Покана № 3

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен
на 17.12.2015 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

 1. Питане относно решаване проблема с осветлението в град Шумен.
 2. Докл.: В. Тодоров – общински съветник

 3. Питане относно сигурността на децата в детските градини и ясли.
 4. Докл.: В. Тодоров – общински съветник

 5. Питане относно замърсяване територията на община Шумен.
 6. Докл.: Д. Драев – общински съветник

 7. Питане относно разпоредбите на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта.
 8. Докл.: Д. Драев – общински съветник

 9. Изменение на чл. 16 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен.
 10. Докл.: Пл. Петков – зам. председател на ОбС

 11. Избор на комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
 12. Докл.: проф. Б. Беджев – Председател на ОбС

 13. Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража.
 14. Докл.: проф. Б. Беджев – Председател на ОбС

 15. Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен.
 16. Докл.: Л. Христов – кмет

 17. Определяне на представители от Общински съвет- Шумен в състава на Комисията по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.
 18. Докл.: Л. Христов – кмет

 19. Определяне нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
 20. Докл.: Л. Христов – кмет

 21. Избиране на представители на Общински съвет Шумен в Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение.
 22. Докл.: Л. Христов – кмет

 23. Определяне представител на Общински съвет Шумен в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България.
 24. Докл.: проф. Б. Беджев – Председател на ОбС

 25. Предложение за промяна в състава на Съвета на директорите на „Индустриален парк Шумен” АД- гр. Шумен.
 26. Докл.: Л. Христов – кмет,

 27. Определяне на представител на Община Шумен в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД- гр. Шумен.
 28. Докл.: Л. Христов – кмет

 29. Определяне на представител на Община Шумен в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ- Шумен” АД- гр. Шумен.
 30. Докл.: Л. Христов – кмет

 31. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Шумен 2016-2020 г.
 32. Докл.: Л. Христов – кмет

 33. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2016 год. и осигуряване на дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен.
 34. Докл.: Л. Христов – кмет

 35. Текущи промени по бюджета на община Шумен за 2015 г.
 36. Докл.: Л. Христов – кмет

 37. Промяна на съществуваща ограда в ЦДГ „Братя Грим” и привеждането и във вид отговарящ на изискването на Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
 38. Докл.: Хр. Крумов – общински съветник

 39. Предложение за определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на община Шумен.
 40. Докл.: проф. Б. Беджев – Председател на ОбС

 41. Предложение за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места.
 42. Докл.: Л. Христов – кмет

 43. Отдаване под наем чрез търг на площи в сградата на Второ основно училище „Доктор Петър Берон”.
 44. Докл.: проф. Б. Беджев – Председател на ОбС

 45. Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост в сградата на СОУ „Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен.
 46. Докл.: проф. Б. Беджев – Председател на ОбС

 47. Предоставяне на имотите- полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие”- Шумен по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
 48. Докл.: Л. Христов – кмет

 49. Продължаване на дейността на Областен информационен център – Шумен.
 50. Докл.: Л. Христов – кмет

 51. Изменение и допълнение на Решение № 1088 по протокол № 53 от 24.09.2015 г. на заседание на Общински съвет за разрешаване на самостоятелни и слети маломерни паралелки в училищата на община Шумен за учебната 2015/2016 г.
 52. Докл.: Л. Христов – кмет

 53. Избор на управител на „ДКЦ І – Шумен” ЕООД за срок до провеждане на конкурс.
 54. Докл.: Л. Христов – кмет

 55. Назначаване на дипломиран експерт- счетоводител на „ДКЦ І – Шумен” ЕООД.
 56. Докл.: Л. Христов – кмет

 57. Даване съгласие по постъпила молба Вх. №94-Г-255/30.10.15 г. от Геновева Калоянова Великова за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
 58. Докл.: Л. Христов – кмет

 59. Даване съгласие по постъпила молба Вх. №94-Й-124/30.10.15 г. от Йорданка Ангелова Русева за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
 60. Докл.: Л. Христов – кмет

 61. Проекто- декларация относно кървавите атентати в Париж от 13.11.2015 г. и взимане на адекватни превантивни мерки от страна на Общинския съвет на гр. Шумен.
 62. Докл.: Д.Чайлев– общински съветник

 63. Прилагане разпоредбите на чл.2, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.6 от Закона за общинската собственост за: Промяна вида на собствеността на УПИ І-«ООД-За култова сграда» от кв.30а по плана на с.Струйно от «общинска публична» на «общинска частна».
 64. Докл.: Л. Христов – кмет

 65. Прилагане разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, във връзка със заявление с вх.№94-Й-125 от 4.11.2015 г. от Йордан Денчовски.
 66. Докл.: Л. Христов – кмет

 67. Прилагане разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, във връзка със заявление с вх.№94-Й-125 от 4.11.2015 г. от Йордан Денчовски.
 68. Докл.: Л. Христов – кмет

 69. Прилагане разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, във връзка със заявление с вх.№94-Й-126 от 5.11.2015 г. от Йордан Марчев Йорданов.
 70. Докл.: Л. Христов – кмет

 71. Прилагане разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, във връзка със заявление с вх.№94-Е-218 от 2.11.2015 г. от Енчо Димитров Енев.
 72. Докл.: Л. Христов – кмет

 73. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Канализация до имот 83510.677.510 по кадастралната карта на Шумен”, и „Ел.кабел ниско напрежение до имот 83510.677.510 по кадастралната карта на Шумен”.
 74. Докл.: Л. Христов – кмет

 75. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Водопровод и Елкабел НН“ до имот 83510.663.112 по кадастралната карта на Шумен, в местността „Смесе“.
 76. Докл.: Л. Христов – кмет

 77. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Транспортно-комуникационна връзка до имот 83510.561.929 по кадастралната карта на Шумен”, „Присъединяване към градската ВиК мрежа – водопроводно отклонение до имот 83510.561.929 по кадастралната карта на Шумен” и „Външно елзахранване на имот 83510.561.929 по кадастралната карта на Шумен”.
 78. Докл.: Л. Христов – кмет

 79. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Елкабел НН и ВиК отклонения до имот 83510.43.20 по кадастралната карта на Шумен“.
 80. Докл.: Л. Христов – кмет

 81. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ с обхват УПИ IІ-377, УПИ III-552, от кв.48 и УПИ IІІ-377, УПИ IX-377, УПИ IX-377 и УПИ VII-382 от кв.39 по плана на с.Дибич.
 82. Докл.: Л. Христов – кмет

 83. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за участъка извън урбанизирана територия за техническа инфраструктура до имот с идентификатор 20938.78.45 от трафопост в имот с идентификатор 20938.501.724 по кадастралната карта на с.Дибич, общ.Шумен.
 84. Докл.: Л. Христов – кмет

 85. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за план за застрояване по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и подробен устройствен план- парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.319 по КК на гр. Шумен.
 86. Докл.: Л. Христов – кмет

 87. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.134, ал.2, т.3 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: “Изграждане на вход и изход на имоти с идентификатори 83510.202.33, 83510.202.34 и 83510.202.35 по кадастралната карта на гр.Шумен на път І-2 „Русе – Варна“ при км.122+500, дясно“.
 88. Докл.: Л. Христов – кмет

 89. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за план за застрояване по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и подробен устройствен план- парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.686.808 в местността „Сакарка” по КК на гр. Шумен.
 90. Докл.: Л. Христов – кмет

 91. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за план за застрояване по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и подробен устройствен план- парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.655.507 по КК на гр. Шумен.
 92. Докл.: Л. Христов – кмет

 93. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за план за застрояване по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и подробен устройствен план- парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.183 по КК на гр. Шумен.
 94. Докл.: Л. Христов – кмет

 95. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за план за застрояване по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и подробен устройствен план- парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за имоти с идентификатори 83510.608.4, 83510.608.7 и 83510.608.18 в местността „Якова” по КК на гр. Шумен.
 96. Докл.: Л. Христов – кмет

 97. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.558.23 по кадастралната карта на Шумен в местността „Горен Сусурлук” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.558.23 по кадастралната карта на Шумен.
 98. Докл.: Л. Христов – кмет

 99. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.412.25 по кадастралната карта на Шумен в местността „Долен Сусурлук” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.412.25 по кадастралната карта на Шумен.
 100. Докл.: Л. Христов – кмет

 101. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ с обхват УПИ VІ-244 от кв.255а и УПИ ІІ-4401 от кв255д по плана на гр.Шумен.
 102. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на
Общински съвет Шумен

Skip to content