• Административнопроцесуален кодекс;
  • Наредба за административното обслужване;
  • Наредба за административния регистър;
  • Закон за електронното управление;
  • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
  • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Шумен;
  • Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в община Шумен;
  • Харта на клиента;
Skip to content