Община Шумен обявява търгове за отдаване под наем на земеделски земи

Публични търгове за отдаване под наем на свободни земеделски терени от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 година ще се проведат на 23 юни 2021 г. в зала 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стая 370 на общинската администрация до 10.00 часа на 22 юни 2021 г. след предварително заплатена такса на каса № 2 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в сградата на общината или по банков път. Заявления за участие в търговете заедно с всички необходими документи се подават в запечатан непрозрачен плик в изнесеното деловодство (гише № 3) в общината до 15.00 часа на 22 юни 2021 г.

При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат при същите тръжни условия на 30 юни 2021 г. в зала 363 в сградата на общината. Подробни изисквания за провеждането на търговете са публикувани на официалния сайт на Община Шумен в секция „Търгове“ . Допълнителна информация гражданите могат да получат и на телефони 054 / 857 710 или 054 / 857 717 в общинската администрация.

Skip to content