05 октомври 2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Шуменски административен съд обявява нищожността на Решение №166 по Протокол №10 от 25.06.2020г. на Общинския съвет град Шумен, с което е потвърдено Решение № 161 по Протокол №9 от 04.06.2020г. на Общинския съвет град Шумен, с което на осн. чл.21, ал. 1, т. 8, съгл. Чл. 27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА е възложено: 1. Кметът на Община Шумен да организира закупуването на нивомер (комплект) с възможност за онлайн излъчване на данни в размер до 5000 лв. 2. Кметът на Община Шумен (чрез собственика на яз. Тича, ако това е необходимо) да организира безпрепятствен достъп до водовземната кула за поставяне и поддръжка на нивомера. 3. Данните за показанията на нивомера да бъдат общодостъпни на сайта на Община Шумен, както и да се предоставят всекидневно на членовете на ПК ЕСС.
Решението е влязло в законна сила на 18.09.2020г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № АП – 05 – 26 от 31.08.2006 год. Областният управител на област Шумен е спрял решение № 772 по протокол № 40 от 27.07.2006 год. на Общински съвет – Шумен за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в “Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания” в гр.Шумен.

Областният управител е внесъл предложение до Шуменския окръжен съд с искане за отмяна на посоченото по – горе решение на Общински съвет – Шумен.

Skip to content