Стартира Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

На 10.02.2020 г. със Заповед на министъра на труда и социалната политика беше утвърдена Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.  Тя е разработена спешно в отговор на установените потребности за обгрижване на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма „лична помощ“.

Основна цел на програмата е осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 процента степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани от лекарска комисия.

Срокът на изпълнение на програмата е 31.12.2020 г.

Основните дейности по изпълнение на програмата са предоставяне на грижи в домашна среда като:

Доставяне и/или приготвяне на храна;

Помощ при хранене;

Пазаруване;

Помощ за поддържане на лична хигиена и хигиената на дома;

Други грижи в домашна среда, съобразно индивидуалните потребности на лицето.

Подаване на заявления:

Хората, нуждаещи се от предоставяне на грижи в домашна среда по Програмата и отговарящи на категориите допустими лица, подават по настоящ адрес заявление – декларация по образец на адрес:  гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет. 6.

Дирекция „Социално подпомагане“ извършва последваща проверка на кандидат-потребителите за наличието на условия за включване в Програмата.

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за ползване на услуги в изпълнение на Националната програма:

  1. Месечен доход на член от семейството за предходен месец равен или по-нисък от 5-кратния размер на ГМД;
  2. Да не са регистрирани като ЕТ;
  3. Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане;
  4. Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
  5. Да не са включени в механизма лична помощ и не ползват дейности на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

Работодател по Програмата е Община Шумен.

Броят на определените часове за 1 потребител не може да надвишава 4 часа дневно.

В Програмата като домашни помощници могат да се включат единствено безработни лица, като едно наето лице може да предоставя грижи в домашна среда на повече от едно одобрено за обслужване лице.