Любомир Христов участва в работна среща за доизграждане на Водоснабдителната система „Дунав”

Кметовете на Шумен, Търговище, Разград, Нови пазар и Лозница се събраха на работна среща за обсъждане на възможностите за трайно решаване на проблемите във водоснабдяването на териториите на трите области чрез използване на система „Дунав”. Домакин на срещата бе кметът на община Попово д-р Людмил Веселинов. Трайната тенденция към засушаване, намаляването на водните количества в язовир „Тича“, непрекъснатите аварии по довеждащия водопровод и силното редуциране на капацитетите на останалите водоизточници, осигуряващи водоподаването към градските центрове и населените места в областите Шумен, Разград и Търговище са причините да се търсят други източници за водоснабдяване. Това, съчетано с високата степен на амортизация на съществуващата водопреносна мрежа, създава реална опасност от прекъсване на безрежимното водоснабдяване на населените места.

В срещата участваха и инж. Стефка Божанова – проектант по водоснабдяване и канализация, един от проектантите на Водоснабдителната система „Дунав”, представи характеристиките и особеностите на системата, нейните предимства и недостатъци, основните проблеми при експлоатацията и поддръжката й.  Управителят на „Водоснабдяване – Дунав” – инж. Стоян Иванов, подчерта, че основните предимства на системата са водоизточниците със сравнително постоянен дебит, който достига 200 л/сек. и не се влияе от засушавания и други климатични промени, както и добрите питейни качества на водата, която има необходимост единствено от дезинфекция (обеззаразяване). Необходимо е да се направят задълбочени технико-икономически проучвания и да се даде експертна оценка след задълбочен анализ на екип от специалисти дали дострояването и експлоатацията на Водоснабдителна система „Дунав” е целесъобразно.  Според инж. Иванов системата може да предостави вода с конкурентна себестойност спрямо местните водоизточници, ако работи с оптимален капацитет и се направи оптимизация, рехабилитация и доизграждане на системата.

Кметовете на заинтересованите общини се обединиха около идеята, че възстановяване на водоподаването през съществуващите участъци на система „Дунав”, съчетано със скоростното цялостно завършване на първоначалния проект, ще даде едно трайно и устойчиво решение на всички въпроси, свързани с водоснабдяването на населените места. В същото време пълното натоварване на тази водопреносната мрежа ще даде възможност и за оптимизация на цените към крайните потребители, съчетано с възможност за централизиран контрол върху качеството на питейната вода.

Участниците в срещата се обединиха и в израз на своето колективно желание те ще изпратят искане до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на околната среда и водите за завършване на този крупен инфраструктурен проект, който ще осигури водоснабдяване на всички населени места, разположени по трасето на системата.