Насрочени са търгове за продажба на поземлени имоти и за учредяване право на строеж

Публични търгове за продажба на поземлени имоти в местностите „Куванлък“, „Чернювец“ и в село Васил Друмев ще се състоят на 4 септември от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен. По същото време ще се проведат и други два търга за учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда и на 6 бр. гаражи.

Тръжната документация за всички обявени търгове се получава в стая 244 на общинската администрация до 14.00 часа на 3 септември след предварителното й заплащане на касите на първия етаж в сградата на общината. Заявления за участие в търговете заедно с необходимите документи се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен (стая 204) в срок до 16.00 часа на 3 септември.

При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат при същите условия на 10 септември от 11.00 часа в зала 363 в сградата на общинската администрация. Подробна информация е качена в секция „Търгове“ на официалния сайт на Община Шумен.

Skip to content