Община Шумен обявява търг за отдаване под наем на общински обекти

Публичен търг за отдаване под наем на терени и помещения в Шумен ще се проведе на 18 март  2021 г. от 10.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен. Договорът  със спечелилия търга се сключва за срок от 5 години.

Тръжната документация се получава в стая № 255а в сградата на общината до 14:00 ч. на 23 март след предварително заплатена такса на касите на първия етаж в общинската администрация. Заявленията за участие в търга заедно с всички необходими документи се представят в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 в Центъра за информация до 16:00 ч. на 17 март.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се състои при същите тръжни условия на 24 март 2021 г. от 10:30 часа в стая № 255а на Община Шумен, като таксата за участие се внася до 14:00 ч. на 23 март.

Подробна информация за провеждането на търга е публикувана в секция „Търгове“ на официалната интернет страница на Община Шумен. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на тел. 054/ 857 659.

Skip to content