Видео инструкция за заявяване, подаване и плащане на е-услуги чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

Дирекция „Бюджет и финанси и човешки ресурси“

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство
2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство – не повече от 3,5 тона
9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство
9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство
9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея
9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата
9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ
9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК
9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

 

Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване“

2016 Издаване на удостоверение за наследници
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Дирекция „Икономика, общинска собственост и европейски програми“

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
2047 Категоризация на места за настаняване
2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти
1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
3122 Регистриране на места за настаняване клас “В” – апартаменти за гости и стаи за гости

Дирекция „Устройство на територията“

9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път
2082 Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

Skip to content