П О К А Н А
№ 44

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ на Общински съвет Шумен на 11 МАЙ – ДЕН НА ШУМЕН от 11.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Тържествено слово на председателя на Общинския съвет.
2. Приветствия от:
• кмета на общината и общински съветници;
• гости.

Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на
Общински съвет Шумен

Skip to content