28 септември 2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам на вашето внимание отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г., съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Отчетът се разглежда на заседание на Общинския съвет и се разгласява на населението по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен.
През първото шестмесечие на 2020 г. Общинският съвет е провел 6 заседания – 5 редовни и 1 извънредно, като през м. март нямаше сесия поради епидемията от COVID-19. Всички заседания на Общинския съвет се проведоха при спазване на строги противоепидемиологични мерки и се предаваха пряко по „Телевизия Шумен”, както и онлайн, което осигурява прозрачност в работа на общинските съветници.
Актовете на Общинския съвет се разгласяват в 7-дневен срок от приемането им, като се качват на интернет-страница на общината и се поставят на информационното табло в общината. В същият срок се изпращат на кмета на общината, на областния управител и в Районна прокуратура. В Районна прокуратура се изпраща и протоколът от проведеното заседание на Общинския съвет. Приетите наредби и техните изменения се публикуват във в. „Шуменска заря“, а след закриване на местния ежедневник – на сайта на община Шумен.

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН:

Постоянните комисии обсъждат постъпилите докладни записки задълбочено и на експертно ниво, като заседанията на комисиите са открити. На тях присъстват представители на общинска администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с общинско участие, директори на общински предприятия, граждани и журналисти.

През отчетният период постоянните комисии са провели заседания както следва:

№ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ БРОЙ
ЗАСЕДАНИЯ
1. Бюджет и финанси 6
2. Икономическа политика, общинска собственост и
контрол по сделките с общинско имущество 5
3. Териториално развитие и селищно устройство 5
4. Екология и селско стопанство 8
5. Правна и опазване на обществения ред 8
6. Просвета, образование и наука 6
7. Култура, културно историческо наследство,
туризъм, интеграционна политика и вероизповедания 4
8. Здравеопазване и социална политика 6
9. Младежки дейности и спорт 6
10. Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО 4

Съгласно новия Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен, наименованията на постоянните комисии по ЕСС и ККИНТИПВ са изменени съответно на: „Екология, селско стопанство и води“ и „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“.
От посочените в таблицата заседания има едно съвместно заседание на комисиите по ТРСУ и ККИНТИПВМП. Няма непроведени заседания поради липса на кворум. Постоянните комисии вземат решения по предоставените им проекти за решения, касаещи сесиите на Общинския съвет, както и по постъпилите докладни записки, жалби и искания от граждани.
Общинските съветници участват също и в смесени комисии, заедно с представители на общинска администрация, създадени по силата на наредби, правилници и други. Проведени са следните заседания през първото полугодие на 2020 г.: 1. Временна комисия по Решение № 6 от 28.11.2019 г., относно оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация град Шумен или актуализация на сега съществуващия – осем заседания; 2. Временна комисия по Решение № 150 от 28.05.2020 г., относно изпълнение на разпоредбите на чл. 6 и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник – едно заседание; 3. Комисия по смисъла на § 2, ал. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, приета с Решение № 5 от 28.11.2019 г. – едно заседание; 4. Жури за определяне носителите на „Наградата на Шумен“ за изкуство и култура за 2019 г. – едно заседание; 5. Експертна комисия за присъждане на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката, за 2019 г. – едно заседание.
През отчетният период общинските съветници са задали 16 питания към кмета в писмен вид, като част от дневния ред на съответната сесия. На всички кметът е отговорил в срока, определен в правилника на Общинския съвет. Бяха зададени и устни питания по време на заседанията на ОбС. Отговорите по тях бяха изготвени в срок до следващата сесия и предоставени на общинските съветници.
За първото шестмесечие на 2020 г. Общинският съвет е взел 165 решения, които могат да се класифицират по следния начин:

ПРИЕТИ НАРЕДБИ И ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБИ:
• Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен;
• Приемане на промени в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен;
• Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен;
• Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество;
• Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:
• Кандидатстване с проект „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в град Шумен“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.;
• Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Ремонт и реконструкция на Обществена трапезария, гр. Шумен” и осигуряване на съфинансиране по проекта;
• Участие на община Шумен в сдружение с нестопанска цел „Регионален иновационен център-Мадара“ за кандидатстване по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;
• Издаване на акт за възлагане на Услуга от общ Икономически интерес и запис на заповед, за изпълнението на Административен договор по проект BG05M9OP001-2.040-0078-02 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен – Компонент 2“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз;
• Изменение на Решение № 872 по протокол № 36 от 27.09.2018 г. на Общински съвет Шумен за поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за мостово финансиране на изпълнението на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ШУМЕН“ по Договор за БФП № BG16RFОP001-1.014-0002-C01 от 03.10.17 г., финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, наименование на процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен, код на процедура: BG16RFОP001-1.014.

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО:
• Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост 2020-2023 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.
• Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019 г.;
• Продажба на поземлени имоти – 15 решения;
• Продажба на общински жилища – 4 решения;
• Прекратяване на съсобственост върху имоти – 2 решения;
• Учредяване право на пристрояване – 4 решения;
• Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2020/2021 г.;
• Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ – 1 решение;
• Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и §26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2020/2021 г.;
• Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ училищна закусвалня, находящ се в сградата на ППМГ „Нанчо Попович“ в гр. Шумен;
• Прилагане на разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и сключване на договор за прехвърляне на собственост във връзка с изпълнение на Решение № 302 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Шумен;
• Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн. ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г., доп. бр. 61 от 2018 г.;
• Списък на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта;
• Предоставяне под наем на „Общинска тенис база“;
• Приемане на мерки за справяне с икономическите последици от обявеното извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19;
• Временно освобождаване изцяло или частично от заплащане на наеми от страна на наематели на общинска нежилищни имоти, стопанисвани от общината или предоставени за управление на общински предприятия, за периода на извънредното положение в Република България;
• Определяне на цената на учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС;
• Изземване на общински имот по реда на чл. 12, ал. 6 от ЗОС;
• Отдаване под наем без търг или конкурс на част от имот – публична общинска собственост на оператор на електронни съобщителни мрежи за разполагане на оборудване за телекомуникационна дейност, на основание чл. 14, ал.6 от ЗОС и чл. 30, ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/;
• Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост на община Шумен, находящи се в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – Шумен;
• Предоставяне под наем за срок от 10 години на терен на бул. „Мадара“ в гр. Шумен за изграждане на ТИР-паркинг;
• Осигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2020 /2021 г.

ЕДНОЛИЧНИ ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
• Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 13.02.2020 г.;
• Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД, на 08.06.2020 г.;
• Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен на 02.07.2020 г.;
• Предоставяне на активи – публична общинска собственост, съгласно чл. 19 от Закона за водите;
• Провеждане на конкурс за избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД;
• Предоставяне за ползване на част от имот – общинска собственост на сдружение „Клуб Култура за Шумен“;
• Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
• Предложение във връзка с приемане бюджета на община Шумен за 2020г.;
• Избор на комисия за наблюдение, анализ и контрол на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД – гр. Шумен;
• Приемане бюджета на община Шумен за 2020 г.;
• Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021 г. – 2023 г. в частта за местни дейности на Община Шумен;
• Освобождаване от заплащане на винетна такса на участък от км. 115+300 до км. 116+036 на път I-7 Граница Румъния – о.п. Силистра – о.п. Дулово – о.п. Шумен – о.п. Преслав – Върбица – Бероново – Мокрен – Зимница – о.п. Елхово – п.к. Лесово – граница Турция.
КУЛТУРА:
• Подписване на нов договор за сътрудничество между община Шумен и град Херсон, Украйна;
• Именуване на улица – 1 решение;
• Предоставяне на събраните средства от Националната дарителска кампания за набиране на средства за Мадарския конник, инициирана от Националната асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС) за дейности за реставрация и консервация на Мадарския конник и оформяне на европейска визия на НИАР „Мадара“;
• Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2020 година;
• Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2019 г. и приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2019 г.;
• Удостояване на г-н Сава Тончев с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“;
• Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ полк. (р) Димо Тотев Димов;
• Удостояване на проф. Добрин Добрев със званието Почетен гражданин на град Шумен;
• Утвърждаване състав на Експертен съвет по наименованията;
• Утвърждаване на Контролен съвет на Общински фонд „Култура“;
• Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ за изкуство и култура за 2019 г.;
• Връчване на почетно звание „Носител на златна значка на град Шумен“.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:
• Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. и Отчет за изпълнението на заложените в програмата дейности през 2019 г.;
• Приемане на Доклад за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г.;
• Отчет за дейността на Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение през 2019 г.;
• Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2019 г.;
• Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен;
• Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № 61-01-351/18.12.2019 г. от Администрация на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от Зорница Казакова от с. Дибич, общ. Шумен;
• Провеждане на конкурс за избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД;
• Избор на общински съветник за участие в комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето.

ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ:
• Приемане на общински план за младежта 2020 г.;
• Приемане на отчет за финансиране на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти за 2019 г.;
• Изпълнение на Решение № 991 по протокол № 40 от 31.01.2019 г. за приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2019 г.;
• Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2019 г.;
• Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, частни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2019 година; Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, частни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2020 година;
• Отличаване на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ село Царев брод, община Шумен;
• Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2019 г.

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ЕКОЛОГИЯ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО:
• Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г. , за 2019 г.;
• Определяне на представител на Общински съвет Шумен в Областния съвет за развитие в област Шумен;
• Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 205, т. 1 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 2 решения;
• Разрешения за изработване на подробни устройствени планове съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ – 17 решения;
• Одобряване на подробни устройствени планове съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – 5 решения;
• Промяна на границите на урегулирани поземлени имоти в Индустриален парк Шумен – подзона „С“ при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ;
• Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 и ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват части от кв.7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 и 17 по плана на Селищно образувание Индустриален парк Шумен, по заявление с вх.№УТ-13-055 от 30.03.2020 г. от „Индустриален парк Шумен“ АД;
• Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 110 от 30.04.2020 г. на Общински съвет – Шумен.

ДРУГИ РЕШЕНИЯ:
• Приемане на План за защита при бедствия на Община Шумен;
• Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. и осигуряване на прогнозно количество дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2020-2021 г.;
• Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен за 2019 година;
• Подкрепа от Общински съвет-Шумен за използване на алтернативните възможности на система „Дунав“ за трайно решаване на проблемите във водоснабдяването на населението в област Шумен;
• Декларация от общинските съветници от Общински съвет Шумен относно писмо на министъра на околната среда и водите, за водоподаването от язовир „Тича“;
• Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитите на Община Шумен 2014-2020 г. за 2019 г.;
• Определяне на лице за съхранение декларациите по ЗПКОНПИ;
• Избор на комисия по чл. 6 и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник;
• Мерки за запазване и повишаване на нивото на основния водоизточник за община Шумен към настоящия момент – яз. Тича;
• Вземане на решение за закупуване на нивомер – за контрол на нивото на водата за питейни нужди от яз. „Тича“;
• Попълване състава на постоянните комисии „Териториално развитие и селищно устройство“ и „Младежки дейности и спорт“ и на „Временна комисия за създаване на нов /разработване на промени в/ Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация град Шумен“;
• Попълване състава на постоянните комисии „Бюджет и финанси“ и „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ към Общински съвет Шумен;
• Избор на временна комисия за създаване на нов /разработване на промени в/ Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.

За информация бяха разгледани отчетите за: изпълнението на решенията на Общинския съвет за 2019 година, отчета за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г., годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление за 2019 г. Беше предоставена и Програма за управление за срока на мандата 2019-2023г.
На 04.06.2020 г. беше проведена извънредна сесия на Общинския съвет. Дневният ред и работата на общинските съветници бяха свързани изцяло с проблемите с водата в община Шумен и начините за тяхното решение. Беше изслушана г-жа Ж. Панайотова – управител на „ВиК-Шумен“ ООД, която отговори на редица въпроси, зададени от присъстващите в сесийна зала.
За отчетният период има върнати две решения за ново разглеждане от Общинския съвет. Постъпи и един протест от Окръжна прокуратура Шумен, срещу разпоредби от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Шумен. Докладната записка по посочения протест беше разгледана на сесията през м. юни, като не беше взето решение по нея.

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет за сведение на общинските съветници, на кмета на общината и общинска администрация, на областния управител, както и на гражданите на Шумен.

инж. Красимир Минчев
Председател на
Общински съвет Шумен


11 февруари 2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Шумен за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на вашето внимание отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г. Отчетът ще се разгледа на заседанието на Общинския съвет, което ще се проведе през месец януари 2020 г. Разгласява се на населението по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен. Отчетният период обхваща края на мандат 2015-2019 г. и началото на мандат 2019-2023 г.
За периода от месец юли до месец септември Общинският съвет е провел 2 заседания. Поканите за заседанията съдържат деня, часа и мястото на провеждането му, както и проект за дневен ред. Материалите за сесиите се изпращат на общинските съветници на електронен или хартиен носител, както и на медиите най-малко 7 дни преди датата на заседанието. Докладните записки за сесиите се оповестяват и на интернет страницата на Община Шумен.
Заседанията на Общинския съвет се предават пряко по телевизия Шумен, което позволява на гражданите да се информират за работата на своите избраници.
Актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на Община Шумен в 7-дневен срок от приемането им чрез интернет страница на Общината web@shumen.bg, поставят се и на информационното табло на общината. В същия срок се изпращат на кмета на общината, на областния управител и в Районна прокуратура. В Районна прокуратура се изпращат и протоколите от заседанията. Приетите наредби и изменения на наредби се публикуват в местен ежедневник.
Сегашният Общинският съвет е конституиран за настоящия мандат на 11.11.2019 г., когато се проведе първото заседание, свикано от областния управител на област Шумен. На това заседание общинските съветници положиха клетва съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и беше избран председател на Общинския съвет. Заместник-председател беше избран на заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г. с решение № 3. Общинският съвет се структурира на база представителство на политическите партии в състава му. В местния парламент са регистрирани следните общински съветници: от ПП ГЕРБ – 14 общински съветници, ПП „БСП за България” – 10 общински съветници, Местна коалиция ДБГ – 6 общински съветници, ПП ДПС – 5 общински съветници, ПП ВМРО – 2 общински съветници, „Демократична България – Обединение“ – 2 общински съветници и Партия „Български социалдемократи“ – 2 общински съветници. Бяха сформирани следните групи общински съветници: „Група то общинските съветници от ПП ГЕРБ“ в състав от 14 души; група „БСП за България“ в състав от 10 души; „Група на общинските съветници на ДПС“ в състав от 5.

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
С Решение № 4 от 28.11.2019 г. бяха избрани членовете, председателите и заместник-председателите на десетте постоянните комисии в състав от по седем члена, които са помощни органи на Общинския съвет.
Заседанията на постоянните комисии са открити. На тях присъстват представители на общинска администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с общинско участие и директори на общински предприятия, граждани и медии.
През второто шестмесечие на 2019 г. са проведени заседания по комисии както следва:

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ БРОЙ ЗАСЕДАНИЯ
ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.
БРОЙ ЗАСЕДАНИЯ
ЗА МАНДАТ 2019 – 2023 г.
1. Бюджет и финанси 2 1
2. Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество 2 2
3. Териториално развитие и селищно устройство 2 1
4. Екология и селско стопанство 2 1
5. Правна и опазване на обществения ред 4 2
6. Просвета, образование и наука 2 1
7. Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания 2 1
8. Здравеопазване и социална политика 2 1
9. Младежки дейности и спорт 2 2
10. Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО 2 1

Няма непроведени заседания поради липса на кворум. Постоянните комисии задълбочено и на експертно ниво обсъждат предложените докладни записки и постъпилите заявления, предложения, жалби и препоръки от гражданите на общината, след което вземат решения по тях.
С решения, приети на заседанието на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г. бяха избрани нови представители на Общинския съвет в комисията по чл. 9, ал. 1 от НУРУЖННПНПОЖ, в комисията по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, в комисията за отпускане на финансова помощ за лечение, в Общинския съвет по наркотични вещества, в комисията по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен. Беше определен състава на наблюдателна комисия към ОбС съгласно чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗПС. С решение № 5 от 28.11.2019 г. беше определен състава на комисия по смисъла на §2, ал. 5 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Избрана е и временна комисия за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, или актуализация на сега съществуващия, с Решение № 6 от 28.11.2019 г.
Общинският съвет определи свой делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Председателят на Общинския съвет стана член на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
През отчетния период общинските съветници са задали към кмета 12 питания, на които кметът отговаря в срока, определен в правилника на Общинския съвет.
На сесиите през месеците юли и септември 2019 г. са приети от Общинския съвет 50 решения, през месеците ноември и декември 2019 г. – също 50 решения, или за отчетния период са приети общо 100 решения както следва:

НАРЕДБИ И ИЗМЕНЕНИЯ НА НАРЕДБИ:
• Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Шумен;
• Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен – две решения, като второто изменение на наредбата е във връзка с постъпил протест на Окръжна прокуратура.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:
• Упълномощаване на кмета на Община Шумен за издаване на запис на заповед по договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0009-C01 от 07.01.2019г. по проект „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“;
• Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061 – Подкрепа за лица с увреждания – Компонент 2;
• Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“;
• Участие на Община Шумен в сдружение по ЗЮЛНЦ с цел кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;
• Кандидатстване с проект „Изграждане на Младежки център – Шумен“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО:
• Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ;
• За продажба на общински жилища са взети 3 решения;
• За отдаване под наем без търг или конкурс – 1 решение;
• За отдаване под наем чрез търг – 3 решения;
• За продажба чрез търг на поземлени имоти са приети 7 решения;
• За учредяване право на строеж чрез търг са приети 2 решения;
• Предоставяне на апартаменти № 1 и № 2, вх. 1, ет. 1 на ул. „Добруджа“ № 21, за управление на ОП „Общински жилища и имоти“;
• Предоставяне на апартамент № 2, вх. 1, ет. 1 на ул. „Дедеагач“ № 7, гр. Шумен, за управление на ОП „Общински жилища и имоти“;
• Предоставяне под наем на Почивна база в к.к. Шкорпиловци;
• Прехвърляне на собствеността на част от Път SHU 1188 (стар номер IV – 70032) (I-7, Шумен – В. Преслав) – Шумен-Лозево (SHU 2005) от община Шумен на АПИ (Агенция пътна инфраструктура);
• Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на слепите в България“ върху общински имот за срок от 10 години;
• Одобряване на предварително съгласие за замяна, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 44032.17.19, засегнат от предстоящото разширение на Гробищния парк на с. Лозево, община Шумен за замяна с общински имот;
• Дарение на Мюсюлманско изповедание гр. София на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69924.501.375 по кадастралната карта на с. Струйно с площ 645 кв. м.;
• Дарение на община Шумен на поземлен имот с идентификатор 83510.10.1026 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ под отреждане за улица;
• Разрешително за водовземане от повърхностни води за осъществяване на инвестиционно намерение на Община Шумен за изпълнение на „Реконструкция на система „Горчива вода“ за водоснабдяване на гр. Шумен с вода за миене на уличната мрежа в гр. Шумен“;
• Продажба на вещи – собственост на Община Шумен;
• Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
• Образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност „ШУМЕНБУС” ЕООД;
• Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 04.10.2019 г.;
• Провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК Шумен“ ООД гр. Шумен, на 04.12.2019 година (сряда) от 11:00 часа в сградата на „В и К-Шумен“ ООД, пл. „Войн“ № 1;
• Оптимизиране на числения състав и структурата на ОП „Чистота“;

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
• Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 30.06.2019 г.;
• Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода2020-2022 г. на Община Шумен;
• Допусната явна фактическа грешка: Решение № 1132 по протокол № 48 от 25.07.219 г. на заседание на Общински съвет – Шумен: Текущи промени по прихода и разхода на община Шумен към 01.07.2019 г.;
• Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2019 г. към 01.12.2019 г.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:
• Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка от администрацията на президента на Република България, във връзка с подадена молба;
• Пребазиране на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“, гр. Шумен;
• Пребазиране на Домашен социален патронаж – Шумен;
• Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен”;
• Увеличаване на оклада за храна и на броя потребители на социалната услуга Обществена трапезария;
• Назначаване на специализирано одиторско дружество- регистриран одитор за проверка на годишен финансов отчет на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД за 2019 г.;
• Назначаване на специализирано одиторско дружество- регистриран одитор за проверка на годишен финансов отчет на „КОЦ-Шумен“ ЕООД за 2019 г.

ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ:
• Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за учебната 2019-2020 г.;
• Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Шумен;
• Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост в сградата на СУ „Трайко Симеонов”, гр. Шумен;
• Провеждане на процедура по отдаване под наем на обект „Ученическа закусвалня“ в сградата на СУ „Васил Левски” гр. Шумен;
• Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2019/2020 година – 2 решения.

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ:
• Приемане на краткосрочна програма на Община Шумен за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2022 година;
• Определяне на представител на Общински съвет Шумен в Областния съвет за развитие в област Шумен;
• Бяха взети 12 решения за ПУП, съобразно разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 от ЗУТ;
• Разрешаване изработване на ПУП – Парцеларен план за част от ПИ-55316.14.165 по КК на с. П. Волов, Община Шумен;
• Разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 10176.57.189; 10176.57.190; 10176.57.191 и 10176.57.192 по кадастралната карта на с. В. Друмев, общ. Шумен, за разширяване на гробищен парк;
• Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.675.335 и имот с идентификатор 83510.675.338 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ;
• Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за ПУП-ПП по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Ведомствен път с дължина 193 м. и ширина 4,5м. с проектен идентификатор 55316.14.169 по кадастралната карта на с. Панайот Волов.

ДРУГИ РЕШЕНИЯ:
• Избор на съдебни заседатели към Районен съд Шумен, мандат 2020-2023 г.;
• Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Мадара;
• Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на общината и временно изпълняващ длъжността кмет на кметство;
• Изменение на състава на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗПС/;
• Изменение на решение № 1119 от 27.06.2019г. на Общински съвет – Шумен;
• Изменение и допълнение на решение № 785 от 31.05.2018г. на Общински съвет- Шумен;
• Поправка на решение № 893 по протокол № 36 от 27.09.2018 г. на заседание на Общински съвет Шумен;
• Поправка на Решение № 952 по протокол № 38 от 29.11.2018 г. на заседание на Общински съвет Шумен;
• Предложение за одобряване на промени в структурата на общинска администрация и определяне на правомощията на кметските наместници.

За информация бяха разгледани отчетите: за изпълнението на решенията на Общинския съвет през първото полугодие на 2019 година; за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.
За отчетния период има едно върнато едно решение от областния управител.

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет за сведение на общинските съветници, на кмета на общината и общинска администрация, на областния управител, както и на гражданите на община Шумен.

инж. Красимир Минчев
Председател на
Общински съвет Шумен

Skip to content