Община Шумен обяви търг за отдаване под наем на общински обекти

Публичен търг за отдаване под наем на осем помещения в Шумен, в кв. „Дивдядово“ и в село Мадара и на два терена на ул. „Васил Априлов“ и ул. „Осми март“ ще се състои на 22 октомври от 10.30 часа в зала 363 в сградата на общината. Отдаването под наем на имотите, които са общинска собственост, е за срок от 5 години.

Тръжната документация се получава в стая 255а на общинската администрация до 14.00 часа на 21 октомври след предварително заплатена такса на гише №2 на първия етаж в сградата на общината.

Заявления за участие в търга заедно с всички необходими документи се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Шумен (стая 204) в срок до 16.00 часа на 21 октомври.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите условия на 28 октомври от 11.00 часа в стая 255а на общинската администрация.

Подробна информация относно провеждането на търга е публикувана в секция „Търгове“ на официалния сайт на Община Шумен. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на тел. 054/ 857 659.

Skip to content