Архив: 201920182017, 2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010, 2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000

 

№ и
дата на заседание

Решение на Общиснки съвет

Дата на публикуване
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 125

  • ОТНОСНО: Декларация от общинските съветници от Общински съвет Шумен относно писмо на министъра на околната среда и водите, за водоподаването от язовир „Тича“.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 124
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.59 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек”, Специализирани план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.59 по кадастралната карта на Шумен, по заявление с вх.№УТ-13-052 от 24.03.2020 г. от Велко Петков.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 123
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване проект за Разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външен водопровод и външно електрозахранване на имот с идентификатор 83510.421.45 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Горен Сусурлук“, по заявление с вх.№УТ-13-053 от 25.03.2020 г. от Синан Мехмед.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 122
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 и ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват части от кв.7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 и 17 по плана на Селищно образувание Индустриален парк Шумен, по заявление с вх.№УТ-13-055 от 30.03.2020 г. от „Индустриален парк Шумен“ АД.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 121
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Водопровод захранващ имот с идентификатор 83510.650.392 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Под манастира“, по заявление с вх.№УТ-13-047 от 10.03.2020 г. от Салим Сали.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 120
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Отвеждащ дъждовен канал за имот с идентификатор 83510.620.6 по КК на гр. Шумен“.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 119
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.335 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.335 по кадастралната карта на Шумен.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 118
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.660 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.660 по кадастралната карта на Шумен.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 117
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.354 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.354 по кадастралната карта на Шумен.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 116
ОТНОСНО: Промяна на границите на урегулирани поземлени имоти в Индустриален парк Шумен – подзона „С“ при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 115
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 20938.501.612 и имоти с идентификатори 20938.501.720 и 20938.501.719 по кадастралната карта на с.Дибич, общ.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 114

07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 113
ОТНОСНО: Изземване на общински имот по реда на чл. 12,   ал. 6 от ЗОС.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 112
ОТНОСНО: Определяне на цената за учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 111
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.661.82 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собствениците на етажната собственост в сградата, на основание чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 110
ОТНОСНО:  Учредяване право на пристрояване на сграда построена в общински поземлен имот с идентификатор 83510.671.192 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на етажната собственост в сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 109
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж без търг на 2 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.674.417 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 4, т. 2 от ЗОС.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 108
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между    община Шумен и физически лица чрез делба върху поземлен имот с идентификатор 83510.660.140 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 107

  • ОТНОСНО: Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 106
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, местност „ПОД МАНАСТИРА“,  с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 105
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с    идентификатор 83510.670.386 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 104
ОТНОСНО:  Организиране и провеждане на конкурс за избор на Управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 103
ОТНОСНО: Приемане на  мерки за справяне с икономическите последици от обявеното извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19.
07.05.2020
№ 7 / 30.04.2020 РЕШЕНИЕ № 102
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 872 по протокол № 36 от 27.09.2018 г. на Общински съвет – Шумен за поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за мостово финансиране на изпълнението на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ШУМЕН“ по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.17 г., финансиран от  Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, наименование на процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен, код на процедура: BG16RFOP001-1.014
07.05.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 101
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване 20 kV на “Фабрика за алуминиеви профили” в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, ПИ 83510.693.51 по КК на гр. Шумен“.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 100
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 за участък извън урбанизирана територия в обхват поземлен имот с идентификатор 83510.107.32 в м-ст „Пунарджик“ по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен, на който да се смени предназначението от „Нива“ на „Гробишен парк“ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на нов гробищен парк, обслужващ с.Коньовец.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 99
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Изграждане на подземна техническа инфраструктура на електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ ЕАД в имоти 83510.97.8, 83510.96.26, 83510.96.5, 83510.674.262, 83510.674.411, 83510.674.223, 83510.674.184 и 83510.674.26 по кадастралната карта на гр.Шумен“.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 98
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.332 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.332 по кадастралната карта на Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 97
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.81 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.81 по кадастралната карта на Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 96
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.649.273 и  83510.649.274 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имоти с идентификатори 83510.649.273 и  83510.649.274 по кадастралната карта на Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 95
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.677.453 по кадастралната карта на Шумен в местността „Порек ” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.677.453 кадастралната карта на Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 94
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.558.70 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.558.70 по кадастралната карта на Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 93
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.353 по кадастралната карта на Шумен в местността „Смесе” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.353 по кадастралната карта на Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 92
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.457 по кадастралната карта на гр.Шумен, попадащ в границите на кв.230 по плана на гр.Шумен и имот с идентификатор 83510.663.237 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Смесе“.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 91
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ІІ-4835 и УПИ І-„Жилищен комплекс“ от кв.217 по плана на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 90
ОТНОСНО: Именуване на улица.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 89
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в град Шумен“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 88

  • ОТНОСНО: Подписване на нов договор за сътрудничество между община Шумен и град Херсон, Украйна.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 87
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Шумен и физически лица чрез делба върху поземлен имот с идентификатор 83510.666.577 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 86
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.419 по кадастралната карта на с. Васил Друмев.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 85
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.415 по кадастралната карта на с. Васил Друмев.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 84
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.414 по кадастралната карта на с. Васил Друмев.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 83
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 55316.78.307 по кадастралната карта на с. Панайот Волово.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 82

  • ОТНОСНО: Продажба на 7 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 81
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр.Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35,  ал.1  от ЗОС.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 80
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.677.287 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „САКАРКА“  на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 79
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на „Общинска тенис база“.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 78
ОТНОСНО: Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 77
ОТНОСНО: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-351/18.12.2019 г. от Администрация на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Зорница Казакова от с. Дибич, общ. Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 76
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Фонд “Социална закрила“ с проектно предложение „Ремонт и реконструкция на Обществена трапезария, гр. Шумен” и осигуряване на съфинансиране по проекта.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 75
ОТНОСНО: Подкрепа от Общинския съвет – Шумен за използване на алтернативните възможности на система „Дунав“ за трайно решаване на проблемите във водоснабдяването на населението в област Шумен.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 74

05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 73

05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 72
ОТНОСНО: Списък на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 71

05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 70
ОТНОСНО: Участие на Община Шумен в сдружение с нестопанска цел „Регионален иновационен център – Мадара“ за кандидатстване по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
05.03.2020
№ 5 / 27.02.2020 РЕШЕНИЕ № 69

05.03.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 68
ОТНОСНО:  Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн., ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г., доп. бр. 61 от 2018 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 67
ОТНОСНО:  Прилагане на разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и сключване на договор за прехвърляне на собственост във връзка с изпълнение на Решение № 302 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Шумен.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 66

  • ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2019 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 65

  • ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение през 2019 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 64

05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 63
ОТНОСНО:  Предоставяне за ползване на част от имот – общинска  собственост на Сдружение „Клуб Култура за Шумен“.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 62

  • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 61

05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 60
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местност „ПОД МАНАСТИРА“ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 59
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.650.380 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „Под манастира“ на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 58

05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 57
ОТНОСНО:  Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 13.02.2020 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 56

05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 55
ОТНОСНО:  Избор на комисия за наблюдение, анализ и контрол на дейността на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД – гр. Шумен
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 54
ОТНОСНО:  Предложение във връзка с приемане бюджета на община Шумен за 2020 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 53

05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 52
ОТНОСНО:  Попълване състава на постоянните комисии „Териториално развитие и селищно устройство“ и „Младежки дейности и спорт“ и на „Временна комисия за създаване на нов /разработване на промени в/ Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация град Шумен“
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 51

  • ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019 г.
05.02.2020