Община Шумен приема заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание (народни представители) на 4 април 2021 година Община Шумен информира гражданите, че избирателите имат право да подадат Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Те се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – до 20 март 2021 г.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, трябва да подадат заявление и копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Във формуляра се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс за гласуване по настоящ адрес.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано. То може да бъде подадено от упълномощено лице в Центъра за информация и услуги – „Гражданска регистрация“, изпратено по пощата, по факса или по електронен път през интернет страницата на Община Шумен в секция „Е-услуги“ с електронен подпис.

Задължително документът се подава по постоянния адрес на заявителя, или по настоящия адрес, при условие, че е подадено и заявление за гласуване по настоящ адрес.

Образец на искането за гласуване с подвижна избирателна кутия може да се изтегли от официалния сайт на Община Шумен в раздел „Избори“, секция „Избори за народно събрание 2021“.

Skip to content