Обявен е конкурс за избор на обществен посредник

Община Шумен и Общинският съвет в Шумен обявяват конкурс за избор на обществен посредник. Кандидатите, които желаят да участват в конкурсната процедура, трябва да представят следните документи: молба до комисията за избор на обществен посредник, автобиография по европейски образец, копие от диплома за висше образование, заверено от кандидата, медицинско свидетелство, удостоверение за психично здраве, свидетелство за съдимост – не се представя от кандидата, а ще бъде изискано по служебен път, мотивационно писмо в обем до 2 страници и декларация – съгласие за обработване на лични данни. Образец на формуляра за обработване на лични данни може да се изтегли от интернет страницата на Община Шумен в секция „Конкурси“.

Пълният комплект документи се подава в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“ в Деловодството на общинската администрация (стая 204) в срок до 17.30 часа на 1 март 2021 година.

Обявата е публикувана в секция „Конкурси“ на официалния сайт на Община Шумен. Допълнителна информация кандидатите могат да получат на тел. 054/ 857 721 или на 054/857 764 в общинската администрация.

Skip to content