Община Шумен обявява търгове за продажба на имоти и за учредяване право на строеж

Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в гр. Шумен и в селата Илия Блъсково, Мадара и Друмево, ще се проведат на 15 юни 2021 г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен. По същото време ще се състоят и други два търга за продажба на сграда в село Средня и за учредяване право на строеж на 1 бр. гараж в поземлен имот, намиращ се в гр. Шумен.

Тръжната документация за всички обявени търгове се получава от стая 244 на общинската администрация до 14.00 часа на 14 юни 2021 г. след представяне на документ, с който се удостоверява, че е заплатена. Заявления за участие в търговете заедно с необходимите документи се представят в запечатан непрозрачен плик на гише №3 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в общината в срок до 16.00 часа на 14 юни 2021 г.

Огледи на имотите, обекти на търговете, може да се извършват всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат при същите тръжни условия на 22 юни 2021 г. от 11.00 часа в зала 363 на общинската администрация.

Подробни изисквания за провеждането на търговете са публикувани на официалния сайт на Община Шумен в секция „Търгове“. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на тел. 054/ 857 618 в общинската администрация.

Skip to content