЕС, на друга държава страна по споразумението за ЕИП или на Конфедерация Швейцария;
2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователноквалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
3. Да имат най-малко пет години придобит трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, да имат придобита специалност;
4. Да не са поставени под запрещение;
5. Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
6. Да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;
7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което да са останали неудовлетворени кредитори;
8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, от което да са останали неудовлетворени кредитори;
9. Да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия-до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
10. Да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-45 от ЗПКОНПИ, не са членове на политически кабинет и секретар на община;
11. Да не извършват търговски сделки от свое или чуждо име;
12. Да не са съдружници в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, извършващи дейност сходна с тази на дружеството;
13. Да не са управители или членове на изпълнителни и контролни органи на друго публично предприятие, извършващо дейност сходна с тази на дружеството;
III. Необходими документи:
За участие в конкурса се подава писмено заявление по образец, към което се прилагат два отделни плика, както следва:
Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:
– Автобиография – европейски формат;
– Заверени копия на диплома за придобита образователноквалификационна степен „магистър“ по медицина, квалификация по здравен мениджмънт и свидетелство за призната специалност, или диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Квалификацията по здравен мениджмънт се удостоверява чрез представяне на един от документите, визирани в §3 от ЗР на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведени;
– Копие от документ /трудова и/или осигурителна книжка/, удостоверяващ наличието на минимум пет години трудов стаж като лекар или икономист;
– Медицинско удостоверение – оригинал;
– Декларация, че са на лице условията по т. 2.4 – 2.13 и в съответствие с изискванията на чл. 45 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел;
– Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;
Плик № 2 съдържа Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
Плик № 1 и № 2 надписани по съответния начин, се поставят в един общ плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.
IV. Срок и място за подаване на документите:
1. Срок за представяне на документите: Документите за участие се представят в срок до 07 януари 2022 г.
2. Място за представяне на документите: Документите за участие в конкурса се приемат в стая № 204 в сградата на Общинска администрация Шумен на адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в настоящето решение не се приемат.
V. Теми, предмет на събеседването, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредба 9:
– Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване и поддържане качеството на медицинското обслужване и приоритети за бъдещо развитие;
Лечебното заведение ще предостави на кандидатите за участие в конкурса информация относно структурата, бюджета, числеността и щатно разписание на персонала в срока, определен в т. IV.
VI. Провеждане на конкурса:
– Конкурсът ще се проведе на 11 януари 2022 г. от 9:00 часа в зала 203, ет. 2 в сградата на Общинска администрация Шумен.
– Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – таблото на информационния център и на интернет страницата на Община Шумен.
– Договорът за управление се сключва за срок от три години.
Утвърдените Правила за провеждане на конкурса и проекта на договора за възлагане на управлението на дружеството са публикувани на интернет страницата на Община Шумен.
Настоящата обява отменя обявата от 18 ноември 2021 г.


18 ноември 2021 г.

Общински съвет – Шумен

РЕШЕНИЕ № 525
по протокол № 28 от 28.10.2021 г.
на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО:Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Диагностично – консултативен център І – Шумен” ЕООД
I. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I – Шумен“ ЕООД, която ще се проведе при следните етапи:
1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати само тези кандидати, които отговарят на поставените изисквания.
2. Представяне от кандидатите на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
3. Събеседване с кандидатите.
II. Определя изисквания, на които следва да отговарят кандидатите за допускане до участие в конкурса:
1. Да са български граждани или граждани на друга държава членка на ЕС, на друга държава страна по споразумението за ЕИП или на Конфедерация Швейцария;
2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
3. Да имат най-малко пет години придобит трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, да имат придобита специалност;
4. Да не са поставени под запрещение;
5. Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
6. Да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;
7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което да са останали неудовлетворени кредитори;
8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, от което да са останали неудовлетворени кредитори;
9. Да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия-до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
10. Да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-45 от ЗПКОНПИ, не са членове на политически кабинет и секретар на община;
11. Да не извършват търговски сделки от свое или чуждо име;
12. Да не са съдружници в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, извършващи дейност сходна с тази на дружеството;
13. Да не са управители или членове на изпълнителни и контролни органи на друго публично предприятие, извършващо дейност сходна с тази на дружеството;
III. Необходими документи:
За участие в конкурса се подава писмено заявление по образец, към което се прилагат два отделни плика, както следва:
Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:
• Автобиография – европейски формат;
• Заверени копия на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, квалификация по здравен мениджмънт и свидетелство за призната специалност, или диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Квалификацията по здравен мениджмънт се удостоверява чрез представяне на един от документите, визирани в §3 от ЗР на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
• Копие от документ /трудова и/или осигурителна книжка/, удостоверяващ наличието на минимум пет години трудов стаж като лекар или икономист;
• Медицинско удостоверение – оригинал;
• Декларация, че са на лице условията по т. 2.4 – 2.13 и в съответствие с изискванията на чл. 45 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел;
• Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;
Плик № 2 съдържа Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
Плик № 1 и № 2 надписани по съответния начин, се поставят в един общ плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.
IV. Срок и място за подаване на документите:
1. Срок за представяне на документите: Документите за участие се представят в срок не по-малък от 30 /тридесет/ дни от публикуване на решението на ОбС – Шумен за провеждане на конкурса в един централен вестник, както и на интернет страницата на Община Шумен.
2. Място за представяне на документите: Документите за участие в конкурса се приемат в стая № 204 в сградата на Общинска администрация Шумен на адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в настоящето решение не се приемат.
V. Теми, предмет на събеседването, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредба 9:
• Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване и поддържане качеството на медицинското обслужване и приоритети за бъдещо развитие.
• Лечебното заведение да предостави на кандидатите за участие в конкурса информация относно структурата, бюджета, числеността и щатно разписание на персонала в срока определен в т. IV. на решението.
VI. Провеждане на конкурса:
• Конкурсът ще се проведе на втория работен ден след изтичане на срока за подаване на документи от 9:00 часа в зала 203, ет.2 в сградата на Общинска администрация Шумен.
• Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – таблото на информационния център и на интернет страницата на Община Шумен.
• Договорът за управление се сключва за срок от три години.
VII. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав:
Председател: д-р Светлана Маркова – зам.- кмет по „Социална политика и здравеопазване“
Секретар: Иван Кавръков – старши юрисконсулт при община Шумен
Членове: 1. д-р Веселина Железова – директор на дирекция „Медицински дейности“, представител на Регионална здравна инспекция – Шумен
2. Д-р Ивайло Петров – общински съветник
3. Д-р Валентин Петров – общински съветник
Резервен член: Детелина Куртева – общински съветник
VIII. Утвърждава Правила за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на „Диагностично консултативен център І – Шумен” ЕООД – гр. Шумен – Приложение 1.
IX. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на дружеството – Приложение 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
АСЯ АСПАРУХОВА


17 ноември 2021 г.

Съобщение

Община Шумен в качеството си на бенефициент по проект „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в град Шумен, в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.061-0001-C01, обявява 18 /осемнадесет/ свободни работни позиции за заемане на следните длъжности: социален работник, медицинска сестра, рехабилитатор, психолог, логопед, трудотерапевт, домашен санитар по предоставяне на мобилни интегрирани услуги в домашна среда, санитар „Заместваща грижа” и шофьор.
Изисквания към кандидатите за обявените длъжности:
– да са пълнолетни граждани;
– завършено образование – висше или средно/ според позицията;
– професионален опит – не се изисква, но наличието на такъв ще се счита за предимство;
– да са с мотивация и нагласа за работа с хора с увреждания, хора с ограничения или невъзможност за самообслужване и техните семейства.
Необходими документи за кандидатстване:
– Автобиография;
– Документ за завършено образование – копие;
– Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи професионален опит или квалификация и умения (ако е приложимо) – копие.
Място за подаване на документите за кандидатстване:
гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет. 6 /последната стая в ляво/
Телефони за контакт:
054/ 886007; 054/ 857718


20 октомври 2021 г.

Свободни работни позиции по Проект-Патронажна грижа + в Община Шумен-Направление 2


14 октомври 2021 г.

СПИСЪК
на допуснатите кандидати до участие в конкурс
за длъжността „Директор” на Регионален исторически музей – гр. Шумен

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 08.10.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-25-2306/06.10.2021 г. на кмета на Община Шумен,
До участие в конкурс за длъжността „Директор” на Регионален исторически музей – гр. Шумен се допуска
• Даниел Пенерлиев
Конкурсът ще се проведе на 25.10.2021 г. от 14:00 часа, в конферентна зала на 1 ет. в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – гр. Шумен.

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс
за длъжността „Директор” на Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ – гр. Шумен

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 08.10.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-25-2307/06.10.2021 г. на кмета на Община Шумен, до участие в конкурс за длъжността „Директор” на Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ – гр. Шумен се допуска
• Ростислава Тодорова-Енчева.
Поради несъответствие на изискванията за завършена специалност от професионално направление „Теория на изкуствата“ или „Изобразително изкуство“, не се допуска до участие в конкурс следните кандидати:
• Валентина Великова;
• Антония Караиванова.
Конкурсът ще се проведе на 26.10.2021 г. от 9:00 часа, в конферентна зала на 1 ет. в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – гр. Шумен.

СПИСЪК
на допуснатите кандидати до участие в конкурс
за длъжността „Директор” на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – гр. Шумен

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 13.10.2021 г. за допуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-25 -2363/12.10.2021 г. на кмета на Община Шумен, до участие в конкурс за длъжността „Директор” на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – гр. Шумен, се допускат
• Росица Стратева;
• Елисавета Великова.
Конкурсът ще се проведе на 26.10.2021 г. от 14:00 часа, в конферентна зала на 1 ет. в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – гр. Шумен.


27 септември 2021 г.

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Степен на завършено образование – магистър;
1.2. Област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“; Професионални направления „Икономика“, „Право“;
1.3. Ранг III младши или професионален опит – 4 /четири/ трудов и/или служебен стаж в т. ч. не по-малко от 3 /три/ години в областта на вътрешния или външния одит.
1.4. Да притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от Министерство на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор, съгласно чл. 19, ал. 4, т. 2 от Закон за вътрешния одит в публичния сектор
2. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
3.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, към което се прилагат:
3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
3.1.4 Сертификат за „Вътрешен одитор в публичния сектор” издаден от Министерство на финансите или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
3.1.5. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Място и срок за подаване на документите за участие:
4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.
4.2. Документите може да се подават по електронен път на s.mutafchieva@shumen.bg, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 11.10.2021 год.
5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
7.1. Цел на длъжността: Независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на Община Шумен. Чрез изпълнение на служебните си задължения, ръководителят на Звено „Вътрешния одит“ подпомага дейността на Община Шумен за постигне целите й, чрез прилагане на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване на процесите за управление на риска, контрол и управление.
7.2. Области на дейност: Ръководи звеното за вътрешен одит при изпълнението на одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране, и подпомага организацията за постигане на целите й, като:
7.2.1.Идентифицира и оценява рисковете в организацията.
7.2.2. Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на: идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията; съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; опазването на активите и информацията; изпълнението на задачите и постигането на целите.
7.2.1.Дава препоръки за подобряване на дейностите в Общината.
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 1350 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
(Размерът на основната заплата се определя съгласно чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, съобразно годините притежаван професионален опит от кандидата, спечелил конкурса.)
За информация:
Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.
www.shumen.bg
Телефон за контакт: 054/ 857 642 / 716/
За контакти: Мутафчиева, Христова


09 септември 2021 г.

О Б Щ И Н А  Ш У М Е Н

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на  чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка чл. 9 ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и с чл. 28 от Закона за обществените библиотеки

ОБЯВЯВА:

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА– ШУМЕН
Място на работа  – гр. Шумен
Характер на работа  – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в библиотеката.
Правоотношението с директора на библиотеката е срочно за срок от 4 /четири/ години, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата
I.Изисквания длъжността
Минимални изисквания:
1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление “Обществени комуникации и информационни науки“
2. Професионален опит – 5 години опит в съответното професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“.
Да притежава управленска компетентност, включваща способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен, да познава нормативната уредба, в областта на културата, библиотечното дело, културното наследство, както и други нормативни актове, свързани с организацията на дейността и управлението на библиотеката; инициативност, творчество, оперативност, комуникативност, адаптивност, възможност за работа в екип.
Като предимство ще се счита:
Присъдени научни степени;
Опит в областта на библиотечното дело;
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
Чуждоезикова подготовка
II. Начин на провеждане на конкурса – защита на концепция за дейността и развитието на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров “ – Шумен за период от 4 години, подробно разработена за първата от тях, в обем до 10 стр.
Събеседване.
III. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие
2. Документ за самоличност /необходим само за идентификация, като се връща веднага/
3. Документ за трудов стаж /копие/
4. Медицинско свидетелство /представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца/
5. Професионална автобиография
6. Документ за завършено образование /копие/
7. Декларация по образец, че лицето не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
8. Декларация-съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен
9. Концепция за дейността и развитието на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен за 4-годишен период, подробно разработена за първата от тях, в обем до 10 стр. Предава се в 5 екземпляра, всеки от които подписан от кандидата.
Концепцията съдържа:
– анализ и оценка на състоянието на библиотеката; основни проблеми на функционирането му;
– тенденции и възможности за развитието на библиотеката, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на библиотеката, пътищата за постигането им.
– мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването на библиотечните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на библиотеката;
– етапи на реализация на концепцията.
Забележка:
Всички екземпляри на концепцията се поставят в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик.
Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.
Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
IV. Място и срок за подаване на документите
Краен срок за подаване на документите: 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен ежедневник и на електронната страница на Община Шумен
Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация – гр. Шумен бул. ”Славянски”  № 17, ет. 2, стая № 237, всеки работен ден от  8.30 ч. до 17.30 ч.
За справка: 054/857 642  /Мутафчиева/


01 септември 2021 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка чл. 8 ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и с чл. 28 ал. 6 от Закона за културното наследство

ОБЯВЯВА:
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ЕЛЕНА КАРАМИХАЙЛОВА“ – ШУМЕН

Място на работа – гр. Шумен
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в галерията.
Правоотношението с директора е срочно за срок от 5 /пет/ години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство
I. Изисквания за заемане на длъжността
Минимални изисквания:
1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от Професионално направление „Теория на изкуствата” или „Изобразително изкуство“;
2. Професионален опит – 3 години опит в професионално направление „Теория на изкуствата” или „Изобразително изкуство“.
Да притежава управленска компетентност, включваща способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ – Шумен, да познава нормативната уредба, отнасяща се до опазване на музейните ценности, организацията и управлението на музейното дело; да има комуникативна компетентност и умение за работа в екип;
Като предимство ще се счита:
Присъдени научни степени;
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
Чуждоезикова подготовка;
Компютърна грамотност.
II.Начин на провеждане на конкурса – разработване и защита на концепция за дейността и развитието на Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ – Шумен за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях , в обем до 10 стр.
Събеседване
III. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие
2. Документ за самоличност /необходим само за идентификация, като с връща веднага/
3. Документ удостоверяващ трудов стаж /копие/
4. Медицинско свидетелство /представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност за срок над 3 месеца/
5. Професионална автобиография
6. Документ за завършено образование /копие/
7. Декларация по образец, че лицето не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
8. Декларация-съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен;
9. Концепция за дейността и развитието на Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ – Шумен за 5-годишен период, подробно разработена за първата от тях, в обем до 10 стр. Предава се в 5 екземпляра, всеки от които подписан от кандидата.
Концепцията съдържа:
– анализ и оценка на състоянието на галерията; основни проблеми на функционирането й;
– тенденции и възможности за развитието на галерията, като културен и научен институт и мястото й в музейната мрежа;
– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на галерията, пътищата за постигането им.
– мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на галерията;
– етапи на реализация на концепцията.
Забележка:
Всички екземпляри на концепцията се поставят в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик.
Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.
Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
IV. Място и срок за подаване на документите
Краен срок за подаване на документите: 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен ежедневник и на електронната страница на Община Шумен
Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация – гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.
За справка: 054/857 642, 716 /Мутафчиева, Христова/


01 септември 2021 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка чл. 9 ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и с чл. 28 ал. 6 от Закона за културното наследство

ОБЯВЯВА:
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Място на работа – гр. Шумен
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.
Правоотношението с директора е срочно за срок от 5 /пет/ години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство
I. Изисквания за заемане на длъжността
Минимални изисквания:
Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „История и археология“, „Социология, антропология и науки за културата“;
Професионален опит – 5 години опит в професионално направление „История и археология“, „Социология, антропология и науки за културата“;
Да притежава управленска компетентност, включваща способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на РИМ – Шумен, да познава нормативната уредба, отнасяща се до опазване на музейните ценности, организацията и управлението на музейното дело; да има комуникативна компетентност и умение за работа в екип;
Като предимство ще се счита:
Присъдени научни степени;
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
Чуждоезикова подготовка;
Компютърна грамотност.
II. Начин на провеждане на конкурса – Защита на концепция за дейността и развитието на Регионалния исторически музей – Шумен за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях , в обем до 10 стр.
Събеседване.
III. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие
2. Документ за самоличност /необходим само за идентификация, като с връща веднага/
3. Документ удостоверяващ трудов стаж /копие/
4. Медицинско свидетелство /представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност за срок над 3 месеца/
5. Професионална автобиография
6. Документ за завършено образование /копие/
7. Декларация по образец, че лицето не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
8. Декларация-съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен;
9. Концепция за дейността и развитието на РИМ – Шумен за 5-годишен период, подробно разработена за първата от тях, в обем до 10 стр. Предава се в 5 екземпляра, всеки от които подписан от кандидата.
Концепцията съдържа:
– анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
– тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им.
– мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
– етапи на реализация на концепцията.
Забележка:
Всички екземпляри на концепцията се поставят в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик.
Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.
Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
IV. Място и срок за подаване на документите
Краен срок за подаване на документите: 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен ежедневник и на електронната страница на Община Шумен
Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация – гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.
За справка: 054/857 642, 716 /Мутафчиева, Христова/


24 юни 2021 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ НА 17.06.2021 КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Въз основа на проведения конкурс и разработените параметри и критерии за неговото провеждане, комисията извърши следната класация:

Име и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 34

тест

Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
 Галин Антонов 5 4 4,84 5 44,20

16 юни 2021 г.

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю
Коефициенти по чл. 34 ал. 3 от НПКПМДСл:
При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха:
1. За теста – Коефициент 4
2. За интервю – Коефициент 5.
Провеждане на тест по чл. 33 т.1 от НПКПМДСл : Изготвяне на три варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат 35 въпроса. За всеки въпрос са формулирани варианти на отговор, от които само единият е верен;
Система за определяне на резултатите:
Максималната оценка, която кандидатът може да достигне е 5 – кандидатът напълно отговаря на изискванията за длъжността;
За всеки верен отговор се получават 1 точка, максимален брой точки 35.
Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 21 точки .
При постигнат резултат от 21 до 25 точки, кандидатът получава оценка 3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността.
При постигнат резултат от 26 до 30 точки, кандидатът получава оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността.
При постигнат резултат от 31 до 35 точки, кандидатът получава оценка 5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността.
Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4, съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДСл .
Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 15.15 часа на 17.06.2021 г. в зала № 304 в административната сграда на Община Шумен.
Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе непосредствено след получаване на резултатите от теста в зала № 304 от 15.30 часа.
Провеждане на интервю по чл. 42 ал. 1 от НПКПМДСл: Интервюто е определено с по-голяма тежест и съответно по-висок коефициент 5 съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДСл, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, комуникативните и професионалните им умения и изказ.
Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто „оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността“.
При оценяване на компетентностите съгласно Приложение № 6 към чл. 42 ал. 3 от НПКПМДСл се извършва по 5-степенна скала, като се спазва стъпка на оценяване 0,25 за всяка компетентност. Формирана средноаритметична оценка се изчислява с точност до стотни.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин, и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти.

Резултат Коефициент Бал
1. Минимално изискван резултат:

– тест

– интервю

 

 

3,0

4,0

 

 

4,0

5,0

 

32

12

20

2. Максимално изискван резултат:

– тест

– интервю

 

 

5,0

5,0

 

 

4,0

5,0

 

45

20

25

 


08 юни 2021 г.

ОБЩИНА ШУМЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

На основание чл. 6 и следващи от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен, приет с Решение № 265 по Протокол №16 от 30.11.2020 г., Община Шумен и Общинският съвет – гр. Шумен обявяват конкурс за избор на обществен посредник. Кандидатите следва да заявят участието си в конкурса до 17:30 часа на 31.08.2021 г., с подаване на документи в деловодството на Община Шумен.
Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Молба/заявление до временната комисия за избор на обществен посредник – свободен текст;
2. Автобиография европейски формат /допуска се прилагане на удостоверения за правоспособност, квалификация и трудов стаж/;
3. Копие от диплома за висше образование, заверено от кандидата;
4. Медицинско свидетелство за кандидатстване за работа;
5. Удостоверение за психично здраве;
6. Свидетелство за съдимост – не се прилага към документите, ще бъде изискано по служебен път;
7. Мотивационно писмо в обем до 2 страници формат А4. Мотивационното писмо подлежи на оценяване;
8. Декларация – съгласие за обработване на лични данни от Общинския съвет –гр. Шумен.
Документите следва да се представят в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка в деловодството на Община Шумен.
Телефон за допълнителна информация: 054/ 857 721; 054/ 857 764


04 юни 2021 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

1. ГАЛИН АНТОНОВ – ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 94-00-3088/28.05.2021 Г.

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят за полагане на тест на 17.06.2021 г. от 14,00 часа в сградата на Община Шумен, зала № 304.
Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на същата дата и място от 15,30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
/ИНЖ. БОЯН ТОДОРОВ /

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НЯМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
/ИНЖ. БОЯН ТОДОРОВ /


02 юни 2021 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н
На основание чл. 90 ал. 2, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-25- 1046/28.05.2021 г. на кмета на Община Шумен

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ЯСЛА № 11 „ТРАКИЙЧЕ“
С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: УЛ. „СТРАНДЖА “ № 3 А
ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА:
Управление, ръководство и отговорност за цялостната дейност на детската ясла
НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
1. Проверка на съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания;
2. Защита на Концепция за управление и развитие на Детска ясла № 11 „ТРАКИЙЧЕ“;
3. Интервю във връзка със задълженията и отговорностите на Директора, произтичащи от нормативни документи.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Да имат висше образование по специалност “медицина” или висше образование по специалност “Медицинска сестра” или “Акушерка” с образователно-квалификационна степен “бакалавър”;
2. Да имат професионален опит 1 година /придобит опит на ръководни длъжности е предимство/.
3. Да са физически и психически здрави;
4. Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление за участие в конкурс свободен текст;
2. Автобиография по европейски формат;
3. Диплома за завършено образование;
4. Копие от дипломи за завършено образование;
5. Копие от диплом или др. документ за завършена квалификация;
6. Копие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;
7. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние и медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психични заболявания;
8. Декларация по образец, че лицето не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
9. Декларация-съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен;
10. Концепция за развитие и управление на Детска ясла № 11 „ТРАКИЙЧЕ“ /до 6 листа/ – 3 екземпляра.
Кандидатите могат да се запознаят с изискванията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая 237, ет. 2 на Община Шумен.
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
Документите следва да бъдат представени в 1-месечен срок от публикуване на обявлението, в стая № 237, ет. 2 на Община Шумен.
– концепцията – 3 екземпляра в запечатан плик в деня на провеждане на конкурса;
– останалите документи се предоставят на длъжностното лице, заедно с оригиналите за проверка;
– длъжностното лице заверява пред кандидата копията на представените документи с гриф „Вярно с оригинала“. На кандидата се издава входящ номер.
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОНКУРСА:
Допълнителна информация относно конкурса може да се получи на телефон 054/ 857 642.


14 май 2021 г.

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Магистър;
1.2. Област на висшето образование „Технически науки“; Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“; Специалност „Архитектура“;
1.3. Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 7, ал. 5 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
1.4. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.
2. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:
3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност]
3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
3.1.4. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Място и срок за подаване на документите за участие:
4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.
4.2. Документите може да се подават по електронен път на s.mutafchieva@shumen.bg, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 28.05.2021 год.
5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
7.1. Основна цел на длъжността: Ръководи и контролира непосредствено дейностите по устройствено планиране, проектиране и строителство на територията за общината, издава административни актове определени със специалната нормативна уредба по “Устройство на територията”, участва пряко в административно ръководство на служителите в дирекция “Устройство на територията”.
7.2. Области на дейност: Координира, ръководи и контролира непосредствено дейностите по устройствено планиране, проектиране и строителство на територията за общината; Издава административни актове определени със Закона за устройство на територията, като следи за стриктното спазване на нормативната уредба с цел подобряване качеството на обслужване на граждани и юридически лица; Координира цялостната дейност по архитектурата и синтеза с другите изкуства, изграждане естестическия облик на жизнената среда в общината.
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 700 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
(Размерът на основната заплата се определя съгласно чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, съобразно годините притежаван професионален опит от кандидата, спечелил конкурса)
За информация:
Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237
www.shumen.bg
Телефон за контакт: 054/ 857 642 /716
За контакти: Мутафчиева, Христова


14 май 2021 г.

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
НА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“
В ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1.Минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
1.2. Област на висшето образование „Технически науки“; Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“; Специалност „Архитектура“;
1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит, придобит в проектантска, строителна, надзор в строителството или консултантска дейност;
1.4. Допълнителна квалификация – основни умения за работа с компютър, офис приложения; основни умения за работа със софтуер – специализиран „CAD“ приложения.
2. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:
3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
3.1.4. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Място и срок за подаване на документите за участие:
4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.
4.2. Документите може да се подават по електронен път на s.mutafchieva@shumen.bg, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 28.05.2021 год.
5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
7.1. Основна цел на длъжността: Гарантиране на правилното, компетентното и в определените срокове изпълнение на административно-технически и други услуги, свързани с приложението на нормативната уредба за устройство на територията – изготвяне и процедиране на подробни устройствени планове, контрол на строителството и регистрацията на строежите от отдела.
7.2. Области на дейност: Управление ресурсите на отдела за гарантиране качествено изпълнение на услугите свързани с УТ. Усъвършенстване на процедурите и въвеждане на нови при влизане в сила на нова нормативна уредба или изменение на действащата. Контрол върху решаване на въпроси, свързани с постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани, засягащи дейността и изготвяне информация за работата на отдела.
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 680 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
(Размерът на основната заплата се определя съгласно чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, съобразно годините притежаван професионален опит от кандидата, спечелил конкурса)
За информация:
Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237
www.shumen.bg
Телефон за контакт: 054/ 857 642 /716/
За контакти: Мутафчиева, Христова


14 май 2021 г.

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Степен на завършено образование – магистър;
1.2. Област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“; Професионални направления „Икономика“, „Право“;
1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения;
1.4. Да притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от Министерство на финансите или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор, съгласно чл. 19, ал. 4, т. 2 от Закон за вътрешния одит в публичния сектор
2. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
3.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, към което се прилагат:
3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
3.1.4 Сертификат за „Вътрешен одитор в публичния сектор” издаден от Министерство на финансите или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
3.1.5. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Място и срок за подаване на документите за участие:
4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.
4.2. Документите може да се подават по електронен път на s.mutafchieva@shumen.bg, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 28.05.2021 год.
5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
7.1. Цел на длъжността: Независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на Община Шумен. Чрез изпълнение на служебните си задължения, ръководителят на Звено „Вътрешния одит“ подпомага дейността на Община Шумен за постигне целите й, чрез прилагане на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване на процесите за управление на риска, контрол и управление.
7.2. Области на дейност: Ръководи звеното за вътрешен одит при изпълнението на одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране, и подпомага организацията за постигане на целите й, като:
7.2.1.Идентифицира и оценява рисковете в организацията.
7.2.2. Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на: идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията; съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; опазването на активите и информацията; изпълнението на задачите и постигането на целите.
7.2.1.Дава препоръки за подобряване на дейностите в Общината.
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 680 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
(Размерът на основната заплата се определя съгласно чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, съобразно годините притежаван професионален опит от кандидата, спечелил конкурса.)
За информация:
Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.
www.shumen.bg
Телефон за контакт: 054/ 857 642 / 716/
За контакти: Мутафчиева, Христова


05 май 2021 г.

ОБЩИНА ШУМЕН
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

Възлагане управлението на социални услуги в „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” на територията на Община Шумен, включващ: Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата и Звено “Майка и бебе” на частни доставчици:
І. Условия за участие:
1.В конкурса могат да участват:
а) български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица.
б) физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
2.Кандидатите трябва да притежава лиценз за следните социални услуги:
– Център за обществена подкрепа;
– Център за работа с деца на улицата;
– Звено „Майка и бебе”.
3. Кандидатите трябва да притежават лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години;
4. В конкурса не може да участва кандидат, който:
а) е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
б) се намира в ликвидация;
в) е лишен от право да упражнява търговска дейност;
г) има парични задължения към държавата и Община Шумен, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
д) е осъден, с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;
е) лицензът на кандидата е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 от ЗСУ;
ж) лицензът на кандидата е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ.
5. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено на Община Шумен промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.
ІІ. Изисквания към кандидатите:
1. Кандидатите следва да притежават опит в сферата на социалните услуги (минимум 2 години), включително опит в работата с деца от рискови групи и търговска репутация.
2. Кандидатите следва да докажат наличие на работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите.
3. Кандидатите следва да докажат финансова стабилност (коректно изразходване на финансови средства при изпълнение на проекти, при управление на социални услуги и др.).
4. Кандидатите следва да представят Програма за развитие на социалните услуги.
ІІІ. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства
1. Изпълнителят – доставчик на социални услуги следва да организира и предоставя дейностите в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Община Шумен за срок от 5 години от сключване на договор.
Комплексът се състои от Център за обществена подкрепа (ЦОП) с адрес: гр. Шумен, ул. „Димитър Благоев“ № 10, Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ) с адрес: гр. Шумен, ул. „Димитър Благоев“ № 10, Звено „Майка и бебе“ (ЗМБ) с капацитет 6 потребители и адрес: гр. Шумен, ул. „Беласица“ № 11.
2. Целеви групи:
а) Деца от рискови групи;
б) Семействата на деца от рискови групи.
3. Целта на социалните услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства е: подкрепа на родителите и семействата, които срещат проблеми при отглеждане и възпитание на децата си и са насочени към превенция на изоставянето на децата и деинституционализация.
4. Услугата функционира при спазване на следните принципи:
а) гарантиране правата на децата за живот в семейна среда;
б) зачитане на човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;
в) зачитане правото на децата на изразяване на мнение и изслушване;
г) доброволност при ползване на услугите на център за социална рехабилитация и интеграция;
д) прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа;
е) Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие;
ж) подпомагане на рисковите групи за включването им в социалната среда;
з) поверителност;
и) работа в екип и междуинституционално сътрудничество.
6. При предоставяне на услугата се спазват следните ценности:
а) да не се допуска дискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;
б) гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности за подкрепа, съобразно индивидуалните потребности;
в) индивидуална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на децата;
г) Информираност и право на избор при определяне на подкрепата.
5. Социалната услуга Център за обществена подкрепа е държавно делегирана дейност, открита със Заповед №РД01-265/25.04.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и Решение № 943/29.11.2018 г. на Общински съвет – Шумен с капацитет – 85 места.
6. Социалната услуга Център за работа с деца на улицата е държавно делегирана дейност, открита със Заповед №РД01-266/25.04.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане с капацитет – 15 места.
7. Социалната услуга Звено „Майка и бебе” е държавно делегирана дейност, открита със Заповед №РД01-267/25.04.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане с капацитет – 6 места.
8. Предоставяните услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства трябва да отговарят на нормативните изисквания на Закона за закрила на детето, Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.
ІV. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.
1. Финансовото участие от страна на Община Шумен се изразява в предоставяне на парични средства, съобразно субсидията от държавния бюджета на Р България, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности в Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата и Звено майка и бебе. Общината ще предоставя средствата ежемесечно, в размер, съобразно субсидията държавния бюджета на Р България.
2. Размерът на средствата за издръжка за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. е както следва:
– Център за обществена подкрепа – 180 114 лв.;
– Център за работа с деца на улицата – 74 160 лв.;
– Звено „Майка и бебе” – 32 829 лв.
3. Финансирането за всяка следваща година от действието на Договора ще се урежда с допълнително споразумение съгласно утвърден стандарт с Решение на Министерския съвет.
4. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за издръжка на Комплекса за социални услуги за деца и семейства като делегирана от държавата дейност освобождава Общината от отговорност и прекратява договора с доставчика.
5. Финансовото предложение към Програмата за развитие на социалните услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, предоставена от кандидатите с конкурсната документация ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора с Община Шумен.
6. Едностранни промени от доставчика могат да бъдат правени единствено между подпараграфите на параграф „Издръжка“ от Финансовото предложение след писмено уведомление до Дирекция „Социална политика и здравеопазване” при Община Шумен.
7. Други промени се извършват посредством допълнително споразумение към сключения договор при изменение на нормативната уредба, сумата на единните разходни стандарти, вида или капацитета на социалната услуга, по предписания на контролни органи, непреодолима сила или непредвидени обстоятелства.
8. Доставчикът дължи представяне на месечни отчети, включващи подробно описание на видовете разходи и копия на разходооправдателни документи в съответствие с Финансовото предложение. Неусвоените средства в края на бюджетната година се разпределят, съобразно нормативната уредба.
V.  Документи за участие:
1. Удостоверение за вписване в регистъра към АСП и лиценз от ДАЗД;
2. Автореференция за досегашната работа на доставчика на социалната услуга;
3. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за предходната година;
4. Удостоверения от съответните компетентни органи за наличие/липса на задължения към държавата;
5. Програма за развитие на социалните услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства за петгодишен период за целия 5-годишен период на предоставяне на услугата, съдържаща:
а) Техническо предложение, което включва:
– цели на предлаганата услуга;
– характеристика на целевите групи и оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти;
– описание на видовете дейности;
– график на дейностите;
– организационна структура, оперативно и финансово управление;
– структура, квалификация и отговорности на персонала за осъществяване на социалната услуга;
– участие на партньори и подизпълнители за изпълнение на програмата, ако е приложимо;
– личен принос на кандидата;
– други характеристики, предложения или препоръки.
б) Финансово предложение за разпределение на бюджетните средства, съответстващи на стандарта за издръжка на едно лице, съгласно Решение на МС № 790 / 30.10.2020 г., включващо детайлизирано описание на:
– разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;
– разходи за издръжка.
6. Декларация за защита на личните данни по образец.
VІ. Краен срок и място за подаване на документи:
Кандидатите представят документите до всеки работен ден от 8:30 часа до 17:30 ч. в 45-дневен срок от датата на обнародването на обявата в запечатан непрозрачен плик в стая № 204, деловодство на Община Шумен. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и при възможност номер на факс.
VІІ. Време и начин за провеждане на конкурса.
1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Шумен. Комисията ще започне работа в първия работен ден, след изтичане на крайния срок за подаване на документи, в сградата на Община Шумен.
2. Конкурсът се осъществява на два етапа:
Първи етап – Разглеждане на представените от кандидатите документи и проверяване наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на изискванията, се отстранява от участие в конкурса.
Втори етап – Разглеждане, оценяване и класиране на представените от кандидатите Програми за развитие на социалните услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства.
Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.
За всеки етап от конкурса Комисията съставя Протокол.
VІІІ. Начин на оценяване
Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:
1. Институционален капацитет и състояние на кандидатстващата организация – 20 точки;
1.1. Финансов капацитет и състояние на кандидатстващата организация и квалификация на кадрите – 5 точки.
1.2. Опит в предоставянето на социални услуги за деца – 10 точки.
1.3. Опит в изграждането на партньорства с местните власти и НПО – 5 точки.
2. Техническо предложение и методология – 40 точки.
2.1. Предложена методология, отговаряща на местните условия и гарантираща качеството на социалните услуги, в съответствие с релевантните международни норми и българското законодателство – 20 точки.
2.2. Наличие на адекватна система за мониторинг и оценка – 10 точки.
2.3. Наличие на адекватни дейности за повишаване на обществената информираност и насърчаване участието на общността – 10 точки.
3. Организационна структура и разпределение на персонала – 15 точки.
3.1. Организационна структура за оперативно и финансово управление – 10 точки.
3.2. Програми за подбор на персонал, развитие и обучение – 5 точки.
4. Оценка на финансовото предложение – 25 точки.
4.1. Разбивка на разходите в рамките на предварително определения бюджет, съобразно действащия стандарт за издръжка на държавно-делегираните дейности – 20 точки.
4.2. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалните услуги – предмет на конкурса. Предложено допълнително финансиране, собствен принос – начин и форма – 5 точки.
ІХ. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.
1. Въз основа на протоколите на комисията кметът на Община Шумен в 3-дневен срок след провеждане на конкурса издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта.
3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
4. Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите, Кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.
5. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат.


16 април 2021 г.

СПИСЪК
на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-25-448/04.03.2021 г. на Кмета на Община Шумен за длъжността „директор” на
Общинско предприятие „Общински медиен център“ – гр. Шумен.

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 15.04.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-25-677/13.04.2021 г. на Кмета на Община Шумен,
За длъжността, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:
1. Асен Масларски
2. Деян Герговски
3. Даниел Малев
4. Станимир Савов
5. Светлана Крумова
6. Даниел Труфчев

Конкурсът ще се проведе на 28.04.2021 г. от 9,00 часа, в зала № 203 на Община Шумен по обявения начин.
Председател:…………/п/…………
(Д. Христова)


10 март 2021 г.

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю
Коефициенти по чл. 34 ал. 3 от НПКПМДС:
При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха:
1. За теста – Коефициент 4
2. За интервю – Коефициент 5.
Провеждане на тест по чл. 33 т.1 от НПКПМДС : Изготвяне на три варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат 30 въпроса. За всеки въпрос са формулирани варианти на отговор, от които само единият е верен;
Система за определяне на резултатите:
Максималната оценка, която кандидатът може да достигне е 5 – кандидатът напълно отговаря на изискванията за длъжността;
За всеки верен отговор се получават 1 точка, максимален брой точки 30.
Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 18 точки.
При постигнат резултат от 18 до 21 точки, кандидатът получава оценка 3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността.
При постигнат резултат от 22 до 25 точки, кандидатът получава оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността.
При постигнат резултат от 26 до 30 точки, кандидатът получава оценка 5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността.
Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4, съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДС .
Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 15:30 часа на 11.03.2021 г. в зала № 304 в административната сграда на Община Шумен.
Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе непосредствено след получаване на резултатите от теста в зала № 304 от 16:00 часа.
Провеждане на интервю по чл. 42 от НПКПМДС: Интервюто е определено с по-голяма тежест и съответно по-висок коефициент 5 съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДС, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, комуникативните и професионалните им умения и изказ.
Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто „оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността“.
При оценяване на компетентностите съгласно Приложение № 5 към чл. 42 ал. 4 от НПКПМДС се извършва по 5-степенна скала, като се спазва стъпка на оценяване 0,25 за всяка компетентност. Формирана средноаритметична оценка се изчислява с точност до стотни.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин, и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти.

Резултат Коефициент Бал
1. Минимално изискван резултат:

-тест

– интервю

 

 

3,0

4,0

 

 

4,0

5,0

 

32

12

20

2. Максимално изискван резултат:

-тест

– интервю

 

 

5,0

5,0

 

 

4,0

5,0

 

45

20

25

 


05 март 2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен обявява конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР” – ГР. ШУМЕН при следните условия:
Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен трудов договор, за срок от три години.
Минимални изисквания към кандидатите:
o Степен на образование – висше с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
o Стаж – над 5 години;
o Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.
Професионален опит в областта на електронните медии ще се счита за предимство.
Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурс свободен текст;
2. Професионална автобиография;
3. Диплома за завършено образование;
4. Копие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;
5. Декларация по образец, че лицето не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6. Декларация-съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен.
Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.
Срок за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.
Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.
За справки: тел. 054/ 857-642


23 февруари 2021 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ

1. ГАЛИНА АСЕНОВА – ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 94-00-1044/16.02.2021 Г.

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят за полагане на тест на 11.03.2021 г. от 14:00 часа в сградата на Община Шумен, зала № 304.
Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на същата дата и място от 16:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
ДИЯН ДИМИТРОВ

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НЯМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
ДИЯН ДИМИТРОВ


22 февруари 2021 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ НА 16.02.2021 г.
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ  ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Въз основа на проведения конкурс и разработените параметри и критерии за неговото провеждане, комисията извърши следната класация:
Първо място – Румен Въков

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 33

тест

Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
Ступак Николаев Радев 4 4 Не издържал Не е класиран
 

Румен Парушев Въков

 

5

 

4

 

5

 

5

 

45


15 февруари 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор
Необходими документи:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Копие от диплома за завършено средно образование;
Заявление по образец;
• Свидетелство за съдимост /по служебен път/.

Изисквания към кандидатите:
• Завършено средно образование;
• Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
• Познаване на здравните и социални проблеми на общността;
• Владеене на езика на общността;
• Много добри комуникативни умения;
• Компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща).

Провеждане на подбора:
• Разглеждане на постъпилите документи от комисия;
• Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на подбора:
• Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване;
• Срок за подаване на документи: до 15.03.2021 год.;
• Документите се подават в „Човешки ресурси” на Община Шумен – стая 237 тел.054/857 642.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”
• Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
• Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
• Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
• Подпомагане при попълване на различни документи;
• Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;
• Подпомагане на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.


12 февруари 2021 г.

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю
Коефициенти по чл. 34 ал. 3 от НПКПМДС:
При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха:
1. За теста – Коефициент 4
2. За интервю – Коефициент 5.
Провеждане на тест по чл. 33 т.1 от НПКПМДС : Изготвяне на три варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат 30 въпроса. За всеки въпрос са формулирани варианти на отговор, от които само единият е верен;
Система за определяне на резултатите:
Максималната оценка, която кандидатът може да достигне е 5 – кандидатът напълно отговаря на изискванията за длъжността;
За всеки верен отговор се получават 1 точка, максимален брой точки 30.
Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 18 точки.
При постигнат резултат от 18 до 21 точки, кандидатът получава оценка 3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността.
При постигнат резултат от 22 до 25 точки, кандидатът получава оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността.
При постигнат резултат от 26 до 30 точки, кандидатът получава оценка 5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността.
Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4, съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДС .
Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 15:30 часа на 16.02.2021 г. в зала № 304 в административната сграда на Община Шумен.
Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе непосредствено след получаване на резултатите от теста в зала № 304 от 16:00 часа.
Провеждане на интервю по чл. 42 от НПКПМДС: Интервюто е определено с по-голяма тежест и съответно по-висок коефициент 5 съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДС, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, комуникативните и професионалните им умения и изказ.
Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто „оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността“.
При оценяване на компетентностите съгласно Приложение № 5 към чл. 42 ал. 3 от НПКПМДС се извършва по 5-степенна скала, като се спазва стъпка на оценяване 0,25 за всяка компетентност. Формирана средноаритметична оценка се изчислява с точност до стотни.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин, и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти.

фициенти.

Резултат Коефициент Бал
1. Минимално изискван резултат:

-тест

– интервю

 

 

3,0

4,0

 

 

4,0

5,0

 

32

12

20

2. Максимално изискван резултат:

-тест

– интервю

 

 

5,0

5,0

 

 

4,0

5,0

 

45

20

25


05 февруари 2021 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

1. СТУПАК РАДЕВ – ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 94-00-309/20.01.2021 г.
2. НАТАЛИЯ ТАБАКОВА – ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 94-00-356/21.01.2021 г.
3. РУМЕН ВЪКОВ – ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 94-00-569/28.01.2021 г.

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят за полагане на тест на 16.02.2021 г. от 14,00 часа в сградата на Община Шумен, зала № 304.
Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на същата дата и място от 16:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
ДИЯН ДИМИТРОВ


05 февруари 2021 г.

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НЯМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
ДИЯН ДИМИТРОВ


02 февруари 2021 г.

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ЮРИСКОНСУЛТ

Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване“
Отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване“
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Магистър;
1.2. Област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“,
Професионално направление „Право“;
1.3. Ранг V младши;
2. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:
3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
4. Място и срок за подаване на документите за участие:
4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.
4.2. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
4.3. Срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 16.02.2021 год.
5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на интернет страницата и информационното табло на Община Шумен.
6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на сайта и информационното табло на Община Шумен.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Основна цел на длъжността: Да подпомага пряко старшите юрисконсулти в тяхната работа; чрез работата си да допринася за правното обслужване на общината, както и за компетентно и основано на закона обслужване на гражданите и юридическите лица.
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 650 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
(Основния размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)
За информация:
Адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237
www.shumen.bg
Телефон за контакт: 054/ 857 642
За контакти: Мутафчиева


01 февруари 2021 г.

ОБЩИНА ШУМЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

На основание чл. 6 и последващи от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен, приет с Решение № 265 по Протокол №16 от 30.11.2020 г., Община Шумен и Общинският съвет – гр. Шумен обявяват конкурс за избор на обществен посредник. Кандидатите следва да заявят участието си в конкурса до 17:30 часа на 01.03.2021 г., с подаване на документи в деловодството на Община Шумен.
Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Молба до временната комисия за избор на обществен посредник – свободен текст;
2. Автобиография европейски формат /допуска се прилагане на удостоверения за правоспособност, квалификация и трудов стаж/;
3. Копие от диплома за висше образование, заверено от кандидата;
4. Медицинско свидетелство за кандидатстване за работа;
5. Удостоверение за психично здраве;
6. Свидетелство за съдимост – не се представя от кандидата, а се изисква по служебен път;
7. Мотивационно писмо в обем до 2 страници формат А4. Мотивационното писмо подлежи на оценяване;
8. Декларация – съгласие за обработване на лични данни от Общинския съвет –гр. Шумен.
Документите следва да се представят в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка в деловодството на Община Шумен.
Телефон за допълнителна информация: 054/ 857 721; 054/ 857 764


15 януари 2021 г.

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване“
Отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване“

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  • Минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Магистър;
  • Област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“,
   Професионално направление „Право“;
  • Ранг V младши или 1 година професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения;
 1. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
 1. Документи за участие в конкурсната процедура:

     3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.
4.2. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани  от кандидата с електронен подпис.
4.3. Срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 29.01.2021 год.

 1. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на интернет страницата и информационното табло на Община Шумен.
 2. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на сайта и информационното табло на Община Шумен.
 3. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Основна цел на длъжността: Правно обслужване на Общината за постигане на компетентно, професионално и основано на закона административно обслужване на гражданите и юридическите лица; защита на интересите на общината; процесуално представителство на Общината по спорове, в които същата е страна.
7.2. Области на дейност: Правни консултации за: служители на общината; граждани; структури на общината /музей, библиотека, кметства и наместничества/. Процесуално представителство и водене на съдебни дела. Работа по Закона за обществените поръчки, Закона за общинската собственост и Закон за устройство на територията. Работа в комисии по наредбите, приети от Общински съвет и подготовка на предложения за промени в тях.

 1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 650 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

(Основния размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)

За информация:
Адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237
www.shumen.bg/
Телефон за контакт: 054/ 857 642
За контакти: Мутафчиева


 

11 януари 2021 г.

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 217, ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед РД-25-022/06.01.2020 г. на Кмета на община Шумен и Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на общинска детска градина на територията на Община Шумен
ОБЯВЯВА:
Конкурс за длъжността „Директор“ на ДГ „Щастливо детство“, с. Царев брод

I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“.
2. Специалност от професионално направление „педагогика“ с присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или „детски учител“, „детски и начален учител“.
3. Специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“.
4. Професионален опит – не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж.
5. Не може да заема длъжността „директор“ на детска градина лице, което:
5.1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5.2. е лишавано от правото да упражнява професията си;
5.3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.
II. Необходими документи:
1. Заявление до кмета на Община Шумен за допускане до конкурс (свободен текст).
2. Професионална автобиография.
3. Документ за самоличност (за проверка).
4. Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, учителска правоспособност, квалификационна степен (копие).
5. Документи, удостоверяващи стажа по специалността (копие на трудова книжка, удостоверения и др.).
6. Карта за предварителен медицински преглед.
7. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
8. Свидетелство за съдимост – не се представя от кандидата, а се изисква по служебен път.
9. Други документи, удостоверяващи професионална квалификация.
При подаване на документите се представят техните оригинали за сверяване.
III. Начин на провеждане на конкурса:
Първи етап: Разработване и защита на Концепция за развитието на дейността на детската градина за срок от три години (съгласно Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на общинска детска градина на територията на Община Шумен).
Втори етап: Събеседване с кандидатите по въпроси от нормативната уредба-ЗПУО, КТ, наредби и инструкции на МОН, касаещи дейността на детските градини.
IV.Срок за подаване на документите: един месец от публикуването на обявата.
Документите за участие в конкурса се подават в стая 237 на Община Шумен.
С длъжностната характеристика и с Правилата за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на общинска детска градина на територията на Община Шумен, кандидатите могат да се запознаят при подаване на документите.

Архив:

 •  2020

  30 ноември 2020 г.

  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ НА 20.11.2020 г.
  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА
  БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
  ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

  Въз основа на проведения конкурс и разработените параметри и критерии за неговото провеждане, комисията извърши следната класация:
  Първо място – Ивелина Щерева – Веселинкова
  Второ място – Румен Въков

  Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 34
  тест
  Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
  Ивелина Щерева-Веселинкова 5 4 4,88 5 44,40
  Румен Въков 4 4 4,20 5 37,00

  18 ноември 2020 г.

  СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
  ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

  Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю
  Коефициенти по чл. 34 ал. 3 от НПКПМДС:
  При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха:
  1. За теста – Коефициент 4
  2. За интервю – Коефициент 5.
  Провеждане на тест по чл. 33 т.1 от НПКПМДС : Изготвяне на три варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат 35 въпроса. За всеки въпрос са формулирани варианти на отговор, от които само единият е верен;
  Система за определяне на резултатите:
  Максималната оценка, която кандидатът може да достигне е 5 – кандидатът напълно отговаря на изискванията за длъжността;
  За всеки верен отговор се получават 1 точка, максимален брой точки 35.
  Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 21 точки .
  При постигнат резултат от 21 до 25 точки, кандидатът получава оценка 3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността.
  При постигнат резултат от 26 до 30 точки, кандидатът получава оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността.
  При постигнат резултат от 31 до 35 точки, кандидатът получава оценка 5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността.
  Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4, съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДС .
  Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 15.30 часа на 20.11.2020 г. в зала № 363 в административната сграда на Община Шумен.
  Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе непосредствено след получаване на резултатите от теста в зала № 363 от 16.00 часа.
  Провеждане на интервю по чл. 42 ал. 1 от НПКПМДС: Интервюто е определено с по-голяма тежест и съответно по-висок коефициент 5 съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДС, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, комуникативните и професионалните им умения и изказ.
  Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто „оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността“.
  При оценяване на компетентностите съгласно Приложение № 6 към чл. 42 ал. 3 от НПКПМДС се извършва по 5-степенна скала, като се спазва стъпка на оценяване 0,25 за всяка компетентност. Формирана средноаритметична оценка се изчислява с точност до стотни.
  Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин, и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти.

  Резултат Коефициент Бал
  1. Минимално изискван резултат: 32
  – тест 3,0 4,0 12
  – интервю 4,0 5,0 20
  2. Максимално изискван резултат: 45
  – тест 5,0 4,0 20
  – интервю 5,0 5,0 25

  04 ноември 2020 г.

  СПИСЪК
  НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

  1. ХРИСТО АНАСТАСОВ – ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 94-00-5134/26.10.2020 Г.
  2. РУМЕН ВЪКОВ – ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 94-00-5196/28.10.2020 Г.
  3. ИВЕЛИНА ЩЕРЕВА-ВЕСЕЛИНКОВА – ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 94-00-5241/28.10.2020 Г.
  Няма недопуснати кандидати.
  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят за полагане на тест на 20.11.2020 г. от 14:00 часа в сградата на Община Шумен, зала № 363.
  Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на същата дата и място от 16:00 часа.
  ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
  Информационни източници за подготовка:
  Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
  Административно-процесуален кодекс;
  Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
  Кодекс на труда;
  Закон за местното самоуправление и местната администрация;
  Закон за местните данъци и такси;
  Закон за административните нарушения и наказания;
  Закон за държавния служител;
  Закон за нормативните актове;
  Закон за администрацията;
  Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
  Закон за защита на личните данни;
  Наредба за административното обслужване;
  Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
  Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Шумен;
  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен;
  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Шумен.


  14 октомври 2020 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
  НА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“
  В ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1.Минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
  1.2. Област на висшето образование „Технически науки“; Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“; Специалност „Архитектура“;
  1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит, придобит в проектантска, строителна, надзор в строителството или консултантска дейност;
  1.4. Допълнителна квалификация – основни умения за работа с компютър, офис приложения; основни умения за работа със софтуер – специализиран „CAD“ приложения.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага
  3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  4.2. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
  4.3. Срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 28.10.2020 год.
  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на интернет страницата www.shumen.bg и информационното табло на Община Шумен.
  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на интернет страницата www.shumen.bg и информационното табло на Община Шумен.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Основна цел на длъжността: Гарантиране на правилното, компетентното и в определените срокове изпълнение на административно-технически и други услуги, свързани с приложението на нормативната уредба за устройство на територията – изготвяне и процедиране на подробни устройствени планове, контрол на строителството и регистрацията на строежите от отдела.
  7.2. Области на дейност: Управление ресурсите на отдела за гарантиране качествено изпълнение на услугите свързани с УТ. Усъвършенстване на процедурите и въвеждане на нови при влизане в сила на нова нормативна уредба или изменение на действащата. Контрол върху решаване на въпроси, свързани с постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани, засягащи дейността и изготвяне информация за работата на отдела.
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 680 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  (Основния размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)
  За информация:
  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237
  www.shumen.bg
  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева


  14 октомври 2020 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС
  ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ
  ОТПАДЪЦИ“ В ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1. Минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
  1.2. Област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление „Икономика“, Професионално направление „Право“;
  1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.
  4.2. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
  4.3. Срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 28.10.2020 год.
  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на интернет страницата и информационното табло на Община Шумен.
  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на сайта и информационното табло на Община Шумен.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Основна цел на длъжността: Организира, ръководи, планира, отчита, координира и контролира цялостната дейност на отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци” във връзка с администрирането на данъчни и неданъчни задължения по Закона за местните данъци и такса и Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Контролира достоверността на данните в подадените данъчни декларации. Осъществява дейностите по управление, оценка и професионално развитие на служителите в отдела.
  7.2. Области на дейност: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдела, с цел защита интересите на общината и правата на гражданите в съответствие с действащата нормативна уредба, касаеща длъжността. Изпълнява общинския план за развитие в частта по администрирането на местните данъци и такси. Организира и контролира администрирането на данъчните и други публични общински вземания /глоби/, съгласно функционалната компетентност на началник отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци” и утвърдените процедури.
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 680 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  (Основния размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)
  За информация:
  Адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237
  www.shumen.bg
  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева


  29 септември 2020 г.

  На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 217, ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед РД-25-1939/28.09.2020 г. на Кмета на община Шумен и Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на общинска детска градина на територията на Община Шумен
  ОБЯВЯВА:
  Конкурси за длъжността „Директор“ на следните детски градини:
  ДГ „Златната рибка“, гр. Шумен
  ДГ „Чучулига“, гр. Шумен
  ДГ „Пролетна дъга“, гр. Шумен
  ДГ „Камбанка“, с. Друмево
  ДГ „Осми март“, с. Градище
  ДГ „Щастливо детство“, с. Царев брод
  I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1. Висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“.
  2. Специалност от професионално направление „педагогика“ с присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или „детски учител“, „детски и начален учител“.
  3. Специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“.
  4. Професионален опит – не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж.
  5. Не може да заема длъжността „директор“ на детска градина лице, което:
  5.1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  5.2. е лишавано от правото да упражнява професията си;
  5.3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.
  II. Необходими документи:
  1. Заявление до кмета на Община Шумен за допускане до конкурс (свободен текст).
  2. Професионална автобиография.
  3. Документ за самоличност (за проверка).
  4. Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, учителска правоспособност, квалификационна степен (копие).
  5. Документи, удостоверяващи стажа по специалността (копие на трудова книжка, удостоверения и др.).
  6. Карта за предварителен медицински преглед.
  7. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
  8. Свидетелство за съдимост – не се представя от кандидата, а се изисква по служебен път.
  9. Други документи, удостоверяващи професионална квалификация.
  При подаване на документите се представят техните оригинали за сверяване.
  III. Начин на провеждане на конкурса:
  Първи етап: Разработване и защита на Концепция за развитието на дейността на детската градина за срок от три години (съгласно Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на общинска детска градина на територията на Община Шумен).
  Втори етап: Събеседване с кандидатите по въпроси от нормативната уредба-ЗПУО, КТ, наредби и инструкции на МОН, касаещи дейността на детските градини.
  IV.Срок за подаване на документите: един месец от публикуването на обявата.
  Документите за участие в конкурса се подават в стая 237 на Община Шумен.
  С длъжностната характеристика и с Правилата за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на общинска детска градина на територията на Община Шумен, кандидатите могат да се запознаят при подаване на документите.


  30 юли 2020 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН
  О Б Я В Я В А
  ПУБЛИЧНО  ОПОВЕСТЕН   КОНКУРС

  за отдаване под наем на Терен с площ 8 560 кв.м., представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 83510.670.200 по КК на гр. Шумен с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване – за второстепенна улица за изграждане на ТИР Паркинг

  Конкурсът да се проведе при следните условия и относителна тежест на критериите в комплексната оценка:

  1. Минимален размер на месечния наем – 1 420 лв. без ДДС – с относителна тежест 80%.
  2. Минимален размер на инвестициите в обекта – 130 000 лева без ДДС. Инвестициите и разходите по извършените в обекта СМР са изцяло за сметка на наемателя. Относителна тежест 10%.
  3. Максимален срок за извършване на инвестициите и строително – монтажните работи по обекта – 24 /двадесет и четири/ месеца от сключване на договора – относителна тежест 10%.

  Други условия:

  • Начална конкурсна цена за годишен наем в размер на 17 040 лв. без ДДС, платима на 12 равни вноски.
  • Наемателят се задължава да поддържа определените зелени площи в района 11483 кв.м.
  • Наемателят се задължава да извърши инвестиции в обекта в размер на не по-малко от 130 000 лв. без ДДС.
  • Теренът се предоставя за изграждане на ТИР Паркинг.
  • Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.

  В договора за наем задължително да бъдат включени следните клаузи:

  • Наетият обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
  • Поддържането и текущите ремонти на обекта се извършват от наемателя за негова сметка. Инвестициите и разходите по извършените в обекта СМР са изцяло за сметка на наемателя.
  • Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).
  • При необходимост от основен ремонт на части от обекта извън предварително посочените инвестиции и СМР, ремонтът се извършва от и за сметка на наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен.
  • Всички подобрения в обекта стават собственост на наемодателя, като не се дължи обезщетение за стойността им.
  • Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.
  • Договорът със спечелилия конкурса участник да се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Службата по вписванията.

  Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) до деня и часа за подаване на предложенията по банкова сметка на Община Шумен: : IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване на изпълнението на договора.
  Конкурсната документация се получава от стая 255а на Община Шумен, с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17, в срок до 12.00 ч. на 17.08.2020 г., срещу представен документ за платена цена от 300 лв. (триста лева) без ДДС, внесена на касите на Информационния център на Община Шумен.
  Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация, документи се подават в стая 204 (деловодство) на Община Шумен, с адрес: бул. „Славянски“ № 17, в срок до 14.00 часа на 18.08.2020 г. в запечатани непрозрачни пликове, върху които се отбелязват пълното наименование на обекта на конкурса, името и адресът на кандидата.
  Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 857 669 и 054/857 618.


  08 юли 2020 г.

  СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

  Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю
  Коефициенти по чл. 34 ал. 3 от НПКПМДС:
  При нормативно допустими три коефициента  – 3, 4 или 5 се приеха:
  За теста – Коефициент 4
  За интервю – Коефициент 5
  Провеждане на тест по чл. 33 т.1 от НПКПМДС : Изготвяне на три варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат  35 въпроса. За всеки въпрос са формулирани варианти на отговор, от които само единият е верен;
  Система за определяне на резултатите:
  Максималната оценка, която кандидатът може да достигне е 5 – кандидатът напълно отговаря на изискванията за длъжността;
  За всеки верен отговор се получават 1 точка,  максимален брой точки  35.
  Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 21 точки.
  При постигнат резултат от 21 до 25 точки, кандидатът получава  оценка 3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността.
  При постигнат резултат от 26 до 30 точки, кандидатът получава оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността.
  При постигнат резултат от 31 до 35 точки, кандидатът получава  оценка 5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността.
  Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4, съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДС.
  Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 15.30 часа на 10.07.2020 г. в зала № 304  в административната сграда на Община Шумен.
  Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе непосредствено след получаване на резултатите от теста в зала № 304 от 16.00 часа. Провеждане на интервю по чл. 42 ал. 1 от НПКПМДС: Интервюто е определено с по-голяма тежест и съответно по-висок коефициент 5 съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДС, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, комуникативните и професионалните им умения и изказ.
  Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто „оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността“.
  При оценяване на компетентностите съгласно Приложение №  6 към чл. 42 ал. 4 от НПКПМДС се извършва по 5-степенна скала, като се спазва стъпка на оценяване 0,25  за всяка компетентност. Формирана средноаритметична оценка се изчислява с точност до стотни.
  Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин, и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти.

  Резултат Коефициент Бал
  1. Минимално изискван резултат: 32
  – тест 3,0 4,0 12
  – интервю 4,0 5,0 20
  2. Максимално изискван резултат: 45
  – тест 5,0 4,0 20
  – интервю 5,0 5,0 25

  03 юли 2020 г.

  СПИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

  На основание Решение №165 по протокол №10 от 25.06.2020г. Общински съвет Шумен спира процедурата за избор на обществен посредник и дейността на комисията по чл. 6 и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник.


  18 юни 2020 г.

  СПИСЪК
  НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

  1. ГАЛИНА АТАНАСОВА – ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 94-00-2536/10.06.2020 Г.

  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят за полагане на тест на 10.07.2020 г. от 14:00 часа в сградата на Община Шумен, зала № 304.
  Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на същата дата и място от 16:00 часа.

  ТАТЯНА КОСТОВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

  Информационни източници за подготовка:
  Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
  Административно-процесуален кодекс;
  Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
  Кодекс на труда;
  Закон за местното самоуправление и местната администрация;
  Закон за местните данъци и такси;
  Закон за административните нарушения и наказания;
  Закон за държавния служител;
  Закон за нормативните актове;
  Закон за администрацията;
  Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
  Закон за защита на личните данни;
  Наредба за административното обслужване;
  Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
  Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Шумен;
  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен;
  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Шумен.

  СПИСЪК
  НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

  Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
  1 Айнур Джеват Ибрям Кандидатът не е представил всички необходими документи – чл. 20, ал. 2, т. 1, предл. първо от НПКПМДС
  2 Ивелин Валериев Вътев Кандидатът е представил документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността – чл. 20, ал. 2, т. 1, предл. трето от НПКПМДС
  3 Христо Илиев Анастасов Кандидатът е представил документи, които не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация – чл. 20, ал. 2, т. 1, предл. второ от НПКПМДС

  ТАТЯНА КОСТОВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ


  12 юни 2020 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

  На основание чл. 5, чл. 6 и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, Община Шумен и Общински съвет Шумен обявяват конкурс за избор на обществен посредник. Кандидатите следва да заявят участието си в конкурса до 20.07.2020г. включително, с подаване на документи в деловодството на Община Шумен (стая 204).
  Кандидатите трябва да представят следните документи:
  1. Молба до временната комисия за избор на обществен посредник – свободен текст;
  2. Автобиография европейски формат /допуска се прилагане на удостоверения за правоспособност, квалификация и трудов стаж/;
  3. Копие от диплома за висше образование, заверено от кандидата;
  4. Медицинско свидетелство за кандидатстване за работа;
  5. Удостоверение за психично здраве;
  6. Свидетелство за съдимост – по служебен път;
  7. Мотивационно писмо в обем до 2 страници формат А4. Мотивационното писмо подлежи на оценяване.
  8. Декларация – съгласие за обработване на лични данни от Общински съвет Шумен
  Документите следва да се представят в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка в деловодството на Община Шумен (стая 204).
  Телефон за допълнителна информация : 054/ 857 721; 054/ 857 764


  01 юни 2020 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС
  ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ
  ОТПАДЪЦИ“ В ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1. Минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
  1.2. Област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление „Икономика“, Професионално направление „Право“;
  1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.
  4.2. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
  4.3. Срок за подаване на документите: до 16:30 часа на 11.06.2020 год.
  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на интернет страницата и информационното табло на Община Шумен.
  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на сайта и информационното табло на Община Шумен.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Основна цел на длъжността: Организира, ръководи, планира, отчита, координира и контролира цялостната дейност на отдел „Местни данъци и такси” във с администрирането на данъчни и неданъчни задължения по Закона за местните данъци и такса и Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Контролира достоверността на данните в подадените данъчни декларации. Осъществява дейностите по управление, оценка и професионално развитие на служителите в отдела.
  7.2. Области на дейност: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдела, с цел защита интересите на общината и правата на гражданите в съответствие с действащата нормативна уредба, касаеща длъжността. Изпълнява общинския план за развитие в частта по администрирането на местните данъци и такси. Организира и контролира администрирането на данъчните и други публични общински вземания /глоби/, съгласно функционалната компетентност на началник отдел „Местни данъци и такси” и утвърдените процедури.
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 680 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  (Основния размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)
  За информация:
  Адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237
  www.shumen.bg
  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева


  18 март 2020 г.

  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
  ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ НА 09.03.2020 Г. КОНКУРС
  ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

  Въз основа на проведения конкурс и разработените параметри и критерии за неговото провеждане, комисията извърши следната класация:

  Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от теста Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
  Пламен Димитров Георгиев 5 4 4,69 5 43,45

   


  05 март 2020 г.

  СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
  ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

  Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю
  Коефициенти по чл. 34 ал. 3 от НПКПМДСл:
  При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха:
  1. За теста – Коефициент 4
  2. За интервю – Коефициент 5.

  Провеждане на тест по чл. 33 т.1 от НПКПМДСл : Изготвяне на три варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат 35 въпроса. За всеки въпрос са формулирани варианти на отговор, от които само единият е верен;
  Система за определяне на резултатите:
  Максималната оценка, която кандидатът може да достигне е 5 – кандидатът напълно отговаря на изискванията за длъжността;
  За всеки верен отговор се получават 1 точка, максимален брой точки 35.
  Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 21 точки .
  При постигнат резултат от 21 до 25 точки, кандидатът получава оценка 3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността.
  При постигнат резултат от 26 до 30 точки, кандидатът получава оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността.
  При постигнат резултат от 31 до 35 точки, кандидатът получава оценка 5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността.
  Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4, съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДСл .

  Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 15.30 часа на 09.03.2020 г. в зала № 304 в административната сграда на Община Шумен.
  Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе непосредствено след получаване на резултатите от теста в зала № 304 от 16.00 часа.
  Провеждане на интервю по чл. 42 ал. 1 от НПКПМДСл: Интервюто е определено с по-голяма тежест и съответно по-висок коефициент 5 съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДСл, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, комуникативните и професионалните им умения и изказ.
  Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто „оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността“.
  При оценяване на компетентностите съгласно Приложение № 6 към чл. 42 ал. 3 от НПКПМДСл се извършва по 5-степенна скала, като се спазва стъпка на оценяване 0,25 за всяка компетентност. Формирана средноаритметична оценка се изчислява с точност до стотни.
  Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин, и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти.

  Резултат Коефициент Бал
  1. Минимално изискван резултат: 32
  – тест 3,0 4,0 12
  – интервю 4,0 5,0 20
  2. Максимално изискван резултат: 45
  – тест 5,0 4,0 20
  – интервю 5,0 5,0 25

  26 февруари 2020 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
  НА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“
  В ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1.Минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
  1.2. Област на висшето образование „Технически науки“; Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“; Специалност „Архитектура“;
  1.3. Минимален професионален опит – 4 години предишен стаж, придобит в проектантска, строителна, надзор в строителството, или консултантска дейност;
  1.4. Допълнителна квалификация – основни умения за работа с компютър, офис приложения; основни умения за работа със софтуер – специализиран „CAD“ приложения.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
  3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  4.2. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
  4.3. Срок за подаване на документите: до 16:30 часа на 09.03.2020 год.
  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на интернет страницата и информационното табло на Община Шумен.
  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на сайта и информационното табло на Община Шумен.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Основна цел на длъжността: Гарантиране на правилното, компетентното и в определените срокове изпълнение на административно-технически и други услуги, свързани с приложението на нормативната уредба за устройство на територията – изготвяне и процедиране на подробни устройствени планове, контрол на строителството и регистрацията на строежите от отдела.
  7.2. Области на дейност: Управление ресурсите на отдела за гарантиране качествено изпълнение на услугите свързани с УТ. Усъвършенстване на процедурите и въвеждане на нови при влизане в сила на нова нормативна уредба или изменение на действащата. Контрол върху решаване на въпроси, свързани с постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани, засягащи дейността и изготвяне информация за работата на отдела.
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 680 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  (Основния размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)
  За информация:
  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237
  www.shumen.bg
  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева


  24 февруари 2020 г.

  СПИСЪК
  НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

  1. ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ – ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 94-00-904/11.02.2020 Г.

  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят за полагане на тест на 09.03.2020 г. от 14,00 часа в сградата на Община Шумен, зала № 304.
  Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на същата дата и място от 16,00 часа.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
  /ИНЖ. БОЯН ТОДОРОВ /


  24 февруари 2020 г.

  СПИСЪК
  НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

  НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НЯМА.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
  /ИНЖ. БОЯН ТОДОРОВ /


  07 февруари 2020 г.

  Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД


  07 февруари 2020 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
  ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1. Минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Магистър;
  1.2. Област на висшето образование „Технически науки“; Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“; Специалност „Архитектура“;
  1.3. Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 7, ал. 5 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
  1.4. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
  3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  4.2. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
  4.3. Срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 17.02.2020 год.
  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на интернет страницата и информационното табло на Община Шумен.
  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на сайта и информационното табло на Община Шумен, както и на интернет страницата.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Основна цел на длъжността: Ръководи и контролира непосредствено дейностите по устройствено планиране, проектиране и строителство на територията за общината, издава административни актове определени със специалната нормативна уредба по “Устройство на територията”, участва пряко в административно ръководство на служителите в дирекция “Устройство на територията”.
  7.2. Области на дейност: Координира, ръководи и контролира непосредствено дейностите по устройствено планиране, проектиране и строителство на територията за общината; Издава административни актове определени със Закона за устройство на територията, като следи за стриктното спазване на нормативната уредба с цел подобряване качеството на обслужване на граждани и юридически лица; Координира цялостната дейност по архитектурата и синтеза с другите изкуства, изграждане естестическия облик на жизнената среда в общината.
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 700 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  (Основния размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)

  За информация:
  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237
  www.shumen.bg
  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева, Милкова


 •  2019

  27 септември 2019 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН
  Обявява свободно място за длъжността „Специален педагог“ в Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“


  9 септември 2019 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И РАЗВИТИЕ“
  ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

  1. Даниела Пламенова Савчева

  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 17.09.2019 г. от 13:30 часа в сградата на община Шумен, зала № 315 за участие в конкурс, чрез писмена разработка с тематика: „Правомощия на общините в управление на образованието на общинско ниво“
  Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на същата дата и място от 15:30 часа.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
  НАЙДЕН КОСЕВ


  20 август 2019 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
  “ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И РАЗВИТИЕ“

  Дирекция „Образование, наука и култура” при Община Шумен
  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър;
  1.2. Професионална област – Хуманитарна, природо-математическа, педагогика;
  1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез писмена разработка с тематика „Правомощия на общините в управление на образованието на общинско ниво“ и интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
  3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  Срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 30.08.2019 год.
  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.
  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Основна цел на длъжността: да съдейства за провеждане на общинската политика в областта на образованието и науката. Да създава условия за оперативно изпълнение на ежедневните задачи в отдела.
  7.2. Области на дейност: Областите на дейност за длъжността са свързани с образователната система на общината (предучилищно, училищно и извънучилищно образование).
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  За информация:
  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237
  www.shumen.bg
  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  28 май 2019 г.

  О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

  На основание чл. 90 ал. 2, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-25- 1161/27.05.2019 г. на кмета на Община Шумен

  ОБЯВЯВА

  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР /ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ/ НА: ДЕТСКА ЯСЛА № 5,
  С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 67

  ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА:
  Управление, ръководство и отговорност за цялостната дейност на детска ясла

  НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
  1. Проверка на съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания;
  2. Защита на Концепция за управление и развитие на Детска ясла № 5;
  3. Интервю във връзка със задълженията и отговорностите на Директора, произтичащи от нормативни документи.

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
  1. Да имат висше образование по специалност “медицина” или висше образование по специалност “Медицинска сестра” или “Акушерка” с образователно-квалификационна степен “бакалавър”;
  2. Да имат професионален опит 1 година /придобит опит на ръководни длъжности е предимство/.
  3. Да са физически и психически здрави;
  4. Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
  1. Заявление за участие в конкурс свободен текст;
  2. Автобиография по европейски формат;
  3. Диплома за завършено образование;
  4. Копие от дипломи за завършено образование;
  5. Копие от диплом или др. документ за завършена квалификация;
  6. Копие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;
  7. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние и медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психични заболявания;
  8. Декларация по образец, че лицето не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  9. Декларация-съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен;
  10. Концепция за развитие и управление на Детска ясла /до 6 листа/ – 3 екземпляра.

  Кандидатите могат да се запознаят с изискванията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая 237, ет. 2 на Община Шумен.

  СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
  Документите следва да бъдат представени в 1-месечен срок от публикуване на обявлението във вестник „Шуменска заря“, в стая № 237, ет. 2 на Община Шумен.
  – концепцията – 3 екземпляра в запечатан плик в деня на провеждане на конкурса;
  – останалите документи се предоставят на длъжностното лице, заедно с оригиналите за проверка;
  – длъжностното лице заверява пред кандидата копията на представените документи с гриф „Вярно с оригинала“. На кандидата се издава входящ номер.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОНКУРСА:
  Допълнителна информация относно конкурса може да се получи на телефон 054/ 857 642.


  25 март 2019 г.

  СПИСЪК
  на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-25-277/12.02.2019 г. на Кмета на Община Шумен за длъжността „директор” на Общинско предприятие „Общински медиен център“ – гр. Шумен.

  В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 21.03.2019 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-25-581/21.03.2019 г. на Кмета на Община Шумен,
  За длъжността, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:
  1. Валентин Захариев
  2. Георги Софронов

  Конкурсът ще се проведе на 10.04.2019 г. от 9,00 часа, в кабинет № 215 на Община Шумен по обявения начин.
  Председател:…………/п/…………
  (В. Велева)


  22 март 2019 г.

  СПИСЪК
  на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-25-276/12.02.2019 г. на Кмета на Община Шумен за длъжността „директор” на Общинско предприятие „Стопанска и охранителна дейност“ – гр. Шумен.

  В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 21.03.2019 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-25-580/21.03.2019 г. на Кмета на Община Шумен,
  За длъжността, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

    1. Захари Захариев

  Конкурсът ще се проведе на 04.04.2019 г. от 9,00 часа, в кабинет № 215 на Община Шумен по обявения начин.
  Председател:…………/п/…………
  (В. Велева)


  18 март 2019 г.

  СПИСЪК
  на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-25-247/07.02.2019 г. на Кмета на Община Шумен за длъжността „директор” на Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ – гр. Шумен.

  В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 13.03.2019 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-25-506/13.03.2019 г. на Кмета на Община Шумен,
  За длъжността, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

    1. Петко Василев
    2. Петинка Петрова

  Конкурсът ще се проведе на 03.04.2019 г. от 9,00 часа, в кабинет №215 на Община Шумен по обявения начин.
  Председател:…………/п/…………
  (В. Велева)


  15 февруари 2019 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Шумен обявява конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТОПАНСКА И ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ” – ГР. ШУМЕН при следните условия:
  Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен трудов договор, за срок от три години.
  Минимални изисквания към кандидатите:
  o Степен на образование – висше с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
  o Стаж – над 7 години;
  o Управленски опит – над 3 години;
  o Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
  Професионален опит в областта на охранителната дейност ще се счита за предимство;
  Директорът на предприятието се назначава след персоналното му съгласуване с началника на РУ на МВР-Шумен.
  Необходими документи:
  1. Заявление за участие в конкурс свободен текст;
  2. Професионална автобиография;
  3. Диплома за завършено образование;
  4. Копие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;
  5. Декларация по образец, че лицето не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  6. Декларация-съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен.
  Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.
  Срок за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.
  Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.
  За справки: тел. 054/857-642


  15 февруари 2019 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Шумен обявява конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР” – ГР. ШУМЕН при следните условия:
  Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен трудов договор, за срок от три години.
  Минимални изисквания към кандидатите:
  o Степен на образование – висше с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
  o Стаж – над 5 години;
  o Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.
  Професионален опит в областта на електронните медии ще се счита за предимство.
  Необходими документи:
  1. Заявление за участие в конкурс свободен текст;
  2. Професионална автобиография;
  3. Диплома за завършено образование;
  4. Копие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;
  5. Декларация по образец, че лицето не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  6. Декларация-съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен.
  Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.
  Срок за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.
  Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.
  За справки: тел. 054/ 857-642


  11 февруари 2019 г.

  ОБЯВА

  Община Шумен обявява конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ, ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ И АТРАКЦИИ” – ГР. ШУМЕН при следните условия:
  Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен трудов договор, за срок от три години.
  Минимални изисквания към кандидатите:
  o Степен на образование – висше с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
  o Стаж – над 7 години;
  o Управленски опит – над 3 години;
  o Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.
  o Професионален опит в областта на туризма ще се счита за предимство.
  Необходими документи:
  1. Заявление за участие в конкурс свободен текст;
  2. Професионална автобиография;
  3. Диплома за завършено образование;
  4. Копие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;
  5. Декларация по образец, че лицето не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  6. Декларация-съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен.
  Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.
  Срок за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.
  Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.
  За справки: тел. 054/857 642


  04 януари 2019 г.

  Обявява конкурс за:

  Възлагане управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца” на територията на община Шумен
  Договор
  Декларация – съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен

 •  2018

  27 август 2018 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН
  РЕШЕНИЕ № 842
  по протокол № 35 от 26.07.2018 г. на заседание на Общинския съвет

  Относно: Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Диагностично –  консултативен център І – Шумен” ЕООД

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 3, чл. 63 и сл. от Закона за лечебните заведения, чл. 1, чл. 2 и сл. от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл. 50 и § 2 от ЗР на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, да се проведе конкурс за възлагане на управлението на „Диагностично консултативен център І – Шумен” ЕООД – гр. Шумен.
  1.1. Изисквания към кандидатите: До участие в конкурса да се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
  1.1.1. да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.3 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
  1.1.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, да имат придобита специалност;
  1.1.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
  1.1.4. да отговарят на изискванията на чл. 45 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.
  1.2. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Правилата за провеждане на конкурси за управители на едноличните общински търговски дружества с ограничена отговорност. Към заявлението се прилагат:
  1.2.1. Декларация от лицето за съответствие с изискванията на р-л VІІІ от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел;
  1.2.2. Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  1.2.3. Професионална автобиография и копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  1.2.4. Карта за медицински преглед;
  1.2.5. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
  1.3. Място и срок за подаване на документите:
  1.3.1.За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 2 плика:
  Плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;
  Плик №2 съдържа разработката по т. 1.2.5.
  Пликове №1 и №2 се поставят в общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
  1.3.2. Документите се подават в стая № 204 на Община Шумен в срок до 16.00 ч. на 26.09.2018 г.
  1.4. Теми -предмет на събеседването:
  Мястото на „Диагностично-консултативен център I- Шумен“ЕООД в здравеопазването на Община Шумен, в условията на бързопроменяща се нормативна база и финансова среда. Привличане на допълнителни приходи от дейности извън договорените по НРД.
  1.5. Лечебното заведение да предостави на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срок до 26.09.2018 г.
  1.6. Конкурсът да се проведе на 03.10.2018 г. от 9.00 часа в стая № 232 на Община Шумен.
  1.7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – таблото на Информационния център на Община Шумен.
  1.8. Договорът за управление се сключва за срок от три години.
  2. Утвърждава Правила за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на „Диагностично консултативен център І – Шумен” ЕООД – гр. Шумен – Приложение 1.
  3. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:
  Председател: д-р Светлана Маркова – зам. кмет по СПЗ
  Секретар: Иван Кавръков – старши юрисконсулт при община Шумен
  Членове: 1.д-р Тошко Стоев – директор дирекция „Медицински дейности“, представител на  Регионална здравна инспекция – Шумен
  2.  д-р Стоян Тодоров – общински съветник
  3.  Валентин Велев – общински съветник
  която да организира и проведе процедурата по конкурса за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център І – Шумен” ЕООД – гр. Шумен в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и настоящото решение.
  4. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на дружеството – Приложение 2.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  проф.д.т.н. инж. Б.Беджев


  06 юни 2018 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”, ГРАД ШУМЕН

  1. Виктория Ковчазова
  2. Мима Желева
  3. Пепина Ангелова

  Конкурсът ще се проведе по обявения начин на 13.06.2018 г. от 09,30 часа, зала №203 в сградата на Община Шумен.
  Допуснатите кандидати трябва да представят презентацията си на хартиен носител.


  27 април 2018 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН

  На основание чл. 217 от ЗПУО и във връзка с чл. 90 и чл. 91 от КТ и Заповед № РД-25-652/16.04.2018 г. на кмета на община Шумен и утвърдените Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор” на общинска детска градина на територията на Община Шумен

  О Б Я В Я В А

  Конкурс за заемане на длъжността „Директор”
  на детска градина „Слънце”, град Шумен

  І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1. Висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”;
  2. Специалност от професионално направление „педагогика” с присъдена професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител”;
  3. Специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация „детски учител”.
  4. Професионален опит – не по-малко от 5 /пет/ години учителски стаж като детски учител, по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО.
  5. Не може да заема длъжността „директор” на детска градина лице, което:
  5.1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  5.2. е лишавано от правото да упражнява професията си;
  5.3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувана с министъра на образованието и науката.

  ІІ. Необходими документи:
  1. Заявление до кмета на Община Шумен за допускане до конкурс /свободен текст/
  2. Професионална автобиография.
  3. Документ за самоличност /за проверка/.
  4. Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, учителска правоспособност, квалификационна степен /копие/.
  5. Документи удостоверяващи стажа по специалността /копие на трудова книжка, удостоверения и др./.
  6. Карта за предварителен медицински преглед.
  7. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
  8. Свидетелство за съдимост /изисква се по служебен път/.
  9. Други документи удостоверяващи професионална квалификация.

  При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

  IІІ. Начин на провеждане на конкурса:
  Първи етап: Разработване и защита на Концепция за развитието и дейността на детската градина за срок от три години, съгласно Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор” на общинска детска градина на територията на Община Шумен. /Концепцията се представя само от допуснатите кандидати за участие в конкурса/.

  Втори етап: Събеседване с кандидатите по въпроси от нормативната уредба – ЗПУО, КТ, наредби и инструкции на МОН, касаещи дейността на детските градини.

  ІV. Срок за подаване на документите: един месец от публикуването на обявата.

  Документите за участие в конкурса се подават в стая 237 на Община Шумен. С длъжностната характеристика и с Правилата за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор” на общинска детска градина на територията на Община Шумен, кандидатите могат да се запознаят при подаване на документите.


  29 януари 2018 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ГР. ШУМЕН

  1. Георги Димитров Георгиев
  2. Пепа Севева Йорданова
  3. Мария Вичева Йорданова
  4. Юлияна Стоянова Христова
  5. Дончо Иванов Донев

  Конкурсът ще се проведе по обявения начин на 07.02.2018 г. от 10,00 часа, зала №203 в сградата на Община Шумен.
  Допуснатите кандидати трябва да представят презентацията си на хартиен носител.


  10 януари 2018 г.


  08 януари 2018 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН

  Обявява свободно място за длъжността „Логопед“ в Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

  ОПИСАНИЕ: трудов договор, 0,5 щат /4 часа/, възнаграждение 420-450лв.,
  срочен договор до 31-10-2018г.

  ИЗИСКВАНИЯ:
  – Висше образование и бакалавърска и /или магистърска степен специалност „Специална педагогика – логопедия“.
  – компютърна грамотност
  – професионален опит
  – спокоен, уравновесен тип личност
  – професионална дисциплина и отговорност

  Необходими документи:
  заявление до ръководителя на проекта
  – автобиография
  – свидетелство за съдимост
  – диплома за висше образование
  – копие на трудова книжка
  – медицинско удостоверение със заверка от психиатър или удостоверение от психиатричен диспансер
  – документ за завършено допълнително обучение (ако е приложимо)
  – копие на лична карта
  – служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

  СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
  До 12.00ч. на 12.01.2018г.
  Център за ранно детско развитие, гр. Шумен, ул. Райна Княгиня“ №1
  лице за контакт: Пенка Атанасова – управител ЦРДР, тел. 054 810 002

 •  2017

  21 декември 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН

  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 217, ал. 5 от ЗПУО и във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед РД № 25-2563 от 20.12.2017 г. на Кмета на Община Шумен и утвърдените Правила за провеждане на конкурс за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа на личностното развитие на територията на Община Шумен.

  ОБЯВЯВА:

  Конкурс за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа и личностно развитие – Обединен детски комплекс – Шумен

  I.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

    1. Висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” или “бакалавър”;
    2. Специалност от професионално направление “педагогика”/ „теория и управление на образованието” с присъдена професионална квалификация “педагог” и/или “учител”;
    3. Не по-малко от 5 /пет/ години учителски стаж по смисъла на чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и на основание чл. 213, ал. 2 от ЗПУО.
    4. Не може да заема длъжност „директор“ на ЦПЛР лице, което:
     4.1 е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
     4.2 е лишено от правото да упражнява професията;
     4.3 страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката

  II. Необходими документи:

    1. Заявление за участие в конкурс /свободен текст/.
    2. Документ за самоличност /копие/.
    3. Документи за придобито образование, специалност, квалификация /копие/.
    4. Професионална автобиография.
    5. Трудова и/или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ учителски стаж/професионален опит /копие/.
    6. Свидетелство за съдимост /в срок на валидност/.
    7. Карта за предварителен медицински преглед.
    8. Удостоверение, че лицето не се води на учет за психично заболяване.
    9. Други документи, удостоверяващи професионална квалификация.
    10. Концепция за развитието и дейността на ЦПЛР – ОДК за срок от три години.(Представя се от допуснатите кандидати, в срок указан в обявата за насрочване на конкурса)

  III. Начин на провеждане на конкурса:

  Първи етап: Разработване и защита на Концепция за развитието и дейността на ЦПЛР – ОДК – Шумен за срок от три години (съгласно Правила за провеждане на конкурс за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа на личностното развитие на територията на Община Шумен.
  Втори етап: Събеседване с кандидатите по въпроси от нормативната уредба – ЗПУО, КТ, наредби и инструкции на МОН.

  IV. Срок за подаване на документите: един месец от публикуването на обявата.

  Документите за участие в конкурса се подават в стая 237 на Община Шумен. С длъжностната характеристика и с Правилата за заемане на длъжността, кандидатите могат да се запознаят при подаване на документите.


  4 декември 2017 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“
  ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

  Екатерина Ангелова Драгиева

  Няма недопуснати кандидати.
  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 12.12.2017 г. от 9:30 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
  Интервюто с кандидатите издържали теста ще се проведе на 12.12.2017 г. от 13:30 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304.
  Информационни източници за подготовка:
  – Закон за държавния служител;
  – Устройствен правилник на Община Шумен;
  – Закон за вътрешен одит в публичния сектор;
  – Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор;
  – Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит;
  – Етичен кодекс на вътрешните одитори;
  – Статут на звеното за вътрешен одит;
  – Методология за вътрешен одит и финансово управление и контрол в
  публичния сектор (утвърдена от министъра на финансите);
  – Закон за обществените поръчки.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
  ТАТЯНА ДИМИТРОВА КОСТОВА


  21 ноември 2017 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
  „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ“

  1. Деница Николаева Кондова
  2. Петромир Руменов Минев

  Няма недопуснати кандидати.
  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 05.12.2017 г. от 9:00 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
  Интервюто с кандидатите издържали теста ще се проведе на 05.12.2017 г. от 13:00 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304.

  Информационни източници за подготовка:
  – Закон за регионалното развитие;
  – Закон за обществените поръчки;
  – Закон за устройство на територията.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
  Росица Иванова Антонова


  16 ноември 2017 г.

  СПИСЪК
  на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-25-1984/02.10.2017 г. на Кмета на Община Шумен за заемане на длъжността „директор” на Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“.

  В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 14.11.2017 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-25-2329/13.11.2017 г. на Кмета на Община Шумен,

  За длъжността, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

  1. Юлиян Пенчев Вълчев
  2. Асен Аврамов Аврамов
  3. Евгений Иванов Бонев
  Конкурсът ще се проведе на 23.11.2017 г. от 9,00 часа, в кабинет №215 на Община Шумен по обявения начин.

  Председател:…………/п/…………

                         (В. Велева)


  15 ноември 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
  РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

  Звено „Вътрешен одит“ при Община Шумен
  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1. Степен на завършено образование – Магистър;
  1.2. Професионална област – икономика, право;
  1.3. Ранг III младши;
  1.4. Минимален професионален опит – 4 години;
  1.5. Да притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“,
  издаден от Министерство на финансите.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
  3.1.3. Копие от удостоверение за правоспособност, за завършилите специалност „Право“;
  3.1.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, образец УП-3;
  3.1.5. Сертификат за „Вътрешен одитор в публичния сектор“ издаден от Министерство на финансите.
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 27.11.2017 год.
  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.

  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Цел на длъжността: Независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на Община Шумен. Чрез изпълнение на служебните си задължения, ръководителят на Звено „Вътрешен одит“ подпомага дейността на Община Шумен за постигане на целите й, чрез прилагане на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване на процесите за управление на риска, контрол и управление;
  7.2. Области на дейност: Ръководи звеното за вътрешен одит при изпълнението на одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране и подпомага организацията за постигане на целите й, като:
  7.2.1. Идентифицира и оценява рисковете в организацията;
  7.2.2. Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на:
  – идентифицирането, оценяването и управлението на риска от
  ръководството на организацията;
  – съответствие със законодателството, вътрешните актове и
  договорите;
  – надежността и всеобхватността на финансовата и оперативната
  информация;
  -ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
  – опазването на активите и информацията;
  – изпълнението на задачите и постигането на целите.
  7.2.3. Дава препоръки за подобряване на дейностите в Общината.
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  За информация:
  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  www.shumen.bg
  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  13 ноември 2017 г.

  СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И РАЗВИТИЕ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

  1. Айсел Февзиева Мусамединова
  2. Радослав Николаев Стефанов
  3. Даниела Пламенова Савчева

  Няма недопуснати кандидати.
  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 24.11.2017 г. от 9:30 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
  Интервюто с кандидатите издържали теста ще се проведе на 24.11.2017 г. от 13:30 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304.

  Информационни източници за подготовка:
  – Закон за държавния служител;
  – Граждански процесуален кодекс;
  – Административнопроцесуален кодекс;
  – Закон за предучилищното и училищно образование;
  – Кодекс на труда;
  – Устройствен правилник на Община Шумен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
  Диян Кирилов Димитров


  03 ноември 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ“

  Дирекция „Икономика, общинска собственост и европейски програми” при Община Шумен
  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1. Минимална степен на завършено образование – Бакалавър;
  1.2. Професионална област – право, икономика, публична администрация;
  1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
  3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  Срок за подаване на документите: до16,00 часа на 14.11.2017 год.
  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.
  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Цел на длъжността: Да организира дейностите, свързани с разработването на стратегии, програми и проекти за регионалното развитие на общината с цел премахване на пречките пред бизнеса, създаване на благоприятна инвестиционна среда и подобряване качеството на живот.

  7.2. Области на дейност: Организира и участва в разработването на стратегии, програми и проекти за регионалното развитие на общината.Организира разработването на съвместни проекти със страни членки на ЕС и извън него. Осъществява и поддържа контакти с местния бизнес и НПО. Осъществява и поддържа контакти и обмен на информация с представители на институциите на ЕС, на страните членки на ЕС и извън него.
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  За информация:
  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  www.shumen.bg
  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  03 ноември 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН в качеството си на водеща организация по проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”
  Обявява подбор на образователен медиатор:

  1 лице с четири часова заетост за ОУ „Хр. Ботев“, село Ивански, община Шумен
  Кратко описание на длъжността – образователен медиатор
  • Посредник между детската градина, училището и общността, който подпомага процесите на обхващане, записване и адаптация на децата и учениците в детската градина и училището, както и редовното им посещение на учебни занятия.
  • Подпомага осигуряването на диференцирана грижа спрямо специфични потребности от подкрепа на отделните деца и ученици.
  • Съдейства за приобщаване на родителската общност към идеята за по- добро образование, социализация и интеграция на децата им.;
  Изисквания към кандидатите:
  • Да притежава образователна степен – минимум завършено средно образование;
  • Да познава образователните и социални проблеми на ромската общност;
  • Да владее езика на общността – ромски или турски;
  • Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
  • Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
  • Да притежава комуникативни умения;
  • Да притежава компютърна грамотност (MS Word, Internet)
  • Професионален опит – не се изисква.

  Необходими документи:
  Заявление за кандидатстване по образец;
   Документ за самоличност за справка;
   Мотивационно писмо;
   Автобиография – европейски формат;
   Документи за придобита образователна степен и професионална квалификация- копие и оригинал за справка;
   Свидетелство за съдимост;
   Декларация в свободен текст, че не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
   Копие от сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти.
  Образец на заявлението се получава в отдел „Образование, наука и развитие”, стая 356 на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17 – г-жа Христина Баева. Документът може да се изтегли и от интернет страницата на Община Шумен на адрес: https://www.shumen.bg.- раздел КОНКУРСИ
  Провеждане на подбора:
  1. Разглеждане на постъпилите документи, допускане до участие на кандидатите с редовни и пълни комплекти документи, отговарящи на предварително обявените изисквания.
  2. Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати и класиране в съответствие с критерии, съгласно Правилата за подбор и назначаване на образователен медиатор, утвърдени със заповед на Кмета на община Шумен.

  Срок и място за подаване на документи:
  • Срок за подаване на документи от 03.11.2017 год. до 16.11.2017 год.
  • Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Шумен, Община Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 356, при г-жа Христина Баева – ръководител на проекта всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

  Подборът ще бъде извършен от комисия, определена със заповед на Кмета на община Шумен на 20 ноември 2017 г. от 14.30 ч. в зала 363 на Община Шумен.
  Допълнителна информация: телефон 054/857 756, лице за контакт – Христина Баева


  25 октомври 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
  ЮРИСКОНСУЛТ

  Дирекция „Образование, наука и култура“
  Отдел „Образование, наука и развитие”
  при Община Шумен
  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1. Степен на завършено образование – Магистър;
  1.2. Професионална област – Право;
  1.3. Ранг V младши;
  1.4. Минимален професионален опит – не се изисква.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността.
  3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 06.11.2017 год.
  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Цел на длъжността: Правно обслужване на Общината, дирекция „Образование, наука и култура“ за постигане на компетентно, професионално и основано на закона административно обслужване на граждани и юридически лица; защита на интересите на Общината; процесуално представителство на Общината по спорове в които същата е страна.
  7.2. Области на дейност: Правни консултации за служители на общината, граждани, структури на общината /музеи, библиотека, училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие, спортни организации, галерии, читалища/; Процесуално представителство и водене на съдебни дела; работа в комисии по наредбите, приети от Общински съвет и подготовка на предложения за промени в тях.
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  За информация:
  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  20 октомври 2017 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ ЗОП“
  В ОТДЕЛ „ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

  1. Октан Кямил Мехмед
  2. Сюлейман Юсуф Чакър
  3. Айсел Февзиева Мусамединова
  4. Анелия Генчева Йорданова

  Няма недопуснати кандидати.
  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 01.11.2017 г. от 9:30 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
  Интервюто с кандидатите издържали теста ще се проведе на 01.11.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304.

  Информационни източници за подготовка:
  – Закон за обществените поръчки;
  – Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
  – Закон за местното самоуправление и местната администрация;
  – Закон за държавния служител.


  19 октомври 2017 г.

  СПИСЪК

  на допуснатите кандидати до втори етап на подбор за длъжността
  „Социален работник“ от Областен екип по приемна грижа, с изнесено работно място Община Каолиново по Проект „Приеми ме 2015“:

  1. Емилияна Иванова Меракова
  Няма недопуснати кандидати.


  04 октомври 2017 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Шумен обявява конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ” – ГР. ШУМЕН при следните условия:
  Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен трудов договор, за срок от три години.
  Минимални изисквания към кандидатите:
  1. Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен „Магистър”;
  2. Общ трудов стаж /по трудово и/ или служебно правоотношение и/ или приравнен към него – над 5 години;
  3. Управленски опит – над 3 години.
  Необходими документи:
  1. Молба;
  2. Професионална автобиография;
  3. Диплома за завършено образование;
  4. Копие от трудова книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;
  5. Свидетелство за съдимост;
  6. Карта за предварителен медицински преглед.
  Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.
  Срок за подаване на документите – един месец от
  публикуването на обявата.
  Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.

  За справки: тел. 054/ 857 642


  02 октомври 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
  ЮРИСКОНСУЛТ ЗОП

  Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване“
  Отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване”
  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1. Степен на завършено образование – Магистър;
  1.2. Професионална област – Право;
  1.3. Ранг V младши;
  1.4. Минимален професионален опит – не се изисква.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и удостоверение за юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността.
  3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж (ако има такъв).
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 13.10.2017 год.

  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Цел на длъжността: Правно обслужване на Общината за постигане на компетентно, професионално и основано на закона административно обслужване на гражданите и юридическите лица; защита на интересите на Общината; процесуално представителство на Общината по спорове в които същата е страна.
  7.2. Области на дейност: Правни консултации за: служители на Общината, граждани, структури на Общината, кметства. Процесуално представителство и водене на съдебни дела. Работа по Закон за обществени поръчки, Закон за местни данъци и такси, Закон за гражданската регистрация, Кодекс на труда и Закон за държавния служител.
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  За информация:
  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  Начало


  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  27 септември 2017 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява подбор за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на осемчасов работен ден, с изнесено работно място в Община Каолиново, с обхват на работа общините Каолиново и Венец.

  Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:

    • Образователна степен: „средно образование“;
    • Професионална квалификация: хуманитарна;
    • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето от 1 (една) до 3 (три) години.
    • Опит при изпълнение на проекти – предимство.
    • Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

  Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 16.10.2017г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Шумен, бул. „Славянски“ №17, етаж втори, стая 234. Заявления за участие, подадени след крайния срок, не се приемат.

  I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:

    1. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална Дирекция за социално подпомагане.
    2. Подборът протича в два етапа:

  –           Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.

  –           Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

   Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа”.

   II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:

  III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник”, Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.

    • Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова

  4 септември 2017 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

  1. Октан Кямил Мехмед
  2. Радмила Христова Атанасова
  3. Борислав Валентинов Борисов

  Няма недопуснати кандидати.
  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 29.09.2017 г. от 9:00 часа в сградата на Община Шумен, в кабинет № 315 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
  Интервюто с кандидатите издържали теста ще се проведе на 29.09.2017 г. от 13:30 часа в сградата на Община Шумен, в кабинет № 315.
  Информационни източници за подготовка:
  – Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
  – Закон за местните данъци и такси;
  – Закон за административните нарушения и наказания;
  – Закон за частните съдебни изпълнители;
  – Закон за държавния служител;
  – Граждански процесуален кодекс;
  – Административнопроцесуален кодекс;
  – Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Шумен;
  – Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
  Диян Кирилов Димитров


  31 август 2017 г.

  СПИСЪК
  на недопуснатите кандидати до втори етап на подбор за длъжността
  „Социален работник“ от Областен екип по приемна грижа, с изнесено работно място Община Каолиново:

  1. Малина Жечкова Делева
  Няма допуснати кандидати.


  28 август 2017 г.

  СПИСЪК

  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

    •  Ивелин Христов Йорданов
    •  Кремена Иванова Георгиева-Калева

  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 12.09.2017 г. от 10,00 часа в сградата на община Шумен, зала № 304 за полагане на тест.
  Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на същата дата и място от 13,00  часа.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
  ИНЖ. БОЯН КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ


  28 август 2017 г.

  СПИСЪК

  НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

    •  Сатеник Артюн Ервант
    •  Айше Кязим Исмаилова

   Кандидатите не отговарят на минималните изисквания, предвидени в нормативните актове, посочени в обявата за конкурса и по т. 10 от длъжностната характеристика.
  Сатеник Артюн Ервант  – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит в областта комуникационна и компютърна техника/информатика и/или в държавната администрация или придобит ранг III младши, необходим за заемането на длъжността началник на отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване“ в дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване“
  Айше Кязим Исмаилова – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит в областта комуникационна и компютърна техника/информатика и/или в държавната администрация или придобит ранг III младши, необходим за заемането на длъжността началник на отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване“ в дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване“
  Предвид направените констатации комисията приема, че кандидатите не отговарят на задължителните конкурсни условия и не се допускат до участие в конкурса.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:   /п/
  ИНЖ. БОЯН КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ


  22 август 2017 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ШУМЕН:

  ДИЯН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатия кандидат трябва да се яви на 04.10.2017 г. от 14,00 часа в сградата на община Шумен, зала № 304 за защита на концепция на тема „Ефективна общинска администрация – организация и контрол“. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници, формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. „Славянски“ № 17 ет. 2 стая № 237, до 4 /четири/ дни преди обявената дата на конкурса.
  Интервюто с допуснатия до него кандидат, ще се проведе на същата дата и място от 16,00 часа.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
  /РОСИЦА ИВАНОВА АНТОНОВА /


  15 август 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН

  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЮРИСКОНСУЛТ 

  Дирекция „Бюджет и финанси, и човешки ресурси“

  Отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци”

    1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  1.1. Степен на завършено образование – Магистър;

  1.2. Професионална област –  Право;

  1.3. Ранг V младши;

  1.4. Минимален професионален опит – не се изисква.

    1. Начин на провеждане на конкурса:

  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

    1. Документи за участие в конкурсната процедура:

  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

  3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

  3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и удостоверение за юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността.

  3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж (ако има такъв).

    1. Място и срок за подаване на документите за участие:

  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 28.08.2017 год.

    1. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
    2. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
    3. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

  7.1. Цел на длъжността: Правно обслужване на Общината за постигане на компетентно, професионално, административно обслужване на гражданите и юридическите лица; защита на интересите на Общината; процесуално представителство на Общината по спорове в които същата е страна.

  7.2. Области на дейност: Обслужване на данъкоплатците, съгласно утвърдени процедури; събирания на вземания; контрол – ревизии, проверки; установяване на административни нарушения.

    1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

  За информация:

  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  https://www.shumen.bg/

  Телефон за контакт: 054/ 857 642

  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  09 август 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН

  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

  “Правно осигуряване и информационно обслужване“

   Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване”

    1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър;

  1.2.Професионална област– Комуникационна и компютърна техника, Информатика;

  1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения;

    1. Начин на провеждане на конкурса:

  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

    1. Документи за участие в конкурсната процедура:

  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

  3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

  3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

  3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

    1. Място и срок за подаване на документите за участие:

      Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.

     Срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 21.08.2017 год.

    1. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.
    2. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
    3. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

  7.1. Цел на длъжността: Да подпомага кмета, зам. кметовете и секретаря при реализиране общите цели на общинската администрация. Организиране на служителите в отдела за повишаване ефективността в областта на правното обслужване на дейностите в общината, отбранително-мобилизационната подготовка на населението от общината, представителните протоколни дейности и информирането на обществеността чрез средствата за масово осведомяване за работата на общинската администрация. Да проектира, поддържа и оптимизира информационната система на общинската администрация, с цел осигуряване на непрекъснат работен процес на ИТ инфраструктурата. Организира, контролира и координира цялостната дейност на отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване“.

  7.2. Области на дейност: Разпределение, управление, координиране и контрол на работата на служителите от отдел „Правно осигуряване и информационно  обслужване“. Информиране на обществеността чрез медиите. Планиране и провеждане на мероприятия по отбранително-мобилизационна подготовка на населението в общината и дейностите по прилагане на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагането му. Прилага информационните технологии за подобряване на работата и ефективността на административните услуги за гражданите и свързаното с това необходимо техническо състояние на компютърната техника.

    1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

  За информация:

  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237

  https://www.shumen.bg/

  Телефон за контакт: 054/ 857 642

  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  08 август 2017 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява подбор за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на осемчасов работен ден, с изнесено работно място в Община Каолиново, с обхват на работа общините Каолиново и Венец.

  Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:
  • Образователна степен: „средно образование“;
  • Професионална квалификация: хуманитарна;
  • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
  • Опит при изпълнение на проекти – предимство.
  • Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

  Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 23.08.2017 г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Шумен, бул. „Славянски“ №17, етаж втори, стая 234. Заявления за участие, подадени след крайния срок, не се приемат.

  I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
  1. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална Дирекция за социално подпомагане.
  2. Подборът протича в два етапа:
  – Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
  – Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

  Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа”.

  II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:
  Писмено заявление (образец);
  Автобиография (образец);
  Декларация(образец)
  Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (образец)
  • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  • Свидетелство за съдимост
  • Медицинско свидетелство

  III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник”, Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
  Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова


  02 август 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН
  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1. Степен на завършено образование – магистър;
  1.2. Професионална област – право, правоспособен юрист;
  1.3. Ранг II младши или 5 години професионален опит.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  2.1. Защита на концепция на тема „Ефективна общинска администрация – организация и контрол“. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237, до 4 /четири/ дни преди обявената дата на конкурса.
  2.2. Интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността.
  3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 15.08.2017 год.
  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.
  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Цел на длъжността: Да работи за осъществяване на общи цели за развитие на Общината и повишаване на ефективността на Общинската администрация.
  7.2. Области на дейност: Управлява ресурсите на общината с цел гарантиране ефективно, качествено и компетентно административно-правно обслужване. Наблюдава и оценява качеството на административните услуги, предоставени от Общината.
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

  За информация:
  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  https://www.shumen.bg/
  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  25 юли 2017 г.

  СПИСЪК
  на недопуснатите кандидати до втори етап  на подбор за длъжността

  „Социален работник“ от Областен екип по приемна грижа, с изнесено работно място Община Каолиново:

    1. Ивелина Иванова Георгиева

  Няма допуснати кандидати.


  13 юли 2017 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява подбор за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на четиричасов работен ден, с изнесено работно място в Община Каолиново.

  Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:
  • Образователна степен: „средно образование“;
  • Професионална квалификация: хуманитарна;
  • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
  • Опит при изпълнение на проекти – предимство.
  • Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

  Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 20.07.2017 г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Шумен, бул. „Славянски“ №17, етаж втори, стая 234. Заявления за участие, подадени след крайния срок, не се приемат.

  I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
  1. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална Дирекция за социално подпомагане.
  2. Подборът протича в два етапа:
  – Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
  – Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

  Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа”.

  II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:
  Писмено заявление (образец);
  Автобиография (образец);
  Декларация (образец);
  Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (образец);
  • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Медицинско свидетелство.

  III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник”, Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
  Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова


  18 май 2017 г.

  СПИСЪК

  на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността

  „Директор“ на Общинско предприятие „Чистота“ – гр. Шумен

  1. Евгений Цанков Цанков

  Конкурсът ще се проведе на 02.06.2017г. от 9.00ч. в стая № 215 на Община Шумен.

  Няма недопуснати кандидати.

  Диляна Христова

  Председател на комисията за допускане до конкурса за длъжността


  11 април 2017 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Чистота” – гр. Шумен при следните условия:

  Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

  Минимални изисквания към кандидатите:

    1. Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен „Магистър“;
    2. Общ трудов стаж /по трудово и / или служебно правоотношение и / или приравнен към него/ – над 5 години;
    3. Управленски опит – над 3 години.

  Необходими документи:

    1. Молба.
    2. Професионална автобиография.
    3. Диплома за завършено образование
    4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж.
    5. Свидетелство за съдимост.
    6. Карта за медицински преглед.

  Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

  Срок за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.

  Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.

  За справки: тел. 857-642


  09 март 2017 г.

  СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА

  ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ ПРИ

  ОБЩИНА ШУМЕН:

  Диляна Евгениева Христова

  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатият кандидат трябва да се яви на 30.03.2017 г. от 13,00 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

  Интервюто ще се проведе на 30.03.2017 г. от 14,30 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: / п /

  Йоана Веселинова Станчева


  20 февруари 2017 г.

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

  Дирекция „Бюджет и финанси, и човешки ресурси” при Община Шумен

    1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър;

  1.2. Професионална област – Икономика;

  1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения;

    1. Начин на провеждане на конкурса:

  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

    1. Документи за участие в конкурсната процедура:

  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

  3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

  3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, които се изискват за длъжността, допълнителна квалификация, ако е налична.

  3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

    1. Място и срок за подаване на документите за участие:

  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 02.03.2017 год.

    1. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
    2. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
    3. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

  7.1. Цел на длъжността: Методически да организира и координира разработването на бюджета, при спазване на принципите за законосъобразност, целесъобразност, ефективност и ефикасност. Следи за прецизното прилагане на нормативната база по заплащането на труда.

  7.2. Области на дейност: Изготвя необходимата информация по разработването и актуализирането на бюджета за текущата година и по проекто-бюджетите на общината за бъдещи периоди.Дава консултации при тълкуването на законодателството по заплащането на труда, атестирането на служителите в администрацията и управлението на персонала.

    1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

  За информация:

  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  https://www.shumen.bg/

  Телефон за контакт: 054/ 857 642

  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  06 февруари 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН

  в качеството си на водеща организация по проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” в партньорство със сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”

  Обявява подбор за заемане на длъжността:

  Здравен медиатор – код по НКПД 32533001 – 1 бр. на пълен работен ден за село Ивански за срок от 24 месеца

  Кратко описание на длъжността – Здравен медиатор

    • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
    • Посредничество между уязвими групи, здравни и социални служби;
    • Работа с ОПЛ, други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
    • Подпомагане при попълване на различни документи;
    • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;
    • Подпомагане на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.

  Изисквания към кандидатите:

    • Образователна степен – минимум завършено средно образование;
    • Професионален опит – не се изисква;
    • Познаване на здравните и социални проблеми на ромската общност;
    • Владеене на езика на общността – ромски или турски;
    • Комуникативни умения;
    • Компютърна грамотност (MS Word, Internet);

  Необходими документи:

    • Заявление по образец
    • Автобиография европейски формат
    • Мотивационно писмо
    • Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации
    • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
    • Свидетелство за съдимост

  Образец на заявлението може да се получи и в отдел „Образование, наука и развитие”, стая 356 на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17, от г-жа Христина Баева.

  Провеждане на подбора:

    1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.
    2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

  Срок и място за подаване на документи:

    • Срок за подаване на документи от 06.02.2017 год. до 02.03.2017 год.
    • Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Шумен, Община Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 356, при г-жа Христина Баева – ръководител на проекта всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

  Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

  Допълнителна информация: телефон 054/857 756, лице за контакт: Христина Баева

Skip to content