Обявен е търг за продажба на поземлени имоти

Публичен търг за продажба на 10 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен в местностите „Под манастира“ и „Сакарка“ ще се проведе на 6 октомври от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава в стая 248 на общинската администрация до 14.00 часа на 5 октомври след предварително заплатена такса на гише №2 на първия етаж в сградата на общината. Заявления за участие в търга заедно с всички необходими документи се подават в запечатан непрозрачен плик в деловоството на Община Шумен (стая 204) в срок до 16.00 часа на 5 октомври.

Допълнителна информация гражданите могат да получат на тел. 054/ 857 658.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 13 октомври от 11.00 часа в зала 363 в сградата на общинската администрация. Подробна информация е качена в секция „Търгове“ на официалния сайт на Община Шумен.

Skip to content