14 октомври 2020 г.

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
НА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“
В ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1.Минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
1.2. Област на висшето образование „Технически науки“; Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“; Специалност „Архитектура“;
1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит, придобит в проектантска, строителна, надзор в строителството или консултантска дейност;
1.4. Допълнителна квалификация – основни умения за работа с компютър, офис приложения; основни умения за работа със софтуер – специализиран „CAD“ приложения.
2. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:
3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага
3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
4. Място и срок за подаване на документите за участие:
4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
4.2. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
4.3. Срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 28.10.2020 год.
5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на интернет страницата www.shumen.bg и информационното табло на Община Шумен.
6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на интернет страницата www.shumen.bg и информационното табло на Община Шумен.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
7.1. Основна цел на длъжността: Гарантиране на правилното, компетентното и в определените срокове изпълнение на административно-технически и други услуги, свързани с приложението на нормативната уредба за устройство на територията – изготвяне и процедиране на подробни устройствени планове, контрол на строителството и регистрацията на строежите от отдела.
7.2. Области на дейност: Управление ресурсите на отдела за гарантиране качествено изпълнение на услугите свързани с УТ. Усъвършенстване на процедурите и въвеждане на нови при влизане в сила на нова нормативна уредба или изменение на действащата. Контрол върху решаване на въпроси, свързани с постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани, засягащи дейността и изготвяне информация за работата на отдела.
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 680 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
(Основния размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)
За информация:
Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237
www.shumen.bg
Телефон за контакт: 054/ 857 642
За контакти: Мутафчиева


14 октомври 2020 г.

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ“ В ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
1.2. Област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление „Икономика“, Професионално направление „Право“;
1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.
2. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:
3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
4. Място и срок за подаване на документите за участие:
4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.
4.2. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
4.3. Срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 28.10.2020 год.
5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на интернет страницата и информационното табло на Община Шумен.
6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на сайта и информационното табло на Община Шумен.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
7.1. Основна цел на длъжността: Организира, ръководи, планира, отчита, координира и контролира цялостната дейност на отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци” във връзка с администрирането на данъчни и неданъчни задължения по Закона за местните данъци и такса и Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Контролира достоверността на данните в подадените данъчни декларации. Осъществява дейностите по управление, оценка и професионално развитие на служителите в отдела.
7.2. Области на дейност: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдела, с цел защита интересите на общината и правата на гражданите в съответствие с действащата нормативна уредба, касаеща длъжността. Изпълнява общинския план за развитие в частта по администрирането на местните данъци и такси. Организира и контролира администрирането на данъчните и други публични общински вземания /глоби/, съгласно функционалната компетентност на началник отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци” и утвърдените процедури.
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 680 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
(Основния размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)
За информация:
Адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237
www.shumen.bg
Телефон за контакт: 054/ 857 642
За контакти: Мутафчиева


29 септември 2020 г.

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 217, ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед РД-25-1939/28.09.2020 г. на Кмета на община Шумен и Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на общинска детска градина на територията на Община Шумен
ОБЯВЯВА:
Конкурси за длъжността „Директор“ на следните детски градини:
ДГ „Златната рибка“, гр. Шумен
ДГ „Чучулига“, гр. Шумен
ДГ „Пролетна дъга“, гр. Шумен
ДГ „Камбанка“, с. Друмево
ДГ „Осми март“, с. Градище
ДГ „Щастливо детство“, с. Царев брод
I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“.
2. Специалност от професионално направление „педагогика“ с присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или „детски учител“, „детски и начален учител“.
3. Специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“.
4. Професионален опит – не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж.
5. Не може да заема длъжността „директор“ на детска градина лице, което:
5.1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5.2. е лишавано от правото да упражнява професията си;
5.3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.
II. Необходими документи:
1. Заявление до кмета на Община Шумен за допускане до конкурс (свободен текст).
2. Професионална автобиография.
3. Документ за самоличност (за проверка).
4. Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, учителска правоспособност, квалификационна степен (копие).
5. Документи, удостоверяващи стажа по специалността (копие на трудова книжка, удостоверения и др.).
6. Карта за предварителен медицински преглед.
7. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
8. Свидетелство за съдимост – не се представя от кандидата, а се изисква по служебен път.
9. Други документи, удостоверяващи професионална квалификация.
При подаване на документите се представят техните оригинали за сверяване.
III. Начин на провеждане на конкурса:
Първи етап: Разработване и защита на Концепция за развитието на дейността на детската градина за срок от три години (съгласно Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на общинска детска градина на територията на Община Шумен).
Втори етап: Събеседване с кандидатите по въпроси от нормативната уредба-ЗПУО, КТ, наредби и инструкции на МОН, касаещи дейността на детските градини.
IV.Срок за подаване на документите: един месец от публикуването на обявата.
Документите за участие в конкурса се подават в стая 237 на Община Шумен.
С длъжностната характеристика и с Правилата за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на общинска детска градина на територията на Община Шумен, кандидатите могат да се запознаят при подаване на документите.


30 юли 2020 г.

ОБЩИНА ШУМЕН
О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧНО  ОПОВЕСТЕН   КОНКУРС

за отдаване под наем на Терен с площ 8 560 кв.м., представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 83510.670.200 по КК на гр. Шумен с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване – за второстепенна улица за изграждане на ТИР Паркинг

Конкурсът да се проведе при следните условия и относителна тежест на критериите в комплексната оценка:

 1. Минимален размер на месечния наем – 1 420 лв. без ДДС – с относителна тежест 80%.
 2. Минимален размер на инвестициите в обекта – 130 000 лева без ДДС. Инвестициите и разходите по извършените в обекта СМР са изцяло за сметка на наемателя. Относителна тежест 10%.
 3. Максимален срок за извършване на инвестициите и строително – монтажните работи по обекта – 24 /двадесет и четири/ месеца от сключване на договора – относителна тежест 10%.

Други условия:

 • Начална конкурсна цена за годишен наем в размер на 17 040 лв. без ДДС, платима на 12 равни вноски.
 • Наемателят се задължава да поддържа определените зелени площи в района 11483 кв.м.
 • Наемателят се задължава да извърши инвестиции в обекта в размер на не по-малко от 130 000 лв. без ДДС.
 • Теренът се предоставя за изграждане на ТИР Паркинг.
 • Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.

В договора за наем задължително да бъдат включени следните клаузи:

 • Наетият обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
 • Поддържането и текущите ремонти на обекта се извършват от наемателя за негова сметка. Инвестициите и разходите по извършените в обекта СМР са изцяло за сметка на наемателя.
 • Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).
 • При необходимост от основен ремонт на части от обекта извън предварително посочените инвестиции и СМР, ремонтът се извършва от и за сметка на наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен.
 • Всички подобрения в обекта стават собственост на наемодателя, като не се дължи обезщетение за стойността им.
 • Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.
 • Договорът със спечелилия конкурса участник да се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Службата по вписванията.

Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) до деня и часа за подаване на предложенията по банкова сметка на Община Шумен: : IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване на изпълнението на договора.
Конкурсната документация се получава от стая 255а на Община Шумен, с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17, в срок до 12.00 ч. на 17.08.2020 г., срещу представен документ за платена цена от 300 лв. (триста лева) без ДДС, внесена на касите на Информационния център на Община Шумен.
Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация, документи се подават в стая 204 (деловодство) на Община Шумен, с адрес: бул. „Славянски“ № 17, в срок до 14.00 часа на 18.08.2020 г. в запечатани непрозрачни пликове, върху които се отбелязват пълното наименование на обекта на конкурса, името и адресът на кандидата.
Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 857 669 и 054/857 618.


08 юли 2020 г.

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю
Коефициенти по чл. 34 ал. 3 от НПКПМДС:
При нормативно допустими три коефициента  – 3, 4 или 5 се приеха:
За теста – Коефициент 4
За интервю – Коефициент 5
Провеждане на тест по чл. 33 т.1 от НПКПМДС : Изготвяне на три варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат  35 въпроса. За всеки въпрос са формулирани варианти на отговор, от които само единият е верен;
Система за определяне на резултатите:
Максималната оценка, която кандидатът може да достигне е 5 – кандидатът напълно отговаря на изискванията за длъжността;
За всеки верен отговор се получават 1 точка,  максимален брой точки  35.
Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 21 точки.
При постигнат резултат от 21 до 25 точки, кандидатът получава  оценка 3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността.
При постигнат резултат от 26 до 30 точки, кандидатът получава оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността.
При постигнат резултат от 31 до 35 точки, кандидатът получава  оценка 5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността.
Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4, съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДС.
Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 15.30 часа на 10.07.2020 г. в зала № 304  в административната сграда на Община Шумен.
Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе непосредствено след получаване на резултатите от теста в зала № 304 от 16.00 часа. Провеждане на интервю по чл. 42 ал. 1 от НПКПМДС: Интервюто е определено с по-голяма тежест и съответно по-висок коефициент 5 съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДС, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, комуникативните и професионалните им умения и изказ.
Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто „оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността“.
При оценяване на компетентностите съгласно Приложение №  6 към чл. 42 ал. 4 от НПКПМДС се извършва по 5-степенна скала, като се спазва стъпка на оценяване 0,25  за всяка компетентност. Формирана средноаритметична оценка се изчислява с точност до стотни.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин, и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти.

Резултат Коефициент Бал
1. Минимално изискван резултат: 32
– тест 3,0 4,0 12
– интервю 4,0 5,0 20
2. Максимално изискван резултат: 45
– тест 5,0 4,0 20
– интервю 5,0 5,0 25

03 юли 2020 г.

СПИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

На основание Решение №165 по протокол №10 от 25.06.2020г. Общински съвет Шумен спира процедурата за избор на обществен посредник и дейността на комисията по чл. 6 и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник.


18 юни 2020 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

1. ГАЛИНА АТАНАСОВА – ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 94-00-2536/10.06.2020 Г.

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят за полагане на тест на 10.07.2020 г. от 14:00 часа в сградата на Община Шумен, зала № 304.
Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на същата дата и място от 16:00 часа.

ТАТЯНА КОСТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Информационни източници за подготовка:
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
Административно-процесуален кодекс;
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Кодекс на труда;
Закон за местното самоуправление и местната администрация;
Закон за местните данъци и такси;
Закон за административните нарушения и наказания;
Закон за държавния служител;
Закон за нормативните актове;
Закон за администрацията;
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
Закон за защита на личните данни;
Наредба за административното обслужване;
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Шумен;
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен;
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Шумен.

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1 Айнур Джеват Ибрям Кандидатът не е представил всички необходими документи – чл. 20, ал. 2, т. 1, предл. първо от НПКПМДС
2 Ивелин Валериев Вътев Кандидатът е представил документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността – чл. 20, ал. 2, т. 1, предл. трето от НПКПМДС
3 Христо Илиев Анастасов Кандидатът е представил документи, които не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация – чл. 20, ал. 2, т. 1, предл. второ от НПКПМДС

ТАТЯНА КОСТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ


12 юни 2020 г.

ОБЩИНА ШУМЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

На основание чл. 5, чл. 6 и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, Община Шумен и Общински съвет Шумен обявяват конкурс за избор на обществен посредник. Кандидатите следва да заявят участието си в конкурса до 20.07.2020г. включително, с подаване на документи в деловодството на Община Шумен (стая 204).
Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Молба до временната комисия за избор на обществен посредник – свободен текст;
2. Автобиография европейски формат /допуска се прилагане на удостоверения за правоспособност, квалификация и трудов стаж/;
3. Копие от диплома за висше образование, заверено от кандидата;
4. Медицинско свидетелство за кандидатстване за работа;
5. Удостоверение за психично здраве;
6. Свидетелство за съдимост – по служебен път;
7. Мотивационно писмо в обем до 2 страници формат А4. Мотивационното писмо подлежи на оценяване.
8. Декларация – съгласие за обработване на лични данни от Общински съвет Шумен
Документите следва да се представят в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка в деловодството на Община Шумен (стая 204).
Телефон за допълнителна информация : 054/ 857 721; 054/ 857 764


01 юни 2020 г.

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ“ В ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
1.2. Област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление „Икономика“, Професионално направление „Право“;
1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.
2. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:
3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
4. Място и срок за подаване на документите за участие:
4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.
4.2. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
4.3. Срок за подаване на документите: до 16:30 часа на 11.06.2020 год.
5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на интернет страницата и информационното табло на Община Шумен.
6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на сайта и информационното табло на Община Шумен.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
7.1. Основна цел на длъжността: Организира, ръководи, планира, отчита, координира и контролира цялостната дейност на отдел „Местни данъци и такси” във с администрирането на данъчни и неданъчни задължения по Закона за местните данъци и такса и Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Контролира достоверността на данните в подадените данъчни декларации. Осъществява дейностите по управление, оценка и професионално развитие на служителите в отдела.
7.2. Области на дейност: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдела, с цел защита интересите на общината и правата на гражданите в съответствие с действащата нормативна уредба, касаеща длъжността. Изпълнява общинския план за развитие в частта по администрирането на местните данъци и такси. Организира и контролира администрирането на данъчните и други публични общински вземания /глоби/, съгласно функционалната компетентност на началник отдел „Местни данъци и такси” и утвърдените процедури.
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 680 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
(Основния размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)
За информация:
Адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237
www.shumen.bg
Телефон за контакт: 054/ 857 642
За контакти: Мутафчиева


18 март 2020 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ НА 09.03.2020 Г. КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Въз основа на проведения конкурс и разработените параметри и критерии за неговото провеждане, комисията извърши следната класация:

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от теста Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
Пламен Димитров Георгиев 5 4 4,69 5 43,45

 


05 март 2020 г.

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю
Коефициенти по чл. 34 ал. 3 от НПКПМДСл:
При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха:
1. За теста – Коефициент 4
2. За интервю – Коефициент 5.

Провеждане на тест по чл. 33 т.1 от НПКПМДСл : Изготвяне на три варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат 35 въпроса. За всеки въпрос са формулирани варианти на отговор, от които само единият е верен;
Система за определяне на резултатите:
Максималната оценка, която кандидатът може да достигне е 5 – кандидатът напълно отговаря на изискванията за длъжността;
За всеки верен отговор се получават 1 точка, максимален брой точки 35.
Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 21 точки .
При постигнат резултат от 21 до 25 точки, кандидатът получава оценка 3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността.
При постигнат резултат от 26 до 30 точки, кандидатът получава оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността.
При постигнат резултат от 31 до 35 точки, кандидатът получава оценка 5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността.
Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4, съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДСл .

Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 15.30 часа на 09.03.2020 г. в зала № 304 в административната сграда на Община Шумен.
Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе непосредствено след получаване на резултатите от теста в зала № 304 от 16.00 часа.
Провеждане на интервю по чл. 42 ал. 1 от НПКПМДСл: Интервюто е определено с по-голяма тежест и съответно по-висок коефициент 5 съгласно чл. 34 ал. 3 от НПКПМДСл, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, комуникативните и професионалните им умения и изказ.
Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто „оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността“.
При оценяване на компетентностите съгласно Приложение № 6 към чл. 42 ал. 3 от НПКПМДСл се извършва по 5-степенна скала, като се спазва стъпка на оценяване 0,25 за всяка компетентност. Формирана средноаритметична оценка се изчислява с точност до стотни.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин, и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти.

Резултат Коефициент Бал
1. Минимално изискван резултат: 32
– тест 3,0 4,0 12
– интервю 4,0 5,0 20
2. Максимално изискван резултат: 45
– тест 5,0 4,0 20
– интервю 5,0 5,0 25

26 февруари 2020 г.

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
НА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“
В ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1.Минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
1.2. Област на висшето образование „Технически науки“; Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“; Специалност „Архитектура“;
1.3. Минимален професионален опит – 4 години предишен стаж, придобит в проектантска, строителна, надзор в строителството, или консултантска дейност;
1.4. Допълнителна квалификация – основни умения за работа с компютър, офис приложения; основни умения за работа със софтуер – специализиран „CAD“ приложения.
2. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:
3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
4. Място и срок за подаване на документите за участие:
4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
4.2. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
4.3. Срок за подаване на документите: до 16:30 часа на 09.03.2020 год.
5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на интернет страницата и информационното табло на Община Шумен.
6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на сайта и информационното табло на Община Шумен.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
7.1. Основна цел на длъжността: Гарантиране на правилното, компетентното и в определените срокове изпълнение на административно-технически и други услуги, свързани с приложението на нормативната уредба за устройство на територията – изготвяне и процедиране на подробни устройствени планове, контрол на строителството и регистрацията на строежите от отдела.
7.2. Области на дейност: Управление ресурсите на отдела за гарантиране качествено изпълнение на услугите свързани с УТ. Усъвършенстване на процедурите и въвеждане на нови при влизане в сила на нова нормативна уредба или изменение на действащата. Контрол върху решаване на въпроси, свързани с постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани, засягащи дейността и изготвяне информация за работата на отдела.
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 680 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
(Основния размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)
За информация:
Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237
www.shumen.bg
Телефон за контакт: 054/ 857 642
За контакти: Мутафчиева


24 февруари 2020 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

1. ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ – ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 94-00-904/11.02.2020 Г.

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят за полагане на тест на 09.03.2020 г. от 14,00 часа в сградата на Община Шумен, зала № 304.
Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на същата дата и място от 16,00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
/ИНЖ. БОЯН ТОДОРОВ /


24 февруари 2020 г.

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НЯМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
/ИНЖ. БОЯН ТОДОРОВ /


07 февруари 2020 г.

Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД


07 февруари 2020 г.

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Минимална придобитата образователно-квалификационна степен – Магистър;
1.2. Област на висшето образование „Технически науки“; Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“; Специалност „Архитектура“;
1.3. Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 7, ал. 5 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
1.4. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.
2. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:
3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
4. Място и срок за подаване на документите за участие:
4.1. Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
4.2. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 3.1 и декларацията по т. 3.1.1. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
4.3. Срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 17.02.2020 год.
5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на интернет страницата и информационното табло на Община Шумен.
6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на сайта и информационното табло на Община Шумен, както и на интернет страницата.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
7.1. Основна цел на длъжността: Ръководи и контролира непосредствено дейностите по устройствено планиране, проектиране и строителство на територията за общината, издава административни актове определени със специалната нормативна уредба по “Устройство на територията”, участва пряко в административно ръководство на служителите в дирекция “Устройство на територията”.
7.2. Области на дейност: Координира, ръководи и контролира непосредствено дейностите по устройствено планиране, проектиране и строителство на територията за общината; Издава административни актове определени със Закона за устройство на територията, като следи за стриктното спазване на нормативната уредба с цел подобряване качеството на обслужване на граждани и юридически лица; Координира цялостната дейност по архитектурата и синтеза с другите изкуства, изграждане естестическия облик на жизнената среда в общината.
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: не по-малко от 700 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
(Основния размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)

За информация:
Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237
www.shumen.bg
Телефон за контакт: 054/ 857 642
За контакти: Мутафчиева, Милкова


Архив:

 •  2019

  27 септември 2019 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН
  Обявява свободно място за длъжността „Специален педагог“ в Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“


  9 септември 2019 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И РАЗВИТИЕ“
  ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

  1. Даниела Пламенова Савчева

  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 17.09.2019 г. от 13:30 часа в сградата на община Шумен, зала № 315 за участие в конкурс, чрез писмена разработка с тематика: „Правомощия на общините в управление на образованието на общинско ниво“
  Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на същата дата и място от 15:30 часа.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
  НАЙДЕН КОСЕВ


  20 август 2019 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
  “ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И РАЗВИТИЕ“

  Дирекция „Образование, наука и култура” при Община Шумен
  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър;
  1.2. Професионална област – Хуманитарна, природо-математическа, педагогика;
  1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез писмена разработка с тематика „Правомощия на общините в управление на образованието на общинско ниво“ и интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
  3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  Срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 30.08.2019 год.
  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.
  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Основна цел на длъжността: да съдейства за провеждане на общинската политика в областта на образованието и науката. Да създава условия за оперативно изпълнение на ежедневните задачи в отдела.
  7.2. Области на дейност: Областите на дейност за длъжността са свързани с образователната система на общината (предучилищно, училищно и извънучилищно образование).
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  За информация:
  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237
  www.shumen.bg
  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  28 май 2019 г.

  О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

  На основание чл. 90 ал. 2, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-25- 1161/27.05.2019 г. на кмета на Община Шумен

  ОБЯВЯВА

  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР /ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ/ НА: ДЕТСКА ЯСЛА № 5,
  С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 67

  ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА:
  Управление, ръководство и отговорност за цялостната дейност на детска ясла

  НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
  1. Проверка на съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания;
  2. Защита на Концепция за управление и развитие на Детска ясла № 5;
  3. Интервю във връзка със задълженията и отговорностите на Директора, произтичащи от нормативни документи.

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
  1. Да имат висше образование по специалност „медицина“ или висше образование по специалност „Медицинска сестра“ или „Акушерка“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
  2. Да имат професионален опит 1 година /придобит опит на ръководни длъжности е предимство/.
  3. Да са физически и психически здрави;
  4. Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
  1. Заявление за участие в конкурс свободен текст;
  2. Автобиография по европейски формат;
  3. Диплома за завършено образование;
  4. Копие от дипломи за завършено образование;
  5. Копие от диплом или др. документ за завършена квалификация;
  6. Копие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;
  7. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние и медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психични заболявания;
  8. Декларация по образец, че лицето не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  9. Декларация-съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен;
  10. Концепция за развитие и управление на Детска ясла /до 6 листа/ – 3 екземпляра.

  Кандидатите могат да се запознаят с изискванията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая 237, ет. 2 на Община Шумен.

  СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
  Документите следва да бъдат представени в 1-месечен срок от публикуване на обявлението във вестник „Шуменска заря“, в стая № 237, ет. 2 на Община Шумен.
  – концепцията – 3 екземпляра в запечатан плик в деня на провеждане на конкурса;
  – останалите документи се предоставят на длъжностното лице, заедно с оригиналите за проверка;
  – длъжностното лице заверява пред кандидата копията на представените документи с гриф „Вярно с оригинала“. На кандидата се издава входящ номер.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОНКУРСА:
  Допълнителна информация относно конкурса може да се получи на телефон 054/ 857 642.


  25 март 2019 г.

  СПИСЪК
  на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-25-277/12.02.2019 г. на Кмета на Община Шумен за длъжността „директор” на Общинско предприятие „Общински медиен център“ – гр. Шумен.

  В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 21.03.2019 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-25-581/21.03.2019 г. на Кмета на Община Шумен,
  За длъжността, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:
  1. Валентин Захариев
  2. Георги Софронов

  Конкурсът ще се проведе на 10.04.2019 г. от 9,00 часа, в кабинет № 215 на Община Шумен по обявения начин.
  Председател:…………/п/…………
  (В. Велева)


  22 март 2019 г.

  СПИСЪК
  на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-25-276/12.02.2019 г. на Кмета на Община Шумен за длъжността „директор” на Общинско предприятие „Стопанска и охранителна дейност“ – гр. Шумен.

  В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 21.03.2019 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-25-580/21.03.2019 г. на Кмета на Община Шумен,
  За длъжността, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

    1. Захари Захариев

  Конкурсът ще се проведе на 04.04.2019 г. от 9,00 часа, в кабинет № 215 на Община Шумен по обявения начин.
  Председател:…………/п/…………
  (В. Велева)


  18 март 2019 г.

  СПИСЪК
  на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-25-247/07.02.2019 г. на Кмета на Община Шумен за длъжността „директор” на Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ – гр. Шумен.

  В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 13.03.2019 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-25-506/13.03.2019 г. на Кмета на Община Шумен,
  За длъжността, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

    1. Петко Василев
    2. Петинка Петрова

  Конкурсът ще се проведе на 03.04.2019 г. от 9,00 часа, в кабинет №215 на Община Шумен по обявения начин.
  Председател:…………/п/…………
  (В. Велева)


  15 февруари 2019 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Шумен обявява конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТОПАНСКА И ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ” – ГР. ШУМЕН при следните условия:
  Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен трудов договор, за срок от три години.
  Минимални изисквания към кандидатите:
  o Степен на образование – висше с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
  o Стаж – над 7 години;
  o Управленски опит – над 3 години;
  o Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
  Професионален опит в областта на охранителната дейност ще се счита за предимство;
  Директорът на предприятието се назначава след персоналното му съгласуване с началника на РУ на МВР-Шумен.
  Необходими документи:
  1. Заявление за участие в конкурс свободен текст;
  2. Професионална автобиография;
  3. Диплома за завършено образование;
  4. Копие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;
  5. Декларация по образец, че лицето не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  6. Декларация-съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен.
  Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.
  Срок за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.
  Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.
  За справки: тел. 054/857-642


  15 февруари 2019 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Шумен обявява конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР” – ГР. ШУМЕН при следните условия:
  Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен трудов договор, за срок от три години.
  Минимални изисквания към кандидатите:
  o Степен на образование – висше с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
  o Стаж – над 5 години;
  o Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.
  Професионален опит в областта на електронните медии ще се счита за предимство.
  Необходими документи:
  1. Заявление за участие в конкурс свободен текст;
  2. Професионална автобиография;
  3. Диплома за завършено образование;
  4. Копие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;
  5. Декларация по образец, че лицето не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  6. Декларация-съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен.
  Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.
  Срок за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.
  Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.
  За справки: тел. 054/ 857-642


  11 февруари 2019 г.

  ОБЯВА

  Община Шумен обявява конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ, ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ И АТРАКЦИИ” – ГР. ШУМЕН при следните условия:
  Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен трудов договор, за срок от три години.
  Минимални изисквания към кандидатите:
  o Степен на образование – висше с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
  o Стаж – над 7 години;
  o Управленски опит – над 3 години;
  o Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.
  o Професионален опит в областта на туризма ще се счита за предимство.
  Необходими документи:
  1. Заявление за участие в конкурс свободен текст;
  2. Професионална автобиография;
  3. Диплома за завършено образование;
  4. Копие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;
  5. Декларация по образец, че лицето не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  6. Декларация-съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен.
  Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.
  Срок за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.
  Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.
  За справки: тел. 054/857 642


  04 януари 2019 г.

  Обявява конкурс за:

  Възлагане управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца” на територията на община Шумен
  Договор
  Декларация – съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен

 •  2018

  27 август 2018 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН
  РЕШЕНИЕ № 842
  по протокол № 35 от 26.07.2018 г. на заседание на Общинския съвет

  Относно: Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Диагностично –  консултативен център І – Шумен” ЕООД

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 3, чл. 63 и сл. от Закона за лечебните заведения, чл. 1, чл. 2 и сл. от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл. 50 и § 2 от ЗР на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, да се проведе конкурс за възлагане на управлението на „Диагностично консултативен център І – Шумен” ЕООД – гр. Шумен.
  1.1. Изисквания към кандидатите: До участие в конкурса да се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
  1.1.1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.3 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
  1.1.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, да имат придобита специалност;
  1.1.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
  1.1.4. да отговарят на изискванията на чл. 45 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.
  1.2. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Правилата за провеждане на конкурси за управители на едноличните общински търговски дружества с ограничена отговорност. Към заявлението се прилагат:
  1.2.1. Декларация от лицето за съответствие с изискванията на р-л VІІІ от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел;
  1.2.2. Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  1.2.3. Професионална автобиография и копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  1.2.4. Карта за медицински преглед;
  1.2.5. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
  1.3. Място и срок за подаване на документите:
  1.3.1.За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 2 плика:
  Плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;
  Плик №2 съдържа разработката по т. 1.2.5.
  Пликове №1 и №2 се поставят в общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
  1.3.2. Документите се подават в стая № 204 на Община Шумен в срок до 16.00 ч. на 26.09.2018 г.
  1.4. Теми -предмет на събеседването:
  Мястото на „Диагностично-консултативен център I- Шумен“ЕООД в здравеопазването на Община Шумен, в условията на бързопроменяща се нормативна база и финансова среда. Привличане на допълнителни приходи от дейности извън договорените по НРД.
  1.5. Лечебното заведение да предостави на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срок до 26.09.2018 г.
  1.6. Конкурсът да се проведе на 03.10.2018 г. от 9.00 часа в стая № 232 на Община Шумен.
  1.7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – таблото на Информационния център на Община Шумен.
  1.8. Договорът за управление се сключва за срок от три години.
  2. Утвърждава Правила за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на „Диагностично консултативен център І – Шумен” ЕООД – гр. Шумен – Приложение 1.
  3. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:
  Председател: д-р Светлана Маркова – зам. кмет по СПЗ
  Секретар: Иван Кавръков – старши юрисконсулт при община Шумен
  Членове: 1.д-р Тошко Стоев – директор дирекция „Медицински дейности“, представител на  Регионална здравна инспекция – Шумен
  2.  д-р Стоян Тодоров – общински съветник
  3.  Валентин Велев – общински съветник
  която да организира и проведе процедурата по конкурса за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център І – Шумен” ЕООД – гр. Шумен в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и настоящото решение.
  4. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на дружеството – Приложение 2.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  проф.д.т.н. инж. Б.Беджев


  06 юни 2018 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”, ГРАД ШУМЕН

  1. Виктория Ковчазова
  2. Мима Желева
  3. Пепина Ангелова

  Конкурсът ще се проведе по обявения начин на 13.06.2018 г. от 09,30 часа, зала №203 в сградата на Община Шумен.
  Допуснатите кандидати трябва да представят презентацията си на хартиен носител.


  27 април 2018 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН

  На основание чл. 217 от ЗПУО и във връзка с чл. 90 и чл. 91 от КТ и Заповед № РД-25-652/16.04.2018 г. на кмета на община Шумен и утвърдените Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор” на общинска детска градина на територията на Община Шумен

  О Б Я В Я В А

  Конкурс за заемане на длъжността „Директор”
  на детска градина „Слънце”, град Шумен

  І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1. Висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”;
  2. Специалност от професионално направление „педагогика” с присъдена професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител”;
  3. Специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация „детски учител”.
  4. Професионален опит – не по-малко от 5 /пет/ години учителски стаж като детски учител, по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО.
  5. Не може да заема длъжността „директор” на детска градина лице, което:
  5.1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  5.2. е лишавано от правото да упражнява професията си;
  5.3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувана с министъра на образованието и науката.

  ІІ. Необходими документи:
  1. Заявление до кмета на Община Шумен за допускане до конкурс /свободен текст/
  2. Професионална автобиография.
  3. Документ за самоличност /за проверка/.
  4. Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, учителска правоспособност, квалификационна степен /копие/.
  5. Документи удостоверяващи стажа по специалността /копие на трудова книжка, удостоверения и др./.
  6. Карта за предварителен медицински преглед.
  7. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
  8. Свидетелство за съдимост /изисква се по служебен път/.
  9. Други документи удостоверяващи професионална квалификация.

  При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

  IІІ. Начин на провеждане на конкурса:
  Първи етап: Разработване и защита на Концепция за развитието и дейността на детската градина за срок от три години, съгласно Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор” на общинска детска градина на територията на Община Шумен. /Концепцията се представя само от допуснатите кандидати за участие в конкурса/.

  Втори етап: Събеседване с кандидатите по въпроси от нормативната уредба – ЗПУО, КТ, наредби и инструкции на МОН, касаещи дейността на детските градини.

  ІV. Срок за подаване на документите: един месец от публикуването на обявата.

  Документите за участие в конкурса се подават в стая 237 на Община Шумен. С длъжностната характеристика и с Правилата за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор” на общинска детска градина на територията на Община Шумен, кандидатите могат да се запознаят при подаване на документите.


  29 януари 2018 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ГР. ШУМЕН

  1. Георги Димитров Георгиев
  2. Пепа Севева Йорданова
  3. Мария Вичева Йорданова
  4. Юлияна Стоянова Христова
  5. Дончо Иванов Донев

  Конкурсът ще се проведе по обявения начин на 07.02.2018 г. от 10,00 часа, зала №203 в сградата на Община Шумен.
  Допуснатите кандидати трябва да представят презентацията си на хартиен носител.


  10 януари 2018 г.


  08 януари 2018 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН

  Обявява свободно място за длъжността „Логопед“ в Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

  ОПИСАНИЕ: трудов договор, 0,5 щат /4 часа/, възнаграждение 420-450лв.,
  срочен договор до 31-10-2018г.

  ИЗИСКВАНИЯ:
  – Висше образование и бакалавърска и /или магистърска степен специалност „Специална педагогика – логопедия“.
  – компютърна грамотност
  – професионален опит
  – спокоен, уравновесен тип личност
  – професионална дисциплина и отговорност

  Необходими документи:
  заявление до ръководителя на проекта
  – автобиография
  – свидетелство за съдимост
  – диплома за висше образование
  – копие на трудова книжка
  – медицинско удостоверение със заверка от психиатър или удостоверение от психиатричен диспансер
  – документ за завършено допълнително обучение (ако е приложимо)
  – копие на лична карта
  – служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

  СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
  До 12.00ч. на 12.01.2018г.
  Център за ранно детско развитие, гр. Шумен, ул. Райна Княгиня“ №1
  лице за контакт: Пенка Атанасова – управител ЦРДР, тел. 054 810 002

 •  2017

  21 декември 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН

  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 217, ал. 5 от ЗПУО и във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед РД № 25-2563 от 20.12.2017 г. на Кмета на Община Шумен и утвърдените Правила за провеждане на конкурс за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа на личностното развитие на територията на Община Шумен.

  ОБЯВЯВА:

  Конкурс за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа и личностно развитие – Обединен детски комплекс – Шумен

  I.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

    1. Висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“;
    2. Специалност от професионално направление „педагогика“/ „теория и управление на образованието” с присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или „учител“;
    3. Не по-малко от 5 /пет/ години учителски стаж по смисъла на чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и на основание чл. 213, ал. 2 от ЗПУО.
    4. Не може да заема длъжност „директор“ на ЦПЛР лице, което:
     4.1 е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
     4.2 е лишено от правото да упражнява професията;
     4.3 страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката

  II. Необходими документи:

    1. Заявление за участие в конкурс /свободен текст/.
    2. Документ за самоличност /копие/.
    3. Документи за придобито образование, специалност, квалификация /копие/.
    4. Професионална автобиография.
    5. Трудова и/или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ учителски стаж/професионален опит /копие/.
    6. Свидетелство за съдимост /в срок на валидност/.
    7. Карта за предварителен медицински преглед.
    8. Удостоверение, че лицето не се води на учет за психично заболяване.
    9. Други документи, удостоверяващи професионална квалификация.
    10. Концепция за развитието и дейността на ЦПЛР – ОДК за срок от три години.(Представя се от допуснатите кандидати, в срок указан в обявата за насрочване на конкурса)

  III. Начин на провеждане на конкурса:

  Първи етап: Разработване и защита на Концепция за развитието и дейността на ЦПЛР – ОДК – Шумен за срок от три години (съгласно Правила за провеждане на конкурс за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа на личностното развитие на територията на Община Шумен.
  Втори етап: Събеседване с кандидатите по въпроси от нормативната уредба – ЗПУО, КТ, наредби и инструкции на МОН.

  IV. Срок за подаване на документите: един месец от публикуването на обявата.

  Документите за участие в конкурса се подават в стая 237 на Община Шумен. С длъжностната характеристика и с Правилата за заемане на длъжността, кандидатите могат да се запознаят при подаване на документите.


  4 декември 2017 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“
  ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

  Екатерина Ангелова Драгиева

  Няма недопуснати кандидати.
  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 12.12.2017 г. от 9:30 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
  Интервюто с кандидатите издържали теста ще се проведе на 12.12.2017 г. от 13:30 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304.
  Информационни източници за подготовка:
  – Закон за държавния служител;
  – Устройствен правилник на Община Шумен;
  – Закон за вътрешен одит в публичния сектор;
  – Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор;
  – Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит;
  – Етичен кодекс на вътрешните одитори;
  – Статут на звеното за вътрешен одит;
  – Методология за вътрешен одит и финансово управление и контрол в
  публичния сектор (утвърдена от министъра на финансите);
  – Закон за обществените поръчки.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
  ТАТЯНА ДИМИТРОВА КОСТОВА


  21 ноември 2017 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
  „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ“

  1. Деница Николаева Кондова
  2. Петромир Руменов Минев

  Няма недопуснати кандидати.
  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 05.12.2017 г. от 9:00 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
  Интервюто с кандидатите издържали теста ще се проведе на 05.12.2017 г. от 13:00 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304.

  Информационни източници за подготовка:
  – Закон за регионалното развитие;
  – Закон за обществените поръчки;
  – Закон за устройство на територията.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
  Росица Иванова Антонова


  16 ноември 2017 г.

  СПИСЪК
  на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-25-1984/02.10.2017 г. на Кмета на Община Шумен за заемане на длъжността „директор” на Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“.

  В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 14.11.2017 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-25-2329/13.11.2017 г. на Кмета на Община Шумен,

  За длъжността, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

  1. Юлиян Пенчев Вълчев
  2. Асен Аврамов Аврамов
  3. Евгений Иванов Бонев
  Конкурсът ще се проведе на 23.11.2017 г. от 9,00 часа, в кабинет №215 на Община Шумен по обявения начин.

  Председател:…………/п/…………

                         (В. Велева)


  15 ноември 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
  РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

  Звено „Вътрешен одит“ при Община Шумен
  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1. Степен на завършено образование – Магистър;
  1.2. Професионална област – икономика, право;
  1.3. Ранг III младши;
  1.4. Минимален професионален опит – 4 години;
  1.5. Да притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“,
  издаден от Министерство на финансите.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
  3.1.3. Копие от удостоверение за правоспособност, за завършилите специалност „Право“;
  3.1.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, образец УП-3;
  3.1.5. Сертификат за „Вътрешен одитор в публичния сектор“ издаден от Министерство на финансите.
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 27.11.2017 год.
  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.

  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Цел на длъжността: Независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на Община Шумен. Чрез изпълнение на служебните си задължения, ръководителят на Звено „Вътрешен одит“ подпомага дейността на Община Шумен за постигане на целите й, чрез прилагане на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване на процесите за управление на риска, контрол и управление;
  7.2. Области на дейност: Ръководи звеното за вътрешен одит при изпълнението на одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране и подпомага организацията за постигане на целите й, като:
  7.2.1. Идентифицира и оценява рисковете в организацията;
  7.2.2. Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на:
  – идентифицирането, оценяването и управлението на риска от
  ръководството на организацията;
  – съответствие със законодателството, вътрешните актове и
  договорите;
  – надежността и всеобхватността на финансовата и оперативната
  информация;
  -ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
  – опазването на активите и информацията;
  – изпълнението на задачите и постигането на целите.
  7.2.3. Дава препоръки за подобряване на дейностите в Общината.
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  За информация:
  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  www.shumen.bg
  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  13 ноември 2017 г.

  СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И РАЗВИТИЕ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

  1. Айсел Февзиева Мусамединова
  2. Радослав Николаев Стефанов
  3. Даниела Пламенова Савчева

  Няма недопуснати кандидати.
  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 24.11.2017 г. от 9:30 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
  Интервюто с кандидатите издържали теста ще се проведе на 24.11.2017 г. от 13:30 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304.

  Информационни източници за подготовка:
  – Закон за държавния служител;
  – Граждански процесуален кодекс;
  – Административнопроцесуален кодекс;
  – Закон за предучилищното и училищно образование;
  – Кодекс на труда;
  – Устройствен правилник на Община Шумен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
  Диян Кирилов Димитров


  03 ноември 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ“

  Дирекция „Икономика, общинска собственост и европейски програми” при Община Шумен
  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1. Минимална степен на завършено образование – Бакалавър;
  1.2. Професионална област – право, икономика, публична администрация;
  1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
  3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  Срок за подаване на документите: до16,00 часа на 14.11.2017 год.
  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.
  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Цел на длъжността: Да организира дейностите, свързани с разработването на стратегии, програми и проекти за регионалното развитие на общината с цел премахване на пречките пред бизнеса, създаване на благоприятна инвестиционна среда и подобряване качеството на живот.

  7.2. Области на дейност: Организира и участва в разработването на стратегии, програми и проекти за регионалното развитие на общината.Организира разработването на съвместни проекти със страни членки на ЕС и извън него. Осъществява и поддържа контакти с местния бизнес и НПО. Осъществява и поддържа контакти и обмен на информация с представители на институциите на ЕС, на страните членки на ЕС и извън него.
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  За информация:
  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  www.shumen.bg
  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  03 ноември 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН в качеството си на водеща организация по проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”
  Обявява подбор на образователен медиатор:

  1 лице с четири часова заетост за ОУ „Хр. Ботев“, село Ивански, община Шумен
  Кратко описание на длъжността – образователен медиатор
  • Посредник между детската градина, училището и общността, който подпомага процесите на обхващане, записване и адаптация на децата и учениците в детската градина и училището, както и редовното им посещение на учебни занятия.
  • Подпомага осигуряването на диференцирана грижа спрямо специфични потребности от подкрепа на отделните деца и ученици.
  • Съдейства за приобщаване на родителската общност към идеята за по- добро образование, социализация и интеграция на децата им.;
  Изисквания към кандидатите:
  • Да притежава образователна степен – минимум завършено средно образование;
  • Да познава образователните и социални проблеми на ромската общност;
  • Да владее езика на общността – ромски или турски;
  • Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
  • Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
  • Да притежава комуникативни умения;
  • Да притежава компютърна грамотност (MS Word, Internet)
  • Професионален опит – не се изисква.

  Необходими документи:
  Заявление за кандидатстване по образец;
   Документ за самоличност за справка;
   Мотивационно писмо;
   Автобиография – европейски формат;
   Документи за придобита образователна степен и професионална квалификация- копие и оригинал за справка;
   Свидетелство за съдимост;
   Декларация в свободен текст, че не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
   Копие от сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти.
  Образец на заявлението се получава в отдел „Образование, наука и развитие”, стая 356 на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17 – г-жа Христина Баева. Документът може да се изтегли и от интернет страницата на Община Шумен на адрес: https://www.shumen.bg.- раздел КОНКУРСИ
  Провеждане на подбора:
  1. Разглеждане на постъпилите документи, допускане до участие на кандидатите с редовни и пълни комплекти документи, отговарящи на предварително обявените изисквания.
  2. Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати и класиране в съответствие с критерии, съгласно Правилата за подбор и назначаване на образователен медиатор, утвърдени със заповед на Кмета на община Шумен.

  Срок и място за подаване на документи:
  • Срок за подаване на документи от 03.11.2017 год. до 16.11.2017 год.
  • Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Шумен, Община Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 356, при г-жа Христина Баева – ръководител на проекта всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

  Подборът ще бъде извършен от комисия, определена със заповед на Кмета на община Шумен на 20 ноември 2017 г. от 14.30 ч. в зала 363 на Община Шумен.
  Допълнителна информация: телефон 054/857 756, лице за контакт – Христина Баева


  25 октомври 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
  ЮРИСКОНСУЛТ

  Дирекция „Образование, наука и култура“
  Отдел „Образование, наука и развитие”
  при Община Шумен
  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1. Степен на завършено образование – Магистър;
  1.2. Професионална област – Право;
  1.3. Ранг V младши;
  1.4. Минимален професионален опит – не се изисква.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността.
  3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 06.11.2017 год.
  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Цел на длъжността: Правно обслужване на Общината, дирекция „Образование, наука и култура“ за постигане на компетентно, професионално и основано на закона административно обслужване на граждани и юридически лица; защита на интересите на Общината; процесуално представителство на Общината по спорове в които същата е страна.
  7.2. Области на дейност: Правни консултации за служители на общината, граждани, структури на общината /музеи, библиотека, училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие, спортни организации, галерии, читалища/; Процесуално представителство и водене на съдебни дела; работа в комисии по наредбите, приети от Общински съвет и подготовка на предложения за промени в тях.
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  За информация:
  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  20 октомври 2017 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ ЗОП“
  В ОТДЕЛ „ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

  1. Октан Кямил Мехмед
  2. Сюлейман Юсуф Чакър
  3. Айсел Февзиева Мусамединова
  4. Анелия Генчева Йорданова

  Няма недопуснати кандидати.
  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 01.11.2017 г. от 9:30 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
  Интервюто с кандидатите издържали теста ще се проведе на 01.11.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304.

  Информационни източници за подготовка:
  – Закон за обществените поръчки;
  – Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
  – Закон за местното самоуправление и местната администрация;
  – Закон за държавния служител.


  19 октомври 2017 г.

  СПИСЪК

  на допуснатите кандидати до втори етап на подбор за длъжността
  „Социален работник“ от Областен екип по приемна грижа, с изнесено работно място Община Каолиново по Проект „Приеми ме 2015“:

  1. Емилияна Иванова Меракова
  Няма недопуснати кандидати.


  04 октомври 2017 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Шумен обявява конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ” – ГР. ШУМЕН при следните условия:
  Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен трудов договор, за срок от три години.
  Минимални изисквания към кандидатите:
  1. Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен „Магистър”;
  2. Общ трудов стаж /по трудово и/ или служебно правоотношение и/ или приравнен към него – над 5 години;
  3. Управленски опит – над 3 години.
  Необходими документи:
  1. Молба;
  2. Професионална автобиография;
  3. Диплома за завършено образование;
  4. Копие от трудова книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;
  5. Свидетелство за съдимост;
  6. Карта за предварителен медицински преглед.
  Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.
  Срок за подаване на документите – един месец от
  публикуването на обявата.
  Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.

  За справки: тел. 054/ 857 642


  02 октомври 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
  ЮРИСКОНСУЛТ ЗОП

  Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване“
  Отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване”
  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1. Степен на завършено образование – Магистър;
  1.2. Професионална област – Право;
  1.3. Ранг V младши;
  1.4. Минимален професионален опит – не се изисква.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и удостоверение за юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността.
  3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж (ако има такъв).
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 13.10.2017 год.

  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Цел на длъжността: Правно обслужване на Общината за постигане на компетентно, професионално и основано на закона административно обслужване на гражданите и юридическите лица; защита на интересите на Общината; процесуално представителство на Общината по спорове в които същата е страна.
  7.2. Области на дейност: Правни консултации за: служители на Общината, граждани, структури на Общината, кметства. Процесуално представителство и водене на съдебни дела. Работа по Закон за обществени поръчки, Закон за местни данъци и такси, Закон за гражданската регистрация, Кодекс на труда и Закон за държавния служител.
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  За информация:
  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  Начало


  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  27 септември 2017 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява подбор за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на осемчасов работен ден, с изнесено работно място в Община Каолиново, с обхват на работа общините Каолиново и Венец.

  Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:

    • Образователна степен: „средно образование“;
    • Професионална квалификация: хуманитарна;
    • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето от 1 (една) до 3 (три) години.
    • Опит при изпълнение на проекти – предимство.
    • Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

  Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 16.10.2017г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Шумен, бул. „Славянски“ №17, етаж втори, стая 234. Заявления за участие, подадени след крайния срок, не се приемат.

  I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:

    1. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална Дирекция за социално подпомагане.
    2. Подборът протича в два етапа:

  –           Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.

  –           Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

   Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа“.

   II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:

  III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник“, Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.

    • Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова

  4 септември 2017 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

  1. Октан Кямил Мехмед
  2. Радмила Христова Атанасова
  3. Борислав Валентинов Борисов

  Няма недопуснати кандидати.
  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 29.09.2017 г. от 9:00 часа в сградата на Община Шумен, в кабинет № 315 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
  Интервюто с кандидатите издържали теста ще се проведе на 29.09.2017 г. от 13:30 часа в сградата на Община Шумен, в кабинет № 315.
  Информационни източници за подготовка:
  – Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
  – Закон за местните данъци и такси;
  – Закон за административните нарушения и наказания;
  – Закон за частните съдебни изпълнители;
  – Закон за държавния служител;
  – Граждански процесуален кодекс;
  – Административнопроцесуален кодекс;
  – Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Шумен;
  – Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
  Диян Кирилов Димитров


  31 август 2017 г.

  СПИСЪК
  на недопуснатите кандидати до втори етап на подбор за длъжността
  „Социален работник“ от Областен екип по приемна грижа, с изнесено работно място Община Каолиново:

  1. Малина Жечкова Делева
  Няма допуснати кандидати.


  28 август 2017 г.

  СПИСЪК

  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

    •  Ивелин Христов Йорданов
    •  Кремена Иванова Георгиева-Калева

  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 12.09.2017 г. от 10,00 часа в сградата на община Шумен, зала № 304 за полагане на тест.
  Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на същата дата и място от 13,00  часа.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
  ИНЖ. БОЯН КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ


  28 август 2017 г.

  СПИСЪК

  НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

    •  Сатеник Артюн Ервант
    •  Айше Кязим Исмаилова

   Кандидатите не отговарят на минималните изисквания, предвидени в нормативните актове, посочени в обявата за конкурса и по т. 10 от длъжностната характеристика.
  Сатеник Артюн Ервант  – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит в областта комуникационна и компютърна техника/информатика и/или в държавната администрация или придобит ранг III младши, необходим за заемането на длъжността началник на отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване“ в дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване“
  Айше Кязим Исмаилова – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит в областта комуникационна и компютърна техника/информатика и/или в държавната администрация или придобит ранг III младши, необходим за заемането на длъжността началник на отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване“ в дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване“
  Предвид направените констатации комисията приема, че кандидатите не отговарят на задължителните конкурсни условия и не се допускат до участие в конкурса.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:   /п/
  ИНЖ. БОЯН КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ


  22 август 2017 г.

  СПИСЪК
  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ШУМЕН:

  ДИЯН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатия кандидат трябва да се яви на 04.10.2017 г. от 14,00 часа в сградата на община Шумен, зала № 304 за защита на концепция на тема „Ефективна общинска администрация – организация и контрол“. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници, формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. „Славянски“ № 17 ет. 2 стая № 237, до 4 /четири/ дни преди обявената дата на конкурса.
  Интервюто с допуснатия до него кандидат, ще се проведе на същата дата и място от 16,00 часа.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
  /РОСИЦА ИВАНОВА АНТОНОВА /


  15 август 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН

  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЮРИСКОНСУЛТ 

  Дирекция „Бюджет и финанси, и човешки ресурси“

  Отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци”

    1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  1.1. Степен на завършено образование – Магистър;

  1.2. Професионална област –  Право;

  1.3. Ранг V младши;

  1.4. Минимален професионален опит – не се изисква.

    1. Начин на провеждане на конкурса:

  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

    1. Документи за участие в конкурсната процедура:

  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

  3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

  3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и удостоверение за юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността.

  3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж (ако има такъв).

    1. Място и срок за подаване на документите за участие:

  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 28.08.2017 год.

    1. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
    2. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
    3. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

  7.1. Цел на длъжността: Правно обслужване на Общината за постигане на компетентно, професионално, административно обслужване на гражданите и юридическите лица; защита на интересите на Общината; процесуално представителство на Общината по спорове в които същата е страна.

  7.2. Области на дейност: Обслужване на данъкоплатците, съгласно утвърдени процедури; събирания на вземания; контрол – ревизии, проверки; установяване на административни нарушения.

    1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

  За информация:

  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  https://www.shumen.bg/

  Телефон за контакт: 054/ 857 642

  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  09 август 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН

  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

  “Правно осигуряване и информационно обслужване“

   Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване”

    1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър;

  1.2.Професионална област– Комуникационна и компютърна техника, Информатика;

  1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения;

    1. Начин на провеждане на конкурса:

  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

    1. Документи за участие в конкурсната процедура:

  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

  3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

  3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

  3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

    1. Място и срок за подаване на документите за участие:

      Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.

     Срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 21.08.2017 год.

    1. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.
    2. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
    3. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

  7.1. Цел на длъжността: Да подпомага кмета, зам. кметовете и секретаря при реализиране общите цели на общинската администрация. Организиране на служителите в отдела за повишаване ефективността в областта на правното обслужване на дейностите в общината, отбранително-мобилизационната подготовка на населението от общината, представителните протоколни дейности и информирането на обществеността чрез средствата за масово осведомяване за работата на общинската администрация. Да проектира, поддържа и оптимизира информационната система на общинската администрация, с цел осигуряване на непрекъснат работен процес на ИТ инфраструктурата. Организира, контролира и координира цялостната дейност на отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване“.

  7.2. Области на дейност: Разпределение, управление, координиране и контрол на работата на служителите от отдел „Правно осигуряване и информационно  обслужване“. Информиране на обществеността чрез медиите. Планиране и провеждане на мероприятия по отбранително-мобилизационна подготовка на населението в общината и дейностите по прилагане на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагането му. Прилага информационните технологии за подобряване на работата и ефективността на административните услуги за гражданите и свързаното с това необходимо техническо състояние на компютърната техника.

    1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

  За информация:

  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237

  https://www.shumen.bg/

  Телефон за контакт: 054/ 857 642

  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  08 август 2017 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява подбор за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на осемчасов работен ден, с изнесено работно място в Община Каолиново, с обхват на работа общините Каолиново и Венец.

  Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:
  • Образователна степен: „средно образование“;
  • Професионална квалификация: хуманитарна;
  • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
  • Опит при изпълнение на проекти – предимство.
  • Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

  Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 23.08.2017 г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Шумен, бул. „Славянски“ №17, етаж втори, стая 234. Заявления за участие, подадени след крайния срок, не се приемат.

  I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
  1. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална Дирекция за социално подпомагане.
  2. Подборът протича в два етапа:
  – Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
  – Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

  Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа“.

  II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:
  Писмено заявление (образец);
  Автобиография (образец);
  Декларация(образец)
  Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (образец)
  • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  • Свидетелство за съдимост
  • Медицинско свидетелство

  III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник“, Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
  Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова


  02 август 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН
  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  1.1. Степен на завършено образование – магистър;
  1.2. Професионална област – право, правоспособен юрист;
  1.3. Ранг II младши или 5 години професионален опит.
  2. Начин на провеждане на конкурса:
  2.1. Защита на концепция на тема „Ефективна общинска администрация – организация и контрол“. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237, до 4 /четири/ дни преди обявената дата на конкурса.
  2.2. Интервю.
  3. Документи за участие в конкурсната процедура:
  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:
  3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността.
  3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  4. Място и срок за подаване на документите за участие:
  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 15.08.2017 год.
  5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.
  6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
  7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  7.1. Цел на длъжността: Да работи за осъществяване на общи цели за развитие на Общината и повишаване на ефективността на Общинската администрация.
  7.2. Области на дейност: Управлява ресурсите на общината с цел гарантиране ефективно, качествено и компетентно административно-правно обслужване. Наблюдава и оценява качеството на административните услуги, предоставени от Общината.
  8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

  За информация:
  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
  https://www.shumen.bg/
  Телефон за контакт: 054/ 857 642
  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  25 юли 2017 г.

  СПИСЪК
  на недопуснатите кандидати до втори етап  на подбор за длъжността

  „Социален работник“ от Областен екип по приемна грижа, с изнесено работно място Община Каолиново:

    1. Ивелина Иванова Георгиева

  Няма допуснати кандидати.


  13 юли 2017 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява подбор за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на четиричасов работен ден, с изнесено работно място в Община Каолиново.

  Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:
  • Образователна степен: „средно образование“;
  • Професионална квалификация: хуманитарна;
  • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
  • Опит при изпълнение на проекти – предимство.
  • Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

  Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 20.07.2017 г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Шумен, бул. „Славянски“ №17, етаж втори, стая 234. Заявления за участие, подадени след крайния срок, не се приемат.

  I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
  1. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална Дирекция за социално подпомагане.
  2. Подборът протича в два етапа:
  – Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
  – Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

  Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа“.

  II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:
  Писмено заявление (образец);
  Автобиография (образец);
  Декларация (образец);
  Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (образец);
  • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Медицинско свидетелство.

  III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник“, Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
  Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова


  18 май 2017 г.

  СПИСЪК

  на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността

  „Директор“ на Общинско предприятие „Чистота“ – гр. Шумен

  1. Евгений Цанков Цанков

  Конкурсът ще се проведе на 02.06.2017г. от 9.00ч. в стая № 215 на Община Шумен.

  Няма недопуснати кандидати.

  Диляна Христова

  Председател на комисията за допускане до конкурса за длъжността


  11 април 2017 г.

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Чистота” – гр. Шумен при следните условия:

  Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

  Минимални изисквания към кандидатите:

    1. Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен „Магистър“;
    2. Общ трудов стаж /по трудово и / или служебно правоотношение и / или приравнен към него/ – над 5 години;
    3. Управленски опит – над 3 години.

  Необходими документи:

    1. Молба.
    2. Професионална автобиография.
    3. Диплома за завършено образование
    4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж.
    5. Свидетелство за съдимост.
    6. Карта за медицински преглед.

  Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

  Срок за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.

  Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.

  За справки: тел. 857-642


  09 март 2017 г.

  СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА

  ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ ПРИ

  ОБЩИНА ШУМЕН:

  Диляна Евгениева Христова

  Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатият кандидат трябва да се яви на 30.03.2017 г. от 13,00 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

  Интервюто ще се проведе на 30.03.2017 г. от 14,30 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: / п /

  Йоана Веселинова Станчева


  20 февруари 2017 г.

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

  Дирекция „Бюджет и финанси, и човешки ресурси” при Община Шумен

    1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър;

  1.2. Професионална област – Икономика;

  1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения;

    1. Начин на провеждане на конкурса:

  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

    1. Документи за участие в конкурсната процедура:

  3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

  3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

  3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, които се изискват за длъжността, допълнителна квалификация, ако е налична.

  3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

    1. Място и срок за подаване на документите за участие:

  Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 02.03.2017 год.

    1. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
    2. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
    3. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

  7.1. Цел на длъжността: Методически да организира и координира разработването на бюджета, при спазване на принципите за законосъобразност, целесъобразност, ефективност и ефикасност. Следи за прецизното прилагане на нормативната база по заплащането на труда.

  7.2. Области на дейност: Изготвя необходимата информация по разработването и актуализирането на бюджета за текущата година и по проекто-бюджетите на общината за бъдещи периоди.Дава консултации при тълкуването на законодателството по заплащането на труда, атестирането на служителите в администрацията и управлението на персонала.

    1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

  За информация:

  Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

  https://www.shumen.bg/

  Телефон за контакт: 054/ 857 642

  За контакти: Мутафчиева, Даскалова


  06 февруари 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН

  в качеството си на водеща организация по проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” в партньорство със сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”

  Обявява подбор за заемане на длъжността:

  Здравен медиатор – код по НКПД 32533001 – 1 бр. на пълен работен ден за село Ивански за срок от 24 месеца

  Кратко описание на длъжността – Здравен медиатор

    • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
    • Посредничество между уязвими групи, здравни и социални служби;
    • Работа с ОПЛ, други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
    • Подпомагане при попълване на различни документи;
    • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;
    • Подпомагане на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.

  Изисквания към кандидатите:

    • Образователна степен – минимум завършено средно образование;
    • Професионален опит – не се изисква;
    • Познаване на здравните и социални проблеми на ромската общност;
    • Владеене на езика на общността – ромски или турски;
    • Комуникативни умения;
    • Компютърна грамотност (MS Word, Internet);

  Необходими документи:

    • Заявление по образец
    • Автобиография европейски формат
    • Мотивационно писмо
    • Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации
    • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
    • Свидетелство за съдимост

  Образец на заявлението може да се получи и в отдел „Образование, наука и развитие”, стая 356 на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17, от г-жа Христина Баева.

  Провеждане на подбора:

    1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.
    2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

  Срок и място за подаване на документи:

    • Срок за подаване на документи от 06.02.2017 год. до 02.03.2017 год.
    • Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Шумен, Община Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 356, при г-жа Христина Баева – ръководител на проекта всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

  Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

  Допълнителна информация: телефон 054/857 756, лице за контакт: Христина Баева