Започва изпълнението на проекта за изграждане на социални жилища в Шумен

Община Шумен, в качеството си на бенефициент по Договор за проект № BG16RFOP001-1.014-0003 „Изграждане на социални жилища в гр. Шумен“, финансиран по Приоритетна Ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., организира встъпителна пресконференция и първа копка на обекта на 16 юни.

Пресконференцията ще се проведе във вторник, 16 юни, от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен. Проектът „Изграждане на социални жилища в гр. Шумен“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие по Приоритетна Ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и се съфинасира от бенефициента Община Шумен. Основната цел на дейностите, включени в него, е подобряване на социалната инфраструктура чрез изграждане на социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и хора в неравностойно положение.

Първата копка, с която ще стартират строително-монтажните работи по изграждането на социалните жилища, ще се състои от 11.30 часа на ул. „Одрин“ №13 в квартал „Тракия“.

Skip to content