1. Възстановяване и промяна на име, по чл. 19а от Закона за гражданската регистрация.

Необходими документи:
• заявление, нотариално заверено от нотариус
• документ за самоличност

Документите се издават от Община Шумен

• копие от регистъра за раждане
• копие от регистъра за граждански брак /при промяна на фамилно име/

Срок 3 дни
Такси за издаване
Копие от регистъра за раждане
Копие от регистъра за граждански брак /при промяна на фамилно име/

5. 00 лв.
5.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги- Гише №5 тел.: 054/ 857 652

10. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес.

Необходими документи:
искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
• документ за самоличност

Срок 1 ден
Такси за издаване 5.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги-Гише №5                                                                        тел.: 054/ 857 645, 054/ 857 648, 054/ 857 641

11. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес.

Необходими документи:
заявление за адресна регистрация по образец
заявление за постоянен адрес – Приложение № 14 към член.138, ал.1 от Закона за гражданска регистрация
декларация по чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация
декларация по чл.92,ал.6 от Закона за гражданската регистрация
• документ за самоличност

Собственика на имота не предоставя документ за собственост по декларация по чл.92 от ЗГР при условие, че документа е предоставен в Община Шумен по друг ред и на друго основани.

Срок веднага
Такси за издаване 5.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги-Гише №5                                                                        тел.: 054/ 857 645, 054/ 857 648, 054/ 857 641

12. Издаване на удостоверение за промени на постоянни адреси, регистрирани след 2000 година.

Необходими документи:
искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
• документ за самоличност

Срок 1 ден
Такси за издаване 5.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги-Гише №5                                                         тел.: 054/ 857 645, 054/ 857 641

13. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес.

Необходими документи:
искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
• документ за самоличност

Срок 1 ден
Такси за издаване 5.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги-Гише №5                                                         тел.: 857 645, 857 641

14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.

Необходими документи:
заявление по образец
адресна карта за настоящ адрес – Приложение № 15 към член.138, ал.2 от Закона за гражданска регистрация
Декларация по чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация
декларация по чл.92,ал.6 от Закона за гражданската регистрация
• документ за самоличност

Собственика на имота не предоставя документ за собственост по декларация по чл.92 от ЗГР при условие, че документа е предоставен в Община Шумен по друг ред и на друго основани.

Срок веднага
Такси за издаване 5.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги-Гише №5                                                                        тел.: 054/ 857 645, 054/ 857 648, 054/ 857 641

15. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година.

Необходими документи:
искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
• документ за самоличност

Срок 1 ден
Такси за издаване 5.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги-Гише №5                                                                        тел.: 857 645, 857 648, 857 641

16. Издаване на удостоверение за правно ограничение.

Необходими документи:
искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
• документ за самоличност
• удостоверителен документ

Срок 1 ден
Такси за издаване
Справки: Център за информация и услуги-Гише №5                                                         тел.: 054/ 857 652, 054/ 857 666

17. Издаване на удостоверение за родените от майката деца.

Необходими документи:
искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
• документ за самоличност

Срок 1 ден
Такси за издаване 8.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги-Гише №5 тел.: 054/ 857 652

19. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал.

Необходими документи:
• съобщение за раждане от болницата
• документи за самоличност на двамата родители
• удостоверение за граждански брак /не се предоставя под условие: при сключен граждански брак 7 дневен срок преди раждане на лицето/
заявление за припознаване при липса на сключен акт за граждански брак

Срок веднага
Такси за издаване
Справки: стая 245                                                         тел.: 054/ 857 666

 

20. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат.

Необходими документи:
искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
• документ за самоличност

При условие, че съществува електронен еквивалент на акта за раждане.

Срок 1 ден
Забeлежка: Срока се удължава до 3 дни, ако молбата е подадена от трето лице, намиращо се в родствена връзка.
Такси за издаване 15.00 лв.
Справки: стая 216                                                         тел.: 054/ 857 652

22. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат.

Необходими документи:
искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
• документ за самоличност

При условие, че съществува електронен еквивалент на акта.

Срок 1 ден
Забeлежка: Срока се удължава до 3 дни, ако молбата е подадена от трето лице, намиращо се в родствена връзка.
Такси за издаване 15.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги-Гише №5 тел.: 054/ 857 652

24. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път.

Необходими документи:
искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
• документ за самоличност на законен наследник

При условие, че е издаден електронен еквивалент на акта за смърт.

Срок 1 ден
Такси за издаване 5.00 лв.
Справки: стая 214                                                         тел.: 054/ 857 632

33. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции.

Необходими документи:
• документ за самоличност

Срок 3 дни
Такси за издаване 5.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги-Гише №5                                                                        тел.: 054/ 857 645, 054/ 857 648, 054/ 857 641

36. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители.

Необходими документи:
• документ за самоличност

Срок 3 дни
Такси за издаване Съгласно искания документ
Такса за ползване на документа в чужбина 10.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги-Гише №5                                                         тел.: 054/ 857 652

37. Комплектоване и проверка на документи към молба за установяване на българско гражданство.

Необходими документи:
молба по образец
• заверено за вярност копие от регистъра за раждане и личен регистрационен картон
• фотоснимка в ляв полуанфас – 2 броя
• справка от съответната община или кметство по регистрите за населението относно гражданството на лицето
• документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – преведен и легализиран
• документ за платена държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. по сметна на Министерство на правосъдието
• документи за идентичност на имената от чужбина легализирани, преведени и заверен превод
• копие от документ за самоличност

Срок 30 дни след получаване от министъра на правосъдието
Такси за комплектоване, проверка, изпращане и получаване и предаване на удостоверението
Kопие от регистъра за раждане и личен регистрационен картон
Cправка от съответната община или кметство по регистрите за населението относно гражданството на лицето
15.00 лв.
5.00 лв.
5.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги-Гише №5                                                     тел.: 054/ 857 648, 054/ 857 641

38. Удостоверение за вписване в регистър на населението на чужденец /с постоянно пребиваване или бежанец/ и на лице без гражданство.

Необходими документи:
• валиден документ за самоличност
• уведомително писмо от РДВР
• копие на акт за раждане – издаден от чужбина

Срок веднага
Такси за издаване 15.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги-Гише №5                                                         тел.: 054/ 857 648, 054/ 857 641

39. Искане на удостоверение за верен ЕГН издадено от ТЗ ГРАО.

Необходими документи:
• документ за самоличност

Срок 3 дни
Такси за издаване
Справки: Център за информация и услуги-Гише №5                                                         тел.: 054/ 857 652, 054/ 857 666

40. Присвояване на ЕГН на български гражданин на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанец.

Необходими документи:
• документ за самоличност
• документ удостоверяващ придобитото българско гражданство
• други документи

Срок 1 ден
Такси за издаване
Справки: Център за информация и услуги-Гише №5                                                         тел.: 054/ 857 652, 054/ 857 666
Skip to content