1. Декларация по чл. 32 от ЗМДТ – за облагане с данък върху наследствата.Декларацията се подава в отдел “Местни данъци и ТБО” в 6-месечен срок от откриване на наследството по последното местожителство на наследодателя. Наследството се открива със смъртта на физическото лице. Преките наследници на починалия не подават декларация по чл. 32.
  Необходими документи :
     • декларация по образец
     • копие на данъчна оценка за недвижимия имот, находящ се извън Община Шумен
     • копие на извлечение от банка – по влогове и по кредити
     • копие на удостоверение за застрахователна стойност на превозното средство, включително и ако е спряно от движение
     • копие на извлечение от баланс, ако наследодателят притежава дялово участие в търговски дружества

  Справки: стая 20;    тел.: 054/ 857 665
  Справки: стая 19;    тел.: 054/ 857 675

  Удостоверение за платен данък върху наследство се издава след подаване на писмено искане.

  Докумнети от общината:

  Удостоверение за наследници
  Такса

  5,00 лв.

 1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ – за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на община Шумен.Декларацията се подава в отдел “Местни данъци и ТБО” в 2-месечен срок от:
  1. покупко-продажбата
  2. издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация
  3. дарение

  При придобиване на имоти по наследство – декларацията се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството. При промяна на обстоятелствата по дадена декларация същите се декларират в нова декларация в 2-месечен срок.

  Необходими документи :
     • декларация по образец
     • копие на документа за придобиване
     • копие на квитанция за платени данъци /данък за придобиване/
     • копие на удостоверение за наследници
     • копие на документа, удостоверяващ промяната на обстоятелството

  Справки: стая 20;    тел.: 054/ 857 665
  Справки: стая 19;    тел.: 054/ 857 675

  Докумнети от общината:

  Удостоверение за наследници
  Такса

  5,00 лв.


  4. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ – за облагане с данък върху превозните средства

  Декларацията се подава в отдел “Местни данъци и ТБО” в 2-месечен срок от придобиване на превозното средство по постоянен адрес/седалище на собственика. За превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната /нов внос/–срокът започва да тече от датата на регистрацията за движение в страната. При придобиване на превозно средство по наследство, декларацията се подава в 6-месечен срок.

  Необходими документи :
     • декларация по образец за притежаван лек автомобил
     • декларация по образец за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
     • декларация по образец за притежавано плавателно средство
     • декларация по образец за притежавано въздухоплавателно средство
     • копие на документа за придобиване – митническа декларация, договор за покупко-продажба, договор за дарение, фактура, удостоверение за наследници
     • копие на свидетелство за регистрация І част /големия талон/
     • копие на квитанция за платен данък /данък придобиване, пътен данък, данък МПС/
     • удостоверение за застрахователна стойност
     • копие на пълномощно при необходимост
     • копие на Експертно решение на ТЕЛК за инвалидност над 50 %

  Уведомление за продадени, унищожени и открадни превозни средства се подава заедно със служебна бележка/удостоверение от КАТ/РДВР/друг компетентен орган, или копие на договор за покупко-продажба

  Справки: стая 20;    тел.: 054/ 857 665
  Справки: стая 19;    тел.: 054/ 857 675

  Докумнети от общината:

  Удостоверение за наследници
  Такса

  5,00 лв.


  7.1. Данъчни удостоверения за оценка на недвижими имоти:
  7.1.1. Данъчна оценка на сгради;

  Необходими документи :
     • искане по образец
     • копие на документ за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба, договор за делба и т.н./
     • копие на удостоверение за наследници /при необходимост/
     • декларация по чл.14 от ЗМДТ за съответния недвижим имот /при необходимост/

  7.1.2. Данъчна оценка за земеделски земи:

  Необходими документи :
     • искане по образец
     • копие на документ за собственост /нотариален акт или актуална скица//
     • характеристика на земята от „Областна служба земеделие и гори“
     • копие на удостоверение за наследници /при необходимост/

  7.1.3. Данъчна оценка на незавършено строителство

  Необходими документи :
     • искане по образец
     • декларация по чл.14 от ЗМДТ, заверена от Техническа Служба – Гише №1 в Центъра за информация и услуги на община Шумен или „Служба кадастър и геодезия“
     • Констативен протокол от Техническа служба, удостоверяващ степента на завършеност на обекта и обяснителна записка от лицензиран оценител

  Справки: стая 11;    тел.: 054/ 857 608
  Срок за издаване Таксa за издаване
  до 14 дена 5.00 лв
  до 3 дни 7.50 лв
  експресна до 6 часа 15.00 лв

  7.2. Удостоверение за декларирани данни /декларирани недвижими имоти, декларирани доходи и др./:

  Необходими документи :
     • искане по образец
     • копие на удостоверение за раждане за непълнолетни членове на семейството
     • копие на документ за представителна власт

  Справки: стая 11;    тел.: 054/ 857 608
  Такса: 5.00 лв.

  7.3. Удостоверение за платен данък върху превозните средства:

  Необходими документи :
     • искане по образец

  Данъчните удостоверения се издават на собственици, наследници, заветници или на упълномощени от тях лица.

  Справки: стая 11;    тел.: 054/ 857 608
  Такса: 5.00 лв.

  7.4. Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ /чл. 87, ал.6 ДОПК/:

  Необходими документи :
     • искане по образец
     • удостоверение за наследници
     • копие на нотариално заверено пълномощно, когато искането се подава от пълномощник

  Удостоверението се издава в 7-дневен срок от подаване на искането.

  Справки: стая 11;    тел.: 054/ 857 608
  Такса: 5.00 лв.

  7.5. Издаване на копие на документ:

  Необходими документи :
     • искане по образец
     • квитанция за платена цена на услуга

  Копието се издава в 7-дневен срок от подаване на искането. Копията на документи се издават на собственици, наследници, заветници или на упълномощени от тях лица.

  Справки: стая 11;    тел.: 054/ 857 608
  Такса за издаване на заверено копие на декларация по ЗМДТ : 3-00 лв. на страница

  Докумнети от общината:

  Удостоверение за наследници
  Такса

  5,00 лв.
Skip to content