Община Шумен обявява търгове за продажба на поземлени имоти

Публични търгове за продажба на 5 поземлени имота в землищата на гр. Шумен и село Васил Друмев и за учредяване право на строеж на 5 бр. гаражи ще се състоят на 30 октомври от 11.00 часа в зала 363 в сградата на Община Шумен.

Тръжната документация за всички обявени търгове се получава в стая 244 на общинската администрация до 14.00 часа на 29 октомври след предварително заплащане на гише №2 на първия етаж в сградата на общината.

Заявления за участие в търговете заедно с необходимите документи се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен (стая 204) в срок до 16.00 часа на 29 октомври.

Подробни изисквания за провеждането на търговете са публикувани в секция „Търгове“ на официалния сайт на Община Шумен. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на телефон 054/ 857 618.

При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат при същите тръжни условия на 9 ноември от 11.00 часа в зала 363 на общинската администрация.

Skip to content