11 февруари 2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Шумен за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на вашето внимание отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г. Отчетът ще се разгледа на заседанието на Общинския съвет, което ще се проведе през месец януари 2020 г. Разгласява се на населението по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен. Отчетният период обхваща края на мандат 2015-2019 г. и началото на мандат 2019-2023 г.
За периода от месец юли до месец септември Общинският съвет е провел 2 заседания. Поканите за заседанията съдържат деня, часа и мястото на провеждането му, както и проект за дневен ред. Материалите за сесиите се изпращат на общинските съветници на електронен или хартиен носител, както и на медиите най-малко 7 дни преди датата на заседанието. Докладните записки за сесиите се оповестяват и на интернет страницата на Община Шумен.
Заседанията на Общинския съвет се предават пряко по телевизия Шумен, което позволява на гражданите да се информират за работата на своите избраници.
Актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на Община Шумен в 7-дневен срок от приемането им чрез интернет страница на Общината web@shumen.bg, поставят се и на информационното табло на общината. В същия срок се изпращат на кмета на общината, на областния управител и в Районна прокуратура. В Районна прокуратура се изпращат и протоколите от заседанията. Приетите наредби и изменения на наредби се публикуват в местен ежедневник.
Сегашният Общинският съвет е конституиран за настоящия мандат на 11.11.2019 г., когато се проведе първото заседание, свикано от областния управител на област Шумен. На това заседание общинските съветници положиха клетва съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и беше избран председател на Общинския съвет. Заместник-председател беше избран на заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г. с решение № 3. Общинският съвет се структурира на база представителство на политическите партии в състава му. В местния парламент са регистрирани следните общински съветници: от ПП ГЕРБ – 14 общински съветници, ПП „БСП за България” – 10 общински съветници, Местна коалиция ДБГ – 6 общински съветници, ПП ДПС – 5 общински съветници, ПП ВМРО – 2 общински съветници, „Демократична България – Обединение“ – 2 общински съветници и Партия „Български социалдемократи“ – 2 общински съветници. Бяха сформирани следните групи общински съветници: „Група то общинските съветници от ПП ГЕРБ“ в състав от 14 души; група „БСП за България“ в състав от 10 души; „Група на общинските съветници на ДПС“ в състав от 5.

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
С Решение № 4 от 28.11.2019 г. бяха избрани членовете, председателите и заместник-председателите на десетте постоянните комисии в състав от по седем члена, които са помощни органи на Общинския съвет.
Заседанията на постоянните комисии са открити. На тях присъстват представители на общинска администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с общинско участие и директори на общински предприятия, граждани и медии.
През второто шестмесечие на 2019 г. са проведени заседания по комисии както следва:

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ БРОЙ ЗАСЕДАНИЯ
ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.
БРОЙ ЗАСЕДАНИЯ
ЗА МАНДАТ 2019 – 2023 г.
1. Бюджет и финанси 2 1
2. Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество 2 2
3. Териториално развитие и селищно устройство 2 1
4. Екология и селско стопанство 2 1
5. Правна и опазване на обществения ред 4 2
6. Просвета, образование и наука 2 1
7. Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания 2 1
8. Здравеопазване и социална политика 2 1
9. Младежки дейности и спорт 2 2
10. Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО 2 1

Няма непроведени заседания поради липса на кворум. Постоянните комисии задълбочено и на експертно ниво обсъждат предложените докладни записки и постъпилите заявления, предложения, жалби и препоръки от гражданите на общината, след което вземат решения по тях.
С решения, приети на заседанието на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г. бяха избрани нови представители на Общинския съвет в комисията по чл. 9, ал. 1 от НУРУЖННПНПОЖ, в комисията по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, в комисията за отпускане на финансова помощ за лечение, в Общинския съвет по наркотични вещества, в комисията по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен. Беше определен състава на наблюдателна комисия към ОбС съгласно чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗПС. С решение № 5 от 28.11.2019 г. беше определен състава на комисия по смисъла на §2, ал. 5 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Избрана е и временна комисия за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, или актуализация на сега съществуващия, с Решение № 6 от 28.11.2019 г.
Общинският съвет определи свой делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Председателят на Общинския съвет стана член на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
През отчетния период общинските съветници са задали към кмета 12 питания, на които кметът отговаря в срока, определен в правилника на Общинския съвет.
На сесиите през месеците юли и септември 2019 г. са приети от Общинския съвет 50 решения, през месеците ноември и декември 2019 г. – също 50 решения, или за отчетния период са приети общо 100 решения както следва:

НАРЕДБИ И ИЗМЕНЕНИЯ НА НАРЕДБИ:
• Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Шумен;
• Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен – две решения, като второто изменение на наредбата е във връзка с постъпил протест на Окръжна прокуратура.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:
• Упълномощаване на кмета на Община Шумен за издаване на запис на заповед по договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0009-C01 от 07.01.2019г. по проект „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“;
• Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061 – Подкрепа за лица с увреждания – Компонент 2;
• Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“;
• Участие на Община Шумен в сдружение по ЗЮЛНЦ с цел кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;
• Кандидатстване с проект „Изграждане на Младежки център – Шумен“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО:
• Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ;
• За продажба на общински жилища са взети 3 решения;
• За отдаване под наем без търг или конкурс – 1 решение;
• За отдаване под наем чрез търг – 3 решения;
• За продажба чрез търг на поземлени имоти са приети 7 решения;
• За учредяване право на строеж чрез търг са приети 2 решения;
• Предоставяне на апартаменти № 1 и № 2, вх. 1, ет. 1 на ул. „Добруджа“ № 21, за управление на ОП „Общински жилища и имоти“;
• Предоставяне на апартамент № 2, вх. 1, ет. 1 на ул. „Дедеагач“ № 7, гр. Шумен, за управление на ОП „Общински жилища и имоти“;
• Предоставяне под наем на Почивна база в к.к. Шкорпиловци;
• Прехвърляне на собствеността на част от Път SHU 1188 (стар номер IV – 70032) (I-7, Шумен – В. Преслав) – Шумен-Лозево (SHU 2005) от община Шумен на АПИ (Агенция пътна инфраструктура);
• Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на слепите в България“ върху общински имот за срок от 10 години;
• Одобряване на предварително съгласие за замяна, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 44032.17.19, засегнат от предстоящото разширение на Гробищния парк на с. Лозево, община Шумен за замяна с общински имот;
• Дарение на Мюсюлманско изповедание гр. София на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69924.501.375 по кадастралната карта на с. Струйно с площ 645 кв. м.;
• Дарение на община Шумен на поземлен имот с идентификатор 83510.10.1026 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ под отреждане за улица;
• Разрешително за водовземане от повърхностни води за осъществяване на инвестиционно намерение на Община Шумен за изпълнение на „Реконструкция на система „Горчива вода“ за водоснабдяване на гр. Шумен с вода за миене на уличната мрежа в гр. Шумен“;
• Продажба на вещи – собственост на Община Шумен;
• Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
• Образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност „ШУМЕНБУС” ЕООД;
• Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 04.10.2019 г.;
• Провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК Шумен“ ООД гр. Шумен, на 04.12.2019 година (сряда) от 11:00 часа в сградата на „В и К-Шумен“ ООД, пл. „Войн“ № 1;
• Оптимизиране на числения състав и структурата на ОП „Чистота“;

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
• Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 30.06.2019 г.;
• Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода2020-2022 г. на Община Шумен;
• Допусната явна фактическа грешка: Решение № 1132 по протокол № 48 от 25.07.219 г. на заседание на Общински съвет – Шумен: Текущи промени по прихода и разхода на община Шумен към 01.07.2019 г.;
• Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2019 г. към 01.12.2019 г.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:
• Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка от администрацията на президента на Република България, във връзка с подадена молба;
• Пребазиране на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“, гр. Шумен;
• Пребазиране на Домашен социален патронаж – Шумен;
• Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен”;
• Увеличаване на оклада за храна и на броя потребители на социалната услуга Обществена трапезария;
• Назначаване на специализирано одиторско дружество- регистриран одитор за проверка на годишен финансов отчет на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД за 2019 г.;
• Назначаване на специализирано одиторско дружество- регистриран одитор за проверка на годишен финансов отчет на „КОЦ-Шумен“ ЕООД за 2019 г.

ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ:
• Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за учебната 2019-2020 г.;
• Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Шумен;
• Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост в сградата на СУ „Трайко Симеонов”, гр. Шумен;
• Провеждане на процедура по отдаване под наем на обект „Ученическа закусвалня“ в сградата на СУ „Васил Левски” гр. Шумен;
• Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2019/2020 година – 2 решения.

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ:
• Приемане на краткосрочна програма на Община Шумен за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2022 година;
• Определяне на представител на Общински съвет Шумен в Областния съвет за развитие в област Шумен;
• Бяха взети 12 решения за ПУП, съобразно разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 от ЗУТ;
• Разрешаване изработване на ПУП – Парцеларен план за част от ПИ-55316.14.165 по КК на с. П. Волов, Община Шумен;
• Разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 10176.57.189; 10176.57.190; 10176.57.191 и 10176.57.192 по кадастралната карта на с. В. Друмев, общ. Шумен, за разширяване на гробищен парк;
• Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.675.335 и имот с идентификатор 83510.675.338 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ;
• Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за ПУП-ПП по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Ведомствен път с дължина 193 м. и ширина 4,5м. с проектен идентификатор 55316.14.169 по кадастралната карта на с. Панайот Волов.

ДРУГИ РЕШЕНИЯ:
• Избор на съдебни заседатели към Районен съд Шумен, мандат 2020-2023 г.;
• Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Мадара;
• Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на общината и временно изпълняващ длъжността кмет на кметство;
• Изменение на състава на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗПС/;
• Изменение на решение № 1119 от 27.06.2019г. на Общински съвет – Шумен;
• Изменение и допълнение на решение № 785 от 31.05.2018г. на Общински съвет- Шумен;
• Поправка на решение № 893 по протокол № 36 от 27.09.2018 г. на заседание на Общински съвет Шумен;
• Поправка на Решение № 952 по протокол № 38 от 29.11.2018 г. на заседание на Общински съвет Шумен;
• Предложение за одобряване на промени в структурата на общинска администрация и определяне на правомощията на кметските наместници.

За информация бяха разгледани отчетите: за изпълнението на решенията на Общинския съвет през първото полугодие на 2019 година; за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.
За отчетния период има едно върнато едно решение от областния управител.

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет за сведение на общинските съветници, на кмета на общината и общинска администрация, на областния управител, както и на гражданите на община Шумен.

инж. Красимир Минчев
Председател на
Общински съвет Шумен