26 юни 2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 8255 / 03.06.2019 г. на Трето отделение на Върховния административен съд по административно дело № 13216 / 2017 г. е обезсилено решение № 84 от 12.10.2017 г., постановено по административно дело № 185 по описа на Административен съд – Шумен за 2017 г., с което е отменена разпоредбата на чл. 42, т. 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, приета от Общински съвет Шумен, със следното съдържание:
„при придобиване на общински имоти или вещни права върху тях, както следва:
а) върху стойността на имота, предмет на продажбата, съответно стойността на ограниченото вещно право– 2 на сто;
б) върху по-голямата стойност при замяна – 2 на сто;
в) върху стойността на собствения дял, който се получава при доброволна делба – 2 на сто.
г) (нова, с реш. 296 от 29.01.2009 г.) при придобиване или възстановяване право на собственост върху земи по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 60 лв.“
Решението е влязло в законна сила на 03.06.2019 г.


26 юни 2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 92/ 31.05.2019 г. по административно дело № 161 по описа на Административен съд – Шумен за 2019 г., са отменени разпоредбите на чл. 42, т. 2 и чл. 63, т. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен, приета от Общински съвет Шумен. Със същото решение е отхвърлен протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Шумен срещу чл. 58, т. 3 и чл. 77, ал. 2 от тази наредба.
Решението е влязло в законна сила на 18.06.2019 г.