Търг за отдаване под наем на земеделски земи

Община Шумен съобщава, че на 21 юли от 10.00 часа в зала 363 ще се проведе публичен търг за отдаване под наем на земеделски площи за стопанската 2020/2021 година. Тръжната документация се получава в стая 370 след предварително заплатена такса на гише №2 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в сградата на общинската администрация или по банков път.

До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Заявления за участие заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик в деловодството на общината (стая 204) до 16.00 часа на 20 юли.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 28 юли от 10.00 часа в зала 363 в сградата на общинската администрация. Подробна информация е качена в секция „Търгове“ на официалния сайт на Община Шумен.

Skip to content