12 юни 2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Със заповед № РД-15-90 от 12.06.2020 г. година областният управител на област Шумен е върнал за ново обсъждане от Общинския съвет решение №161 по протокол № 9 от 04.06.2020 г. относно закупуване на нивомер за яз.“Тича“. Според областния управител решението е незаконосъобразно и противоречи на Закона за публичните финанси и Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), а именно:
Пренебрегвайки разпоредби от Закона за публичните финанси (ЗПФ), съдържащи се в глава „Осма“, Раздел III „Изпълнение на Общинския бюджет“ ОбС Шумен възлага на кмета на община Шумен да извърши разход без да конкретизира източника на финансиране на този разход и без да определи конкретните му правомощия. Съгласно посочените разпоредби на ЗПФ не се допуска извършване на разходи, които не са предвидени в годишния бюджет на общината. С приемането на посочено решение общинският съвет допуска изпълнение на годишния бюджет на общината без да бъдат спазени съответните фискални правила, което представлява нарушение на чл.22, ал.3 от ЗПФ.
Също така, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. С посоченото решение, обаче ОбС Шумен допуска разпореждане с публични средства без да определи конкретно източника, начините за компенсиране на непредвидения в бюджета разход и правомощията на кмета.
На следващо място, язовир „Тича“ не само, че не е общинска собственост, но и е в активите на Министерството на земеделието, храните и горите, като съответно се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД, което отговаря за поддържането на язовира в добро техническо състояние. Язовир „Тича“ е включен в списъка на стратегическите обекти от значение за националната сигурност. Това категорично означава, че дейностите свързани с поставянето на измервателно съоръжение (нивомер) във водоема, който е обект от национално значение и достъпът до него е строго ограничен, като се допускат съответните длъжностни лица от експлоатиращото дружество и контролните органи. И в този смисъл, пороците на т. 1 от Решение №161 по протокол №9 от 04.06.2020 г. обуславят незаконосъобразност и на следващите т.2 и т. 3 от същото, тъй като са взаимосвързани.


26 юни 2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 8255 / 03.06.2019 г. на Трето отделение на Върховния административен съд по административно дело № 13216 / 2017 г. е обезсилено решение № 84 от 12.10.2017 г., постановено по административно дело № 185 по описа на Административен съд – Шумен за 2017 г., с което е отменена разпоредбата на чл. 42, т. 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, приета от Общински съвет Шумен, със следното съдържание:
„при придобиване на общински имоти или вещни права върху тях, както следва:
а) върху стойността на имота, предмет на продажбата, съответно стойността на ограниченото вещно право– 2 на сто;
б) върху по-голямата стойност при замяна – 2 на сто;
в) върху стойността на собствения дял, който се получава при доброволна делба – 2 на сто.
г) (нова, с реш. 296 от 29.01.2009 г.) при придобиване или възстановяване право на собственост върху земи по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 60 лв.“
Решението е влязло в законна сила на 03.06.2019 г.


26 юни 2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателят на Общински съвет Шумен, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 92/ 31.05.2019 г. по административно дело № 161 по описа на Административен съд – Шумен за 2019 г., са отменени разпоредбите на чл. 42, т. 2 и чл. 63, т. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен, приета от Общински съвет Шумен. Със същото решение е отхвърлен протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Шумен срещу чл. 58, т. 3 и чл. 77, ал. 2 от тази наредба.
Решението е влязло в законна сила на 18.06.2019 г.

Skip to content