СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН
(мандат 2019-2023)

Бюджет и финанси:
Председател: Виолета Неделчева
Заместник-председател: Васил Тодоров
Членове: 1. Детелина Куртева
2. Айсун Ибрямова
3. Сунай Садък
4. Веселин Пенчев
5. Красимир Костов

 Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество:
Председател: Детелина Куртева
Заместник-председател: Максим Иванов
Членове: 1. Митко Киров
2. Светлозар Начев
3. Сунай Садък
4. Венцислав Венков
5. Данаил Данчев

 Териториално развитие и селищно устройство:
Председател: Христофор Крумов
Заместник-председател: Димитричка Недева
Членове: 1. Добри Стоянов
2. Явор Якимов
3. Артур Алтунян
4. Гюнай Тефиков
5. Максим Иванов

Екология, селско стопанство и води:
Председател: Светлозар Начев
Заместник-председател: Добромир Драев
Членове: 1. Митко Киров
2. Димитричка Недева
3. Красимир Костов
4. Гюнай Тефиков
5. Васил Тодоров

Правна и опазване на обществения ред:
Председател: Светозар Петков
Заместник-председател: Ася Аспарухова
Членове: 1. Борислав Беджев
2. Артур Алтунян
3. Даниела Русева
4. Метин Джамбазов
5. Веселин Пенчев

Просвета, образование и наука:
Председател: Албена Иванова-Неделчева
Заместник-председател: Борислав Беджев
Членове: 1. Деница Спасова
2. Стефан Минков
3. Бисерка Йовчева
4. Емне Осман
5. Живка Тонева

Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика:
Председател: Деница Спасова
Заместник-председател: Албена Иванова-Неделчева
Членове: 1. Владислав Григоров
2. Христофор Крумов
3. Метин Джамбазов
4. Стефан Минков
5. Живка Тонева

Здравеопазване и социална политика:
Председател: Ивайло Петров
Заместник-председател: Янаки Янакиев
Членове: 1. Светозар Петков
2. Бисерка Йовчева
3. Емне Осман
4. Камен Андонов
5. Валентин Петров

Младежки дейности и спорт:
Председател: Янаки Янакиев
Заместник-председател: Добри Стоянов
Членове: 1. Владислав Григоров
2. Добромир Драев
3. Лили Петрова
4. Гьокхан Реджеб
5. Захари Димитров

 Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации:
Председател: Камен Андонов
Заместник-председател: Виолета Неделчева
Членове: 1. Даниела Русева
2. Гьокхан Реджеб
3. Евгения Михова
4. Иван Йонков
5. Данаил Данчев
Skip to content