Обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен

На 15 юли (сряда) от 15.00 часа в зала 363 (сесийна) в сградата на общината ще се проведе обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31 декември 2019 г. Председателят на Общинския съвет Красимир Минчев кани гражданите и заинтересованите лица да вземат участие в дискусията. Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Шумен в секцията „Обществено обсъждане“ .

Общественото обсъждане се организира на основание на текстове от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона на публичните финанси и приетата от Общинския съвет Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Skip to content