ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1968 г.
Професия:
Ръководител технически проекти – „Херти“ АД
Образование:
Висше „Електрически централи, мрежи и системи“ – магистър; Висше „Счетоводство и контрол“ – магистър
Избран с политическа сила:
Местна коалиция ДБГ
Участие в предишен
ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти:
(+359) 888 133 854
Е-поща: hkrumov@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Териториално развитие и селищно устройство” – член
2. ПК “Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания” – член
3. ЗПКОНПИ

Skip to content